Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 5: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

- Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc.

- Phoå bieán caùc quy ñònh.

- Tư tưởng chỉ đạo của Đảng ?

3. Nhiệm vụ:

*Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng tòan dân

-Thời bình Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia;

-Thời chiến đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược,

-Thường xuyên ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hiện nay của các thế lực phản động.

*Nhiệm vụ xây dựng nền ANND

- Giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động, của xã hội

-Đấu tranh chống lại mọi hành động gây rối, phá hoại

- Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tính mạng và tài sản của mỗi gia đình và công dân

4. Nội dung:

- Xây dựng tiềm lực nền QPTD, ANND là sức mạnh tổng hợp của quốc gia và chế độ XHCN(tập trung vào 4 nội dung)

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 5: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 5 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ Quốc. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Tư tưởng chỉ đạo của Đảng ? 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) 3. Nhiệm vụ: *Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng tòan dân -Thời bình Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; -Thời chiến đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, -Thường xuyên ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hiện nay của các thế lực phản động. *Nhiệm vụ xây dựng nền ANND - Giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động, của xã hội -Đấu tranh chống lại mọi hành động gây rối, phá hoại - Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tính mạng và tài sản của mỗi gia đình và công dân 4. Nội dung: - Xây dựng tiềm lực nền QPTD, ANND là sức mạnh tổng hợp của quốc gia và chế độ XHCN(tập trung vào 4 nội dung) + Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần:( Hiện nay cần tập trung ) * Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, có lòng tin tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. * Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. *Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Luôn chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân. *Thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP-AN nâng cao cảnh giác cách mạng + Xây dựng tiềm lực kinh tế: ( Hiện nay cần tập trung ) *Gắn kinh tế với QP-AN và QP-AN với kinh tế *Cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với tăng cường,củng cốquốc phòng an ninh *Đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng,an ninh trong thời bình và thời chiến,hạn chế tối đa sự phá họai của kẻ thù trong thời bình và trong chiến tranh * Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với cơ sở hạ tầng của nền QP, AN. *Không ngừng cải thiện đời sống vật chất,tinh thần của các lực lượng vũ trang nhân dân + Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ: (Hiện nay cần tập trung ) * Huy động tổng lực các ngành khoa học, công nghệ quốc gia cho QP, AN * Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cho phát triển kinh tế và củng cố QP, AN * Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu để phục vụ cho khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh. + Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh: ( Hiện nay cần tập trung ) *Xây dựng QĐ-CA theo hướng “Cách mạng ,chính quy,tinh nhuệ,từng bứơc hiện đại” *Đưa khả năng của khoa học và công nghệ của quốc gia có thể khai thác,huy động để phục vụ cho QP-AN * Gắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang. * Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. * Chuẩn bị về mọi mặt,tình huống, để đối phó và giành thắng lợi *Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự. *Thực hiện tốt công tác GDQP với mọi đối tượng + Xây dựng thế trận QPTD, ANND: ( Hiện nay cần tập trung ) *Gắn thế trận QP với thế trận an ninh trong một tổng thể thống nhất. * Phân vùng chiến lược về QP, AN với phân vùng kinh tế. * Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ tỉnh ( thành phố ) vững mạnh. *Tổ chức xây dựng “Kế họach phòng thủ dân sự”,sẳn sàng đối phó mọi tình huống, *Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế với cải tạo địa hình,xây dựng các công trình quốc phòng,an ninh trọng điểm 30 P * Nhiệm vụ nền QPTD. ? HS nhiệm vụ ta phải làm gì? * Bảo vệ và xây dựng đất nước - Nhiệm vụ xây dựng nền QPTD? - Nhiệm vụ xây dựng nền ANND? GV giải thích: - Thực lực QP: là lực lượng hiện có của nền QP, có thể sử dụng ngay. Đó là quân đội , các lực lượng vũ trang. - Tiềm lực QP: Còn đang ở dạng tiềm ẩn, tồn tại dưới dạng nhân lực và vật lực - Tiềm năng QP: Tất cả lực lượng của quốc gia có thể biến thành lực lượng QP, tiềm lực QP, tiềm năng QP. - TL chính trị tinh thần: Là khả năng xác định bằng ý thức giác ngộ của nhân dân và có thể trở thành nhân tố quan trọng để thực hiện các mục tiêu của đất nước ( kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học) - TL kinh tế: Là khả năng bảo đảm các nhu cầu vật chất cho sự phát triển xã hội cũng như trong sản xuất các nhu cầu cần thiết cho QP. - Đưa công nghệ hiện đại vào các hoạt động xã hội, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật - Đào tạo cán bộ, chiến sĩ chính quy qua trường lớp. - Đưa nền công nghệ phát triển vào quân đội -chấp hành nghiêm Luật NVQS - Thế trận QPTD: Là hình thức tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng quốc phòng của toàn dân một cách hợp lý ( cả nhân lực và vật lực ), để có thể phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra *Biện pháp xây dựng nền QPTD, ANND. -?HS để xây dựng ta phải có biện pháp như thế nào? III/ Keát thuùc Cuûng coá : GV nhaéc laïi troïng taâm cuûa baøi Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 5.doc
Giáo án liên quan