Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 2 (bản đầy đủ)

I/ Mục tiêu - HS nhận biết được một số loại nét thẳng. - Biết cách vẽ nét thẳng.

- Tập vẽ phối hợp nét thẳng để tạo hình vẽ đơn giản. II/ Đồ dùng dạy- học GV: - Sưu tầm một số hình có nét thẳng.

- Một số bài vẽ minh hoạ. HS: - Giấy vẽ vở tập vẽ 1, bút chì, tẩy. III/Các hoạt động dạy - học

1.Tổ chức. (1) 2.Kiểm tra đồ dùng.(1) 3.Bài mới. Giới thiệu bài (1)

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 2 (bản đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n :Ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2012 1C- TiÕt 1 Thø 6 ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2012 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 TuÇn 02 Bµi 02 VÏ nÐt th¼ng I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®­îc mét sè lo¹i nÐt th¼ng. - BiÕt c¸ch vÏ nÐt th¼ng. - TËp vÏ phèi hîp nÐt th¼ng ®Ó t¹o h×nh vÏ ®¬n gi¶n. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - S­u tÇm mét sè h×nh cã nÐt th¼ng. - Mét sè bµi vÏ minh ho¹. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy. III/C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (1’) 2.KiÓm tra ®å dïng.(1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) GV HS 1- Giíi thiÖu nÐt th¼ng ( 5’) - GV yªu cÇu HS xem h×nh vÏ. - NÐt th¼ng ngang (n»m ngang) - NÐt th¼ng nghiªng(nÐt xiªn) - NÐt th¼ng (nÐt ®øng) - NÐt gÊp khóc (nÐt g·y) * GV cã thÓ minh ho¹ b¶ng. + GV cã thÓ chØ vµo c¹nh bµn,b¶ng, quyÓn vë,s¸ch. 2- H­íng dÉn c¸ch vÏ ( 6’) - GV minh ho¹ trªn b¶ng. - NÐt th¼ng ngang - NÐt th¼ng nghiªng - NÐt th¼ng ®øng - Net gÊp khóc - GV yªu cÇu HS q/s¸t vë tËp vÏ 1. - GV vÏ t¹o h×nh tõ c¸c nÐt th¼ng: Nh­ ngän nói, con thuyÒn, ng«i nhµ,. 3- Thùc hµnh ( 17’) - GV nªu yªu cÇu bµi tËp. - GV gîi ý ®Ó HS vÏ mµu theo ý thÝch vµo c¸c h×nh. - GV bao qu¸t líp gióp HS lµm bµi. + ë vë tËp vÏ 1 + HS quan s¸t theo h×nh vÏ cña GV. + HS thÊy râ h¬n vÒ nÐt th¼ng, nÐt xiªn, nÐt ngang + HS quan s¸t: + Nªn vÏ tõ tr¸i sang ph¶i. + Nªn vÏ tõ trªn xuèng + Nªn vÏ tõ trªn xuèng + Cã thÓ vÏ nÐt liÒn - VÏ theo chiÒu mòi tªn. + HS tù vÏ tranh theo ý thÝch vµo phÇn giÊy bªn ph¶i vë tËp vÏ 1( vÏ nhµ cöa, rµo,c©y) + HS vÏ b»ng tay kh«ng dïng th­íc. + T×m h×nh vÏ, C¸ch vÏ nÐt. + VÏ thªm h×nh,VÏ mµu vµo h×nh. 4- NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV nhËn xÐt chung giê häc - Gv cïng HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ. 5- DÆn dß HS: (1’) - Q/s c¸c mµu s¾c trong thiªn nhiªn - ChuÈn bÞ ®å dïng bµi sau.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 2.doc
Giáo án liên quan