Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2011-2012 - Trần Sơn Giang

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

+ Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

 + Kĩ năng: Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.

 + Thái độ hành vi : Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.

2. Yêu cầu: Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: Đội ngũ tiểu đội

2. Trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội

III. THỜI GIAN

 

doc60 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2011-2012 - Trần Sơn Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
boỷ nguyeõn nhaõn ngaùt thụỷ . Khai thoõng ủửụứng hoõ haỏp treõn: b) Caực phửụng phaựp hoõ haỏp nhaõn taùo. - Phửụng phaựp thoồi ngaùt vaứ eựp tim ngoaứi loàng ngửùc : c) Nhửừng ủieồm chuự yự khi laứm hoõ haỏp nhaõn taùo. 3. Tieỏn Trieồn Cuỷa Vieọc Caỏp Cửựu Ngaùt Thụỷ a Tieỏn trieồn toỏt . b) Tieỏn trieồn xaỏu. IV: - Kể THUAÄT CHUYEÅN THệễNG 1. Mang Vaực Baống Tay Khoõng. 2. Chuyeồn Thửụng Baống Caựng. Caực loaùi caựng. Kú thuaọt chuyeồn thửụng. - Trung đội trưởng kiểm tra báo cáo giáo viên - Học sinh chú ý lăng nghe, tiếp thu nội dung bài học Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên - Học sinh chú ý lắng nghe, trả lời các câu hỏi của giáo viên và ghi chép bài đầy đủ - Giaú ỏn, kế hoạch bài giảng. - Tranh ảnh minh hoạ kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương III. Kết thúc bài giảng: 3-5phút : Giải đáp thắc mắc. Lưu ý nội dung thường sai sót và biện pháp khắc phục. Nhận xét xuống lớp. Ngày 25/03/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG Tiết ppct: 31 Phần 1: ý định giảng bài I.Mục đích -yêu cầu 1. Về kiến thức: - Hieồu ủửụùc caực nguyeõn taộc caàm maựu taùm thụứi, coỏ ủũnh xửụng gaừy vaứ hụ hấp nhõn tạo 2. Về kỹ năng Bieỏt caựch laứm caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. 3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập. II.nội dung và trọng tâm. 1Nội dung : 2. Trọng tâm: caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. III. Thời gian : 45 phút IV. Tổ chức và phương pháp 1. Tổ chức : Tập trung. 2. Phương pháp: - Gv thuyết trình, phân tích và thực hiện động tỏc mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sỏt V. địa điểm : sõn bói VI. Vật chất : Gv: Giáo án, tranh vẽ về tư thế động tỏc, băng , gạc, dõy ga rụ, nẹp, cỏng. Phần 2: thực hành giảng bài I. Tổ chức giảng bài:5 phút. 1. Tập hợp lớp: kiểm tra sĩ số, vật chất 2. Phổ biến các quy định 3. Phổ biến ý định giảng bài II. Thực hành giảng bài: 35 phút 1.Lờn lớp 35 phỳt Nội dung – Thời gian Phương pháp Vật chất I. CẦM MÁU TẠM THỜI. II. – COÁ ẹềNH TAẽM THễỉI XệễNG GAếY III – HOÂ HAÁP NHAÂN TAẽO. IV: - Kể THUAÄT CHUYEÅN THệễNG GV nờu khỏi quỏt cỏc kỹ thuật sau đú thực hiện theo ba bước: Bước 1: làm nhanh Bước 2: vừa làm vừa phõn tớch Bước 3: làm tổng hợp Giáo án, tranh vẽ về tư thế động tỏc. Băng , gạc, dõy ga rụ, nẹp, cỏng. III. Kết thúc bài giảng: 3-5phút : Giải đáp thắc mắc. Lưu ý nội dung thường sai sót và biện pháp khắc phục. Nhận xét xuống lớp. Tiết ppct: 32 Ngày 27/03/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG Phần 1: ý định giảng bài I.Mục đích -yêu cầu 1. Về kiến thức: - Hieồu ủửụùc caực nguyeõn taộc caàm maựu taùm thụứi, coỏ ủũnh xửụng gaừy vaứ hụ hấp nhõn tạo 2. Về kỹ năng Bieỏt caựch laứm caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. 3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập. II.nội dung và trọng tâm. 1Nội dung : 2. Trọng tâm: caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. III. Thời gian : 45 phút IV. Tổ chức và phương pháp 1. Tổ chức : Tập trung. 2. Phương pháp: - Gv thuyết trình, phân tích và thực hiện động tỏc mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sỏt V. địa điểm : sõn bói VI. Vật chất : Gv: Giáo án, tranh vẽ về tư thế động tỏc, băng , gạc, dõy ga rụ, nẹp, cỏng. Phần 2: thực hành giảng bài I. Tổ chức giảng bài:5 phút. 1. Tập hợp lớp: kiểm tra sĩ số, vật chất 2. Phổ biến các quy định 3. Phổ biến ý định giảng bài II. Thực hành giảng bài: 35 phút 1. Tổ chức luyện tập 30 phỳt KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Nội dung Thời gian Tổ chức và phương phỏp Vị trớ và hướng tập Ký tớn hiệu luyện tập Người phụ trỏch Vật chất 1 Cầm mỏu tạm thời. 2 coỏ ủũnh taùm thụứi xửụng gaừy 30 phỳt - Tổ chức tập luyện theo tiểu đội - Phương phỏp tập luyện theo 2 bước + Bước 1: Từng người tự nghiờn cứu động tỏc + Bước 2: Thực hiện theo nhúm, mỗi nhúm 3 người thay phiờn nhau. Tại sân trường Còi: - 1 tiếng: Bắt đầu tập, - 2 tiếng: Nghỉ lao tại chỗ, - 3 tiếng: Tập hợp đơn vị. Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh Giỏo viờn, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng Tranh và cỏc cuộn băng 2 Hội thao – 05 phỳt - Nội dung: tất cả cỏc nội dung GV đó luyện tập ở trờn. - Tổ chức phương phỏp: Gọi 2 nhúm thực hiện cỏc động tỏc sau đú gọi một số em lờn nhận xột. Từ đú GV nđỏnh giỏ và cho điểm V. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phỳt - Giải đỏp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - Nhận xột buổi học Tiết ppct: 33 Ngày 6/04/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG Phần 1: ý định giảng bài I.Mục đích -yêu cầu 1. Về kiến thức: - Hieồu ủửụùc caực nguyeõn taộc caàm maựu taùm thụứi, coỏ ủũnh xửụng gaừy vaứ hụ hấp nhõn tạo 2. Về kỹ năng Bieỏt caựch laứm caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. 3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập. II.nội dung và trọng tâm. 1Nội dung : 2. Trọng tâm: caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. III. Thời gian : 45 phút IV. Tổ chức và phương pháp 1. Tổ chức : Tập trung. 2. Phương pháp: - Gv thuyết trình, phân tích và thực hiện động tỏc mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sỏt V. địa điểm : sõn bói VI. Vật chất : Gv: Giáo án, tranh vẽ về tư thế động tỏc, băng , gạc, dõy ga rụ, nẹp, cỏng. Phần 2: thực hành giảng bài I. Tổ chức giảng bài:5 phút. 1. Tập hợp lớp: kiểm tra sĩ số, vật chất 2. Phổ biến các quy định 3. Phổ biến ý định giảng bài II. Thực hành giảng bài: 35 phút 1. Tổ chức luyện tập 30 phỳt KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Nội dung Thời gian Tổ chức và phương phỏp Vị trớ và hướng tập Ký tớn hiệu luyện tập Người phụ trỏch Vật chất 3 – hoõ haỏp nhaõn taùo. 4: - kú thuaọt chuyeồn thửụng 30 phỳt - Tổ chức tập luyện theo tiểu đội - Phương phỏp tập luyện theo 2 bước + Bước 1: Từng người tự nghiờn cứu động tỏc + Bước 2: Thực hiện theo nhúm, mỗi nhúm 3 người thay phiờn nhau. Tại sân trường Còi: 1 tiếng: Bắt đầu tập, 2 tiếng: Nghỉ lao tại chỗ, - 3 tiếng: Tập hợp đơn vị. Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh Giỏo viờn, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng Tranh và cỏc cuộn băng 2 Hội thao – 05 phỳt - Nội dung: tất cả cỏc nội dung GV đó luyệ tập ở trờn. - Tổ chức phương phỏp: Gọi 2 nhúm thực hiện cỏc động tỏc sau đú gọi một số em lờn nhận xột. Từ đú GV nđỏnh giỏ và cho điểm V. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phỳt - Giải đỏp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - Nhận xột buổi học Tiết ppct: 34 Ngày 10/04/2012 BÀI 7: KĨ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG Phần 1: ý định giảng bài I.Mục đích -yêu cầu 1. Về kiến thức: - Hieồu ủửụùc caực nguyeõn taộc caàm maựu taùm thụứi, coỏ ủũnh xửụng gaừy vaứ hụ hấp nhõn tạo 2. Về kỹ năng Bieỏt caựch laứm caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. 3. Thái độ:- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập. II.nội dung và trọng tâm. 1Nội dung : 2. Trọng tâm: caực ủoọng taực caàm maựu, coỏ ủũnh xửụng gaừy, hoõ haỏp nhaõn taùovaứ chuyeón ngửụứi bũ thửụng. III. Thời gian : 45 phút IV. Tổ chức và phương pháp 1. Tổ chức : Tập trung. 2. Phương pháp: - Gv thuyết trình, phân tích và thực hiện động tỏc mẫu. - Hs: lắng nghe và quan sỏt V. địa điểm : sõn bói VI. Vật chất : Gv: Giáo án, tranh vẽ về tư thế động tỏc, băng , gạc, dõy ga rụ, nẹp, cỏng. Phần 2: thực hành giảng bài I. Tổ chức giảng bài: 5 phút. 1. Tập hợp lớp: kiểm tra sĩ số, vật chất 2. Phổ biến các quy định 3. Phổ biến ý định giảng bài II. Thực hành giảng bài: 35 phút 1. Tổ chức luyện tập 20 phỳt KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Nội dung Thời gian Tổ chức và phương phỏp Vị trớ và hướng tập Ký tớn hiệu luyện tập Người phụ trỏch Vật chất 1 Cầm mỏu tạm thời. 2–coỏ ủũnh taùm thụứi xửụng gaừy 3: hoõ haỏp nhaõn taùo. 4: - kú thuaọt chuyeồn thửụng 30 phỳt - Tổ chức tập luyện theo tiểu đội - Phương phỏp tập luyện theo 2 bước + Bước 1: Từng người tự nghiờn cứu động tỏc + Bước 2: Thực hiện theo nhúm, mỗi nhúm 3 người thay phiờn nhau. Tại sân trường Còi: - 1 tiếng: Bắt đầu tập, - 2 tiếng: Nghỉ lao tại chỗ, - 3 tiếng: Tập hợp đơn vị. Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh Giỏo viờn, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng Tranh và cỏc cuộn băng 2 Hội thao đỏnh giỏ kết quả – 15 phỳt - Nội dung: tất cả cỏc nội dung GV đó luyệ tập ở trờn. - Tổ chức phương phỏp: Gọi mỗi tổ 1-2 em lờn thực hiện cỏc động tỏc sau đú gọi một số em lờn nhận xột. Từ đú GV đỏnh giỏ và cho điểm V. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phỳt - Giải đỏp thắc mắc. - Hệ thống nội dung. - Nhận xột buổi học Tiết 35: Ngày 12/4/2012 Kiểm tra học kỳ II Phần 1. ý định kiểm tra I.Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. 2.Thái độ: Trật tự, nghiêm túc trong quá trình kiểm tra. Nội dung: Nộm lựu đạn trỳng đớch. III. Thời gian : 45 phút IV.Hình thức kiểm tra: Thực hành. V. Địa điểm : tại sân trường. VI.vật chất : - Gv: Giáo án, sõn. Hs: Bàn Gv, súng AK: 4 khẩu. phần 2. thực hành kiểm tra i. tổ chức kiểm tra 1. ổn định tổ chức, kiểm tra quân số, vật chất. 2. Phổ biến các quy định. 3. Tiến hành kiểm tra. II. Thực hành kiểm tra Nội dung Phương pháp tổ chức Vật chất Nội dung: Nộm lựu đạn trỳng đớch. Bảng điểm: Kỹ thuật động tỏc: 4 điểm. Yờu cầu: Thực hiện được kỹ thuật đứng tại chỗ cú sỳng nộm lựu đạn trung đớch Kết quả nộm: 6 điểm Điểm rơi của lựu đạn. Điểm Vũng 1 5-6 Vũng 2 3-4 Vũng 3 1-2 Ngoài sõn 0 Gv: Gọi từng em kiểm tra, mỗi em nộm 2 quả) Hs: Thực hành kiểm tra trên sân kiểm tra. Gv: quan sát, nhận xét và cho điểm. 1m 2m 3m 20m (nữ) 25m (nam) gv Đội hỡnh chờ Gv: giáo án, sổ điểm, cờ nheo 3 cái. Hs: Súng AK(3khẩu), lựu đạn tập 6 quả,trang phục theo quy định. iii. kết thúc kiểm tra 1. Nhận xét chung. Tân kỳ, tháng 4/2012 4. Xuống lớp. Gv: Trần Sơn Giang

File đính kèm:

  • docGIAO AN QP 11NGHE AN MOI DU.doc