Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 13: Đội ngũ từng người không có súng

I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

- Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn.

- Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

2. Về thái độ

- Nắm vững được kĩ thuật của các động tác

- Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng.

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước các bài đó học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị không có súng

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 13: Đội ngũ từng người không có súng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :13 Tiết:13 ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHễNG Cể SÚNG I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức - Nhaốm reứn luyeọn cho hoùc sinh yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt, tử theỏ taực phong nhanh nheùn, dửựt khoaựt, khaồn trửụng theo taực phong cuỷa ngửụứi quaõn nhaõn. - Giúp HS hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng, thực hiện được các động tác đó và biết điều khiển (chỉ huy) các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. 2. Về thỏi độ - Nắm vững được kĩ thuật của cỏc động tỏc - Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng. 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước cỏc bài đó học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị khụng cú sỳng III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ .Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ vàchào Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều, động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngợc lại 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hụm nay GV gọi 4 em lờn thực hiện rồi nhận xột và cho điểm. HS nghiờm tỳc tớch cực thực hiện động tỏc. 2: Phần cơ bản III. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy, động tác chạy đều đứng lại 1. ẹoọng taực Tieỏn, luứi, qua phaỷi, qua traựi: - ẹoọng taực tieỏn, luứi : + ẹoọng taực tieỏn :Khaồu leọnh : “Tieỏn x bửụực - bửụực” coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh, “Tieỏn x bửụực” laứ dửù leọnh, “bửụực” laứ ủoọng leọnh.Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “bửụực” chaõn traựi bửụực leõn trửụực roài ủeỏn chaõn phaỷi bửụực tieỏp theo (ủoọ bửụực ủi ủeàu : 60 – 65 cm), hai tay vaón giửừ nhử khi ủửựng nghieõm. Khi tieỏn ủuỷ soỏ bửụực qui ủũnh thỡ ủửựng laùi ủửa chaõn phaỷi (traựi) leõn ủaởt saựt goựt chaõn traựi (phaỷi) thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. + ẹoọng taực luứi :Khaồu leọnh : “Luứi x bửụực - bửụực” coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh “Luứi x bửụực” laứ dửù leọnh, “bửụực” laứ ủoọng leọnh. Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “bửụực” chaõn traựi luứi trửụực roài ủeỏn chaõn phaỷi, hai tay vaón ụỷ tử theỏ ủửựng nghieõm. Khi luứi ủuỷ soỏ bửụực qui ủũnh thỡ ủửựng laùi, ủửa chaõn phaỷi (traựi) veà ủaởt saựt chaõn traựi (phaỷi), thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. + ẹoọng taực qua phaỷi, qua traựi : Khaồu leọnh : “Qua phaỷi (traựi) x bửụực - bửụực” coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh, “Qua phaỷi (traựi) x bửụực” laứ dửù leọnh, “bửụực” laứ ủoọng leọnh. Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “bửụực” thỡ di chuyeồn sang phaỷi (traựi) moói bửụực roọng baống vai (tớnh tửứ 2 meựp ngoaứi cuỷa 2 goựt chaõn). Bửụực qua beõn naứo thỡ chaõn beõn ủoự bửụực trửụực vaứ tửứng bửụực keựo chaõn kia veà thaứnh tử theỏ nghieõm roài mụựi bửụực tieỏp bửụực khaực, bửụực ủuỷ soỏ bửụực qui ủũnh roài dửứng laùi. 2. ẹoọng taực Ngoài xuoỏng, ủửựng daọy : - ẹoọng taực ngoài xuoỏng :Khaồu leọnh : “NGOÀI XUOÁNG” - Khoõng coự dửù leọnh.Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “Ngoài xuoỏng” thửùc hieọn 2 cửỷ ủoọng. Cửỷ ủoọng 1 :Chaõn traựi ủửựng nguyeõn, chaõn phaỷi baột cheựo qua chaõn traựi baứn chaõn phaỷi, ủaởt saựt baứn chaõn traựi, goựt chaõn phaỷi ủaởt ngang khoaỷng 1/2 baứn chaõn traựi veà trửụực. Cửỷ ủoọng 2 :Ngoài xuoỏng, hai chaõn baột cheựo nhau, hai ủaàu goỏi mụỷ roọng baống vai hoaởc hai chaõn mụỷ roọng baống vai (hai baứn chaõn vaứ hai ủaàu goỏi mụỷ roọng baống vai). Hai caựnh tay cong tửù nhieõn, hai khuyỷu tay ủaởt leõn hai ủaàu goỏi, baứn tay traựi naộm coồ tay phaỷi, baứn tay phaỷi naộm tửù nhieõn baứn tay hửụựng leõn treõn. Khi moỷi thỡ ủoồi tay phaỷi naộm coồ tay traựi. - ẹoọng taực ủửựng daọy :Khaồu leọnh : “ẹửựng daọy” - khoõng coự dửù leọnh.Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “ẹửựng daọy”, thửùc hieọn hai cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 :Ngửụứi ủang ụỷ tử theỏ ngoài hai chaõn baột cheựo nhau (neỏu ngoài hai chaõn mụỷ roọng baống vai thỡ phaỷi trụỷ veà tử theỏ ngoài hai chaõn baột cheựo nhau) hai baứn tay naộm laùi choỏng xuoỏng ủaỏt (mu baứn tay hửụựng veà phớa trửụực) phoỏi hụùp vụựi hai chaõn ủaồy ngửụứi ủửựng thaỳng daọy. Cửỷ ủoọng 2 :ẹửa chaõn phaỷi veà vũ trớ cuừ ủaởt saựt chaõn traựi thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. 3. ẹoọng taực chạy đều đứng lại : - ẹoọng taực chạy đều: Khaồu leọnh : “Chạy ủeàu – chạy” coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh, “chạy ủeàu” laứ dửù leọnh, “chạy” laứ ủoọng leọnh. Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “chạy” thửùc hieọn hai cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 :Dựng sức bật của chõn phải, chõn trỏi bước lờn 1 bước cỏch chõn phải 75cm.... Cửỷ ủoọng 2 :Chaõn phaỷi bửụực leõn caựch chaõn traựi 75 cm, tay traựi ủaựnh ra phớa trửụực nhử tay phaỷi, tay phaỷi ủaựnh ra phớa sau nhử tay traựi. Cửự nhử vaọy chaõn noù tay kia bửụực vụựi toỏc ủoọ 170 bửụực/1 phuựt. - ẹoọng taực đứng lại : Khaồu leọnh : “ẹửựng laùi – ẹửựng”, coự dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh “ẹửựng laùi” laứ dửù leọnh, “ẹửựng” laứ ủoọng leọnh.(Dửù leọnh vaứ ủoọng leọnh ủeàu rụi vaứo chaõn phaỷi).Khi nghe dửựt ủoọng leọnh “ẹửựng” thửùc hieọn 2 cửỷ ủoọng sau : Cửỷ ủoọng 1 :Chaõn traựi bửụực leõn moọt bửụực, vẫn chạy đều Cửỷ ủoọng 2 :Chaõn phaỷi bước leõn bước thứ 2 vẫn chạy nhưng giảm tốc độ Cửỷ ủoọng 3: Chaõn traựi bửụực leõn bửụực thứ 3 thỡ dừng lại baứn chaõn ủaởt cheỏch sang traựi 1 gúc 22,5o Cửỷ ủoọng 4: Chõn phải bước lờn đặt sỏt gút chõn trỏi hai tay ủửa veà thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. * Cũng cố: 35’ 2’ ẹoọi hỡnh taọp luyeọn : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV - Hoạt động của GV: GV giới thiệu, phân tích, thị phạm các động tác. HS tiến hành tập luyện theo hướng dẫn của GV - Hoạt động của HS: chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện. HS nghiờm tỳc học, giỳp đở nhau hoàn thành nhiệu vụ - Quy ước tập: Kết hợp cũi và khẩu lệnh. Kịp thời uốn nắn rỳt kinh nghiệm ngay trong quỏ trỡnh giảng dạy, qua đú giỏo viờn cú cơ sở để điều chỉnh phương phỏp giảng dạy cho phự hợp. + Cho HS tự nhớ và tập lại động tỏc. + Hụ khẩu lệnh cho HS tập chậm từng cử động, GV theo dừi, sửa tập cho từng HS cho đến khi thuần thục. + Hụ khẩu lệnh cho HS tập tổng hợp cỏc động tỏc. + Nhận xột, sau đú tiếp tục gọi tổ khỏc lờn tập. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 13.doc
Giáo án liên quan