Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 5: Bài tập thực hành Đọc bản vẽ các khối đa diện

 Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D (h.5.2) bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 29/01/2021 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 5: Bài tập thực hành Đọc bản vẽ các khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI ÑA DIEÄNBaøi 5: BAØI TAÄP THÖÏC HAØNHBaøi 5: Baøi taäp thöïc haønh ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI ÑA DIEÄN Duïng cuï: Thöôùc, eâke, compa, buùt chì, taåy, Vaät lieäu: Giaáy veõ Saùch giaùo khoaI. Chuaån bòBaøi 5: Baøi taäp thöïc haønh ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI ÑA DIEÄNII. Noäi dung Ñoïc caùc baûn veõ hình chieáu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) vaø ñoái chieáu vôùi caùc vaät theå A, B, C, D (h.5.2) baèng caùch ñaùnh daáu (x) vaøo baûng 5.1 ñeå chæ roõ söï töông öùng giöõa caùc baûn veõ vaø caùc vaät theå. Haõy veõ caùc hình chieáu ñöùng, chieáu baèng vaø chieáu caïnh cuûa moät trong caùc vaät theå A, B, C, D.Baûng 5.1Hình 5.1. Caùc baûn veõ hình chieáu1234Hình 5.2. Caùc vaät theåABCD4321DCBAVật thểBản vẽBaøi 5: Baøi taäp thöïc haønh ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI ÑA DIEÄNIII. Caùc böôùc tieán haønh- Böôùc 1: Ñoïc kó noäi dung baøi thöïc haønh, keû vaøo baûng 5.1 vaøo baøi laøm, sau ñoù ñaùnh daáu (x) vaøo oâ thích hôïp cuûa baûng.Baûng 5.1Hình 5.1. Caùc baûn veõ hình chieáu1234Hình 5.2. Caùc vaät theåABCD4321DCBAVật thểBản vẽ- Böôùc 2: Veõ caùc hình chieáu ñöùng, baèng vaø caïnh cuûa moät trong caùc vaät theå A, B, C, D.Baøi 5: Baøi taäp thöïc haønh ÑOÏC BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI ÑA DIEÄNIV. Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaùBaûng 5.1Hình. Caùc baûn veõ hình chieáu1234Hình 5.2. Caùc vaät theåABCDX4X3X2X1DCBAVật thểBản vẽABCDCoù theå em chöa bieát: CAÙCH VEÕ HÌNH BA CHIEÀUHình hoäp chöõ nhaät: chieàu daøi a, chieàu roäng b, chieàu cao h1. Caùch veõ hình ba chieàu cuûa hình hoäp chöõ nhaätHình 5.3. Caùch veõ hình hoäp chöõ nhaätCoù theå em chöa bieát: CAÙCH VEÕ HÌNH BA CHIEÀUHình laêng truï ñeàu: tam giaùc ñeàu caïnh a, chieàu cao b, chieàu cao hình laêng truï h2. Caùch veõ hình ba chieàu cuûa hình laêng truï (h.5.4)Hình 5.4. Caùch veõ hình laêng truïCoù theå em chöa bieát: CAÙCH VEÕ HÌNH BA CHIEÀUHình choùp ñeàu ñaùy hình vuoâng caïnh a vaø chieàu cao hình choùp h2. Caùch veõ hình ba chieàu hình choùp (h.5.5)Hình 5.5. Caùch veõ hình choùp

File đính kèm:

  • pptBai 5 Doc ban ve cac khoi da dien.ppt
Giáo án liên quan