Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 6: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

I / PHẦN MỞ ĐẦU:

- Tập hợp lớp, điểm danh

- Phổ biến nội dung tiết học

- Nhiệm vụ , nội dung xây dựng nền QPTD?

5. Biện pháp:(Tập trung vào 3 biện pháp chủ yếu)

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

 *Nội dung GDQP-AN phải tòan diện,coi trọng giáo dục tình yêu quê hương,đất nước,chế độ

 *Làm cho mọi tổ chức mọi người tự bảo vệ trứơc sự chống phá của thế lực thù địch

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền QP, AN.

- Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an.

 *Bảo vệ độc lập, chủ quyền tòan vẹn lãnh thổ,làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”,bạo lọan lật đổ của các thế lực thù địch

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 6: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 6 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ Quốc. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHẦN MỞ ĐẦU: - Tập hợp lớp, điểm danh - Phổ biến nội dung tiết học - Nhiệm vụ , nội dung xây dựng nền QPTD? 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) 5. Biện pháp:(Tập trung vào 3 biện pháp chủ yếu) - Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. *Nội dung GDQP-AN phải tòan diện,coi trọng giáo dục tình yêu quê hương,đất nước,chế độ *Làm cho mọi tổ chức mọi người tự bảo vệ trứơc sự chống phá của thế lực thù địch - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền QP, AN. - Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an. *Bảo vệ độc lập, chủ quyền tòan vẹn lãnh thổ,làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”,bạo lọan lật đổ của các thế lực thù địch 30 P *Biện pháp xây dựng nền QPTD, ANND. -?HS để xây dựng ta phải có biện pháp như thế nào? III/ Keát thuùc Cuûng coá : - Phải xây dựng tiềm lực nền QPTD, ANND: + Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ, quân sự an ninh. - Xây dựng thế trận QPTD, ANND: + Gắn thế trận QP với thế trận AN, phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh với phân vùng kinh tế, xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ tỉnh (TP) vững mạnh. Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 6.doc