Giáo án Công Nghệ Lớp 6 Năm học 2013-2014

1.Kiến thức :

 - Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

 -Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình.

2.Kỹ năng :

 -Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống

 - Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập.

3.Thái độ :

 - Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn.

 

doc171 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 5310 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công Nghệ Lớp 6 Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. KÜ n¨ng:BiÕt c¸ch thu chi trong gia ®×nh. 3. Th¸i ®é:VËn dông mét sè kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng. B.ChuÈn bÞ : 1. GV:ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi 2. HS : Nghiªn cøu l¹i toµn bé ch­¬ng IV. C. Ph­¬ng ph¸p : VÊn ®¸p, d¹y häc nhãm D. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc:1/ Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè 6 2.KiÓm tra bµi cò: kết hợp trong giờ học. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 GV nªu mét sè c©u hái yªu cÇu häc sinh tù «n tËp tr¶ lêi Câu 1:Thu nhập gia đình là gì và có những loại thu nhập nào? Câu 2: Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình? Câu 3: Em hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em GV yªu cÇu HS «n tËp theo c¸c c©u hái chuÈn bÞ th¶o luËn tr×nh bµy tr­íc líp Ho¹t ®éng 2 GV theo dâi, gi¸m s¸t hç trî HS lµm GV tæ chøc líp th¶o luËn tõng c©u hái GV chèt l¹i c¸c c©u tr¶ líi cho tõng c©u hái Chia líp thµnh 4 nhãm vµ cö nhãm tr­ëng, th­ ký. - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng nhãm. - Th­ ký ghi ý kiÕn nhãm Câu 1:Thu nhËp cña gia ®×nh lµ tæng c¸c kho¶n thu b»ng tiÒn hoÆc hiÖn vËt do lao ®éng cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh t¹o ra. + C¸c h×nh thøc thu nhËp: 1. Thu nhËp b»ng tiÒn. - TiÒn l­¬ng: Møc thu nhËp nµy tuú thuéc vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña mçi ng­êi. - TiÒn th­ëng: Lµ phÇn thu nhËp bæ sung cho ng­êi lao ®éng tèt. - TiÒn l·i b¸n hµng, tiÒn tiÕt kiÖm, c¸c kho¶n tiÒn trî cÊp x· héi, tiÒn b¸n s¶n phÈm. 2.Thu nhËp b»ng hiÖn vËt. +Mçi gia ®×nh cã h×nh thøc thu nhËp riªng, song, thu nhËp b»ng h×nh thøc nµo lµ tuú thuéc vµo ®Þa ph­¬ng. +Ví dụ:-Hoa quả. -Sản phẩm thủ công mỹ nghệ. -Mây, tre, đan, may mặc. -Rau, củ. -Ngô, lúa, khoai. -Tôm, cá. -Gà, vịt, lợn, trứng. Câu 2: Em có thể làm các việc để góp phần tăng thu nhập cho gia đình: Làm vườn, cho gia súc, gia cầm ăn, giúp đở gia đình những việc trong nhà, việc nội trợ Câu 3: Kể được các khoản thu nhập của gia đình bằng tiền hoặc bằng hiện vật. 4. Cñng cè. 3/: - Nhấn mạnh cho hs những kiến thức quan trọng cần nắm thật chắc - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê «n tËp GV: gîi ý HS tr¶ lêi mét sè c©u hái ? Thu nhËp cña gia ®×nh lµ g× vµ cã nh÷ng lo¹i thu nhËp nµo? ? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i thu nhËp cña gia ®×nh em. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ c©u hái c©u hái ch­¬ng IV E. Rót kinh nghiÖm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………… Ngµy so¹n : 17/05/2014 Ngµy d¹y : líp 6A,B,C : 24/05/2014 TuÇn 35 Tiết 69 «n tËp ch­¬ng IV (tiÕp) A. Môc tiªu bµi day: 1. KiÕn thøc: Th«ng qua phÇn «n tËp, häc sinh nhí l¹i c¸c phÇn néi dung ®· ®­îc häc trong ch­¬ng IV .N¾m v÷ng kiÕn thøc thu, chi trong gia ®×nh 2. KÜ n¨ng:BiÕt c¸ch thu chi trong gia ®×nh. 3. Th¸i ®é:VËn dông mét sè kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng. B.ChuÈn bÞ : 1. GV:ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi 2. HS : Nghiªn cøu l¹i toµn bé ch­¬ng IV. C. Ph­¬ng ph¸p : VÊn ®¸p, d¹y häc nhãm D. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc:1/ Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè 6 2.KiÓm tra bµi cò: kết hợp trong giờ học. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 GV nªu mét sè c©u hái yªu cÇu häc sinh tù «n tËp tr¶ lêi Câu 1: Chi tiêu trong gia đình là gì? Câu 2:Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình? Câu 3: Em có đóng góp gì để cân đối thu chi trong gia đình? -Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung. - Giáo viên nhận xét đưa ra kết luận GV yªu cÇu HS «n tËp theo c¸c c©u hái chuÈn bÞ th¶o luËn tr×nh bµy tr­íc líp Ho¹t ®éng 2 GV theo dâi, gi¸m s¸t hç trî HS lµmGV tæ chøc líp th¶o luËn tõng c©u hái GV chèt l¹i c¸c c©u tr¶ líi cho tõng c©u hái Chia líp thµnh 4 nhãm vµ cö nhãm tr­ëng, th­ ký. - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng nhãm. - Th­ ký ghi ý kiÕn nhãm Câu 1: Chi tiªu trong gia ®×nh lµ c¸c chi phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh tõ nguån thu nhËp cña hä Câu 2: Để cân đối được thu chi: + Phải cân nhắc kĩ trước khi quyết định chi tiêu. + Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết. + Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập Câu 3: Em có những đóng góp gì để cân đối thu chi trong gia đình như: + Luôn có ý thức tiết kiệm trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày + Chi tiêu hợp lí, không đòi hỏi bố mẹ mua những quần áo đắt tiền…. 4. Cñng cè. 3/: - Nhấn mạnh cho hs những kiến thức quan trọng cần nắm thật chắc - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê «n tËp GV: gîi ý HS tr¶ lêi mét sè c©u hái ? Thu nhËp cña gia ®×nh lµ g× vµ cã nh÷ng lo¹i thu nhËp nµo? ? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i thu nhËp cña gia ®×nh em. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ «n tËp toµn bé c©u hái c©u hái ch­¬ng IV chuÈn bÞ thi häc kú II. E. Rót kinh nghiÖm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngµy so¹n : 17/05/2014 Ngµy d¹y : líp 6A,B,C : 27/05/2014 TuÇn 35 TiÕt 70 KiÓm tra häc kú II A. Môc tiªu bµi d¹y: 1.KiÕn thøc: KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh häc kú 2 - §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh d¹y häc cña gi¸o viªn - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn biÕt h­íng ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p cho phï hîp. 2. KÜ n¨ng: Tr×nh bµy bµi kiÓm tra. 3. Th¸i ®é : Trung thùc, nghiªm tóc trong khi kiÓm tra. B.ChuÈn bÞ: 1. GV: §Ò thi, ®¸p ¸n 2. HS: «n tËp nh÷ng phÇn ®· häc, chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra. C. Ph¬ng ph¸p: KiÓm tra giÊy D. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc:1/ Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè 6 A.Ma trËn: Tªn chñ ®Ò NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông thÊp VËn dông cao Céng Bµi16 :VÖ sinh an toµn thùc phÈm ( 1 tiÕt) C¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh nhiÔm ®éc thùc phÈm th­êng dïng 1 c©u 2 ®iÓm 20% 1 c©u 2®iÓm 1 c©u 2 ®iÓm 20% Bµi 17 : B¶o qu¶n chÊt dinh d­ìng trong chÕ biÕn mãn ¨n ( 1 tiÕt) C¸ch gi÷ thùc phÈm kh«ng bÞ mÊt c¸c lo¹i sinh tè 1 c©u 2®iÓm 20% 1 c©u 2®iÓm 1 c©u 2®iÓm 20% Bµi 21 :Tæ chøc b÷a ¨n hîp lÝ trong gia ®×nh ( 1 tiÕt) NhËn xÐt c¸c mãn ¨n trong gia ®×nh . 1 c©u 1,5®iÓm 15% 1 c©u 1,5®iÓm 1 c©u 1,5®iÓm 15% Bµi 25 :Thu nhËp cña gia ®×nh  ( 1 tiÕt) Nªu kh¸i niÖm thu nhËp cña g/đ vµ nh÷ng lo¹i thu nhËp cña g/đ 1 c©u 3®iÓm 30% 1 c©u 3®iÓm 1 c©u 3®iÓm 30% Bài 26. Chi tiêu trong gia đình ( 1 tiết) Đóng góp của bản thân trong việc cân đối thuchi trong g/đ 1 c©u 1,5®iÓm 15% 1 c©u 1,5®iÓm 1 c©u 1,5®iÓm 15% Tæng sèc©u :5 Tæng sè®iÓm :10 TØlÖ% :100% 1 c©u 3 ®iÓm 30% 2 c©u 4 ®iÓm 40% 1 c©u 1,5®iÓm 15% 1 c©u 1,5®iÓm 15% 5c©u 10 ®iÓm 100% B.§Ò bµi: C©u 1: ( 2®iÓm) Nªu c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh nhiÔm ®éc thùc phÈm th­êng dïng? C©u 2: ( 2®iÓm) Muèn cho thùc phÈm kh«ng bÞ mÊt c¸c lo¹i sinh tè cÇn chó ý ®iÒu g×? C©u 3: ( 1,5 ®iÓm) Em h·y kÓ tªn nh÷ng mãn ¨n mµ em ®· dïng trong c¸c b÷a ¨n hµng ngµy vµ nhËn xÐt ¨n nh­ vËy ®· hîp lÝ ch­a? C©u 4: ( 3 ®iÓm) Thu nhËp cña gia ®×nh lµ g× vµ cã nh÷ng lo¹i thu nhËp nµo? Câu 5: ( 1, 5 điểm) Em có đóng góp gì để cân đối thu chi trong gia đình? C. §¸p ¸n biÓu ®iÓm C©u §¸p ¸n/néi dung tr¶ lêi §iÓm 1 (2®iÓm) * C¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh nhiÔm ®éc thùc phÈm th­êng dïng: - Phßng tr¸nh nhiÔm trïng: + Röa tay s¹ch tr­íc khi ¨n, vÖ sinh nhµ bÕp, röa kÜ thùc phÈm,nÊu chÝn thùc phÈm, ®Ëy thøc ¨n cÈn thËn, b¶o qu¶n thùc phÈm chu ®¸o. - Phßng tr¸nh nhiÔm ®éc: + Kh«ng dïng c¸c thøc ¨n bÞ biÕn chÊt hoÆc bÞ nhiÔm c¸c chÊt ®éc ho¸ häc. +Kh«ng dïng c¸c thùc phÈm cã chÊt ®éc. +Kh«ng dïng nh÷ng ®å hép ®· qu¸ h¹n sö dông. 1 ®iÓm 0,5 ®iÓm 0,25®iÓm 0,25®iÓm 2 (2®iÓm) *Muèn cho thùc phÈm kh«ng bÞ mÊt c¸c lo¹i sinh tè cÇn chó ý - Kh«ng ng©m thùc phÈm l©u trong n­íc. - Kh«ng ®Ó thùc phÈm kh« hÐo. - Kh«ng ®un nÊu thùc phÈn l©u. - B¶o qu¶n thùc phÈm ë nhiÖt ®é thÝch hîp vµ hîp vÖ sinh 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 3 (1,5®iÓm) -KÓ ®­îc tªn nh÷ng mãn ¨n ®· dïng trong c¸c b÷a ¨n hµng ngµy - NhËn xÐt ®óng( b÷a ¨n hîp lÝ ph¶i ®¶m b¶o phèi hîp ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng 0,5 ®iÓm 1®iÓm 4 ( 3®iÓm) -Thu nhËp cña gia ®×nh lµ tæng c¸c kho¶n thu b»ng tiÒn hoÆc hiÖn vËt do lao ®éng cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh t¹o ra. - C¸c nguån thu nhËp cña gia ®×nh: + Thu nhËp b»ng tiÒn: tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ,tiÒn l·i b¸n hµng… + Thu nhËp b»ng hiÖn vËt:Rau, c¸ ,lîn gµ, lóa, ng«… 1®iÓm 1 ®iÓm 1®iÓm 5 (1,5®iÓm) + Luôn có ý thức tiết kiệm trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày -Chi tiêu hợp lí, không đòi hỏi bố mẹ mua những quần áo , đồ dùng đắt tiền…. 1,5 điểm 3. Cñng cè: NhËn xÐt tiÕt kiÓm tra + ¦u ®iÓm + Nh­îc ®iÓm. 4. H­íng dÉn vÒ nhµ: + Xem l¹i c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn bµi kiÓm tra. + Lµm l¹i bµi kiÓm tra vµo vë bµi tËp. E. Rót kinh nghiÖm: + Thèng kª chÊt l­îng. SÜ sè §iÓm 10 §iÓm 8-9 §iÓm5-7 §iÓm3-4 §iÓm1-2 §iÓm 0 SL % SL % SL % SL % SL % SL % .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an CN6 2014.doc
Giáo án liên quan