Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 29: Cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương (Thực hành)

I- MỤC TIÊU

a. Về Kiến thức:

- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

b. Về kỷ năng:

- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao.

c. Về thái độ:

- Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh

II- CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bài 6 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết,

- Đọc trước các bài đã học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 29: Cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương (Thực hành), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 10 TuÇn :30 TiÕt:29 CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG (Thực hành) I- MỤC TIÊU a. Về Kiến thức: - Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện. b. Về kỷ năng: - Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao... c. Về thái độ: - Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bài 6 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước các bài đã học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Kỷ thuật băng vòng xoắn, băng số 8, băng mắt, băng đầu. 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hôm nay GV gọi 4 em lên thực hiện rồi nhận xét và cho điểm. HS nghiêm túc tích cực thực hiện động tác. 2: Phần cơ bản II/ BAÊNG VEÁT THÖÔNG 3. Kó thuaät baêng veát thöông. a) Caùc kieåu baêng cô baûn: Coù nhieàu kieåu baêng khaùc nhau : Baêng xoaén voøng : Laø ñöa cuoän baêng ñi nhieàu voøng theo hình xoaén loø xo. + Ñaët ñaàu ngoaøi cuoän baêng ôû döôùi veát thöông, tay traùi giöõ ñaàu cuoän baêng, tay phaûi caàm cuoän baêng ngöûa leân treân. + Ñaët 2 voøng ñaàu tieân ñeø leân nhau ñeå giöõ chaët ñaàu baêng, cuoán nhieàu voøng cho ñeán khi kín toaøn boä veát thöông. + Coá ñònh voøng baêng cuoái cuûa baêng baèng caùch: gaøi kim baêng, xeù ñoâi ñaàu cuoän baêng hoaëc gaáp moät voøng ngöôïc laïi taïo thaønh 2 daûi ñeå buoäc ôû phía treân veát thöông. Baêng soá 8: Laø ñöa cuoän baêng ñi nhieàu voøng theo hình soá 8, coù 2 voøng ñoái xöùng. Baêng soá 8 thích hôïp baêng nhö: vai, naùch, moâng, beïn, khuûyu, goái, goùt chaân tuyø theo veát thöông maø söû duïng. Trong taát caû caùc kieåu baêng , bao giôø voøng baêng sau cuõng ñeø leân 2/3 voøng baêng tröôùc, cuoán voøng baêng theo höôùng töø döôùi leân treân , caùch ñeàu nhau vaø chaët vöøa phaûi. Thoâng thaïo 2 kieåu baêng naøy seõ baêng toaøn boä caùc boä phaän cô theå. b) AÙp duïng cuï theå: Ta coù söû duïng cuoän baêng caù nhaân ñeå baêng taát caû caùc boä phaän treân cô theå . - Baêng caùc ñoaïn chi: baêng caùnh tay, caúng tay, ñuøi, caúng chaân thöôøng vaän duïng kieåu baêng xoaén voøng hoaëc soá 8: + Ñaët 2 voøng baêng ñeø leân nhau ñeå coá ñònh ñaàu baêng. + Ñöa cuoän baêng ñi theo kieåu xoaén voøng hoaëc soá 8 - Baêng vai, naùch: vaän duïng kieåu baêng soá 8: + Buoäc hoaëc gaøi kim baêng coá ñònh voøng cuoái cuûa baêng. + Baêng moâng, beïn vaän duïng nhö baêng vai naùch . - Baêng ngöïc, löng: Vaän duïng kieåu baêng xoaén voøng, khoâng baêng quaù chaët gaây khoù thôû. - Baêng buïng : Vaän duïng kieåu baêng soá 8, khoâng baêng quaù chaët gaây khoù thôû. - Baêng vuøng goái - goùt chaân - vuøng khuyûu. + Baêng moûm goái, goùt chaân, moûm khuyûu, vaän duïng kieåu baêng soá 8 nhö baêng vuøng buïng. + Baêng goùt chaân, moûm khuyûu gioáng baêng moûm goái. - Baêng vuøng khoeo, neáp khuyûu: Vaän duïng kieåu baêng soá 8, baét cheùo ôû khoeo. + Baêng neáp khoeûo gioáng nhö baêng khoeo. - Baêng baøn chaân - baøn tay: Vaän duïng kieåu baêng soá 8. + Baêng tay cuõng nhö baêng baøn chaân nhöng ñöôøng baét cheùo cuûa baêng ôû gan baøn tay. - Baêng vuøng ñaàu - coå - maët . * Baêng traùn: Vaän duïng kieåu baêng voøng troøn hình vaønh khaên. * Baêng moät beân maét: Vaän duïng kieåu baêng soá 8. * Baêng ñaàu ( kieåu quai muõ) : Vaän duïng kieåu baêng soá 8. * Cũng cố: 35’ 2’ GV: TiÕp tôc luyÖn tËp thùc hµnh b¨ng bã vÕt th­¬ng. GV: Kó thuaät baêng veát thöông nhö theá naøo? GV: Nhö theá naøo laø baêng soá 8? GV: Voøng baêng sau nhö theá naøo vôùi voøn gbaêng truôùc? Luyeän taäp cuï theå GV Thöïc hieän töøng phaàn töø deå ñeán khoù cho HS quan saùt. * Baêng ñoaïn chi ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? GV: Goïi 1 HS leân laøm ngöôøi bò naïn ñeå vöøa thöïc hieän vöøa cho caùc em quan saùt. GV noùi ñeán ñaâu laøm ñeán ñoù. Thöïc hieän caùc thao taùc chính xaùc, deã hieåu. GV: Baêng ngöïc, löng chuùng ta caàn tieán haønh nhö theá naøo? GV: Kó thuaät baêng buïng nhö theá naøo? GV: Coù theå duøng moät caùi cheùn hoaëc toâ nhoõ uùp leân phaàn buïng bò loøi ruoät. Vì sao phaûi laøm nhö vaäy? GV: Baêng vuøng goái, goùt chaân, vuøng khuyûu thì baêng nhö theá naøo? GV: Nhö theá naøo laø baêng vuøng khoeo, neáp khuyûu? GV: Nhö theá naøo laø baêng vuøng baøn chaân, baøn tay? GV: Baêng moät beân maét vaø baêng ñaàu phaûi söû duïng nhö theá naøo? GV cũng cố lại ưu, khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2010

File đính kèm:

  • docTuần 29.doc