Bài 9: Thực hành - Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

- Kiến thức: Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện cầu thang.

- Kỹ năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang (hai công tắc ba cực điều khiển một đèn), lắp đặt được bảng điện đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Thái độ: Cẩn thận, khoa học, đảm bảo an toàn điện. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 9: Thực hành - Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 24-25-26-27 Ngày soạn: 14/2/2014 Tieát 23-24-25-26 Ngày dạy: 17-24/2-3-10/3/2014 Baøi 9: THÖÏC HAØNH - LAÉP MAÏCH ÑIEÄN HAI COÂNG TAÉC BA CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN MỘT ÑEØN I. Mục tiêu: - Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch ñieän caàu thang. - Kyõ naêng: Veõ ñöôïc sô ñoà laép ñaët maïch ñieän caàu thang (hai coâng taéc ba cöïc ñieàu khieån một ñeøn), laép ñaët ñöôïc baûng ñieän ñuùng quy trình ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät - Thaùi ñoä: Caån thaän, khoa hoïc, ñaûm baûo an toaøn ñieän. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường II. Chuẩn bị: - Tranh aûnh: Sô ñoà H9.1, H9.2. Baûng döï truø – quy caùch laép ñaët maïch ñieän - Duïng cuï: Kìm, kìm tuoát daây, khoan, tuavit, buùt thöû ñieän, dao, thöôùc keû, buùt chì - Vaät lieäu vaø thieát bò: baûng ñieän, 2 coâng taéc ba cöïc, 1 caàu chì, 1 boùng ñeøn, 1 ñui ñeøn, daây daãn, phuï kieän ñi daây, baêng caùch ñieän, giaáy raùp. III. Phương pháp: - Giới thiệu trực quan, làm mẫu. - Thực hành theo mẫu. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: + Ổn định lớp: + Kiểm tra bài cũ – Giảng bài mới – Củng cố - Hướng dẫn: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân – học sinh Nội dung cần đạt HÑ 1: Kiểm tra bài cũ – Tìm hiểu baøi thöïc haønh (5’) - Nhận xét kết quả TH bài 8 - Neâu noäi dung baøi thöïc haønh - Neâu noäi quy baøi thöïc haønh - Theo doõi ruùt kinh nghieäm - Trình baøy duïng cuï, vaät lieäu - Kieåm tra duïng cuï, vaät lieäu töøng nhoùm HÑ 2: Veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän (25’) - Veõ sô ñoà nguyeân lí (H 9.2), höôùng daãn HS tìm hieåu vaø phaân tích sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän ? Maïch ñieän goàm nhöõng phaàn töû naøo? ? Caùc phaàn töû maéc vôùi nhau ntn? - Höôùng daãn veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän - Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi + Neâu caùc phaàn töû trong maïch ñieän: 1 caàu chì, 2 coâng taéc ba cöïc, 1 ñeøn + Caùch maéc: Daây pha nối tiếp với cầu chì, nối với cực tĩnh coâng taéc 1, hai cöïc ñoäng coâng taéc 1 laàn löôït noái vôùi hai cöïc ñoäng coâng taéc 2, cöïc tónh coâng taéc 2 noái vôùi boùng ñeøn ñeán daây trung tính - Nhaéc laïi caùc böôùc veõ sô ñoà laép ñaët. - Hoaït ñoäng nhoùm: Veõ sô ñoà laép ñaët HÑ 3: Laäp baûng döï truø duïng cuï, vaät lieäu vaø thieát bò (15’) - Höôùng daãn HS thaûo luaän, döïa treân sô ñoà laép ñaët laäp döï truø duïng cuï, vaät lieäu thieát bò - Keû baûng döï truø thieát bò, vaät lieäu. TT Tên TB-VL Số lượng Yêêu cầu - Thaûo luaän: Ghi keát quaû vaøo baûng. HÑ4: Laép ñaët maïch ñieän (105’) - Cho HS nhaéc laïi quy trình laép ñaët maïch ñieän. - Laøm thao taùc maãu - Cho HS thöïc haønh, theo doõi, höôùng daãn HS thöïc hieän ñuùng noäi dung coâng vieäc vaø yeâu caàu cuûa töøng böôùc laép ñaët maïch ñieän. - Nhắc nhở HS tiết kiệm vật liệu, giữ gìn vệ sinh không thải vật liệu dư thừa ra nơi làm việc - Neâu qui trình laép ñaët maïch ñieän - Tieán haønh laép ñaët maïch ñieän theo qui trình: + Vaïch daáu + Khoan loã + Noái daây caùc thieát bò treân baûng ñieän + Laép thieát bò vaøo baûng ñieän – noái daây maïch ñieän + Kieåm tra HÑ 5: Kieåm tra vaø vaän haønh thöû maïch ñieän (25’) - Yeâu caàu HS töï kieåm tra saûn phaåm thöïc haønh. - Thu baøi töøng nhoùm, kieåm tra maïch ñieän ñaûm baûo yeâu caàu, vaän haønh cho HS quan saùt - Töï kieåm tra vaø kieåm tra cheùo giöõa caùc nhoùm saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh. - Noäp saûn phaåm (nhoùm). Theo doõi GV kieåm tra vaø vaän haønh. HÑ 6: Nhaän xeùt – Höôùng daãn (5’) - Nhaän xeùt ñaùnh giaù thaùi ñoä, yù thöùc, söï chuaån bò vaø keát quaû thöïc haønh cuûa caù nhaân, töøng nhoùm, caû lôùp. - Höôùng daãn chuaån bò tieát sau: - Theo doõi GV nhaän xeùt ñaùnh giaù, ruùt kinh nghieäm cho giôø thöïc haønh sau. - Thu dọn, vệ sinh nơi làm việc - Chuaån bò noäi dung, thieát bò, vaät lieâu cho baøi “TH Laép maïch ñieän moät coâng taéc ba cöïc ñieàu khieån hai ñeøn” V. Rút kinh nghiệm: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ngaøy thaùng naêm 2014 Kí duyeät

File đính kèm:

  • docTiết 23, 24, 25, 26.doc
Giáo án liên quan