Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Kiểm tra học kì I - Năm học 2013-2014

Câu 1: Đất trồng gồm mấy thành phần chính?

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.

Câu 2 : Vai trò của giống cây trồng là:

A. Tăng năng suất cây trồng;

B. Tăng chất lượng nông sản;

C. Tăng năng suất, chất lượng nông sản;

D. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Câu 3 : Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt là:

A. Phục tráng – Nhân dòng – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà;

B. Phục tráng – Nguyên chủng – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà;

C. Phục tráng – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng – Giống đại trà;

D. Phục tráng – Giống đại trà – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng.

Câu 4 : Tiêu chí giống cây trồng tốt là:

A. Sinh trưởng mạnh;

B. Chất lượng ổn định;

C. Chống chịu được sâu bệnh;

D. Năng suất cao, chất lượng ổn định và chống chịu được sâu bệnh.

Câu 5: Dùng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì?

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/01/2021 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 28: Kiểm tra học kì I - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/12/2013 Ngày giảng: 26/12/2013 Tiết 28. KIỂM TRA HỌC KÌ I I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kiểm tra khả năng nhận thức của học sinh về đại cương kĩ thuật trồng trọt, quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt mà học sinh đã đượ nghiên cứu trong HKI. 2. Kỹ năng: - Tổng hợp kiến thức. - Trình bày bài kiểm tra. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, cẩn thận trong khi làm bài II/ Dạng đề kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan và tự luận (20% - 80%) III/ Ma trận Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TN TL TN TL Thấp Cao TN TL TN TL 1. Đất trồng Biết các thành phần của đất trồng Số câu Số điẻm Tỉ lệ 1: C1 0.25 2.5% 1 0.25 2.5% 2. Vai trò của giống - Hiểu vai trò của giống, quy trình sản xuất giống và tiêu chí giống tốt Số câu Số điẻm Tỉ lệ 3: C2, C3, C4 0.75 7.5% 3 0.75 7.5% 3. Sản xuất và bảo quản hạt giống - Biết tác dụng của giống mới ngắn ngày Số câu Số điẻm Tỉ lệ 1: C5 0.25 2.5% 1 0.25 2.5% 4. Sâu bệnh hại cây trồng - Biết được giai đoạn biến thái của côn trùng - Biết các phương pháp phòng, trừ sâu bệnh - Hiểu được biện pháp hoá học phòng trừ sâu bệnh - Phân biệt được biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn của côn trùng - Xác định được tác hại của thuốc hóa học trừ sâu bệnh đối với môi trường, con người và các sinh vật khác Số câu Số điẻm Tỉ lệ 2: C6, C8 0.5 5% 1: C10 2.0 20% 1: C11 1.0 10% 1: C12 1.0 10% 5 4.5 45% 5. Làm đất - Hiểu được các công việc làm đất Số câu Số điẻm Tỉ lệ 1: C7 0.25 2.5% 1 0.25 2.5% 6. Chăm sóc và thu hoạch nông sản Xác định được tác dụng của các biện pháp chăm sóc cây trồng Số câu Số điẻm Tỉ lệ 1:C9 4.0 40% 1 4.0 40% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ 5 1.25 12.5% 4 2.75 27.5% 2 5.0 50% 1 1.0 10% 12 10.0 100% IV/ Đề bài: Phần I: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau (2 điểm) Câu 1: Đất trồng gồm mấy thành phần chính? A. 1; B. 2; C. 3; D. 4. Câu 2 : Vai trò của giống cây trồng là: A. Tăng năng suất cây trồng; B. Tăng chất lượng nông sản; C. Tăng năng suất, chất lượng nông sản; D. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng. Câu 3 : Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt là: A. Phục tráng – Nhân dòng – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà; B. Phục tráng – Nguyên chủng – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà; C. Phục tráng – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng – Giống đại trà; D. Phục tráng – Giống đại trà – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng. Câu 4 : Tiêu chí giống cây trồng tốt là: A. Sinh trưởng mạnh; B. Chất lượng ổn định; C. Chống chịu được sâu bệnh; D. Năng suất cao, chất lượng ổn định và chống chịu được sâu bệnh. Câu 5: Dùng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì? A. Tăng vụ gieo trồng trong năm; B. Giảm vụ gieo trồng trong năm C. Tránh được sâu bện hại; D. Năng suất cao. Câu 6: Các giai đoạn biến thái hoàn toàn của côn trùng gồm: A. Trứng – Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng; B. Trứng – Nhộng – Sâu non – Sâu trưởng thành; C. Trứng – Sâu non – Nhộng – Sâu trưởng thành; D. Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng – Trứng. Câu 7: Công việc làm đất là : A. Tưới nước; B. Thăm đồng; C. Thu hoạch; D. Lên luống, cày, bừa. Câu 8 : Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì? A. Phương pháp canh tác. B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh. C. Phương pháp hóa học. D. Phương pháp thủ công. Phần II: TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 9: (4,0 điểm) Trình bày các biện pháp chăm sóc cây trồng và tác dụng của từng biện pháp Câu 10: (2,0 điểm) Biện pháp hóa học phòng trừ sâu bệnh là gì, nó có ưu, nhược điểm như thế nào? Câu 11: (1,0 điểm) Phân biệt kiểu biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn của côn trùng? Câu 12: (1,0 điểm) Thuốc hóa học trừ sâu bệnh có tác hại gì đối với môi trường, con người và các sinh vật khác? V. HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C D C D A B D D Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 PHẦN II: TỰ LUẬN Câu Điểm Câu 9: Các biện pháp chăm sóc cây trồng: + Tæa, daëm caây: loaïi boû caây yeáu, beänh, saâu vaø daëm caây khoeû vaøo choå haït khoâng moïc, caây bò cheát ñeå ñaûm baûo khoaûng caùch, maät ñoä caây treân ruoäng. + Laøm coû, vun xôùi: Dieät coû daïi, laøm cho ñaát tôi xoáp, choáng ñoå, haïn cheá boác hôi nuôùc. + Töôùi, tieâu nöôùc: ñaûm baûo löôïng nöôùc cho caây troàng. +Boùn phaân thuùc: nhaèm taïo ñieàu kieän cho caây troàng sinh tröôûng , phaùt trieån toát. 1.0 điểm 1.0 điểm 1.0 điểm 1.0 điểm Câu 10: - Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu bệnh - Ưu điểm: Diệt nhanh, ít tốn công - Nhược điểm: Gây độc cho người, động vật, ô nhiễm môi trường(nước, không khí, đất), tốn nhiều chi phí 1.0 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm Câu 11: - Biến thái hoàn toàn: + Trải qua 4 giai đoạn: Trứng->Sâu non->Nhộng->Sâu TT - Biến thái không hoàn toàn: + Trải qua 3 giai đoạn: Trứng->Sâu non->Sâu TT 0,5 điểm 0.5 điểm Câu 12: + Ñoái vôùi moâi tröôøng: gaây oâ nhieåm moâi tröôøng (nöôùc, ñaát, khoâng khí), aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán söùc khoeû con ngöôøi. + Ñoái vôùi sinh vaät: gaây cheát haøng loaït sinh vaät nhö: caù, toâm, caùc loaøi thieân ñòch.. 0,5 điểm 0.5 điểm VI/ Kiểm tra đề - Đề phù hợp với đối tượng học sinh VII/ Tiến trình kiểm tra 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra: GV phát đề cho HS, coi kiểm tra đảm bảo nghiêm túc. 3. Thu bài kiểm tra: GV tiến hành thu bài làm của HS 4. Hướng dẫn về nhà: - Ôn tập lại nội dung kiến thức trong HKI - Làm lại bài kiểm tra

File đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA MON CN.doc
Giáo án liên quan