Chương trình chuyên sâu môn Vật Lí Lớp 10

I. Mục đích

 - Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Vật lí lớp 10 cho trường THPT chuyên.

 - Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưìng học sinh giỏi cấp THPT.

 

II. Kế hoạch dạy học

 Tổng số tiết học môn Vật lí lớp 10 của trường THPT chuyên là 140 tiết, trong đó dành 90 tiết để hoc chương trình Vật lí nâng cao THPT, còn dành 50 tiết cho nội dung chuyên sâu.

 

III. Nội dung dạy học

 Nội dung dạy học gồm hai phần : nội dung Vật lí nâng cao và nội dung Vật lí chuyên sâu.

 3.1 Nội dung nâng cao

 Nội dung nâng cao được qui định trong chương trình nâng cao mụn Vật lớ lớp 10, ban hành kốm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch dạy học nội dung này được lấy dúng như kế hoạch dạy học chương trình Vật lí lớp 10 nâng cao THPT.

 3.2 Nội dung chuyên sâu

 Nội dung chuyên sâu gồm bốn phần : Cơ học (18 tiết) ; Vật lí phân tử và Nhiệt học (14 tiết) ; Thiên văn học (12 tiết); Thực hành (6 tiết) và kiểm tra (3 tiết).

 

 

doc48 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/01/2021 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương trình chuyên sâu môn Vật Lí Lớp 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
song song và hỗn hợp. 2 Dòng biến thiên tuần hoàn bất kì Kiến thức - Nêu được ví dụ về các dòng điện tuần hoàn phi điều hoà thường gặp. - Viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện biến thiên tuần hoàn bất kì. Kĩ năng - Giải được các bài toán đơn giản về mạch điện có dòng điện biến thiên tuần hoàn bất kì. C. QUANG LÍ Chuyªn ®Ò 3 : HiÖn t­îng giao thoa ¸nh s¸ng ë c¸c mµng máng Sè tiÕt : 2 TT Néi dung Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó 1 V©n b¶n máng KiÕn thøc - Nêu ®­îc hiÖn t­îng giao thoa xÈy ra ë c¸c b¶n máng, kh¸i niÖm vÒ sù ®Þnh xø xña v©n giao thoa. - Nêu ®­îc lÝ thuyÕt vÒ sù giao thoa ¸nh s¸ng ë nªm kh«ng khÝ vµ thiÕt bÞ v©n trßn Newton. KÜ n¨ng - Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ giao thoa ¸nh s¸ng ë c¸c b¶n máng. Chuyªn ®Ò 4 : HiÖn t­îng nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng Sè tiÕt : 3 TT Néi dung Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó 1 HiÖn t­îng nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng qua mét lç trßn KiÕn thøc - Nêu ®­îc hiÖn t­îng nhiÔu x¹ lµ g× ? - ViÕt ®­îc c«ng thøc tính bán kính góc của cực đại trung tâm trong hiÖn t­îng nhiÔu x¹ cña chïm tia song song qua mét lç trßn - Nêu ®­îc kh¸i niÖm vÒ n¨ng suÊt ph©n gi¶i cña c¸c dông cô quang häc KÜ n¨ng - Gi¶i thÝch ®­îc hiÖn t­îng nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng. - Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp vÒ n¨ng suÊt ph©n gi¶i cña c¸c dông cô quang häc. 2 Sù nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng qua mét khe. C¸ch tö nhiÔu x¹ KiÕn thøc - ViÕt ®­îc c«ng thøc x¸c ®Þnh bÒ réng cña v©n s¸ng trung t©m trong hiÖn t­îng nhiÔu x¹ cña chïm tia s¸ng song song qua mét khe. - Tr×nh bÇy ®­îc cÊu t¹o cña c¸ch tö truyền qua nhiÔu x¹ vµ hiÖn t­îng quang häc xÈy ra khi chiÕu c¸c chïm s¸ng song song ®¬n s¾c vµ kh«ng ®¬n s¾c vµo c¸ch tö. - ViÕt ®­îc c«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c v©n cùc ®¹i trong quang phæ của chùm sáng cho bởi c¸ch tö. - Tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o cña m¸y quang phæ c¸ch tö. KÜ n¨ng - Gi¶i thÝch ®­îc t¸c dông cña mÆt ghi ©m cña ®Üa CD đối với một chïm s¸ng. - Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp vÒ nhiÔu x¹ cña chïm s¸ng song song qua mét khe vµ vÒ c¸ch tö nhiÔu x¹. Chuyªn ®Ò 5 : HiÖn t­îng ph©n cùc ¸nh s¸ng Sè tiÕt : 1 TT Néi dung Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó 1 Sù ph©n cùc ¸nh s¸ng KiÕn thøc - Nêu được đặc điểm của ¸nh s¸ng tù nhiªn và ánh s¸ng ph©n cùc ph¼ng. - Tr×nh bµy ®­îc t¸c dông ph©n cùc ¸nh s¸ng bëi mét g­¬ng ph¼ng. KÜ n¨ng - Gi¶i thÝch ®­îc sù ph©n cùc ¸nh s¸ng v× ph¶n x¹. Chuyªn ®Ò 6 : Sù bøc x¹ nhiÖt Sè tiÕt : 4 TT Néi dung Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó 1 Kh¸i niÖm vÒ sù bøc x¹ nhiÖt. §Þnh luËt Kirchoff vÒ bøc x¹ nhiÖt KiÕn thøc - Tr×nh bÇy ®­îc kh¸i niÖm vÒ sù bøc x¹ nhiÖt vµ vÒ n¨ng suÊt hÊp thô ®¬n s¾c. - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Kirchoff vÒ bøc x¹ nhiÖt KÜ n¨ng - Gi¶i ®­îc bµi tËp ¸p dông ®Þnh luËt Kirchoff vÒ bøc x¹ nhiÖt. Chñ yÕu lµ gi¶i c¸c bµi tËp n©ng cao vÒ hÖ quang häc ®ång trôc. 2 C¸c ®Þnh luËt vÒ bøc x¹ nhiÖt KiÕn thøc - Tr×nh bÇy ®­îc kh¸i niÖm vÒ vËt ®en tuyÖt ®èi . - Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña n¨ng suÊt ph¸t x¹ ®¬n s¾c cña vËt ®en tuyÖt ®èi. - Tr×nh bÇy ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña quang phæ ph¸t x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi. - Tr×nh bµy vµ viÕt biÓu thøc cña ®Þnh luËt Stéfan- Boltzman. - Tr×nh bµy vµ viÕt biÓu thøc cña ®Þnh luËt Wien. - ViÕt ®­îc c«ng thøc Planck vÒ bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi. KÜ n¨ng - Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp vÒ bøc x¹ nhiÖt cña vËt ®en tuyÖt ®èi. Chuyªn ®Ò 7 : HiÖu øng Compton. ¸p suÊt ¸nh s¸ng Sè tiÕt : 2 TT Néi dung Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó 1 HiÖu øng Compton KiÕn thøc - Nªu ®­îc thÕ nµo lµ hiÖu øng Compton. - Nªu ®­îc kh¸i niÖm vÒ ®éng l­îng cña ph«t«n. - X©y dùng ®­îc c«ng thøc tÝnh b­íc sãng cña ph«t«n t¸n x¹ vµ gãc t¸n x¹ cña ªlectr«n. KÜ n¨ng - Gi¶i ®­îc bµi tËp vÒ hiÖn t­îng Compton. 2 ¸p suÊt ¸nh s¸ng KiÕn thøc - Nªu ®­îc kh¸i niÖm vÒ ¸p suÊt ¸nh s¸ng. - X©y dùng ®­îc c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ¸nh s¸ng. KÜ n¨ng - Gi¶i ®­îc bµi tËp vÒ ¸p suÊt ¸nh s¸ng D. VẬT LÍ HIỆN ĐẠI Chuyên đề 8 : Thuyết tương đối hẹp. Số tiết : 2 TT Nội dung Mức độ cần đạt Ghi chú 1 Động học và động lực học tương đối tính. Kiến thức - Viết được các công thức của phép biến đổi Lorentz - Nêu được các hệ quả của thuyết tương đối về thứ tự các biến cố, về tính tương đối của không gian, thời gian và của khối lượng và về mối quan hệ giữa năng lượng và khối lượng. - Viết được hệ thức Einstein giữa khối lượng và năng lượng. Kĩ năng - Vận dụng được thuyết tương đối để giải các bài toán 2 Hiệu ứng Đốple trong quang học Kiến thức - Thiết lập được công thức về hiệu ứng Doppler trong quang học. - Nêu được các ứng dụng của hiệu ứng Doppler tương đối tính Kĩ năng - Giải được các bài toán đơn giản về hiệu ứng Doppler tương đối tính Chuyên đề 9 : Hạt nhân nguyên tử. Hạt sơ cấp. Số tiết : 3 TT Nội dung Mức độ cần đạt Ghi chú 1 Hạt nhân nguyên tử. Kiến thức - Nêu được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân và áp dụng các định luật bảo toàn năng lượng và động lượng trong phản ứng hạt nhân. Kĩ năng - Tính được năng lượng toả ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân. - Vận dụng được các định luật bảo toàn để giải các bài toán về phản ứng hạt nhân. 2 Hạt sơ cấp. Kiến thức - Nêu được các đặc trưng của hạt sơ cấp và việc xếp loại các hạt sơ cấp. - Nêu được các tương tác giữa các hạt sơ cấp. - Nêu được khái niệm sơ lược về hạt quác. Kĩ năng - Giải thích một số bài tập đơn giản về hạt sơ cấp.. Chuyên đề 10: Khái niệm về cơ học lượng tử. Số tiết : 2 TT Nội dung Mức độ cần đạt Ghi chú 1 Lưìng tính sóng - hạt của hạt vi mô. Giả thuyết De Broglie Kiến thức - Nêu được lưìng tính sóng hạt của hạt vi mô. - Nêu được giả thuyết De Broglie và viết được công thức tính bước sóng De Broglie. Kĩ năng - Vận dụng được công thức tính bước sóng De Broglie để giải một số bài toán. 2 Cơ học lượng tử. Hệ thức bất định Hai xen béc. Nguyên tử theo cơ học lượng tử. Kiến thức - Nêu được ý nghĩa thống kê của hàm sóng - Nêu được hệ thức bất định Hai xen béc. - Nêu được sự lượng tử hoá năng lượng và momen động lượng của nguyên tử hiđrô. Kĩ năng - Vận dụng được hệ thức bất định Heisenberg béc để giải thích bề rộng tự nhiên của vạch quang phổ và để giải một số bài toán đơn giản. D. THỰC HÀNH Chuyªn ®Ò 11 : Kh¶o s¸t m¹ch ®iện xoay chiÒu b»ng dao ®éng kÝ ®iÖn tö hai chïm tia Sè tiÕt : 3 TT Néi dung Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó 1 Kh¶o s¸t m¹ch ®iÖn xoay chiÒu b»ng dao ®éng kÝ ®iÖn tö hai chùm tia KiÕn thøc - Tr×nh bÇy ®­îc cÊu t¹o c¬ b¶n vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña dao ®éng kÝ ®iÖn tö. - Nªu ®­îc c¸ch vÏ ®å thÞ cña c­êng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p theo thêi gian trªn dao ®éng kÝ ®iÖn tö. KÜ n¨ng - Sö dông ®­îc dao ®éng kÝ hai chïm tia. - L¾p ®­îc m¹ch ®iÖn vµ ®­a ®­îc tÝn hiÖu vµo dao ®éng kÝ. - LÊy ®­îc sè liÖu vµ sö lÝ ®­îc sè liÖu. - NghiÖm l¹i ®­îc c¸c quy luËt vÒ sù lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p trong c¸c ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. - ¦íc l­îng ®ưîc sai sè cña phÐp ®o. - ViÕt ®­îc b¸o c¸o thùc hµnh. Chuyªn ®Ò 12 : §o h»ng sè Planck b»ng tÕ bµo quang ®iÖn ch©n kh«ng Sè tiÕt : 3 TT Néi dung Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó 1 X¸c ®Þnh gÇn ®óng giíi h¹n quang ®iÖn cña tÕ bµo quang ®iÖn KiÕn thøc - M« t¶ ®­îc cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña tÕ bµo quang ®iÖn. - Tr×nh bÇy ®­îc néi dung cña phư¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n quang ®iÖn cña tÕ bµo quang ®iÖn. - KÜ n¨ng - L¾p r¸p ®­îc thÝ nghiÖm. -X¸c ®Þnh ®­îc gÇn ®óng giíi h¹n quang ®iÖn cña tÕ bµo quang ®iÖn nhê dïng bé kÝnh läc s¾c. 2 X¸c ®Þnh hiÖu ®iÖn thÕ h·m cña tÕ bµo quang ®iÖn . Suy ra gi¸ trÞ cña h»ng sè Pl¨ng b»ng thùc nghiÖm KiÕn thøc - Nªu ®­îc thÕ nµo lµ hiÖu ®iÖn thÕ h·m. - Viết ®­îc c«ng thøc tÝnh h»ng sè Planck dùa vµo hiÖu ®iÖn thÕ h·m vµ giíi h¹n quang ®iÖn KÜ n¨ng - §o ®­îc hiÖu ®iÖn thÕ h·m cña tÕ bµo quang ®iÖn. -TÝnh ®­îc h»ng sè Planck. - X¸c ®Þnh ®­îc sai sè cña phÐp ®o. IV. Giải thích và hướng dẫn 4.1 Kế hoạch dạy học Môn Vật lí dành cho các lớp chuyên lí được bố trí 4 tiết / tuần. Tổng số tiết là: 4 tiết tuần 35 tuần = 140 tiết Như vậy mỗi tuần dành 3 tiết để dạy chương trình Vật lí 12 nâng cao và 1 tiết để dạy các chuyên đề chuyên sâu. Các chuyên đề về Cơ học, Dòng điện xoay chiều, Quang lí, Vật lí hiện đại nên bố trí song song với chương trình Vật lí 12 nâng cao. Hai bài thí nghiệm nên bố trí vào hai buổi chiều, mỗi buổi 3 tiết. 4.2 Nội dung dạy học Giáo viên có thể dựa vào các tài liệu tham khảo hoặc tự biên soạn tài liệu để dạy học các chuyên đề của chương trình. 4.3 Phương pháp và phương tiện dạy học Để phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh trong học tập, có thể áp dụng các phương pháp dạy học sau đây: - Tổ chức cho học sinh tự nghiên cứu tài liệu, sau đó báo cáo trước lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. - Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm về một số vấn đề thuộc nội dung dạy học. - Giải một số bài tập vật lí trong đó có yêu cầu áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học như phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, mô hình, - Thường xuyên đánh giá những kết quả thu được trong việc giải bài tập, làm thí nghiệm, v.v - Phải tổ chức thực hiện đầy đủ các bài thực hành đã quy định trong chương trình 4.4 Đánh giá kết quả học tập của học sinh Việc đánh giá kết quả học tập phải tuân theo đúng quy chế của các trường chuyên. 4.5 Danh mục các tài liệu tham khảo 1. Tài liệu giáo khoa chuyên Vật lí lớp 11, tập hai và Bài tập vật lí 12 (dùng cho học sinh chuyên Vật lí) – Vũ Thanh Khiết, Vũ Quang, - nxb Giáo dục - 2005 2. Tủ sách bồi dưìng học sinh giỏi THPT môn Vật lí (gồm các phần cơ học, nhiệt học, điện học, quang học , Vật lí hiện đại – Tô Giang, Vũ Thanh Khiết, Vũ Quang, Phạm Quý Tư. 3. Chuyên đề bồi dưìng học sinh giỏi Vật lí THPT (tập 3, 5, 6, 7) – Vũ Thanh Khiết (Chủ biên) Vũ Đình Tuý, Nguyễn Đình Noãn – NXBGD, 2006 – 2007. 4. Các bài toán chọn lọc Vật lí 12 - Vũ Thanh Khiết - Nguyễn Đức Phi - nxb Giáo dục - 2008 5. Các bài thi Vật lí quốc tế - Dương Trọng Bái - Đàm Trung Đồn - nxb giáo dục - 2000 6. Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lí các nước, tập 1 và 2 - Vũ Thanh Khiết - Vũ Đình Tuý - Phạm Văn Thiều - nxb Giáo dục 2005 và 2006.

File đính kèm:

  • docVat li.doc
Giáo án liên quan