Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 97: Ý nghĩa văn chương - Năm học 2012-2013- Nguyễn Thị Tuyết

1.MỤC TIÊU:

 1.1.Kiến thức:Giúp hs:

 - HS nắm được những thông tin cơ bản về tác giả Hoài Thanh.

 - HS hiểu được quan niệm của tác giả về nguồn gốc, ý nghĩa, công dụng của văn chương.

 - HS nắm được luận điểm và cách trình bày luận điểm về một vấn đề văn học trong một văn bản nghị luận của nhà văn Hoài Thanh.

 1.2.Kĩ năng:

 - HS đọc- hiểu được văn bản nghị luận văn học.

 - HS xác định và phân tích được luận điểm được triển khai trong văn bản nghị luận.

 - HS vận dụng trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận.

 1.3.Thái độ : Giáo dục tinh thần yêu văn chương cho hs.

2.NỘI DUNG HỌC TẬP :

 -Quan niệm của tác giả về nguồn gốc, ý nghĩa, công dụng của văn chương.

 -Luận điểm và cách trình bày luận điểm về một vấn đề văn học trong một văn bản nghị luận của nhà văn Hoài Thanh.

3.CHUẨN BỊ:

 3.1.GV:Tư liệu về Hoài Thanh.

 3.2.HS:Đọc và trả lời câu hỏi SGK.

4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện

 4.2Kiểm tra miệng:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 97: Ý nghĩa văn chương - Năm học 2012-2013- Nguyễn Thị Tuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 25 - TIEÁT PPCT:97 YÙ NGHÓA VAÊN CHÖÔNG Ngaøy daïy:25/2/2013 Hoaøi Thanh 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc:Giuùp hs: - HS naém ñöôïc nhöõng thoâng tin cô baûn veà taùc giaû Hoaøi Thanh. - HS hieåu ñöôïc quan nieäm cuûa taùc giaû veà nguoàn goác, yù nghóa, coâng duïng cuûa vaên chöông. - HS naém ñöôïc luaän ñieåm vaø caùch trình baøy luaän ñieåm veà moät vaán ñeà vaên hoïc trong moät vaên baûn nghò luaän cuûa nhaø vaên Hoaøi Thanh. 1.2.Kó naêng: - HS ñoïc- hieåu ñöôïc vaên baûn nghò luaän vaên hoïc. - HS xaùc ñònh vaø phaân tích ñöôïc luaän ñieåm ñöôïc trieån khai trong vaên baûn nghò luaän. - HS vaän duïng trình baøy luaän ñieåm trong baøi vaên nghò luaän. 1.3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc tinh thaàn yeâu vaên chöông cho hs. 2.NOÄI DUNG HOÏC TAÄP : -Quan nieäm cuûa taùc giaû veà nguoàn goác, yù nghóa, coâng duïng cuûa vaên chöông. -Luaän ñieåm vaø caùch trình baøy luaän ñieåm veà moät vaán ñeà vaên hoïc trong moät vaên baûn nghò luaän cuûa nhaø vaên Hoaøi Thanh. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.GV:Tö lieäu veà Hoaøi Thanh. 3.2.HS:Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1 OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän 4.2Kieåm tra mieäng: Caâu 1:Ñeå laøm roõ ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà, taùc giaû ñaõ chöùng minh ôû nhöõng phöông dieän naøo trong ñôøi soáng (Giaûn dò trong ñôøi soáng, trong quan heä vôùi moïi ngöôøi, trong lôøi noùi vaø baøi vieát ) Neâu ñaëc saéc ngheä thuaät cuûa baøi vaên naøy( Laäp luaän chöùng minh chaët cheõ saâu saéc , daãn chöùng cuï theå, thaám ñöôïm tình caûm chaân thaønh)(10 ñ) Caâu 2:Keå moät caâu chuyeän veà ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà vaø neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän ñoù?(10 ñ) 4.3.Tieán trình baøi hoïc: : Vaên chöông coù nguoàn goác töø ñaâu, vaên chöông laø gì? Vaên chöông coù coâng duïng gì trong cuoäc soáng. Baøi vieát yù nghóa vaên chöông cuûa Hoaøi Thanh, moät nhaø pheâ bình vaên hoïc coù uy tín lôùn, seõ cung caáp cho chuùng ta moät caùch hieåu, moät quan nieäm ñuùng ñaén vaø cô baûn caàn hieåu bieát ñoù HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BÀI HỌC HOAÏT ÑOÄNG 1:Höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu chung veà vb (5’) - Muïc tieâu: HS naém sô löôïc moät soá thoâng tin cô baûn veà taùc giaû, taùc phaåm. ? Nhìn vaøo phaàn chuù thích haõy cho bieát moät vaøi chi tieát veà taùc giaû, taùc phaåm? ? Vaên baûn “YÙ nghóa vaên chöông” thuoäc loaïi vaên baûn nghò luaän naøo ? HOAÏT ÑOÄNG 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu chi tieát vaên baûn (25’) - Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc nguoàn goác coát yeáu vaø yù nghóa cuûa vaên chöông . ? Theo Hoaøi Thanh, nguoàn goác coát yeáu cuûa vaên chöông laø gì? - Noùi coát yeáu laø noùi caùi chính, caùi quan troïng nhaát chöù chöa phaûi laø taát caû. Vaäy theo Hoaøi Thanh, nguoàn goác coát yeáu cuûa vaên chöông laø loøng thöông ngöôøi vaø roäng ra thöông caû muoân vaät, muoân loaøi. ? Quan nieäm nhö theáñaõõ ñuùng chöa? - Caùc quan nieäm khaùc nhau nhöng khoâng loaïi tröø nhau. Ngöôïc laïi coøn boå sung cho nhau ? Hoaøi Thanh vieát “Vaên chöông seõ laø hình dung cuûa söï soáng muoân hình vaïn traïng. Chaúng nhöõng theá vaên chöông coøn saùng tao ra söï soáng.Haõy ñoïc chuù thích 5 roài giaûi thích vaø tìm daãn chöùng ñeå laøm roõ caùc yù aáy? ? Theo Hoaøi Thanh coâng duïng cuûa vaên chöông laø gì? -“ Gaây cho ta nhöõng tình caûm ta khoâng coù, luyeän nhöõng tình caûm ta saün coù”. Bieát bao caùi ñeïp, caùi hay cuûa caûnh vaät, cuûa thieân nhieân. Lòch söû loaøi ngöôøi neáu xoaù boû vaên chöông thì seõ xoaù boû heát daáu veát cuûa chính noù, seõ ngheøo naøn veà taâm linh ñeán böïc naøo. ? Vaên nghò luaän cuûa Hoaøi Thanh (Qua yù nghóa vaên chöông) coù gì ñaëc saéc? -HS thaûo luaän +Laäp luaän chaët cheõ, saùng suûa +Laäp luaän chaët cheõ, saùng suûa, giaøu caûm xuùc +Vöøa coù lí leõ, vöøa coù caûm xuùc, vöøa coù hình aûnh HOAÏT ÑOÄNG 3: Höôùng daãn HS Toång keát-Luyeän taäp (5’) - Muïc tieâu: HS khaùi quaùt laïi noäi dung, ngheä thuaät vaên baûn. ? Neâu toùm taét noäi dung,ngheä thuaät cuûa vaên baûn? -GV toång keát cho HS ñoïc ghi nhôù -GV höôùng daãn HS vieát, ñoïc ñoaïn vaên ñeå chöùng minh cho yù kieán cuûa mình -HS ñoïc phaàn ñoïc theâm I. ÑOÏC –TÌM HIEÅU CHUNG: 1.Ñoïc 2.Chuù thích: Xem SGK 3.Taùc giaû, taùc phaåm: a. Taùc giaû :Hoaøi Thanh (1909 – 1982) queâ ôû xaõ Nghi Trung, huyeän Nghi Loäc, tænh Ngheä An laø moät nhaø pheâ bình vaên hoïc saâu saéc b. Taùc phaåm: Vaên baûn ñöôïc in trong cuoán Vaên chöông vaø haønh ñoäng. 4. Theå loaïi: Nghò luaän vaên chöông II.TÌM HIEÅU CHI TIEÁT VAÊN BAÛN: 1.Nguoàn goác coát yeáu cuûa vaên chöông - “Nguoàn goác coát yeáu cuûa vaên chöông laø loøng thöông ngöôøi vaø roäng ra laø thöôg caû muoân vaät, muoân loaøi” - Quan nieäm nhö theá raát ñuùng nhöng vaãn coøn moät soá quan nieäm khaùc VD: Vaên chöông baétt nguoàn töø cuoäc soáng con ngöôøi 2.Giaûi thích “Vaên chöông seõ laø hình dung cuûa söï soáng muoân hình vaïn traïng. Chaúng nhöõng theá vaên chöông coøn saùng taïo ra söï soáng : - Coù 2 yù chính: + Vaên chöông seõ laø hình dung cuûa söï soáng muoân hình vaïn traïng => Phaûn aùnh mieâu taû + Vaên chöông coøn saùng taïo ra söï soáng => Ñöa nhöõng yù töôûng maø cuoäc soáng hieän taïi chöa coù bieán chuùng thaønh hieän thöïc 3.Coâng duïng cuûa vaên chöông: -Vaên chöông giuùp cho ngöôøi ñoïc coù tình caûm vaø loøng vò tha. III. TOÅNG KEÁT LUYEÄN TAÄP: 1.Toång keát: -Noäi dung:Quan nieäm saâu saéc cuûa Hoaøi Thanh veà nguoàn goác, coâng duïng, yù nghóa cuûa vaên chöông. -Ngheä thuaät:Luaän ñieåm roõ raøng, caùch neâu daãn chöùng ña daïng, lôøi vaên giaûn dò, giaøu hình aûnh, caûm xuùc. * GHI NHÔÙ: SGK/63 2.Luyeän taäp: -Tìm moät ñoaïn trong vaên baûn ñeå daãn chöùng vaø laøm roõ yù ñaõ choïn 4.4. Toång keát: Caâu 1:Hoaøi Thanh ñaõ neâu nguoàn goác, coâng duïng cuûa vaên chöông nhö theá naøo? - Laø loøng thöông ngöôøi roäng ra thöông caû muoân vaät, muoân loaøi. -Giuùp ta coù nhöõng tình caûm ñeïp Caâu 2:Ngheä thuaät cuûa vaên baûn? -Luaän ñieåm roõ raøng, daãn chöùng ña daïng 4.5 Höôùng daãn hoïc taäp: -Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: +Hoïc ghi nhôù +Naém vöõng noäi dung baøi hoïc. +Laøm phaàn luyeän taäp sgk/63. -Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: Xem và nắm vữ ng nội dung, nghệ thuật các văn bản đã học từ đầu học kì 2 để kiểm tra 1 tiết. 5. PHUÏ LUÏC: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docNgu van 7 Tiet 97 y nghia van chuong.doc
Giáo án liên quan