Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Tiết 1) - Năm học 2009-2010

I. Mục đích, yêu cầu:

- Làm cho học sinh hiểu và biết phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, truyền thống chống giặc ngoại xâm, tài thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc VNXHCN

- Làm cho học sinh hiểu và biết phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, truyền thống chống ngoại xâm, tải thao lược đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VNXHCn

II. Phương pháp:

- Thuyết minh

- Giáo viên lấy lớp học để giới thiệu nội dung bài giảng

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Tiết 1) - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoµn c¶nh gia ®×nh bÊt lỵi nh­: Bè, mĐ bá nhau; gia ®×nh bÊt hoµ, må c«i cha mĐ hoỈc hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n... Do buån ch¸n c« ®¬n, kh«ng lµm chđ ®­ỵc b¶n th©n c¸c em ®· chđ ®éng t×m ®Õn víi ma tuý. 4. Cđng cè: nh¾c l¹i néi dung chÝnh cđa bµi 5. D¨n dß: vỊ nhµ häc bµi cị --------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n: 12/4/2010 Ngµy gi¶ng: 19/4/2010 Bµi 7 - TiÕt 33 T¸c h¹i cđa ma tĩy vµ tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh trong phßng, chèng ma tĩy I. Mơc tiªu: - HS hiĨu ®­ỵc t¸c h¹i cđa ma tuývµ nh÷ng h×nh thøc, con ®­êng g©y nghiƯn, dÊu hiƯu nh©n biÕt - BiÕt c¸ch phßng, chèngma tuý ®èi víi b¶n th©nvµ céng ®ång II. PH¦¥NG PH¸P Thuyãút trçnh. Giạo viãn láúy låïp hoüc âãø giåïi thiãûu näüi dung baìi giaíng. + Giạo viãn: Giạo ạn + Hoüc sinh: Viãút, våí ghi chẹp. III. NéI DUNG 1. ỉn ®Þnh 2. KiĨm tra bµi cị 3. Néi dung ChuÈn bÞ cđa thÇy & trß Yªu cÇu cÇn ®¹t Ng­êi nghiƯn ma tuý th­êng cã biĨu hiƯn g×? Tr¹ng th¸i t©m lÝ cđa ng­êi nghiƯn ma tuý? b) DÊu hiƯu nhËn biÕt häc sinh nghiƯn ma tuý Tỉng kÕt tõ thùc tiƠn cho thÊy c¸c chÊt ma tuý th­êng ®­ỵc häc sinh, sinh viªn sư dơng lµ: Heroin, Ma tuý tỉng hỵp, CÇn sa, D«lagan... b»ng c¸ch: hÝt, uèng, chÝch. NÕu sư dơng th­êng xuyªn hoỈc ®· bÞ lƯ thuéc (m¾c nghiƯn), cã thĨ nhËn biÕt th«ng qua nh÷ng dÊu hiƯu sau: - Trong cỈp s¸ch hoỈc tĩi quÇn ¸o th­êng cã dơng cơ dïng sư dơng chÊt ma tĩy nh­: bËt lưa, kĐo cao su, giÊy b¹c; - Hay xin ra ngoµi ®i vƯ sinh trong thêi gian häc tËp; - Th­êng tơ tËp ë n¬i hỴo l¸nh - Th­êng hay xin tiỊn bè mĐ nãi lµ ®ãng tiỊn häc, quü líp; - Lùc häc gi¶m sĩt; - Hay bÞ to¸t må h«i, ng¸p vỈt, ngđ gµ ngđ gËt, tÝnh t×nh c¸u g¾t, da xanh t¸i, ín l¹nh nỉi da gµ, buån n«n, mÊt ngđ, trÇm c¶m. - Ng¹i tiÕp xĩc víi ng­êi th©n, b¹n tèt, cã ý xa l¸nh mäi ng­êi; cè tr¸nh c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i lµnh m¹nh. 4. Cđng cè: nh¾c l¹i néi dung chÝnh cđa bµi 5. D¨n dß: vỊ nhµ häc bµi cị, ®äc tr­íc bµi míi --------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n: 20/4/2010 Ngµy gi¶ng: 26/4/2010 Bµi 7 - TiÕt 34 T¸c h¹i cđa ma tĩy vµ tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh trong phßng, chèng ma tĩy I. Mơc tiªu: - HS hiĨu ®­ỵc t¸c h¹i cđa ma tuývµ nh÷ng h×nh thøc, con ®­êng g©y nghiƯn, dÊu hiƯu nh©n biÕt - BiÕt c¸ch phßng, chèngma tuý ®èi víi b¶n th©nvµ céng ®ång II. PH¦¥NG PH¸P Thuyãút trçnh. Giạo viãn láúy låïp hoüc âãø giåïi thiãûu näüi dung baìi giaíng. + Giạo viãn: Giạo ạn + Hoüc sinh: Viãút, våí ghi chẹp. III. NéI DUNG 1. ỉn ®Þnh 2. KiĨm tra bµi cị 3. Néi dung ChuÈn bÞ cđa thÇy & trß Yªu cÇu cÇn ®¹t H·y cho biÕt vµ l¸y vÝ dơ vỊ mét sè thđ ®o¹n cđa ®èi t­ỵng bu«n b¸n, l«i kÐo sư dơng ma tuý? Tr¸ch nhiƯm cđa HS,SV trong c«ng t¸c phßng chèng ma tuý? 4. Tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh trong phßng, chèng ma tuý a) Mét sè thđ ®o¹n cđa c¸c ®èi t­ỵng bu«n b¸n vµ tỉ chøc sư dơng tr¸i phÐp chÊt ma tuý th­êng sư dơng ®Ĩ l«i kÐo, c­ìng bøc häc sinh, sinh viªn sư dơng ma tuý, tham gia bu«n b¸n ma tuý. - KÝch thÝch tÝnh tß mß, hiÕu kú, tù ¸i cđa c¸c em: khÝch tíng, cho dïng thư, g¸n nỵ b»ng tµi s¶n; - Sư dơng “vƯ tinh” ®Õn khu vùc tr­êng häc, thuª trä quan s¸t ph¸t hiƯn c¸c HS ch¬i bêi, con nhµ giµu...l«i kÐo, dơ dç c¸c em SD, MB ma tĩy; Th«ng qua c¸c HS, SV ngiƯn ®Ĩ dơ dç l«i kÐo; N¾m b¾t c¸c ®iĨm yÕu cđa c¸c em ®Ĩ tõ ®ã khèng chÕ, cìng bøc c¸c em sư dơng ma tĩy. - Nh÷ng häc sinh, sinh viªn mµ c¸c ®èi t­ỵng bu«n b¸n ma tuý th­êng chĩ ý rđ rª l«i kÐo + Häc sinh, Sinh viªn thuéc con nhµ giµu cã, cã biĨu hiƯn ch¬i bêi, h­ háng. + Häc sinh, Sinh viªn cã ý thøc tỉ chøc kû luËt kÐm, th­êng vi ph¹m néi quy, quy chÕ nhµ tr­êng, bÞ xư lý kû luËt, biĨu hiƯn ch¸n häc. + Häc sinh, Sinh viªn lµ con em c¸c ®ång chi l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh. + Häc sinh, Sinh viªn lµ ng­êi n«ng th«n, d©n téc Ýt ng­êi cã hoµn c¶nh kinh tÕ khã kh¨n hoỈc ë nh÷ng vïng träng ®iĨm vỊ ma tuý. + Häc sinh, Sinh viªn gia ®×nh kh«ng hoµn thiƯn (Bè, MĐ mÊt sím; Bè, MĐ ly dÞ...hoỈc trong gia ®×nh cã ng­êi ph¹m téi bÞ b¾t gi÷..) b) Tr¸ch nhiƯm cđa Häc sinh trong phßng, chèng ma tuý §Ĩ gãp phÇn thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ phßng, chèng ma tuý theo tinh thÇn chØ ®¹o cđa ChÝnh phđ, víi tr¸ch nhiƯm lµ Häc sinh, Sinh viªn cÇn thùc hiƯn tèt nh÷ng néi dung sau: - Häc tËp, nghiªn cøu n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh cđa ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý vµ nghiªm chØnh chÊp hµnh. - Kh«ng sư dơng ma tuý d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo. - Kh«ng tµng tr÷, vËn chuyĨn, mua b¸n hoỈc lµm nh÷ng viƯc kh¸c liªn quan ®Õn ma tuý. - Khuyªn nhđ b¹n häc, ng­êi th©n cđa m×nh kh«ng sư dơng ma tuý hoỈc tham gia c¸c ho¹t ®«ng vËn chuyĨn, mua b¸n ma tuý. - Khi ph¸t hiƯn nh÷ng Häc sinh, Sinh viªn cã biĨu hiƯn sư dơng ma tuý hoỈc nghi vÊn bu«n b¸n ma tuý ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o ®Ĩ cã biƯn ph¸p ng¨n chỈn. - N©ng cao c¶nh gi¸c tr¸nh bÞ ®èi t­ỵng xÊu rđ rª, l«i kÐo vµo c¸c viƯc lµm ph¹m ph¸p, kĨ c¶ viƯc sư dơng vµ bu«n b¸n ma tuý. - Cã ý thøc ph¸t hiƯn nh÷ng ®èi t­ỵng cã biĨu hiƯn nghi vÊn dơ dç Häc sinh, Sinh viªn sư dơng ma tuý hoỈc l«i kÐo Häc sinh, Sinh viªn vµo ho¹t ®éng vËn chuyĨn, mua b¸n ma tuý; b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o hoỈc c¸n bé cã tr¸ch nhiƯm cđa nhµ tr­êng. - Ph¸t hiƯn nh÷ng ®èi t­ỵng b¸n ma tuý xung quanh khu vùc tr­êng häc vµ kÞp thêi b¸o c¸o cho ThÇy, C« gi¸o, c¸n bé nhµ tr­êng. - Ph¸t hiƯn vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho chÝnh quyỊn ®Þa ph­¬ng nh÷ng ®èi t­ỵng mua b¸n, tỉ chøc sư dơng tr¸i phÐp chÊt ma tuý vµ nh÷ng nghi vÊn kh¸c x¶y ra ë ®Þa bµn m×nh c­ trĩ hoỈc t¹m trĩ. - TÝch cùc tham gia phong trµo phßng, chèng ma tuý do nhµ tr­êng, tỉ chøc ®oµn, tỉ chøc héi phơ n÷ ph¸t ®éng. - H­ëng øng vµ tham gia thùc hiƯn nh÷ng c«ng viƯc cơ thĨ, gãp phÇn thùc hiƯn nhiƯm vơ phßng, chèng ma tuý t¹i n¬i c­ trĩ, t¹m trĩ do chÝnh quyỊn ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng. - Ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng tham gia c¸c tƯ n¹n x· héi, trong ®ã cã tƯ n¹n ma tuý. 4. Cđng cè: nh¾c l¹i néi dung chÝnh cđa bµi 5. D¨n dß: vỊ nhµ häc bµi cị --------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n: 26.4.2010 Ngµy gi¶ng: 3/5/2010 TiÕt 35: KIĨM TRA HKII I. Mơc tiªu bµi häc - Nh»m ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa häc sinh. II. Tỉ chøc, ph­¬ng ph¸p. §èi víi gi¸o viªn: Ra c©u hái kiĨm tra. §èi víi häc sinh: ChuÈn bÞ giÊy kiĨm tra III. Néi dung 1. ỉn ®Þnh: 2. KiĨm tra bµi cị: 3. Néi dung : C©u hái kiĨm tra: C©u 1( 4®): Nªu truyỊn thèng ®¸nh giỈc gi÷ n­íc cđa d©n téc ViƯt Nam? C©u 2( 6 ®): 4. Tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh trong phßng, chèng ma tuý? §¸P ¸N C©u 1( 4®): 1 (0.5®). Nhỉỵng cuäüc chiãún tranh giỉỵ nỉåïc âáưu tiãn 2 (0.5®). Cuäüc chiãún tranh giaình âäüc láûp (Thãú kyí I âãún thãú kyí X) 3 (0.5®). Cuäüc chiãún tranh giỉỵ nỉåïc (tỉì thãú kyí X âãún cuäúi thãú kyí XIX) 4(0.5®). Cuäüc âáúu tranh giaíi phọng dán täüc láût âäø chãú âäü thuäüc âëa nỉía phong kiãún (thãú kyí XIX âãún nàm 1945) 5(1®). Cuäüc khạng chiãún chäúng Phạp (1945-1954) 6(15®). Cuäüc khạng chiãún chäúng Mé cỉïu nỉåïc C©u 2(6®): 1.( 2®) Mét sè thđ ®o¹n cđa c¸c ®èi t­ỵng bu«n b¸n vµ tỉ chøc sư dơng tr¸i phÐp chÊt ma tuý th­êng sư dơng ®Ĩ l«i kÐo, c­ìng bøc häc sinh, sinh viªn sư dơng ma tuý, tham gia bu«n b¸n ma tuý. - KÝch thÝch tÝnh tß mß, hiÕu kú, tù ¸i cđa c¸c em: khÝch tíng, cho dïng thư, g¸n nỵ b»ng tµi s¶n; - Sư dơng “vƯ tinh” ®Õn khu vùc tr­êng häc, thuª trä quan s¸t ph¸t hiƯn c¸c HS ch¬i bêi, con nhµ giµu...l«i kÐo, dơ dç c¸c em SD, MB ma tĩy; Th«ng qua c¸c HS, SV ngiƯn ®Ĩ dơ dç l«i kÐo; N¾m b¾t c¸c ®iĨm yÕu cđa c¸c em ®Ĩ tõ ®ã khèng chÕ, cìng bøc c¸c em sư dơng ma tĩy. - Nh÷ng häc sinh, sinh viªn mµ c¸c ®èi t­ỵng bu«n b¸n ma tuý th­êng chĩ ý rđ rª l«i kÐo + Häc sinh, Sinh viªn thuéc con nhµ giµu cã, cã biĨu hiƯn ch¬i bêi, h­ háng. + Häc sinh, Sinh viªn cã ý thøc tỉ chøc kû luËt kÐm, th­êng vi ph¹m néi quy, quy chÕ nhµ tr­êng, bÞ xư lý kû luËt, biĨu hiƯn ch¸n häc. + Häc sinh, Sinh viªn lµ con em c¸c ®ång chi l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh. + Häc sinh, Sinh viªn lµ ng­êi n«ng th«n, d©n téc Ýt ng­êi cã hoµn c¶nh kinh tÕ khã kh¨n hoỈc ë nh÷ng vïng träng ®iĨm vỊ ma tuý. + Häc sinh, Sinh viªn gia ®×nh kh«ng hoµn thiƯn (Bè, MĐ mÊt sím; Bè, MĐ ly dÞ...hoỈc trong gia ®×nh cã ng­êi ph¹m téi bÞ b¾t gi÷..) 2.( 4®) Tr¸ch nhiƯm cđa Häc sinh trong phßng, chèng ma tuý §Ĩ gãp phÇn thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ phßng, chèng ma tuý theo tinh thÇn chØ ®¹o cđa ChÝnh phđ, víi tr¸ch nhiƯm lµ Häc sinh, Sinh viªn cÇn thùc hiƯn tèt nh÷ng néi dung sau: - Häc tËp, nghiªn cøu n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh cđa ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý vµ nghiªm chØnh chÊp hµnh. - Kh«ng sư dơng ma tuý d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo. - Kh«ng tµng tr÷, vËn chuyĨn, mua b¸n hoỈc lµm nh÷ng viƯc kh¸c liªn quan ®Õn ma tuý. - Khuyªn nhđ b¹n häc, ng­êi th©n cđa m×nh kh«ng sư dơng ma tuý hoỈc tham gia c¸c ho¹t ®«ng vËn chuyĨn, mua b¸n ma tuý. - Khi ph¸t hiƯn nh÷ng Häc sinh, Sinh viªn cã biĨu hiƯn sư dơng ma tuý hoỈc nghi vÊn bu«n b¸n ma tuý ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o ®Ĩ cã biƯn ph¸p ng¨n chỈn. - N©ng cao c¶nh gi¸c tr¸nh bÞ ®èi t­ỵng xÊu rđ rª, l«i kÐo vµo c¸c viƯc lµm ph¹m ph¸p, kĨ c¶ viƯc sư dơng vµ bu«n b¸n ma tuý. - Cã ý thøc ph¸t hiƯn nh÷ng ®èi t­ỵng cã biĨu hiƯn nghi vÊn dơ dç Häc sinh, Sinh viªn sư dơng ma tuý hoỈc l«i kÐo Häc sinh, Sinh viªn vµo ho¹t ®éng vËn chuyĨn, mua b¸n ma tuý; b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o hoỈc c¸n bé cã tr¸ch nhiƯm cđa nhµ tr­êng. - Ph¸t hiƯn nh÷ng ®èi t­ỵng b¸n ma tuý xung quanh khu vùc tr­êng häc vµ kÞp thêi b¸o c¸o cho ThÇy, C« gi¸o, c¸n bé nhµ tr­êng. - Ph¸t hiƯn vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho chÝnh quyỊn ®Þa ph­¬ng nh÷ng ®èi t­ỵng mua b¸n, tỉ chøc sư dơng tr¸i phÐp chÊt ma tuý vµ nh÷ng nghi vÊn kh¸c x¶y ra ë ®Þa bµn m×nh c­ trĩ hoỈc t¹m trĩ. - TÝch cùc tham gia phong trµo phßng, chèng ma tuý do nhµ tr­êng, tỉ chøc ®oµn, tỉ chøc héi phơ n÷ ph¸t ®éng. - H­ëng øng vµ tham gia thùc hiƯn nh÷ng c«ng viƯc cơ thĨ, gãp phÇn thùc hiƯn nhiƯm vơ phßng, chèng ma tuý t¹i n¬i c­ trĩ, t¹m trĩ do chÝnh quyỊn ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng. - Ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng tham gia c¸c tƯ n¹n x· héi, trong ®ã cã tƯ n¹n ma tuý.

File đính kèm:

  • docGA QPAN 10.doc