Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 5, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân

I- MỤC TIU

1. Kin thc: - Bồi dưỡng cho HS hiểu được vị trí, tính chất, nhiệm vụ cơ bản, biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD ANND thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho HS sinh, xây dựng nền QPTD/ANND, bảovệ tổ quốc Việt NamXHCN.

2. K n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

 3. Th¸i ®: TÝch cc, t gi¸c trong hc tp.

II- CHUẨN BỊ

1. Gio vin

- Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bi học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bt viết,

- Đọc trước bài 2 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/03/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 5, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :5 TiÕt:5 Bài 2 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHỊNG TỒN DÂN I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Bồi dưỡng cho HS hiểu được vị trí, tính chất, nhiệm vụ cơ bản, biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD ANND thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho HS sinh, xây dựng nền QPTD/ANND, bảovệ tổ quốc Việt NamXHCN. 2. Kû n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, tù gi¸c trong häc tËp. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 2 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Nhiệm vụ , nội dung, biện pháp của nền quốc phịng tồn dân 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xét và cho điểm 2: Phần cơ bản 2: Nhiệm vụ, nội dung ,biện pháp xây dựng nền quốc phịng tồn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới. néi dung, x©y dùng nỊn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n. x©y dùng nỊn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n.Thùc chÊt lµ x©y dùng tiỊm lùc mäi mỈt cho ®Êt n­íc nh»m t¹o ra søc m¹nh tỉng hỵp ®Ĩ giµnh th¾ng lỵi trong c«ng cuéc b¶o vƯ tỉ quèc XHCN. * X©y dùng tiỊm lùc quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n. Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần: + Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, cĩ lịng tin tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. + Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đồn kết tồn dân. + Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an tồn xã hội. + Luơn chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân. - Xây dựng tiềm lực kinh tế: + Gắn kinh tế với quốc phịng. + Phát huy kinh tế nội lực. + Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc phịng, an ninh. + Cĩ kế hoạch động viên nền kinh tế trong thời chiến. + Tăng cường hội nhập trong kinh tế để củng cố quốc phịng, an ninh. - Xây dựng tiềm lực khoa học, cơng nghệ: + Huy động tổng lực các ngành khoa học, cơng nghệ quốc gia cho quốc phịng, an ninh. + Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cho phát triển kinh tế và củng cố quốc phịng, an ninh. + Từng bước hiện đại hĩa cơ sở hạ tầng, phịng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu để phục vụ cho khoa học, cơng nghệ, quốc phịng, an ninh. - Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh: + Xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. + Gắn quá trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang. + Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. + Chuẩn bị đất nước về mọi mặt, các phương án sẵn sàng động viên thời chiến để đối phĩ và giành thắng lợi trong mọi tình huống. + Tiếp tục tăng cường cơng tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự. Cũng cố: 35’ 2’ Nghe ghi chÐp néi dung míi - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Suy nghÜ, tr¶ lêi c¸c c©u hái gi¸o viªn ®­a ra. - Ghi chÐp kÕt luËn cđa gi¸o viªn. - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Chĩ ý nghe vµ ghi chÐp - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Chĩ ý nghe vµ ghi chÐp nh÷ng néi dung c¬ b¶n - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Nge gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 5.doc
Giáo án liên quan