Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 39 đến 52 - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU:

 1/.Nhaûy xa:

 -Biết một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 6,7 liên quan đến nhảy xa.

 -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6,7 liên quan đến nhảy xa.

2/.Đá cầu:

-Biết cách di chuyển đơn bước sang trái, sang phải, tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân. Tâng cầu tổng hợp bằng các kĩ thuật đã học.

-Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật di chuyển đơn bước sang trái, sang phải, tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân. Tâng cầu tổng hợp bằng các kĩ thuật đã học.

3/.Chạy bền:

-Biết tên gọi và cách thực hiện trò chơi “chạy tiếp sức”.

 -Thực hiện cơ bản đúng trò chơi “chạy tiếp sức”.

 *Học sinh nghiêm túc, tự giác, tích cực trong ôn luyện các động tác làm cơ sở chuẩn bị học các kĩ thuật tiếp theo ở lớp 8. Biết vận dụng vào các buổi tập ở nhà.

 II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN:

 1/.Địa điểm: Sân tập.

 2/.Phương tiện:

-Giáo viên: Giáo án, 1 còi, vôi, cờ, hố nhảy, ván giậm.

-Học sinh: Chuẩn bị trang phục thể dục, tổ trực vệ sinh sân tập.

III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc64 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 39 đến 52 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, trò chơi “chạy tiếp sức”. -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, trò chơi “chạy tiếp sức”. 2/.Chạy bền: -Biết cách luyện tập chạy bền 700m (nữ), 800m (nam). -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy bền, đúng cự ly 600m (nữ), 700m (nam) *Học sinh nghiêm túc, tự giác, tích cực biết cách thực hiện những kỹ năng cơ bản nội dung nhảy xa, thực hiện đủ cự ly chạy bền. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1/.Địa điểm: Sân tập. 2/.Phương tiện: -Giáo viên: Giáo án, 1 còi, vôi, cờ, hố nhảy, ván giậm. -Học sinh: chuẩn bị trang phục thể dục, tổ trực vệ sinh sân tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN NỘI DUNG TG LVĐ YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LỚP I. MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: 2.Phổ biến NV-YC: 3.Khởi động: a.Khởi động chung: -Tại chỗ xoay các khớp: b.Khởi động CM: -Chạy bước nhỏ: -Chạy nâng đùi: -Chạy đá gót chạm mông: -Chạy đạp sau: -Chạy tăng tốc: 4.Kiểm tra bài cũ: 8-10 ph 2 x 8 nh 8 -10m 8 -10m 8 -10m 10-15m 15-20m -Tập hợp nhanh chóng -Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Học sinh nghiêm túc, tích cực, chú ý lắng nghe. -Nội dung yêu cầu như tiết học trước. -Yêu cầu tích cực, đều. -Nội dung yêu cầu như tiết học trước. -Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật và cự ly quy định. Không kiểm tra bài cũ (do tiết trước kiểm tra đá cầu) -Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số. -Giáo viên ghi nhận HS vắng, tình trạng sức khỏe HS, kiểm tra vệ sinh sân tập, trang phục, dụng cụ. xxxxxxxxxxx Đội hình 4 hàng xxxxxxxxxxx ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -Đội hình 4 hàng ngang, cự ly rộng đứng so le khởi động. Cán sự hướng dẫn lớp khởi động chung theo nhịp đếm. -Đội hình khởi động CM: II. CƠ BẢN: 1/ Nhaûy xa: a/.Nhảy bước bộ trên không b/.Chạy đà-giậm nhảy nhấc cao gối qua xà. c/.Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất (bằng hai chân) *Củng cố: -Thực hiện chạy đà -giậm nhảy-trên không-tiếp đất .Trò chơi “chạy tiếp sức” 2.Chạy bền: Luyện tập chạy bền 700m (nữ), 800m (nam). 32 phút 26-28 phút 2-3 lần 3-5 lần 3-5 lần Đà tự do 1-2 lần 5-7 ph 4-6 ph *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, chân giậm duỗi thẳng, chân lăng nhấc cao gối, phối hợp đánh tay. *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, chạy tự nhiên giậm nhảy nhanh mạnh, bật cao qua xà theo quy định, kết hợp đánh tay 3 nhịp. *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, chạy tự nhiên giậm nhảy nhanh mạnh, kết hợp đánh tay đúng nhịp (trọng tâm là giai đoạn chạy đà và giậm nhảy) -Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật. -Nội dung yêu cầu: như tiết 47. *Yêu cầu: Đảm bảo thực hiện đúng cự ly 700-800m. Tay phối hợp nhịp nhàng trước sau, bước chạy thoải mái, chân chạm đất bằng nửa trước bàn chân. -Kết hợp hít thở sâu và phân phối sức. -Tránh cười đùa xô đẩy khi chạy. -Tăng tốc ở khoảng 30-50m cuối. -Biết tự làm động tác thả lỏng khi kết thúc cự ly. -GV treo tranh ảnh từng khu vực tập luyện. -GV nhắc lại ngắn gọn kỹ thuật từng giai đoạn neâu yeâu caàu cô baûn. -GV chia toå nhoùm ñeå hoïc sinh luyeän taäp. -Chia lớp thành 2 toå, moãi toå 2 nhóm, nhóm trưởng điều khiển, GV theo dõi chữa sai chung các tổ, nhóm có học sinh tập yếu. Toå 1: chia hoïc sinh nöõ thaønh 2 nhoùm: Luyện tập toàn bộ kỹ thuật nhảy xa. Toå 2: chia hoïc sinh nam thaønh 2 nhoùm: -Nhóm 1 (nam): Tập chaïy ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy “Bước bộ” trên không, chạy đà giậm nhảy bật cao qua xà. -Nhóm 2 (nam): Tập chaïy ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy “Bước bộ” trên không, chạy đà giậm nhảy bật cao qua xà. -Sau đó đổi nhóm và đổi nội dung tập. -Đội hình: x x x x x x x x CB XP (3 bước) v Tranh -Đội hình: Ñaø 5 böôùc giaäm nhaûy qua xà: x x x x x x x x x x CB XP (5 bước) v -Đội hình: Tập luyện hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu “Ngoài”. x x x x x x x x x x x CB XP (Đà tự do) v Tranh -HS thực hiện GV quan sát nhận xét và nêu mấu chốt kỹ thuật. -Đội hình: như tiết 47 -Đội hình: III. KẾT THÚC: 1/ Thả lỏng: 2/ Nhận xét: 3/ Dặn dò: -Baøi taäp veà nhaø -Noäi dung tieát sau 4/ Xuoáng lôùp: 5 phút 2-3 phút 1-2 phút 1-2phút -Tích cực vừa đi vừa hít thở thả lỏng sau đó đứng lại run lắc tay chân, các khớp. -Tinh thần thái độ học tập của HS, khả năng tiếp thu bài, trang phục, dụng cụ, vệ sinh, trật tự . -Taäp luyeän laïi caùc noäi dung vöøa hoïc. -Nhảy xa: Như nội dung tiết 51 -Chạy bền: Trò chơi “người thừa thứ 3” -GV: “Thể dục!” HS:“Khỏe”. -Đội hình thả lỏng đi thành vòng tròn. -Xếp loại tiết học ghi ký sổ đầu bài. -GV hướng dẫn HS bài tập ở nhà. Phổ biến nội dung tiết học tới. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -GV hô “Thể dục!” HS:“Khỏe”. - Tuần:26 - Tiết: 52 - Ngày soạn: 17/2/2011 - Ngày dạy:24/2/2011 I. MỤC TIÊU: 1/.Nhảy xa: -Biết kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, trò chơi “lò cò tiếp sức”. -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, trò chơi “lò cò tiếp sức”. 2/.Chạy bền: -Biết tên gọi và cách thực hiện trò chơi “Người thừa thứ 3” -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật trò chơi “Người thừa thứ 3” *Học sinh nghiêm túc, tự giác, tích cực biết cách thực hiện những kỹ năng cơ bản nội dung nhảy xa, tham gia tốt trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1/.Địa điểm: Sân tập. 2/.Phương tiện: -Giáo viên: Giáo án, 1 còi, vôi, cờ, hố nhảy, ván giậm. -Học sinh: chuẩn bị trang phục thể dục, tổ trực vệ sinh sân tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN NỘI DUNG TG LVĐ YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LỚP I. MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: 2.Phổ biến NV-YC: 3.Khởi động: a.Khởi động chung: -Tại chỗ xoay các khớp: b.Khởi động CM: -Chạy bước nhỏ: -Chạy nâng đùi: -Chạy đá gót chạm mông: -Chạy đạp sau: -Chạy tăng tốc: 4.Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh thực hiện chạy đà-giậm nhảy-trên không và tiếp đất nhảy xa kiểu “ngồi” 8-10 ph 2 x 8 nh 8 -10m 8 -10m 8 -10m 10-15m 15-20m 1-2 lần -Tập hợp nhanh chóng -Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Học sinh nghiêm túc, tích cực, chú ý lắng nghe. -Nội dung yêu cầu như tiết học trước. -Yêu cầu tích cực, đều. -Nội dung yêu cầu như tiết học trước. -Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật và cự ly quy định. -Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật. -Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số. -Giáo viên ghi nhận HS vắng, tình trạng sức khỏe HS, kiểm tra vệ sinh sân tập, trang phục, dụng cụ. xxxxxxxxxxx Đội hình 4 hàng xxxxxxxxxxx ngang cự li hẹp. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -Đội hình 4 hàng ngang, cự ly rộng đứng so le khởi động. Cán sự hướng dẫn lớp khởi động chung theo nhịp đếm. -Đội hình khởi động CM: -Học sinh thực hiện, học sinh khác nhận xét, GV nhận xét chung, ghi điểm công khai. II. CƠ BẢN: 1/ Nhaûy xa: a/.Nhảy bước bộ trên không b/.Chạy đà-giậm nhảy nhấc cao gối qua xà. c/.Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất (bằng hai chân) *Củng cố: -Thực hiện chạy đà -giậm nhảy-trên không-tiếp đất .Trò chơi “lò cò tiếp sức” 2.Chạy bền: -Trò chơi: “người thừa thứ 3” 32 phút 26-28 phút 2-3 lần 3-5 lần 3-5 lần Đà tự do 1-2 lần 5-7 ph 4-6 ph *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, chân giậm duỗi thẳng, chân lăng nhấc cao gối, phối hợp đánh tay. *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, chạy tự nhiên giậm nhảy nhanh mạnh, bật cao qua xà theo quy định, kết hợp đánh tay 3 nhịp. *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, chạy tự nhiên giậm nhảy nhanh mạnh, kết hợp đánh tay đúng nhịp (trọng tâm là giai đoạn chạy đà và giậm nhảy) -Yêu cầu: Thực hiện được kỹ thuật. -Nội dung yêu cầu: như tiết 51 (nhưng khi thực hiện lò cò). *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật trò chơi, tham gia tích cực đúng quy định trò chơi. *Nội dung: Cả lớp xếp thành 2 vòng tròn lớn (2 người của 2 vòng tròn vào 1 nhóm). Chọn 1 cặp đứng vào phía trong vòng tròn, một người đuổi bắt người còn lại, người bị đuổi bắt chạy khi nào mệt thì vào đứng phía sau bất cứ người nào ở vị trí của vòng tròn thì người đứng bên trong nhóm đó tiếp tục chạy nếu bị bắt được thì đổi lại cho người đang đuổi bắt mình. -GV treo tranh ảnh từng khu vực tập luyện. -GV nhắc lại ngắn gọn kỹ thuật từng giai đoạn neâu yeâu caàu cô baûn. -GV chia toå nhoùm ñeå hoïc sinh luyeän taäp. -Chia lớp thành 2 toå, moãi toå 2 nhóm, nhóm trưởng điều khiển, GV theo dõi chữa sai chung các tổ, nhóm có học sinh tập yếu. Toå 1: chia hoïc sinh nöõ thaønh 2 nhoùm: Luyện tập toàn bộ kỹ thuật nhảy xa. Toå 2: chia hoïc sinh nam thaønh 2 nhoùm: -Nhóm 1 (nam): Tập chaïy ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy “Bước bộ” trên không, chạy đà giậm nhảy bật cao qua xà. -Nhóm 2 (nam): Tập chaïy ñaø 3 böôùc giaäm nhaûy “Bước bộ” trên không, chạy đà giậm nhảy bật cao qua xà. -Sau đó đổi nhóm và đổi nội dung tập. -Đội hình: x x x x x x x x CB XP (3 bước) v Tranh -Đội hình: Ñaø 5 böôùc giaäm nhaûy qua xà: x x x x x x x x x x CB XP (5 bước) v -Đội hình: Tập luyện hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu “Ngoài”. x x x x x x x x x x x CB XP (Đà tự do) v Tranh -HS thực hiện GV quan sát nhận xét và nêu mấu chốt kỹ thuật. -Đội hình: như tiết 47  -Đội hình:  III. KẾT THÚC: 1/ Thả lỏng: 2/ Nhận xét: 3/ Dặn dò: -Baøi taäp veà nhaø -Noäi dung tieát sau 4/ Xuoáng lôùp: 5 phút 2-3 phút 1-2 phút 1-2phút -Tích cực vừa đi vừa hít thở thả lỏng sau đó đứng lại run lắc tay chân, các khớp. -Tinh thần thái độ học tập của HS, khả năng tiếp thu bài, trang phục, dụng cụ, vệ sinh, trật tự . -Taäp luyeän laïi caùc noäi dung vöøa hoïc. -Nhảy xa: Như nội dung tiết 51 -Chạy bền: Luyện tập chạy bền 700m (nữ), 800m (nam). -GV: “Thể dục!” HS:“Khỏe”. -Đội hình thả lỏng đi thành vòng tròn. -Xếp loại tiết học ghi ký sổ đầu bài. -GV hướng dẫn HS bài tập ở nhà. Phổ biến nội dung tiết học tới. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -GV hô “Thể dục!” HS:“Khỏe”.

File đính kèm:

  • docTD 8 Tiet 3952.doc