Bài giảng Vật Lí Lớp 10 - Bài 28: Cấu tạp chất - Thuyết động học phân tử chất khí

1. NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC VỀ CẤU TẠO CHẤT

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. Giữa các phân

tử có khoảng cách

Các phân tử chuyển động không ngừng

Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/02/2021 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật Lí Lớp 10 - Bài 28: Cấu tạp chất - Thuyết động học phân tử chất khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý Thầy, cô về dự giờ Vật lý tại lớp 10A83/4/20211Phần haiNHIỆT HỌC3/4/20212CHẤT KHÍChương VBài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí3/4/202131. NHỮNG ĐIỀU Đà HỌC VỀ CẤU TẠO CHẤTCác phân tử chuyển động không ngừngCác chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. Giữa các phân tử có khoảng cáchCác phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao3/4/20214Ảnh chụp nguyên tử Silic qua kính hiển vi điện tử hiện đại3/4/202152. LỰC TƯƠNG TÁC PHÂN TỬMô hình lực tương tác phân tửChú ý: Mô hình trên chỉ cho phép hình dung gần đúng sự xuất hiện lực đẩy và lực hút phân tử. Không cho thấy bản chất, sự phụ thuộc của độ lớn lực này vào khoảng cách phân tử3/4/202163.Các thể rắn, lỏng, khíCác thểThể rắnThể lỏngThể khíKhoảng cách phân tửLực tương tác phân tửChuyển động phân tửSắp xếp phân tửHình dạngRÊt nhá RÊt nhárrắn < rlỏng RÊt línRÊt lín. Liªn kÕt mäi ph©n töLín. Liªn kÕt c¸c ph©n tö ë gÇn nhauRÊt nháDao ®éng quanh VTCB cè ®Þnh Dao ®éng quanh VTCB dÞch chuyÓnHçn lo¹n kh«ng ngõngRÊt trËt tù. T¹o m¹ng tinh thÓCã trËt tù nh­ng ch­a chÆt chÏ.Hoµn toµn hçn ®énCã h×nh d¹ng riªng x¸c ®ÞnhCã h×nh d¹ng phần b×nh chøaCã h×nh d¹ng cña toµn b×nh chøa3/4/20217Plasma (hàng chục triệu độ)Hoạt động của Mặt Trời3/4/20218Gåm 3 néi dung c¬ b¶n: ChÊt khÝ ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c ph©n tö cã kÝch th­íc rÊt nhá so víi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng. C¸c ph©n tö khÝ chuyÓn ®éng hçn lo¹n kh«ng ngõng; chuyÓn ®éng nµy cµng nhanh th× nhiÖt ®é chÊt khÝ cµng cao. Khi chuyÓn ®éng hçn lo¹n c¸c ph©n tö khÝ va ch¹m vµo nhau và va chạm vào thµnh b×nh.THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ3/4/202192. Khí lý tưởngChất khí trong đó các phân tử được xem là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lý tưởng3/4/202110Vận dụng thuyết cấu tạo chất và thuyết động học phân tử khí giải thích một số hiện tượng sau:1. Cá muốn sống phải có không khí, nhưng tại sao cá vẫn sống được trong nước.2. Tại sao săm xe đạp bơm căng để ngoài trời nắng dễ bị nổ3/4/202111Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tửCủng cốA. chuyển động không ngừngB. giữa các phân tử có khỏang cáchC. Có lúc đứng yên có lúc chuyển độngD. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao3/4/202112Câu 2: Khi khỏang cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giữa các phân tử:Củng cốA. chỉ có lực hútB. chỉ có lực đẩyC. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hútD.Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực hút lớn hơn lực đẩy3/4/202113Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử vật chất ở thể khí?Củng cốA. chuyển động không ngừngB. chuyển động hỗn lọan và không ngừngD. chuyển động hỗn lọanC. chuyển động hỗn lọan và không ngừng xung quanh các vị trí cân bằng cố định3/4/202114

File đính kèm:

  • ppt28 CAU TAO CHAT.ppt