Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 1 đến 8

 I/ Mục đích – yêu cầu:

1- Kiến thức : + Giúp hs củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị có hiệu quả ở chương trình TD 8 .

+ Biết được 1 số kĩ năng, kiến thức cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn

2- Kĩ năng : + Hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện.

+ Biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, các động tác bổ trợ kĩ thuật và bài tập phát triển thể lực.

+ Biết cách thực hiện kĩ năng ĐHĐN, bài TD, làm quen với các kĩ thuật chạy nhanh, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa.

 + Biết cách tự kiểm tra mạch, theo dõi sức khoẻ.

3- Giáo dục : + Tự giác tích cực học môn TD. Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.

 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.

II/ Sân bãi dụng cụ :

 + Sân tập sạch sẽ, thoáng mát.

III/ Phương pháp :

 + Đàm thoại giảng giải.

IV/ Tiến trình tiết dạy:

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 1 đến 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực tieỏp tuùc ủi hoaởc chaùy bỡnh thửụứng. + OÂn chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng.( cửù li 10-15m) + GV hửụựng daón laùi kú thuaọt 1 laàn. - HS thửùc hieọn cửù li khoaỷng 30m. + Chụi troứ chụi “ Nhaỷy daõy beàn “ Theo thụứi gian vaứ leọnh coứi cuỷa GV Nhửừng HS coự theồ chaỏt keựm GV giaỷm 1 ủeỏn 2 phuựt. Goùi moói toồ 2 em thửùc hieọn: Daứn ủoọi hỡnh 0-2-4 (haứng ngang, doùc), taùi choó ủaựnh tay. - Lụựp theo doừi – nhaọn xeựt. - GV nhaọn xeựt - ủaựnh giaự chung. -Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn. -Nhaọn xeựt veà kú thuaọt taọp luyeọn. Nhaọn xeựt veà tinh thaàn hoùc taọp. -Veà taọp laùi caực kú thuaọt chaùy nhanh hoaởc chaùy beàn ủeồ reứn luyeọn theồ lửùc phuùc vuù cho hoùc taọp.Neỏu khoõng chaùy thỡ taọp baứi taọp nhaỷy daõy ủeồ reứn luyeọn theồ lửùc.Chụi nhửừng moõn theồ thao tửù choùn nhaốm reứn luyeọn sửực khoeỷ phuùc vuù hoùc taọp vaứ lao ủoọng. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cửỷ caựn sửù ủieàu khieồn. GV quan saựt sửỷa sai. - Thũ phaùm – phaõn tớch. - HS thửùc hieọn ủoàng loaùt. ẹH 1 haứng doùc Tớch cửùc hoùc taọp. ẹH 0-3-6-9 ẹH 4 haứng ngang. Kinh nghieọm: Ngaứy soaùn: Tuaàn 4 Tieỏt 7 ẹHẹN : OÂN ẹI ẹEÀU THAÚNG HệễÙNG, VOỉNG TRAÙI, VOỉNG PHAÛI, ẹệÙNG LAẽI. ẹOÅI CHAÂN ẹI ẹEÀU KHI SAI NHềP, BIEÁN ẹOÅI ẹH 0-2-4 CHAẽY NHANH: CHAẽY BệễÙC NHOÛ, NAÂNG CAO ẹUỉI, GOÙT CHAẽM MOÂNG. LệNG HệễÙNG CHAẽY – XUAÁT PHAÙT. CHAẽY BEÀN: LUYEÄN TAÄP CHAẽY BEÀN . I/ Muùc ủớch – yeõu caàu: Kieỏn thửực : + ẹHẹN: OÂn vaứ naõng cao kú naờng ẹHẹN (ẹi ủeàu, voứng traựi, voứng phaỷi, ủửựng laùi, ủoồi chaõn khi sai nhũp) + Chaùy nhanh: OÂn moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng. Lửng hửụựng chaùy – xuaỏt phaựt. + Chaùy beàn: Luyeọn taọp chaùy beàn xung quanh saõn trửụứng. 2- Kú naờng : + ẹHẹN: Thửùc hieọn tửụng ủoỏi caực ủoọng taực veà ẹHẹN ủaừ hoùc . + Chaùy nhanh: Thửùc hieọn toỏt caực kú thuaọt boồ trụù ủeồ taùo tieàn ủeà cho vieọc taọp luyeọn sửực nhanh. + Chaùy beàn: Bieỏt phoỏi hụùp vụựi thụỷ trong chaùy beàn.Hoài túnh sau khi chaùy. 3- Giaựo duùc : + Coự yự thửực baỷo veọ sửực khoeỷ, bieỏt vaọn duùng ủeồ taọp luyeọn haống ngaứy. II/ Saõn baừi duùng cuù : + Saõn taọp , ủửụứng chaùy nhanh, ủửụứng chaùy beàn. III/ Phửụng phaựp : + Luyeọn taọp, ủoàng loaùt, phaõn nhoựm, tớch cửùc hoùc taọp, ửu ủaừi caự bieọt. IV/ Tieỏn trỡnh tieỏt daùy: Phaàn Noọi dung ẹLVẹ Yeõu caàu chổ daón kú thuaọt Bieọn phaựp toồ chửực Tg Sl I- Phaàn mụỷ ủaàu: 1- Taọp hụùp – baựo caựo. 2- PBND tieỏt hoùc. 3- Khụỷi ủoọng chung. 4-Khụỷi ủoọng ch/ moõn. II- Phaàn cụ baỷn: 1- ẹHẹN a- OÂn ẹHẹN b-OÂn bieỏn ủoồi ủoọi hỡnh 0-2-4. c- OÂn ủi ủeàu, voứng phaỷi, voứng traựi, ủoồi chaõn khi sai nhũp. 2-Chaùy nhanh. a- OÂn caực ủoọng taực boồ trụù. b- Vai hửụựng chaùy – xuaỏt phaựt. c- Troứ chụi: Chaùy ngửụùc chieàu tớn hieọu. 3- Phaõn toồ tửù taọp. 3- Chaùy beàn. 4- Cuỷng coỏ. III- Phaàn keỏt thuực: 1- Hoài túnh. 2- Nhaọn xeựt. 3- Daởn doứ. (8’ ) 15Sx (32’) 7’ 8’ 7’ 5’ 5’ ( 5’ ) 2X8nh 1ủt 2L 2L 2L 2L 2L 1L 1-2L 1L 1L GV nhaọn lụựp . -ẹHẹN: ẹi ủeàu, voứng traựi, voứng phaỷi, ủửựng laùi, ủoồi chaõn khi sai nhũp.Bieỏn ủoồi ủoọi hỡnh. -Chaùy nhanh: OÂn moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù, lửng hửụựng chaùy – xuaỏt phaựt. -Chaùy beàn: Luyeọn taọp chaùy beàn . - Xoay : tay, vai, hoõng, goỏi, coồ tay, coồ chaõn, eựp doùc, eựp ngang. - Chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng. + OÂn ủửựng nghieõm, ủửựng nghổ, quay phaỷi, quay traựi, quay ủaống sau. + OÂn daứn ủoọi hỡnh 0-2-4 Daứn ủoọi hỡnh haứng doùc trửụực, haứng ngang sau (caàn ủieàu chổnh haứng sau khi keỏt thuực soỏ bửụực) + ẹi ủeàu: Khaồu leọnh “ẹi ủeàu bửụực” ; “ ẹửựng laùi ủửựng”; Voứng phaỷi (voứng traựi) Bửụực”. Y/C : Thửùc hieọn nhũp nhaứng theo hieọu leọnh. + OÂn chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng.( cửù li 10-15m) + GV hửụựng daón laùi kú thuaọt 1 laàn. - HS thửùc hieọn cửù li khoaỷng 30m. - Chuự yự : Khi coự leọnh “ Vaứo choó” , caàn haù thaỏp troùng taõm , nghe leọnh “ Chaùy” xoay thaõn vaứ chaõn theo hửụựng chaùy. + Chuaồn bũ: ẹoọi hỡnh voứng troứn. + Caựch chụi: Cửỷ 1 em chaùy ngoaứi voứng troứn baỏt ngụứ ủaọp nheù vaứo vai baỏt kỡ baùn naứo trong voứng troứn, vaứ chaùy thaọt nhanh theo chieàu vửứa chaùy, em ủửụùc chaùm vai laọp tửực rụứi vũ trớ chaùy ngửụùc laùi vụựi hửụựng chaùy cuỷa baùn vaứ tranh veà ủửựng laùi vũ trớ vửứa rụứi choó. Baùn naứo veà trửụực ủuựng vũ trớ laứ thaộng, em thua tieỏp tuùc nhử em trửụực. Troứ chụi cửự theỏ tieỏp tuùc cho ủeỏn heỏt giụứ. * GV phaõn lụựp thaứnh 4 toồ tửù taọp. * GV quan saựt vaứ giuựp ủụừ theõm cho toồ coứn yeỏu. + Luyeọn taọp chaùy xung quanh saõn trửụứng. Nam 4 voứng, nửừ 3 voứng. Goùi moói toồ 2 em thửùc hieọn: Daứn ủoọi hỡnh 0-2-4 (haứng ngang, doùc), taùi choó ủaựnh tay. - Lụựp theo doừi – nhaọn xeựt. - GV nhaọn xeựt - ủaựnh giaự chung. -Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn. -Nhaọn xeựt veà kú thuaọt taọp luyeọn. Nhaọn xeựt veà tinh thaàn hoùc taọp. -Veà taọp laùi caực kú thuaọt chaùy nhanh hoaởc chaùy beàn ủeồ reứn luyeọn theồ lửùc phuùc vuù cho hoùc taọp.Neỏu khoõng chaùy thỡ taọp baứi taọp nhaỷy daõy ủeồ reứn luyeọn theồ lửùc.Gheựp thaứnh nhoựm taọp laùi caực ủoọng taực caự nhaõn taùi choó . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cửỷ caựn sửù ủieàu khieồn. GV quan saựt sửỷa sai. ẹoàng loaùt ẹH 4 haứng doùc Nhoựm 5-6 em Phaõn nhoựm. Quay voứng Tớch cửùc hoùc taọp. ẹH 0-3-6-9 ẹH 4 haứng ngang. Kinh nghieọm: Ngaứy soaùn: Tuaàn 4 Tieỏt 8 ẹHẹN : OÂN NHệếNG ẹOÄNG TAÙC HOẽC SINH THệẽC HIEÄN COỉN YEÁU. BIEÁN ẹOÅI ẹOÄI HèNH 0-3-6-9 CHAẽY NHANH: OÂN CHAẽY BệễÙC NHOÛ, NAÂNG CAO ẹUỉI, GOÙT CHAẽM MOÂNG. HOẽC NGOÀI – XUAÁT PHAÙT. CHAẽY BEÀN: LUYEÄN TAÄP CHAẽY BEÀN . I/ Muùc ủớch – yeõu caàu: Kieỏn thửực : + ẹHẹN: OÂn vaứ naõng cao kú naờng ẹHẹN (ẹi ủeàu, voứng traựi, voứng phaỷi, ủửựng laùi, ủoồi chaõn khi sai nhũp) + Chaùy nhanh: OÂn moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng. Hoùc ngoài – xuaỏt phaựt. + Chaùy beàn: Luyeọn taọp chaùy beàn xung quanh saõn trửụứng. 2- Kú naờng : + ẹHẹN: Thửùc hieọn tửụng ủoỏi caực ủoọng taực veà ẹHẹN ủaừ hoùc . + Chaùy nhanh: Thửùc hieọn toỏt caực kú thuaọt boồ trụù ủeồ taùo tieàn ủeà cho vieọc taọp luyeọn sửực nhanh. + Chaùy beàn: Bieỏt phoỏi hụùp vụựi thụỷ trong chaùy beàn.Hoài túnh sau khi chaùy. 3- Giaựo duùc : + Coự yự thửực baỷo veọ sửực khoeỷ, bieỏt vaọn duùng ủeồ taọp luyeọn haống ngaứy. II/ Saõn baừi duùng cuù : + Saõn taọp , ủửụứng chaùy nhanh, ủửụứng chaùy beàn. III/ Phửụng phaựp : + Luyeọn taọp, thũ phaùm, phaõn tớch, ủoàng loaùt, phaõn nhoựm, tớch cửùc hoùc taọp, ửu ủaừi caự bieọt. IV/ Tieỏn trỡnh tieỏt daùy: Phaàn Noọi dung ẹLVẹ Yeõu caàu chổ daón kú thuaọt Bieọn phaựp toồ chửực Tg Sl I- Phaàn mụỷ ủaàu: 1- Taọp hụùp – baựo caựo. 2- PBND tieỏt hoùc. 3- Khụỷi ủoọng chung. 4-Khụỷi ủoọng ch/ moõn. II- Phaàn cụ baỷn: 1- ẹHẹN a- OÂn nhửừng noọi dung hoùc sinh coứn yeỏu. b- Hoùc daứn ủoọi hỡnh 0-3-6-9 2-Chaùy nhanh. a- OÂn caực ủoọng taực boồ trụù. b- Hoùc ngoài – xuaỏt phaựt. c- Troứ chụi: Chaùy thoi tieỏp sửực. 3- Phaõn toồ tửù taọp. 3- Chaùy beàn. 4- Cuỷng coỏ. III- Phaàn keỏt thuực: 1- Hoài túnh. 2- Nhaọn xeựt. 3- Daởn doứ. (8’) 15Sx (32’) 7’ 8’ 7’ 5’ 5’ ( 5’ ) 2X8nh 1ủt 3L 2L 2L 2-3L 1L 1-2L 1L 1L GV nhaọn lụựp . -ẹHẹN: ẹi ủeàu, voứng traựi, voứng phaỷi, ủửựng laùi, ủoồi chaõn khi sai nhũp.Bieỏn ủoồi ủoọi hỡnh 0-3-6-9 -Chaùy nhanh: OÂn moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù, Hoùc ngoài – xuaỏt phaựt. -Chaùy beàn: Luyeọn taọp chaùy beàn . - Xoay : tay, vai, hoõng, goỏi, coồ tay, coồ chaõn, eựp doùc, eựp ngang. - Chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng. + OÂn ủi ủeàu, voứng phaỷi, voứng traựi, ủoồi chaõn khi sai nhũp. + ẹi ủeàu: Khaồu leọnh “ẹi ủeàu bửụực” ; “ ẹửựng laùi ủửựng”; Voứng phaỷi (voứng traựi) Bửụực”. Y/C : Thửùc hieọn nhũp nhaứng theo hieọu leọnh. GV hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn caực ủoọng taực tửụng tửù ủoọi hỡnh 0-2-4 nhửng ủoọi hỡnh naứy vụựi soỏ bửụực laứ 3-6-9. + OÂn chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng.( cửù li 10-15m) * Chuaồn bũ: Ngoài muừi baứn chaõn trửụực saựt meựp vaùch xuaỏt phaựt, muừi baứn chaõn sau caựch goựt chaõn trửụực khoaỷng 5-10cm. Hai baứn chaõn chaùm ủaỏt baống ẵ baứn chaõn trửụực, thaõn hụi ngaỷ veà trửụực , 2 tay chaùm ủaỏt hoaởc duoói tửù nhieõn. * ẹoọng taực: Khi coự leọnh xuaỏt phaựt, nhanh choựng nhoồm ngửụứi leõn, xuaỏt phaựt vaứ chaùy nhanh veà trửụực, 2 tay phoỏi hụùp tửù nhieõn. + Chuaồn bũ: Chia lụựp thaứnh 4 ủoọi, moói ủoọi chia thaứnh 2 nhoựm ủửựng ủoỏi dieọn nhau. + Caựch chụi: Khi coự leọnh em soỏ 1 cuỷa haứng beõn naứy chaùy thaọt nhanh sang haứng beõn kia vaứ chaùm tay vaứo ngửụứi ủaàu haứng sau ủoự veà xeỏp cuoỏi haứng. Em ủửụùc chaùm tay tieỏp tuùc chaùy nhanh sang haứng beõn kia vaứ tieỏp tuùc chaùm tay baùn soỏ 2. Troứ chụi cửự theỏ tieỏp tuùc, haứng naứo xong trửụực laứ thaộng. * GV phaõn lụựp thaứnh 4 toồ tửù taọp.Daứn ủoọi hỡnh 0-3-6-9 * GV quan saựt vaứ giuựp ủụừ theõm cho toồ coứn yeỏu. + Luyeọn taọp chaùy xung quanh saõn trửụứng. Nam 4 voứng, nửừ 3 voứng. Goùi moói toồ 2 em thửùc hieọn: Daứn ủoọi hỡnh 0-3-6-9. - Lụựp theo doừi – nhaọn xeựt. - GV nhaọn xeựt - ủaựnh giaự chung. -Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn. -Nhaọn xeựt veà kú thuaọt taọp luyeọn. Nhaọn xeựt veà tinh thaàn hoùc taọp. -Veà taọp laùi caực kú thuaọt boồ trụù chaùy nhanh reứn luyeọn theồ lửùc phuùc vuù cho hoùc taọp. Neỏu khoõng chaùy thỡ taọp baứi taọp nhaỷy daõy ủeồ reứn luyeọn theồ lửùc vaứ sửực beàn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cửỷ caựn sửù ủieàu khieồn. Taọp ủoàng loaùt ẹH 4 haứng doùc Nhoựm 5-6 em Thũ phaùm. Phaõn tớch. Phaõn nhoựm. ẹH 1 haứng doùc Tớch cửùc hoùc taọp. ẹH 0-3-6-9 ẹH 4 haứng ngang. Kinh nghieọm:

File đính kèm:

  • docTD7-T1.doc