Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 4 cột

A MỤC TIÊU:

+Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh bài TD, chạy CLN. +Hiếu được một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, các động

tác bài TD và các động tác bổ trợ chạy ngắn.

+ Rèn luyện tỉnh kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và tính tự giác luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: + Thuyết trình.

+ Phân nhóm - Quay vòng. C. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:

+ Giáo viên: Tài liệu, giáo án, kiểm tra sân tập.

+ Học sinh: Trang phục cả nhân vệ sinh sân tập. D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 

doc119 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ứi chióửu trón tuỏửn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TIÃÚT 32 Ngaỡy soaỷn:...../...../....... ÂAẽ CÁệU - CHAÛY BÃệN Theo thổù tổỷ phỏn phọỳi chổồng trỗnh sọỳ 62 - 63. A. MUÛC TIÃU: + Thọng hióứu mọỹt sọỳ õọỹng taùc bọứ trồỹ, kộ thuỏỷt õaù cỏửu vaỡ luyóỷn tỏỷp chaỷy bóửn. + Thổỷc haỡnh õuùng kộ thuỏỷt õaù cỏửu vaỡ chióỳn thuỏỷt phaùt cỏửu. Reỡn luyóỷn chaỷy 800m/Nam vaỡ 600m/Nổợ. + Reỡn luyóỷn tờnh kộ luỏỷt, taùc phong nhanh goỹn, tờnh tổỷ giaùc trong luyóỷn tỏỷp. B. PHặÅNG PHAẽP GIAÍNG DAÛY: + Âọửng loaỷt - Thi õỏỳu. C. CHUÁỉN Bậ GIAẽO CUÛ: + Giaùo vión: Cồỡ goùc, õọửng họử, cỏửu vaỡ kióứm tra sỏn tỏỷp. + Hoỹc sinh: Cỏửu, trang phuỷc caù nhỏn vaỡ vóỷ sinh sỏn tỏỷp. D. TIÃÚN TRầNH BAèI DAÛY: NÄĩI DUNG LV PHặÅNG PHAẽP TÄỉ CHặẽC TG SL I. Phỏửn mồớ õỏửu: - Nhỏỷn lồùp. - Phọứ bióỳn nọỹi dung baỡi daỷy: + Âaù cỏửu. + Chaỷy bóửn. II. Phỏửn cồ baớn: A. Khồới õọỹng: a. Khồới õọỹng chung: Chaỷy 1 voỡng sỏn TD xoay caùc khồùp, cọứ, họng, gọỳi, õuỡi, cọứ chỏn, tay. b. Khồới õọỹng chuyón mọn: Chaỷy bổồùc nhoớ, nỏng cao õuỡi vaỡ chaỷy goùt chaỷm mọng, chaỷy maù trong-ngoaỡi. B. Kióứm tra baỡi cuớ: + Kộ thuỏỷt phaùt cỏửu thỏỳp chỏn chờnh dióỷn. C. Baỡi mồùi: 1. Âaù cỏửu: + Än kộ thuỏỷt tỏng cỏửu. + Än kộ thuỏỷt phaùt cỏửu cao-thỏỳp chỏn chờnh dión. + Hoỹc mồùi: Chióỳn thuỏỷt phaùt cỏửu cao-sỏu. + Thi õỏỳu tỏỷp. 2.Chaỷy bóửn: + Chaỷy800m/Nam vaỡ chaỷy 600m/Nổợ. 3. Thaớ loớng: + Chaỷy nheỷ nhaỡng taỷi chọứ ruợ tay, vai, chỏn vaỡ õióửu hoaỡ. TIÃÚT 2 1. Âọỹng taùc bọứ trồỹ chuyón mọn: + Troỡ chồi " Tỏng cỏửu tióỳp sổùc". 2. Baỡi mồùi: a. Âaù cỏửu: + Än kộ thuỏỷt õồợ cỏửu bàũng ngổỷc. + Än kộ thuỏỷt phaùt cỏửu cao-thỏỳp chỏn nghióng mỗnh. + Än kộ thuỏỷt tỏng "Giỏỷt" cỏửu, " Buùng ". + Tọứ chổùc thi õỏỳu tỏỷp. b. Chaỷy bóửn: " Ngổồỡi thổỡa thổù 3 ". 3. Cuớng cọỳ: + Thổỷc haỡnh kộ thuỏỷt õaù cỏửu tỏỳn cọng bàũng mu baỡn chỏn. 4. Thaớ loớng: Taỷi chọứ chaỷy nheỷ nhaỡng ruớ tay, vai, chỏn vaỡ õióửu hoaỡ. III. Phỏửn kóỳt thuùc: 1. Nhỏỷn xeùt: 2. Baỡi tỏỷp vóử nhaỡ: + Än kộ thuỏỷt tỏng cỏửu, kộ thuỏỷt õồợ cỏửu bàũng ngổỷc, kộ thuỏỷt phaùt cỏửu. + Luyóỷn tỏỷp chaỷy 800m/Nam vaỡ 600m/Nổợ. (Nhaớy dỏy tổỷ do 1,5' x 3lỏửn/1em) 3 ‘ 3' 2' 1' 28' 7' 1' 3' 29' 7' 2' 1' 3' * Lồùp trổồớng nàừm sộ sọỳ baùo caùo giaùo vión. ‚ x x x x x x ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Trổỷc ban õióửu khióứn ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Goỹi 2em thổỷc haỡnh giaùo vión nhỏỷn xeùt vaỡ cho õióứm + Giaùo vión õióửu khióứn. + Än kộ thuỏỷt tỏng cỏửu chia nhoùm luyóỷn tỏỷp. * Giaùo vión õióửu khióứn. ‚ * Giaùo vión giồùi thióỷu vaỡ thở phaỷm õọỹng taùc. + Giaùo vión tọứ chổùc cho hoỹc sinh thi õỏỳu tỏỷp. + Luyóỷn tỏỷp trón õởa hỗnh sỏn thóứ duỷc (chaỷy theo soùng). O ‚ O O x x x + Trổỷc ban õióửu khióứn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Giaùo vión õióửu khióứn. ‚ x x x x O x x x x O x x x x O x x x x O * Chia nhoùm luyóỷn tỏỷp. * Giaùo vión õióửu khióứn. ‚ * Luyóỷn tỏỷp theo nhoùm. * Giaùo vión õióửu khióứn. * Giaùo vión õióửu khióứn. * Goỹi (2nam, 2nổợ ) thổỷc haỡnh. Hoỹc sinh, giaùo vión nhỏỷn xeùt vaỡ khàừc sỏu. * Trổỷc ban õióửu khióứn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Giaùo vión nhỏỷn xeùt tióỳt hoỹc. * Luyóỷn tỏỷp vaỡo caùc buọứi saùng vaỡ hai buọứi chióửu trón tuỏửn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TIÃÚT 33 Ngaỡy soaỷn:...../...../....... ÂAẽ CÁệU - CHAÛY BÃệN KIÃỉM TRA: ÂAẽ CÁệU Theo thổù tổỷ phỏn phọỳi chổồng trỗnh sọỳ 64 - 65. A. MUÛC TIÃU: + Thọng hióứu mọỹt sọỳ õọỹng taùc bọứ trồỹ, kộ thuỏỷt õaù cỏửu vaỡ luyóỷn tỏỷp chaỷy bóửn. + Thổỷc haỡnh õuùng kộ thuỏỷt õaù cỏửu vaỡ nọỹi dung yóu cỏửu kióứm tra. Reỡn luyóỷn Chaỷy bóửn. + Reỡn luyóỷn tờnh kộ luỏỷt, taùc phong nhanh goỹn, tờnh tổỷ giaùc trong kióứm tra. B. PHặÅNG PHAẽP GIAÍNG DAÛY: + Âọửng loaỷt - Thi õỏỳu. C. CHUÁỉN Bậ GIAẽO CUÛ: + Giaùo vión: Cồỡ goùc, õọửng họử, cỏửu vaỡ kióứm tra sỏn tỏỷp. + Hoỹc sinh: Cỏửu, trang phuỷc caù nhỏn vaỡ vóỷ sinh sỏn tỏỷp. D. TIÃÚN TRầNH BAèI DAÛY: NÄĩI DUNG LV PHặÅNG PHAẽP TÄỉ CHặẽC TG SL I. Phỏửn mồớ õỏửu: - Nhỏỷn lồùp. - Phọứ bióỳn nọỹi dung baỡi daỷy: + Âaù cỏửu - Chaỷy bóửn. + Kióứm tra: Âaù cỏửu. II. Phỏửn cồ baớn: A. Khồới õọỹng: a. Khồới õọỹng chung: Chaỷy 1 voỡng sỏn TD xoay caùc khồùp, cọứ, họng, gọỳi, õuỡi, cọứ chỏn, tay. b. Khồới õọỹng chuyón mọn: Chaỷy bổồùc nhoớ, nỏng cao õuỡi vaỡ chaỷy goùt chaỷm mọng, chaỷy maù trong-ngoaỡi. B. Kióứm tra baỡi cuớ: + Kộ thuỏỷt phaùt cỏửu thỏỳp chỏn nghióng mỗnh. C. Baỡi mồùi: 1. Âaù cỏửu: + Än kộ thuỏỷt tỏng cỏửu. + Än kộ thuỏỷt phaùt cỏửu cao-thỏỳp chỏn chờnh dión vaỡ nghióng mỗnh. + Thi õỏỳu tỏỷp. 2.Chaỷy bóửn: + Chaỷy300m x 2lỏửn/Nam vaỡ chaỷy 200m x 2lỏửn/Nổợ. 3. Thaớ loớng: + Chaỷy nheỷ nhaỡng taỷi chọứ ruợ tay, vai, chỏn vaỡ õióửu hoaỡ. TIÃÚT 2 1.Kióứm tra: Âaù cỏửu. a. Nọỹi dung kióứm tra: Phaùt cỏửu thỏỳp-cao chỏn chờnh dióỷn vaỡo ọ. b. Caùch chỏỳm õióứm: + Âióứm 9-10: + Âióứm 7-8: +Âióứm 5-6: + Âióứm 3-4: 2. Thaớ loớng: Taỷi chọứ chaỷy nheỷ nhaỡng ruớ tay, vai, chỏn vaỡ õióửu hoaỡ. III. Phỏửn kóỳt thuùc: 1. Nhỏỷn xeùt: 2. Baỡi tỏỷp vóử nhaỡ: + Âọỹng taùc bọứ trồỹ nhaớy xa: Âaù làng, bỏỷt nhaớy, chaỷy nhanh 20m x 3lỏửn. + Luyóỷn tỏỷp chaỷy 800m/Nam vaỡ 600m/Nổợ. (Nhaớy dỏy tổỷ do 1,5' x 3lỏửn/1em) 3 ‘ 3' 2' 1' 28' 7' 1' 41' 1' 3' * Lồùp trổồớng nàừm sộ sọỳ baùo caùo giaùo vión. ‚ x x x x x x ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Trổỷc ban õióửu khióứn ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Goỹi 2em thổỷc haỡnh giaùo vión nhỏỷn xeùt vaỡ cho õióứm + Än kộ thuỏỷt tỏng cỏửu chia nhoùm luyóỷn tỏỷp. * Giaùo vión õióửu khióứn. ‚ + Giaùo vión tọứ chổùc cho hoỹc sinh thi õỏỳu tỏỷp. + Luyóỷn tỏỷp trón õởa hỗnh sỏn thóứ duỷc (chaỷy theo giồùi tờnh). O ‚ O O x x x + Trổỷc ban õióửu khióứn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + Giaùo vión phọứ bióỳn nọỹi dung yóu cỏửu kióứm tra. + Chia lồùp thaỡnh nhióửu õồỹt, mọựi õồỹt 3-5em. Mọựi em thổỷc hióỷn phaùt cỏửu 6 quaớ (1 quaớ thổớ, 5 quaớ thỏỷt) + Phaùt õuùng kộ thuỏỷt vaỡ phaùt cỏửu vaỡo ọ 5 quaớ. + Phaùt cỏửu coù sai soùt nhoớ vóử kố thuỏỷt vaỡ vaỡo ọ 4 quaớ. + Coù sai soùt vóử kố thuỏỷt vaỡ phaùt vaỡo ọ 2-3 quaớ. + Cồ baớn sai kộ thuỏỷt vaỡ khọng vaỡo ọ quaớ naỡo. * Trổỷc ban õióửu khióứn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Giaùo vión nhỏỷn xeùt tióỳt hoỹc. * Luyóỷn tỏỷp vaỡo caùc buọứi saùng vaỡ hai buọứi chióửu trón tuỏửn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TIÃÚT 34 Ngaỡy soaỷn:...../...../....... ÄN TÁÛP VAè KIÃỉM TRA HOĩC Kầ II: NHAÍY XA Theo thổù tổỷ phỏn phọỳi chổồng trỗnh sọỳ 66 - 68. A. MUÛC TIÃU: + Thọng hióứu mọỹt sọỳ kộ thuỏỷt nhaớy xa vaỡ nọỹi dung yóu cỏửu kióứm tra. + Thổỷc haỡnh õuùng kộ thuỏỷt nhaỡy xa vaỡ nọỹi dung yóu cỏửu kióứm tra. + Reỡn luyóỷn tờnh kộ luỏỷt, taùc phong nhanh goỹn, tờnh tổỷ giaùc trong kióứm tra. B. PHặÅNG PHAẽP GIAÍNG DAÛY: + Âọửng loaỷt - Thi õỏỳu. C. CHUÁỉN Bậ GIAẽO CUÛ: + Giaùo vión: Thổồùc dỏy vaỡ kióứm tra sỏn tỏỷp. + Hoỹc sinh: Vaùn giỏỷm nhaớy, trang phuỷc caù nhỏn vaỡ vóỷ sinh sỏn tỏỷp. D. TIÃÚN TRầNH BAèI DAÛY: NÄĩI DUNG LV PHặÅNG PHAẽP TÄỉ CHặẽC TG SL I. Phỏửn mồớ õỏửu: - Nhỏỷn lồùp. - Phọứ bióỳn nọỹi dung baỡi daỷy: + Än tỏỷp vaỡ kióứm tra hoỹc kỗ II: Nhaớy xa. II. Phỏửn cồ baớn: A. Khồới õọỹng: a. Khồới õọỹng chung: Chaỷy 1 voỡng sỏn TD xoay caùc khồùp, cọứ, họng, gọỳi, õuỡi, cọứ chỏn, tay. b. Khồới õọỹng chuyón mọn: Chaỷy bổồùc nhoớ, nỏng cao õuỡi vaỡ chaỷy goùt chaỷm mọng, chaỷy maù trong-ngoaỡi. B. Kióứm tra baỡi cuớ: + Kộ thuỏỷt nhaớy xa kióứu ngọửi C. Baỡi mồùi: 1. Âaù cỏửu: + Âaù làng trổồùc sau, õaù làng ngang. + Än kố thuỏỷt nhaỡy xa kióứu ngọửi ( chaỷy õaỡ, giỏỷm nhaớy, bay trón khọng vaỡ rồi xuọỳng õỏỳt) + Troỡ chồi: " Loỡ coỡ tióỳp sổùc ". 3. Thaớ loớng: + Chaỷy nheỷ nhaỡng taỷi chọứ ruợ tay, vai, chỏn vaỡ õióửu hoaỡ. TIÃÚT 2 1. Kióứm tra: Nhaớy xa. a. Nọỹi dung kióứm tra: Kióứm tra kộ thuỏỷt nhaớy xa kióứu " ngọửi " vaỡ thaỡnh tờch. b. Caùch cho õióứm: + Âióứm 9 -10. + Âióứm 7 - 8. + Âióứm 5 - 6. + Âióứm 3 - 4. ‚ x x x x x x x x x x x x x x x 2. Thaớ loớng: Taỷi chọứ chaỷy nheỷ nhaỡng ruớ tay, vai, chỏn vaỡ õióửu hoaỡ. III. Phỏửn kóỳt thuùc: 1. Nhỏỷn xeùt: 2. Baỡi tỏỷp vóử nhaỡ: + Än chaỷy nhanh 60m. + Luyóỷn tỏỷp chaỷy 800m/Nam vaỡ 600m/Nổợ. (Nhaớy dỏy tổỷ do 1,5' x 3lỏửn/1em) 3 ‘ 3' 2' 1' 35' 1' 41' 1' 3' * Lồùp trổồớng nàừm sộ sọỳ baùo caùo giaùo vión. ‚ x x x x x x ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Trổỷc ban õióửu khióứn ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Goỹi 2em thổỷc haỡnh giaùo vión nhỏỷn xeùt vaỡ cho õióứm * Giaùo vión õióửu khióứn. ‚ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ‚ x x x x x x x x x x x x x x x + Giaùo vión õióửu khióứn. ‚ x x x x O x x x x O x x x x O x x x x O + Trổỷc ban õióửu khióứn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Giaùo vión phọứ bióỳn nọỹi dung yóu cỏửu kióứm tra. + Chia lồùp thaỡnh nhióửu õồỹt, mọựi õồỹt 5em. Mọựi em õổồỹc nhaớy 3 lỏửn vaỡ lỏỳy lỏửn thaỡnh tờch cao nhỏỳt. + Âuùng kộ thuỏỷt (caớ 4 giai õoaỷn)vaỡ thaỡnh tờch 3,2m/Nam; 2,8m/Nổợ. + Âuùng kộ thuỏỷt chaỷy õaỡ, giỏỷm nhaớy, trón khọng vaỡ thaỡnh tờch 2,8m - 3,1m/Nam; 2,4m - 2,7m/Nổợ. + Coù sai soùt vóử kộ thuỏỷt vaỡ thaỡnh tờch dổồùi 2,9m/Nam; 2,2m/Nổợ. + Cồ baớn sai kộ thuỏỷt vaỡ thaỡnh tờch khọng õaỷt. * Trổỷc ban õióửu khióứn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Giaùo vión nhỏỷn xeùt tióỳt hoỹc. * Luyóỷn tỏỷp vaỡo caùc buọứi saùng vaỡ hai buọứi chióửu trón tuỏửn. ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8(21).doc