Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Nguyễn Ngọc Vinh

A.Phần chuẩn bị

1. Nhận lớp:

- Kiểm diện

- Phổ biến nội dung buổi học

2. Khởi động:

- Khởi động chung:

 + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối.

- Khởi động chuyên môn:

 - Chạy bước nhỏ.

 - Chạy nâng cao đùi.

 - Chạy đạp sau.

3. Kiểm tra bài củ:

 - Gọi 2- 4 học sinh thực hiện kỹ thuật chạy đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào hố cát

B.Phần cơ bản

1.Bật nhảy:

* Ôn:

- Chạy đà 1 bước giậm nhảy 1 chân vào hố cát.

- Chạy đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào hố cát.

 

 

doc44 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Nguyễn Ngọc Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Céng TiÕt:64 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../..... kiÓm tra tù chän I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng néi dung tù chän. - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, cÇu ®¸, dông cô vÒ s©n b¶i III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 3 (P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra Tù chän C¸ch tÝnh ®iÓm: Ph¸t cÇu: 1 qu¶ cÇu ®­îc ph¸t vµo ®óng « ®­îc 1 ®iÓm. T©ng cÇu: + Nam: 2 qu¶ 1 ®iÓm. + N÷ : 1 qu¶ 1 ®iÓm 3 (P) * Gi¸o viªn gäi tõng hs lªn kiÓm tra - Mçi HS thùc hiÖn ph¸t cÇu 10 qu¶ vµo « - Mçi HS t©ng cÇu 3 lÇn lÇn nµo cao th× lÊy kÕt qu¶ C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häc. 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Céng TiÕt:65 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../..... ¤n tËp häc kú II I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS còng cè vµ n©ng cao c¸c bµi tËp trong häc kú II - Qua c¸c bµi tËp ®Ó ph¸t triÒn søc m¹nh ®«i tay, ®«i ch©n, sù dÏo dai,khÐo lÐo - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD, hè c¸t, ®ång hå, cßi, bãng 150 gam. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. 10 (P) Mçi ®t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m - Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + GV h­íng dÉn cho HS k.®éng B.PhÇn c¬ b¶n 1.BËt nh¶y: * ¤n: + Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duæi th¨ng ch©n l¨ng qua xµ 2.NÐm bãng: + §µ hai b­íc chÐo nÐm bãng xa. + §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + §i bé thùc hiÖn 4 b­íc cuèi nem bãng xa 30 (P) 15 (P) 20 l 20 l 10 lÇn 15 (P) 20 l 20 l 10 l -GV h­íng dÉn cho HS tËp luyÖn C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Cho HS khèi l­îng tËp ë nhµ 5 (P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng TiÕt:66 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../..... ¤n tËp häc kú II I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS còng cè vµ n©ng cao c¸c bµi tËp trong häc kú II - Qua c¸c bµi tËp ®Ó ph¸t triÒn søc m¹nh ®«i tay, ®«i ch©n, sù dÏo dai,khÐo lÐo - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD, hè c¸t, ®ång hå, cßi, bãng 150 gam. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. 10 (P) Mçi ®t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m - Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + GV h­íng dÉn cho HS k.®éng B.PhÇn c¬ b¶n 1.BËt nh¶y: * ¤n: + Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duæi th¨ng ch©n l¨ng qua xµ 2.NÐm bãng: + §µ hai b­íc chÐo nÐm bãng xa. + §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + §i bé thùc hiÖn 4 b­íc cuèi nem bãng xa 30 (P) 15 (P) 20 l 20 l 10 lÇn 15 (P) 20 l 20 l 10 l -GV h­íng dÉn cho HS tËp luyÖn C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Cho HS khèi l­îng tËp ë nhµ 5 (P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng TiÕt:67 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../..... ¤n tËp häc kú II I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS còng cè vµ n©ng cao c¸c bµi tËp trong häc kú II - Qua c¸c bµi tËp ®Ó ph¸t triÒn søc m¹nh ®«i tay, ®«i ch©n, sù dÏo dai,khÐo lÐo - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD, hè c¸t, ®ång hå, cßi, bãng 150 gam. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. 10 (P) Mçi ®t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m - Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + GV h­íng dÉn cho HS k.®éng B.PhÇn c¬ b¶n 1.BËt nh¶y: * ¤n: + Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y duæi th¨ng ch©n l¨ng qua xµ 2.NÐm bãng: + §µ hai b­íc chÐo nÐm bãng xa. + §µ bèn b­íc chÐo nÐm bãng xa. + §i bé thùc hiÖn 4 b­íc cuèi nÐm bãng xa 30 (P) 15 (P) 20 l 20 l 10 lÇn 15 (P) 20 l 20 l 10 l -GV h­íng dÉn cho HS tËp luyÖn C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Cho HS khèi l­îng tËp ë nhµ 5 (P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng TiÕt:68 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../..... kiÓm tra häc kú II I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng cho HS trong häc kú II - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, Bãng 150g 10 qu¶. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 10 (P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra NÐm bãng Yªu cÇu ®i bé thùc hiÖn bèn b­íc cuèi §iÓm Néi dung 10 Thùc hiÖn ®óng, chÝnh x¸c cã N.KkhiÕu 9 Thùc hiÖn ®óng, chÝnh x¸c 8 Thùc hiÖn ®óng, chÝnh x¸c cã sai sãt 7 Thùc hiÖn ®óng 6 Thùc hiÖn ®óng, cã sai sãt Ýt 5 Thùc hiÖn ®óng, kü n¨ng cßn chËm 4 C¸c tr­êng hîp cßn l¹i 30 (P) GV gäi lÇn l­ît tõng HS lªn kiÓm tra Mçi HS thùc thiÖn 3 lÇn lÇn nµo tèt th× lÊy. Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ cho ®iÓm tõng em C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häc. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Céng TiÕt:69 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT néi dung ch¹y bÒn I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ RLTT cña häc sinh líp 7 - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, ®ång hå III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 3 (P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ChuÈn RLTT: Lo¹i Nam N÷ Giái 9.5 s 10.4 s Kh¸ 10.2 s 11.2 s §¹t 11.0 s 11.9 s 3 (P) 1 LÇn KiÓm tra mçi lÇn 2 em . GV h« XP vµ bÊm thµnh tÝch cho HS C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra chuÈn RLTT - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS Giái Kh¸ §¹t Ch­a ®¹t SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Céng TiÕt:70 bµi d¹y Ngµy d¹y .../.../........ kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT néi dung nÐm bãng I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ RLTT cña häc sinh líp 7 - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - S©n TD tr­êng, Cßi, bãng 150 gam III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chuyªn m«n: 10 (P) Mçi ®. t¸c thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp Líp tr­ëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp tr­ëng b¸o c¸o sè l­îng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay HS tù khëi ®éng. B.PhÇn c¬ b¶n 1. KiÓm tra ChuÈn RLTT: NÐm bãng trung ®Ých Lo¹i Nam N÷ Giái 4 qu¶ 4 qu¶ Kh¸ 3 qu¶ 3 qu¶ §¹t 2 qu¶ 2 qu¶ 30 (P) 1 LÇn KiÓm tra mçi lÇn 1 em . GV h« cho HS thùc hiÖn C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, vµ ®¸nh gi¸ néi dung häc. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho HS 3(P) 2(P) - Cho gi¸o viªn h­íng dÉn cho HS th¶ lâng KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Líp TSHS Giái Kh¸ §¹t Ch­a ®¹t SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Céng

File đính kèm:

  • docThe Duc 7 200920100 Ky II chuan.doc