Bài 13: Bản vẽ lắp

1- Ổn định tổ chức:

2- Kiểm tra: Trả và đánh giá báo cáo thực hành

3- Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Bản vẽ lắp bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định kết cấu máy. Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ lắp, từ đó hình thành tác phong làm việc theo qui trình chúng ta cùng nghiên cứu bài “Bản vẽ lắp”

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 13: Bản vẽ lắp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 10 Bài 13: BẢN VẼ LẮP A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Theo sách giáo viên B. CHUẨN BỊ BÀI DẠY: Theo sách giáo viên C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1- Ổn định tổ chức: 2- Kiểm tra: Trả và đánh giá báo cáo thực hành 3- Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Bản vẽ lắp bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định kết cấu máy. Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ lắp, từ đó hình thành tác phong làm việc theo qui trình chúng ta cùng nghiên cứu bài “Bản vẽ lắp” NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH I.Noäi dung cuûa baûn veõ laép -Baûn veõ laép dieãn taû hiønh daïng keát caáu cuûa saûn phaåm vaø vò trí töông quan giöõa caùc chi tieát maùy cuûa saûn phaåm. -Baûn veõ laép duøng laép raùp caùc chi tieát. -Sô ñoà noäi dung cuûa baûn veõ laép: Baûn veõ laép Hình bieåu dieån Kích thöôùc Baûng keâ Khung teân Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu noäi dung bản vẽ lắp -GV giôùi thieäu baûn veõ laép boä voøng ñai. -Baûn veõ laép goàm coù nhöõng HC naøo? -Moãi hình chieáu dieãn taû chi tieát naøo? -Caùc kích thöôùc ghi treân baûng veõ coù yù nghóa gì? -Baûng keâ chi tieát goàm nhöõng noäi dung gì? -Khung teân ghi nhöõng muïc ñích gì? -Goàm coù HC baèng vaø hình caét moät phaàn ôû HC ñöùng. -Dieãn taû hình daïng, keát caáu vaø vò trí caùc chi tieát. -Cho bieát kích thöôùc chung, kích thöôùc laép cuûa caùc chi tieát. -Soá thöù tuï, teân goïi chi tieát, soá löôïng, vaät lieäu, … -Teân saûn phaåm, tæ leä, kyù hieäu baûn veõ, … -HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi. II.Ñoïc baûn veõ laép Trình töï ñoïc baûn veõ laép Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu thöïc haønh -Cho Hs q/saùt H13.1 -Neâu trình töï ñoïc. -Noäi dung caàn tìm hieåu trong töøng böôùc ñoïc baûn veõ. -HS thaûo luaän ñeå ñoïc baûn veõ laép cuûa boä voøng ñai Trình töï ñoïc Noäi dung caàn hieåu Baûn veõ laép cuûa voøng ñai 1. Khung teân -Teân goïi saûn phaåm. -Tyû leä baûn veõ. -Boä voøng ñai. -1 : 2 2 .Baûng keâ -Teân goïi chi tieát vaø soá löôïng chi tieát. -Voøng ñai (2) -Ñai oác (2) -Voøng ñeäm (2) -Buloâng (2) 3. Hình bieåu dieãn -Teân goïi hình chieáu, hình caét. -Hình chieáu baèng. -Hình chieáu ñöùng coù caét cuïc boä. 4 Kích thöôùc -Kích thöôùc chung. -Kích thöôùc laép giöõa caùc chi tieát. -Kích thöôùc xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc chi tieát. -140, 50, 78 -M10 -50, 110 5. Phaân tích chi tieát -Vò trí caùc chi tieát. -Toâ maøu cho caùc chi tieát. 6. Toång hôïp -Trình töï thaùo, laép. -Coâng duïng cuûa saûn phaåm. -Thaùo chi tieát 2–3–4–1, laép chi tieát 1–4–3–2. -Gheùp noái chi tieát hình truï vôùi caùc chi tieát khaùc. 4/ Toång keát baøi hoïc: -Yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK trang 43 5/ Höôùng daãn töï hoïc: * Baøi vöøa hoïc: - Tieáp tuïc taäp ñoïc baûn veõ. * Baøi saép hoïc: - Ñoïc tröôùc baøi 14 “Thực hành: Đọc bản vẽ lắp” - Chuẩn bị: Giấy A4, bút chì, thước, compa, tẩy… mẫu báo cáo thực hành

File đính kèm:

  • docBan ve lap 20082009.doc
Giáo án liên quan