Giáo án Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 - Phân Phối chương trình - Năm học 2013-2014 - Lê Xuân Long

 I. Mục tiêu bài học:

 - Sau bài học HS nắm được việc chọn nghề của HS trong thời gian qua.

 - HS biết hậu quả của việc định hướng nghề và chọn nghề không dựa trên cơ sở khoa họcvà biết ý nghĩa , tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học.

 

 II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh về hoạt động nghề của học sinh

 

 III. Tiến trình bài dạy:

1. KTBC: ( Kh«ng kiÓm tra )

2. Giíi thiÖu bµi: ( 1 phót )

 Mỗi HS sau tốt nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường luôn có một định hướng nghề cho mình, đặc biết là sau tốt nghiệp THCS. Vậy, biết chọn nghề một cách có cơ sở khoa học có tác dụng như thế nào ? Bài học hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu

3. Bµi míi:

 

doc19 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/01/2021 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 - Phân Phối chương trình - Năm học 2013-2014 - Lê Xuân Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch chuẩn bị những thông tin ( tư liệu ) về bản thân để đưa cho cơ quan tư vấn HS lắng nghe Trao đổi với GV HS nghe Hoạt động 2: Nghiên cứu trước bảng xác định đối tượng lao động GV giới thiệu bảng xác định đối tượng lao động yêu cầu HS làm các việc sau: - Đánh dấu (+) hoặc (-) vào những con số phù hợp - Cho biết đối tượng lao động nào thích hợp với mình - Đối chiếu lại công thức nghề mà các em đã chọn cho mình với đối tượng lao động lần này có khớp nhau không GV cho một số HS dọc bản ghi của mình để cả lớp trao đổi và thảo luận GV tổng kết và nêu lên những sai lầm khi chọn nghề mà HS thường mắc phải HS Đánh dấu (+) hoặc (-) vào những con số phù hợp Mỗi HS ghi vào một từ giấy về đối tượng lao động phù hợp với mình. Sau đó nêu rõ những yêu cầu về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp phù hợp với đối tượng lao động Hoạt động 3: Thảo luận về đạo đức nghề nghiệp Gv cho các em nêu lên nghề định chọn và xác định nghề đó đòi hỏi pẩm chất đạo đức gì của người làm nghề - Hướng dẫn các em thảo luận xoay quanh câu hỏi : “ những biểu hiện cụ thể của đạo đức nghề nghiệp? ” GV Cho lớp chép một đoạn nói về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp sau đây Những chỉ số quan trọng nói lên đạo đức và lương tâm nghề nghiệp là; - Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, lao động có năng suất cao. - Toàn tâm toàn ý chăm lo đến đối tượng lao động của mình - Luôn luôn chăm lo đến việc hoàn thiện nhân cách và tay nghề. HS nêu lên nghề định chọn và xác định nghề đó đòi hỏi pẩm chất đạo đức gì của người làm nghề lớp chép một đoạn nói về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp 4. Cñng cè : Häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc . 5. HDVN : Häc bµi vµ «n l¹i kiÕn thøc ®· häc, cïng th¶o luËn ®Ó cã sù lùa chon ®óng ®¾n. ____________________________________________________________________________ Ngày dạy: Chủ điểm tháng 4 T­ vÊn nghÒ nghiÖp Môc tiªu: HS hiÓu ®­îc ý nghÜa cña t­ vÊn tr­íc khi chän nghÒ, cã ®­îc mét sè th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó tiÒp xóc víi c¬ quan t­ vÊn cã hiÖu qu¶. BiÕt c¸ch chuÈn bÞ nh÷ng t­ liÖu cho t­ vÊn nghÒ nghiÖp. Ph­¬ng tiÖn ChuÈn bÞ cña GV: H­íng dÉn HS chuÈn bÞ nh÷ng néi dung tr­íc khi dÕn gÆp c¬ quan t­ vÊn h­íng nghiÖp. ChuÈn bÞ cña HS: Nghiªn cøu tr­íc b¶ng x¸c ®Þnh ®èi t­îng lao ®éng. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 - GV gi¶i thÝch cho HS hiÓu kh¸i niÖm t­ vÊn h­íng nghiÖp, ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña nh÷ng lêi khuyªn chän nghÒ cña c¬ quan hoÆc cña c¸n bé t­ vÊn chän nghÒ. - §Þnh h­íng nghÒ nghiÖp: X¸c ®Þnh nh÷ng nghÒ cã thÓ tham gia dùa vµo nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ nh÷ng yªu cÇu ®èi víi con ng­êi vµ nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng lao ®éng. + TuyÓn chän nghÒ: Lµ c«ng viÖc x¸c ®Þnh sù phï hîp nghÒ cña mét ng­êi cô thÓ tr­íc khi quyÕt ®Þnh nhËn hay kh«ng nhËn hä vµo lµm viÖc + T­ vÊn nghÒ nghiÖp lµ c«ng viÖc ®øng gi÷a hai c«ng viÖc kia. Qua t­ vÊn cã thÓ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp ®óng h¬n vµ chuÈn bÞ tèt h¬n ®èi víi viÖc tuyÓn chän nghÒ nghiÖp. - GV trao ®æi víi HS vÒ nh÷ng n¬i cÇn ®Õn ®Ó nhËn ®­îc nh÷ng lêi khuyªn chän nghÒ nh­: BÖnh viÖn, trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm, trung t©m h­íng nghiÖp vµ d¹y nghÒ. - GV trao ®æi víi HS vµ c¸ch chuÈn bÞ nh÷ng th«ng tin vÒ b¶n th©n ®Ó ®­a cho c¬ quan t­ vÊn + Sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ søc khoÎ ( tuæi, giíi tÝnh, chiÒu cao, c©n nÆng, c¸c tËt ... ) + Häc vÊn, së thÝch ( Nh÷ng v¨n b»ng ®· cã, ngo¹i ng÷, vi tÝnh .... ) + Quan hÖ gia ®×nh vµ x· héi, nghÒ nghiÖp, truyÒn thèng, nghÒ nghiÖp cña gia ®×nh, ®¸nh gi¸ cña ng­êi xung quanh vÒ n¨ng lùc cña b¶n th©n t¹i ®Þa ph­¬ng. + NghÒ ®Þnh chän. GV giíi thiÖu qu¸ tr×nh t­ vÊn h­íng nghiÖp cho HS ( theo SGV) Ho¹t ®éng 2 - GV giíi thiÖu b¶ng x¸c ®Þnh ®èi t­îng lao ®éng ( SGV) - HS lµm viÖc theo tiÕn tr×nh : + §¸nh dÊu (+) hoÆc dÊu (-) vµo nh÷ng con sè phï hîp. + Cho biÕt ®èi t­îng lao ®éng nµo phï hîp víi m×nh. + §èi chiÕu l¹i c«ng thøc nghÒ mµ c¸c em ®· chän cho m×nh, víi ®èi t­îng lao ®éng lÇn nµy xem cã khíp kh«ng. - HS lµm viÖc c¸ nh©n ghi vµo dÊu vÒ ®èi t­îng lao ®éng phï hîp víi m×nh, sau ®ã nªu râ nh÷ng yªu cÇu vÒ ®¹o ®øc vµ l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp phï hîp víi ®èi t­îng lao ®éng. - GV nhÊn m¹nh l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp nªu mét sè vÝ dô cô thÓ trong ®êi sèng thùc tÕ ... - HS ®äc b¶n t×m hiÓu th«ng tin cña m×nh ®Ó c¶ líp cïng trao ®æi th¶o luËn. - GV tæng kÕt vµ nªu nh÷ng thiÕu sãt mµ HS th­êng m¾c ph¶i. Ho¹t ®éng 3 - GV cho HS nªu lªn nghÒ ®Þnh chän vµ x¸c ®Þnh nghÒ, nghÒ ®ã ®ßi hái phÈm chÊt ®¹o ®øc g× cña ng­êi lµm nghÒ. - HS th¶o luËn xung quanh c©u hái: “ Nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp” - GV h­íng dÉn HS chÐp mét ®o¹n nãi vÒ ®¹o ®øc vµ l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp. T×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò chung cña t­ vÊn h­íng nghiÖp - C«ng t¸c h­íng nghiÖp gåm ba bé phËn cÊu thµnh: + §Þnh h­íng nghÒ nghiÖp + TuyÓn chän nghÒ nghiÖp + T­ vÊn nghÒ nghiÖp - Th«ng tin t­ liÖu, b¶n th©n: + Sù ph¸t triÓn thÓ lùc vµ søc khoÎ + Häc vÊn, së thÝch + Quan hÖ x· héi vµ gia ®×nh + NghÒ ®Þnh chän X¸c ®Þnh ®èi t­îng lao ®éng m×nh ­a thÝch §¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®­îc ®o b»ng th¸i ®é phôc vô, b»ng n¨ng suÊt lao ®éng, b»ng tu©n thñ nh÷ng qui t¾c hµnh vi trong lao ®éng nghÒ nghiÖp. Th¶o luËn vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña chñ ®Ò C©u hái: Muèn ®Õn c¬ quan t­ vÊn ta cÇn chuÈn bÞ nh÷ng t­ liÖu g×? ____________________________________________________________________ Ngày dạy: Chủ điểm tháng 5 THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG I/ Mục tiêu - Hiểu được “khái niệm thị trường lao động”, “ Việc làm” và biết được những lĩnh vực sản xuất thiếu nhân lực , đòi hỏi sự đáp ứng của thế hệ trẻ. - Biết cách tìm thông tin về một số lĩnh vực nghề cần nhân lực . - Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đi vào lao động nghề nghiệp. II/ Chuẩn bị GV: Đọc các tài liệu có liên quan đến thị trường lao động III/ Tiến trình tổ chức Hoạt động 1: Xây dựng khái niệm việc làm và nghề GV: Hướng dẫn học sinh thảo luận câu hỏi: ? Có thực ở nước ta quá thiếu việc làm không ? vì sao ở một số địa phương có việc làm mà không có nhân lực? ? ở địa phương em có những việc làm nào mà không có nhân lực ? Em hiểu gì về chủ trương “ mỗi thanh niên phải nâng cao năng lực tự học , tự hoàn thiện học vấn, tự tạo ra được việc làm” . HS thảo luận theo nhóm lần lượt trả lời các câu hỏi GV đưa ra Hoạt động 2: Tìm hiểu thị trường lao động ? Thế nào là thị trường lao động ? Tại sao việc chọn nghề của con người phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động ? ? Vì sao mỗi người cần nắm vững một nghề và biết làm một số nghề? Thị trường là nơi ở đố thể hiện quy luật cung - cầu, quy luật giá trị, quy luật cacnhj tranh. Thị trường lao động không nằm ngoài những quy luật đó. Trong thị trường lao động , lao động được thể hiện như một hàng hóa , nó được mua dưới hình thức tuyển chọn, kí hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn ..., và được bán tức là được người có sức lao động thỏa thuận với bên có yêu cầu nhân lực ở các phương diện: tiền lương, các khoản phụ cấp, chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm .... - Do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế do quá trình công nghiệp hóa đất nước kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động. Lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp trong những năm tới sẽ tăng thêm lao động , còn lĩnh vực nông nghiệp sẽ giảm bớt số lao động - Do nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, đời sống nhân dân được cải thiện hơn nên hàng hóa luôn thay đổi mẫu mã - Việc thay đổi nhanh chóng các công nghệ cũng làm cho thị trường lao động khắt khe - Có những việc làm cần đến học vấn và tay nghề chuyên môn công việc của nhân viên máy tính, may quần áo ... cũng có những việc làm đòi hỏi tay nghề thấp hoặc chỉ là công việc lao động đơn giản : khuân vác quét dọn hiện ay có rất nhiều người được đào tạo nghề nhưng lại phải kiếm việc làm không gần với chuyên môn được đào tạo do vậy mỗi người cần nắm vững môt nghề và biết làm một số nghề Hoạt động 3:Tìm hiểu nhu cầu lao đọng của một số lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương Cho HS thảo luận nhóm Tìm hiểu nhu cầu lao động của một số lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương Về thị trường lao động nông nghiệp - về trồng cây lương thực và thực phẩm : Hiện có trên 100 loại lúa mới , các giống ngô lai năng suất cao , khoai tây, đậu tương, vừng lạc cũng là những cây tạo ra cơ cấu cây trồng mới nếu tham gia nông nghiệp cần chú ý những loại cây này - Trong lĩnh vực chăn nuôi, có thể kể đến việc tạo ra các giống lợn lai máu ngoại có tỉ lệ lạc trên 50% việc cải tạo đàn bò vàng việt nam - Việc nuôi gia cầm theo quy mô công nghiệp với các giống gà hướng trứng và hướng thịt, các giống vịt siêu trứng và siêu thịt, các giống ngan nhập từ pháp các loại gà thả vườn ... đều tạo ra những thu nhập khá - Khai thác, chế biến thủy hải sản là khu vực cần nhiều lao động Công nghệ sinh sản nhân tọa hải sản như cua cá vược , cá bớp, cá song, cá hồng bào ngư, ốc hương, ngao, sò huyết ... ®ang mở rộng việc làm - Trong lĩnh vực lâm nghiệp trồng rừng bảo vệ rừng khai thác và chế biến gỗ cũng là một địa chỉ cần nhân lực rừng nước ta có nhiều cây con để làm tuốc nếu biết nuôi trồng thì sẽ đem lại lợi ích cao Về thị trường lao động công nghiệp đây là thị trường rất đa dạng - Lĩnh vực khai thác quặng than đá, dầu mỏ, khí đốt, đá quý vàng bạc ... ở nước ta còn có khả năng mở rộng, tức là có nhiều nhu cầu nhân lực - Để giải quyết việc làm cho thanh niên nhà nước chú ý đến các lĩnh vực sản xuất giày, dép, quần áo may sẵn, dệt may và dệt kim để xuất khẩu Thị trường lao động dịch vụ - Cắt tóc , sửa móng tay, chữa ống nước, chữa đồng hồ ... - Dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ ăn uống giải khát - Dịch vụ vui chơi giải trí , thưởng thức nghệ thuật ... HS thảo luận nhóm Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả tìm hiểu nhu cầu lao động của một nghề nào đó KẾT LUẬN Thị trường lao động : Thị trường lao động nông nghiệp Thị trường lao động công nghiệp Thị trường lao động dịch vụ Thị trường lao động công nghệ thông tin Thị trường xuất khẩu lao động Thị trường lao động trong ngành dầu khí

File đính kèm:

  • docGiao an giao duc huong nghiep 9 nam hoc 20132014 Co PPCT.doc