Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 19 đến Tiết 25 - Nguyễn Phan Lạc An

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

 1. Mục đích :

 Giúp các em hiểu được một số nội dung cơ bản về bắn tại chỗ và thực hành được động tác bắn tại chỗ, làm cơ sở cho các em học tập sắp tới.

 2. Yêu cầu :

 _ Nắm được cơ bản về bắn tại chỗ và thực hiện được động tác bắn tại chỗ.

 _ Học tập nghiêm túc, luyện tập tích cực.

 II. NỘI DUNG :

 II. Động tác bắn tại chỗ của súng TL AK và súng trường CKC:

 III. THỜI GIAN :

 _ Tổng thời gian : 45 phút.

 _ Thời gian lên lớp : 20 phút.

 _ Thời gian luyện tập : 20 phút.

 _ Thời gian kiểm tra : 5 phút.

 IV. TỔ CHỪC PHƯƠNG PHÁP :

 1. Tổ chức :

 _ Lấy lớp học để lên lớp.

 2. Phương pháp :

 _ GV : Dùng phương pháp thuyết trình, diển giải phân tích cho học sinh nắm. Thực hành động tác qua 3 bước.

 + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác.

 + Bước 2: Làm chậm vừa nói vừa làm động tác.

 + Bước 3: Làm tổng hợp có phân chia cử động.

 _ HS : Nghe, nhìn, ghi chép bài đầy đủ.

 V. ĐỊA ĐIỂM :

 _ Trên sân trường .

 

doc17 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 19 đến Tiết 25 - Nguyễn Phan Lạc An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 : KÓ THUAÄT BAÉN SUÙNG TIEÅU LIEÂN AK VAØ SUÙNG TRÖÔØNG CKC ( TT ) PPCT : 23 Tuaàn : 23 Ngaøy daïy :. PHAÀN 1: YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN : I. MUÏC ÑÍCH _ YEÂU CAÀU: 1. Muïc ñích : Nhaèm giuùp caùc em bieát caùch baén muïc tieâu coá ñònh ban ngaøy, giuùp caùc em naém chaát vaø thöïc hieän toát ñoäng taùc baén cô baûn, kó naêng baén truùng, chuïm vaøo muïc tieâu coá ñònh ban ngaøy. Qua ñoù xaây döïng ñöôïc taâm lí vöõng vaøng, töï tin trong thöïc haønh baén suùng, laøm cô sôû ñeå hoïc taäp caùc noäi dung tieáp theo. 2. Yeâu caàu : _ T ích cöïc, töï giaùc luyeän taäp. _ Thöïc hieän ñuùng kó thuaät baén, naâng cao kó thuaät ngaém baén. II. NOÄI DUNG: _ Luyeän taäp: Baén muïc tieâu coá ñònh. III. THÔØI GIAN : _ Toång thôøi gian : 45 phuùt. _ Thôøi gian leân lôùp : 5 phuùt. _ Thôøi gian luyeän taäp : 40 phuùt. IV. TOÅ CHÖÙC _ PHÖÔNG PHAÙP : 1. toå chöùc : _ Laáy lôùp hoïc ñeå leân lôùp. 2. Phöông phaùp : _ GV : Duøng phöông phaùp thuyeát trình dieån giaûi cho hoïc sinh naém phaàn lí thuyeát. Thöïc hieän ñoäng taùc qua 3 böôùc : + Bước 1: Laøm nhanh khaùi quaùt ñoäng taùc. + Bước 2: Laøm chaäm vöøa noùi vöøa laøm ñoäng taùc. + Bước 3: Laøm toång hôïp coù phaân chia cöû ñoäng. _ HS : Nghe, nhìn, ghi cheùp ñaày ñuû. V. ÑÒA ÑIEÅM : _ Treân saân tröôøng. VI. BAÛO ÑAÛM : _ GV : Giaùo aùn chuaån bò chu ñaùo, suùng, kính ngaém, bia soá 4, bao caùt, coøi. _ HS : Ñoàng phuïc theo quy ñònh, taäp vôû ghi cheùp ñaày ñuû. PHAÀN 2 : THÖÏC HAØNH GIAÛNG DAÏY : THỜI GIAN NỘI DUNG HÑ CUÛA GV HÑ CUÛA HS 1-2 phuùt 1-2 phuùt 33-35 phuùt 1-2 phuùt 1 phuùt 1. OÅn ñònh lôùp : 2. Giới thiệu nội dung luyện tập : _ Taäp baén muïc tieâu coá ñònh. 3. Tổ chức luyện tập: _Taäp laáy ñöôøng ngaém. a. Toå chöùc : chia lôùp thaønh 3-4 toå luyeän taäp. Moãi toå taäp hôïp thaønh 2-3 haøng ngang. b. Phöông phaùp : Moãi ñôït taäp 1-2 hoïc sinh töø phaûi qua traùi hoaëc ngöôïc laïi, töø treân xuoáng döôùi, taäp xoay voøng kheùp kín. c. Vị trí tập luyện: _ Tổ 1: Vị trí..hướng. _ Tổ 2: Vị trí..hướng. _ Tổ 3: Vị trí..hướng. d. Kí tín hiệu luyện tập: _ 1 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh veà vò trí luyeän taäp. _ 2 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh döøng taäp, ñoåi taäp hoaëc söûa sai.. _ 3 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh veà vò trí nôi phaùt ra tín hieäu. 4. Cũng cố: _ Baén muïc tieâu coá ñònh ban ngaøy. 5.Keát thuùc : _ Nhaän xeùt. _ Dặn doø. _ Phổ biến nội dung mới. _ Xuống lớp. _ Nhaän lôùp, ghi nhaän nhöõng hoïc sinh vaéng, treã, khoâng ñoàng phuïc. _ Gv giôùi thieäu, höôùng daãn vaø thöïc hieän ñoäng taùc cho caùc em naém ñeå caùc em luyeän taäp. _ Chia lôùp thaønh 3-4 toå luyeän taäp. _ GV phoå bieán cho HS naém. _ GV quy ñònh vò trí taäp luyeän. _ GV quy ước cho HS nắm. _ GV gọi HS leân thực hiện lại ñoäng taùc vaø choát laïi noäi dung chính. _ GV nhaän xeùt tieát hoïc , daën doø caùc em veà nhaø taäp theâm vaø neâu noäi dung tieát hoïc tôùi. _ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp, ñieåm soá, baùo caùo só soá lôùp. _ HS quan saùt ñeå laøm cô sôû taäp luyeän. _ HS chuù yù laéng nghe ñeå bieát nhoùm mình luyeän taäp. _ HS chuù yù laéng nghe. _ HS lắng nghe, quan saùt vị trí taäp luyeän _ HS thực hiện theo quy ước của GV. _ HS thực hiện theo yeâu caàu cuûa GV _ Hs chuù yù laéng nghe. BAØI 5 : KÓ THUAÄT BAÉN SUÙNG TIEÅU LIEÂN AK VAØ SUÙNG TRÖÔØNG CKC ( TT ) PPCT : 24 Tuaàn : 24 Ngaøy daïy :. PHAÀN 1: YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN : I. MUÏC ÑÍCH _ YEÂU CAÀU: 1. Muïc ñích : Nhaèm giuùp caùc em bieát caùch baén muïc tieâu coá ñònh ban ngaøy, giuùp caùc em naém chaát vaø thöïc hieän toát ñoäng taùc baén cô baûn, kó naêng baén truùng, chuïm vaøo muïc tieâu coá ñònh ban ngaøy. Qua ñoù xaây döïng ñöôïc taâm lí vöõng vaøng, töï tin trong thöïc haønh baén suùng, bieát ñöôïc ñöôøng ngaém thöïc teá cuûa muønh khi baén vaø coù söï söõa chöõa ñeå ñaït keát quûa cao hôn khi thöïc haønh tieát tôùi. 2. Yeâu caàu : _ T ích cöïc, töï giaùc luyeän taäp. _ Thöïc hieän ñuùng kó thuaät baén, naâng cao kó thuaät ngaém baén. II. NOÄI DUNG: _ Luyeän taäp: Baén muïc tieâu coá ñònh ( taäp baén maùy MBT 03 ). III. THÔØI GIAN : _ Toång thôøi gian : 45 phuùt. _ Thôøi gian leân lôùp : 5 phuùt. _ Thôøi gian luyeän taäp : 40 phuùt. IV. TOÅ CHÖÙC _ PHÖÔNG PHAÙP : 1. toå chöùc : _ Laáy lôùp hoïc ñeå leân lôùp. 2. Phöông phaùp : _ GV : Duøng phöông phaùp thuyeát trình dieån giaûi cho hoïc sinh naém phaàn lí thuyeát. Thöïc hieän ñoäng taùc qua 3 böôùc : + Bước 1: Laøm nhanh khaùi quaùt ñoäng taùc. + Bước 2: Laøm chaäm vöøa noùi vöøa laøm ñoäng taùc. + Bước 3: Laøm toång hôïp coù phaân chia cöû ñoäng. _ HS : Nghe, nhìn, ghi cheùp ñaày ñuû. V. ÑÒA ÑIEÅM : _ Treân saân tröôøng. VI. BAÛO ÑAÛM : _ GV : Giaùo aùn chuaån bò chu ñaùo, maùy baén taäp MBT 03. _ HS : Ñoàng phuïc theo quy ñònh, taäp vôû ghi cheùp ñaày ñuû. PHAÀN 2 : THÖÏC HAØNH GIAÛNG DAÏY : THỜI GIAN NỘI DUNG HÑ CUÛA GV HÑ CUÛA HS 1-2 phuùt 1-2 phuùt 33-35 phuùt 1-2 phuùt 1 phuùt 1. OÅn ñònh lôùp : 2. Giới thiệu nội dung luyện tập : _ Taäp baén treân maùy MBT 03. 3. Tổ chức luyện tập: _Taäp baén treân maùy MBT 03. a. Toå chöùc : Lôùp taäp hôïp thaønh 3-4 haøng ngang. b. Phöông phaùp : Moãi ñôït taäp 1 toå, caùc toå coøn laïi taäp baén muïc tieâu coá ñònh, hoïc sinh taäp töø phaûi qua traùi hoaëc ngöôïc laïi, töø treân xuoáng döôùi, taäp xoay voøng kheùp kín, moãi HS baén 3 phaùt. c. Vị trí tập luyện: _ Treân saân tröôøng ( vò trí thích hôïp) d. Kí tín hiệu luyện tập: _ 1 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh veà vò trí luyeän taäp. _ 2 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh döøng taäp, ñoåi taäp hoaëc söûa sai.. _ 3 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh veà vò trí nôi phaùt ra tín hieäu. 4. Cũng cố: _ Baén treân maùy MBT 03. 5.Keát thuùc : _ Nhaän xeùt. _ Dặn doø. _ Phổ biến nội dung mới. _ Xuống lớp. _ Nhaän lôùp, ghi nhaän nhöõng hoïc sinh vaéng, treã, khoâng ñoàng phuïc. _ Gv giôùi thieäu, höôùng daãn vaø thöïc hieän ñoäng taùc cho caùc em naém ñeå caùc em luyeän taäp. _ Yeâu caàu lôùp taäp hôïp thaønh 3-4 haøng ngang. _ GV phoå bieán cho HS naém. _ GV quy ñònh vò trí taäp luyeän. _ GV quy ước cho HS nắm. _ GV gọi HS leân thực hiện lại ñoäng taùc vaø choát laïi noäi dung chính. _ GV nhaän xeùt tieát hoïc , daën doø caùc em veà nhaø taäp theâm vaø neâu noäi dung tieát hoïc tôùi. _ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp, ñieåm soá, baùo caùo só soá lôùp. _ HS quan saùt ñeå laøm cô sôû taäp luyeän. _ HS chuù yù laéng nghe ñeå bieát hình thöùc taäp luyeän luyeän taäp. _ HS chuù yù laéng nghe. _ HS lắng nghe, quan saùt vị trí taäp luyeän _ HS thực hiện theo quy ước của GV. _ HS thực hiện theo yeâu caàu cuûa GV _ Hs chuù yù laéng nghe. BAØI 5 : KÓ THUAÄT BAÉN SUÙNG TIEÅU LIEÂN AK VAØ SUÙNG TRÖÔØNG CKC ( TT ) PPCT : 25 Tuaàn : 25 Ngaøy daïy :. PHAÀN 1: YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN : I. MUÏC ÑÍCH _ YEÂU CAÀU: 1. Muïc ñích : Nhaèm giuùp caùc em bieát caùch baén muïc tieâu coá ñònh ban ngaøy, giuùp caùc em naém chaéc vaø thöïc hieän toát ñoäng taùc baén cô baûn, bieát ñöôïc söï chính xaùc cuûa mình khi baén ñeå kieåm tra ñaït keát quaû cao. 2. Yeâu caàu : _ T ích cöïc, töï giaùc luyeän taäp. _ Thöïc hieän ñuùng kó thuaät baén, naâng cao kó thuaät ngaém baén. II. NOÄI DUNG: _ Luyeän taäp: Baén muïc tieâu coá ñònh ( Taäp maùy baén MBT 03 ). III. THÔØI GIAN : _ Toång thôøi gian : 45 phuùt. _ Thôøi gian leân lôùp : 5 phuùt. _ Thôøi gian luyeän taäp : 40 phuùt. IV. TOÅ CHÖÙC _ PHÖÔNG PHAÙP : 1. toå chöùc : _ Laáy lôùp hoïc ñeå leân lôùp. 2. Phöông phaùp : _ GV : Duøng phöông phaùp thuyeát trình dieån giaûi cho hoïc sinh naém phaàn lí thuyeát. Thöïc hieän ñoäng taùc qua 3 böôùc : + Bước 1: Laøm nhanh khaùi quaùt ñoäng taùc. + Bước 2: Laøm chaäm vöøa noùi vöøa laøm ñoäng taùc. + Bước 3: Laøm toång hôïp coù phaân chia cöû ñoäng. _ HS : Nghe, nhìn, ghi cheùp ñaày ñuû. V. ÑÒA ÑIEÅM : _ Treân saân tröôøng. VI. BAÛO ÑAÛM : _ GV : Giaùo aùn chuaån bò chu ñaùo, maùy baén taäp MBT 03. _ HS : Ñoàng phuïc theo quy ñònh, taäp vôû ghi cheùp ñaày ñuû. PHAÀN 2 : THÖÏC HAØNH GIAÛNG DAÏY : THỜI GIAN NỘI DUNG HÑ CUÛA GV HÑ CUÛA HS 1-2 phuùt 1-2 phuùt 33-35 phuùt 1-2 phuùt 1 phuùt 1. OÅn ñònh lôùp : 2. Giới thiệu nội dung luyện tập : _ Taäp baén treân maùy MBT 03. 3. Tổ chức luyện tập: _Taäp baén treân maùy MBT 03. a. Toå chöùc : Lôùp taäp hôïp thaønh 3-4 haøng ngang. b. Phöông phaùp : Moãi ñôït taäp 1 toå, caùc toå coøn laïi taäp baén muïc tieâu coá ñònh, hoïc sinh taäp töø phaûi qua traùi hoaëc ngöôïc laïi, töø treân xuoáng döôùi, taäp xoay voøng kheùp kín, moãi HS baén 3 phaùt. c. Vị trí tập luyện: _ Treân saân tröôøng ( vò trí thích hôïp) d. Kí tín hiệu luyện tập: _ 1 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh veà vò trí luyeän taäp. _ 2 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh döøng taäp, ñoåi taäp hoaëc söûa sai.. _ 3 hoài coøi daøi keát hôïp khaåu leänh veà vò trí nôi phaùt ra tín hieäu. 4. Cũng cố: _ Baén treân maùy MBT 03. 5.Keát thuùc : _ Nhaän xeùt. _ Dặn doø. _ Phổ biến nội dung mới. _ Xuống lớp. _ Nhaän lôùp, ghi nhaän nhöõng hoïc sinh vaéng, treã, khoâng ñoàng phuïc. _ Gv giôùi thieäu, höôùng daãn vaø thöïc hieän ñoäng taùc cho caùc em naém ñeå caùc em luyeän taäp. _ Yeâu caàu lôùp taäp hôïp thaønh 3-4 haøng ngang. _ GV phoå bieán cho HS naém. _ GV quy ñònh vò trí taäp luyeän. _ GV quy ước cho HS nắm. _ GV gọi HS leân thực hiện lại ñoäng taùc vaø choát laïi noäi dung chính. _ GV nhaän xeùt tieát hoïc , daën doø caùc em veà nhaø taäp theâm vaø neâu noäi dung tieát hoïc tôùi. _ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp, ñieåm soá, baùo caùo só soá lôùp. _ HS quan saùt ñeå laøm cô sôû taäp luyeän. _ HS chuù yù laéng nghe ñeå bieát hình thöùc taäp luyeän luyeän taäp. _ HS chuù yù laéng nghe. _ HS lắng nghe, quan saùt vị trí taäp luyeän _ HS thực hiện theo quy ước của GV. _ HS thực hiện theo yeâu caàu cuûa GV _ Hs chuù yù laéng nghe.

File đính kèm:

  • docga gdqp 11 t 19-20.doc