Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 12: Bài thể dục - Chạy ngắn - Năm học 2013-2014

I. MỤC TIÊU

1.Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-17, học từ 18-15

1.1 Kiến thức: Hs thông hiểu được các động tác bài thể dục từ nhịp 1-17, biết cách thực hiện các động tác từ 18-25

1.2 Kĩ năng: thực hiện tương đối tốt các động tác bài thể dục từ nhịp 1-17, thực hiện tương đối được các động tác từ 18-25

2. Chạy ngắn : Một số động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng 60m. Học chạy về đích và đánh đích.

2.1 Kiến thức: Học sinh thông hiểu kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng 60m. Biết luật Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Biết kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.

2.2 Kĩ năng: Học sinh thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. Khéo léo nhanh nhẹn khi chơi trò chơi. Thực hiện tương đối được kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.

3. Yêu cầu: Chấp hành nghiêm túc yêu cầu của giáo viên, đảm bảo an toàn trong tập luyện, ổn định trật tự, kỷ luật, nghiêm túc tự giác trong khi tập luyện, tự tập và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Ứng xử tốt với bạn bè, không dùng rượu bia thuốc lá và các chất kích thích khác.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. ĐỊA ĐIỂM :

- Sân tập thể dục của trường.

2. PHƯƠNG TIỆN :

- Còi, tranh, đồng hồ.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 12: Bài thể dục - Chạy ngắn - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 6 Tiết: 12 Ngày soạn: 21/09/2013 Ngày dạy: 23/09-28/09/2013 Bài dạy: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU 1.Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-17, học từ 18-15 1.1 Kiến thức: Hs thông hiểu được các động tác bài thể dục từ nhịp 1-17, biết cách thực hiện các động tác từ 18-25 1.2 Kĩ năng: thực hiện tương đối tốt các động tác bài thể dục từ nhịp 1-17, thực hiện tương đối được các động tác từ 18-25 2. Chạy ngắn : Một số động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng 60m. Học chạy về đích và đánh đích. 2.1 Kiến thức: Học sinh thông hiểu kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng 60m. Biết luật Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Biết kỹ thuật chạy về đích và đánh đích. 2.2 Kĩ năng: Học sinh thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. Khéo léo nhanh nhẹn khi chơi trò chơi. Thực hiện tương đối được kỹ thuật chạy về đích và đánh đích. 3. Yêu cầu: Chấp hành nghiêm túc yêu cầu của giáo viên, đảm bảo an toàn trong tập luyện, ổn định trật tự, kỷ luật, nghiêm túc tự giác trong khi tập luyện, tự tập và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Ứng xử tốt với bạn bè, không dùng rượu bia thuốc lá và các chất kích thích khác. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. 1. ĐỊA ĐIỂM : - Sân tập thể dục của trường. 2. PHƯƠNG TIỆN : - Còi, tranh, đồng hồ. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. 1. Giáo viên nhận lớp: Ổn định trật tự, kiểm tra sỉ số lớp, phổ biến nội dung yêu cầu và phương pháp tổ chức tập luyện của bài học. 2. Khởi động: 2.1 Khởi động chung: 2.2 Khởi động chuyên môn: Kiểm tra bài cũ: các động tác đã học bài thể dục. 8-10’ 1-2’ 2l x 8 nhịp Bài thể dục Chạy ngắn - Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng. - Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, - Cán sự lớp tập hợp lớp 4 hàng ngang, báo cáo giáo viên về tình lớp . €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ € ĐH KĐ: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội hình 4 hàng ngang sole, giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. - Gọi học sinh thực thực hiện bài cũ, lớp quan sát nhận xét. Giáo viên cho điểm, đánh giá chung. B. PHẦN CƠ BẢN 1. BÀI THỂ DỤC: Ôn từ nhịp 1-17 - Học từ 18-15 CỦNG CỐ: nhịp 1-8 bài TD nam và nữ. 2. CHẠY NGẮN: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng. - Ôn: Cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng - Học chạy về đích và đánh đích. CỦNG CỐ: Xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng 28-30’ 14-15’ 3-4’ 14-15’ 2 lần 2 lần 2 lần 3-4’ 7-8’ 3-4’ -N18: Quay 90®é sang tr¸i, dån träng t©m vµo ch©n tr¸i, ch©n ph¶i phÝa sau mòi ch©n cham ®Êt, 2 tay ®­a lªn cao song song, lßng bµn tay h­íng vao nhau, m¾t h¬i ngöa, m¾t nh×n theo tay . -N19: §¸ ch©n ph¶i lªn cao chÕch sang tr¸i, mòi ch©n duçi th¼ng, ch©n tr¸i kiÔng gãt, ®ång thêi vÆn m×nh sang ph¶i, 2 tay gi÷ th¼ng ®¸nh tõ trªn cao - ra tr­íc - xuèng thÊp - ra sau (chÕch sang ph¶i) . -N20: VÒ t­ thÕ nh­ nhÞp 18. -N21: Quay 90 ®é sang ph¶i thµnh ch©n ®øng hai ch©n réng h¬n vai, hai tay dang ngang, bµn tay sÊp, m¾t nh×n trø¬c . -N22: Nh­ nhÞp 18, nh­ng ®æi bªn. -N23: Nh­ nhÞp 19 nh­ng ®æi ch©n . -N24: VÒ t­ thÕ nh­ nhÞp 22 . -N25: Quay sang tr¸i nh­ nhÞp 21. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Xp Đ - B¾t ®Çu giai ®o¹n vÒ ®Ých khi cßn c¸ch ®Ých kho¶ng 5-10m. NhiÖm vô cña giai ®o¹n nµy lµ g¾ng hÕt søc ®Ó ch¹y víi tèc ®é cao nhÊt vÒ ®Ých, nhanh chãng dïng ngùc hoÆc vai ®¸nh ®Ých, kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých. Qua ®Ých song kh«ng dõng l¹i ®ét ngét, mµ ch¹y gi¶m dÇn tèc ®é trong 10 -15m råi míi dõng l¹i - Giáo viên thị phạm, nhắc lại các kĩ năng một lần sau đó nhấn manh những phần xung yếu của kĩ năng. ( Thị phạm cả những động tác sai, chỉ ra những lỗi sai thường mắc). - Lớp quan sát lắng nghe. - Giáo viên hướng dẫn cho lớp tập luyện và sửa sai chung cho cả lớp. - Giáo viên thị phạm các động tác, nhấn manh những phần xung yếu của kĩ năng. ( Thị phạm cả những động tác sai, chỉ ra những lỗi sai thường mắc). - Lớp quan sát lắng nghe. - Giáo viên gọi hs lên thực hiện kiểm tra mức độ tiếp thu chung của lớp. - Giáo viên hướng dẫn cho lớp tập luyện và sửa sai chung cho cả lớp và phân nhóm cho lớp tập luyện. Nhoùm.1 Nhoùm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ € Nhoùm.3 Nhoùm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - Gọi 2 học sinh lên thực hiện. Lớp quan sát nhận xét. GV kết luận chung. - Giáo viên thị phạm, nhắc lại các kĩ năng một lần sau đó nhấn manh những phần xung yếu của kĩ năng. ( Thị phạm cả những động tác sai, chỉ ra những lỗi sai thường mắc). - Lớp quan sát lắng nghe. - Giáo viên gọi hs lên thực hiện kiểm tra mức độ tiếp thu chung của lớp. - Giáo viên hướng dẫn cho lớp tập luyện và sửa sai chung cho cả lớp và cho lớp tập luyện. - Giáo viên phổ biến nội dung trò chơi cách chơi, luật chơi, bầu ban trọng tài sau đó điều khiển cho các em chơi.Chia lớp ra thành 4 đội chơi, 2 đội Nam, 2 đội Nữ. Cho 2 đội Nam chơi trước, 2 đội Nữ chơi sau. - Giáo viên thị phạm, nhắc lại các kĩ năng một lần sau đó nhấn manh những phần xung yếu của kĩ năng. ( Thị phạm cả những động tác sai, chỉ ra những lỗi sai thường mắc). - Lớp quan sát lắng nghe. - Giáo viên gọi hs lên thực hiện kiểm tra mức độ tiếp thu chung của lớp. - Giáo viên hướng dẫn cho lớp tập luyện và sửa sai chung cho cả lớp và cho lớp tập luyện. - Gọi 2 học sinh lên thực hiện. Lớp quan sát nhận xét. GV kết luận chung. C. PHẦN KẾT THÚC. 1. Hồi tĩnh và thả lỏng. 2. Nhận xét giờ học. 3. Dặn dò và giao bài tập về nhà. 4.Kết thúc giờ học 4-5’ - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ, hít thở sâu, lắc tay chân, đá duỗi... - Ưu khuyết điểm của cả lớp. - Tập một số động tác phát triển sức mạnh chân, nhảy dây hay bật cóc mỗi ngày. - Xuống lớp: Gv hô giải tán - Hs đồng thanh hô khỏe. - Giáo viên giảng giải và kết hợp đặt ra những câu hỏi về nội dung của bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH KT €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €

File đính kèm:

  • doctiet 12.doc