Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 31: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Về kiến thức:

 - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

 2. Về kỹ năng:

 - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.

 3. Về thái độ:

- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 31: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 31 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 2. Về kỹ năng: - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Về thái độ: - Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: + ? Nêu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay ( 2HS ). - Giới thiệu nội dung mới: + Củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của công dân; trong đó có trách nhiệm của học sinh chúng ta. Hôm nay ta học phần I “ Những vấn đề chung về an ninh quốc gia ” 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV gọi HS kiểm tra đánh giá, cho điểm ( GV ) I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA: 1. Bảo vệ an ninh quốc gia - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia: - Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. - Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hóa, khối đại đoàn kết dân tộc. - Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác. - Bảo vệ bí mật Nhà nước. - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm. 30 P Ñoäi hình 4 haøng ngang : - ? HS như thế nào là an ninh quốc gia? * An ninh quốc gia: - Là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. ? Nêu các mặt hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia? - Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại... ? Để bảo vệ an ninh quốc gia chúng ta phải bảo vệ những mặt nào? * Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia: - Bảo vệ: + Chế độ chính trị. + An ninh về tư tưởng văn hóa. + An ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại. + Bí mật nhà nước. + Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh. III/ Keát thuùc Cuûng coá : + An ninh là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. + Phải bảo vệ những thành quả đã đạt được. - Câu hỏi ôn tập: + An ninh quốc gia? + Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia? - Xem trước bài, Phần 3 “ Nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc ”. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 31.doc