Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 6, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân

I- MỤC TIU

1. Kin thc: - Bồi dưỡng cho HS hiểu được vị trí, tính chất, nhiệm vụ cơ bản, biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD ANND thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho HS sinh, xây dựng nền QPTD/ANND, bảovệ tổ quốc Việt NamXHCN.

2. K n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

 3. Th¸i ®: TÝch cc, t gi¸c trong hc tp.

II- CHUẨN BỊ

1. Gio vin

- Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bi học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bt viết,

- Đọc trước bài 2 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 6, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :6 TiÕt:6 Bài 2 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHỊNG TỒN DÂN I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Bồi dưỡng cho HS hiểu được vị trí, tính chất, nhiệm vụ cơ bản, biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD ANND thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho HS sinh, xây dựng nền QPTD/ANND, bảovệ tổ quốc Việt NamXHCN. 2. Kû n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, tù gi¸c trong häc tËp. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 2 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Nhiệm vụ , nội dung, biện pháp của nền quốc phịng tồn dân 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xét và cho điểm 2: Phần cơ bản 2: Nhiệm vụ, nội dung ,biện pháp xây dựng nền quốc phịng tồn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới. néi dung, x©y dùng nỊn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n. X©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n. - Thế trận QPTD: Là hình thức tổ chức, sắp xếp bố trí lực lượng quốc phịng của tồn dân một cách hợp lý ( cả nhân lực và vật lực ), để cĩ thể phát huy cao nhất sức mạnh của tồn dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng trong thời bình và khi cĩ chiến tranh xảy ra - Xây dựng thế trận quốc phịng tồn dân, an ninh nhân dân: + Gắn thế trận quốc phịng với thế trận an ninh trong một tổng thể thống nhất. + Phân vùng chiến lược về quốc phịng, an ninh với phân vùng kinh tế. + Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phịng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh Cũng cố: 35’ 2’ - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Nge gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 6.doc