Giáo án dạy Âm nhạc khối 1

I. môc tiªu :

 - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca

 - Hát đồng đều rõ lời.

 - Biết bài hát Quê hương tươi đẹp là dân ca của dân tộc Nùng .

 - Qua bài hát giáo dục học sinh thêm yêu quê hương đất nước.

II.Chuẩn bị:

 1,Giáo viên

 - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách .

 - Tranh ảnh minh họa bài hát .

 2,Học sinh

 - Xem trước bài hát:Quê hương tươi đẹp

III. Hoạt động dạy học

 1,Kiểm tra bài cũ

_ Giáo viên tiến hành dạy bài mới

 

doc59 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy Âm nhạc khối 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t . - Tæ h¸t lu©n phiªn. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp - Tæ h¸t tæ gâ ®Öm lu©n phiªn. - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp . - Hs h¸t nèi tiÕp . - Hs quan s¸t . - Hs vËn ®éng phô ho¹ . - Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Nhãm, tæ thùc hiÖn . - Tæ thùc hiÖn . - Hs biÓu diÔn theo nhãm. - Hs h¸t tËp thÓ. - Hs nghe vµ lÜnh héi. 5.Rút kinh nghiệm ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------*********----------------------- TuÇn 31 Ngày soạn: 10/04/2010 TiÕt 31: Häc bµi h¸t: n¾ng sím. I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Giíi thiÖu bµi. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv cñng cè vµo bµi. * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t : Bµi N¾ng sím . - Gv h¸t mÉu . - Gv cho hs ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Më cöa ra cho ….vµo phßng . + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho hs h¸t . + Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) C©u 2 : N¾ng cóng em…móa vßng . + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho hs h¸t . + Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) - Gv cho hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : Cã c« chim khuyªn …vui qu¸ . + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho hs h¸t . + Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Vui cïng n¾ng sím …còng hång . + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho hs h¸t . + Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) - Gv cho hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm . - Gv h­íng dÉn hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ng­îc l¹i . - Gv cho nhãm h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - Gv cho hs lªn b¶ng biÓu diÔn ch©n nhón nhÞp 2 . - Gv nhËn xÐt . 4. Cñng cè- DÆn dß : - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho hs h¸t l¹i bµi h¸t . - Nh¾c hs vÒ häc bµi . - Xem tr­íc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . - 3 hs biÓu diÔn . - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi . - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca theo h­íng dÉn cña Gv. - Hs nghe . - Hs h¸t theo h­íng dÉn cña Gv. - Hs nghe . - Hs h¸t theo h­íng dÉn cña Gv. - Hs h¸t ghÐp c©u 1,2. - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t theo h­íng dÉn cña Gv. - Hs nghe . - Hs h¸t theo h­íng dÉn cña Gv. - Hs h¸t ghÐp c¶ bµi. - Hs h¸t toµn bµi theo tæ lu©n phiªn. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch . - Tæ h¸t tæ gâ ®Öm lu©n phiªn - Nhãm h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Hs biÓu diÔn nhón ch©n nhÞp nhµng. - Hs h¸t tËp thÓ. - Hs nghe vµ lÜnh héi. 5.Rút kinh nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------************--------------------- TuÇn 32 Ngày soạn:17/04/2010 TiÕt 32: «n tËp bµi h¸t: ®­êng vµ ch©n I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - TËp h¸t râ lêi, thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t­¬i trong s¸ng cña bµi h¸t . - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : - Gv giíi thiÖu bµi míi: Gv thuyÕt tr×nh. * Ho¹t ®éng 1 : «n tËp bµi h¸t : N¾ng sím - Gv ®µn cho hs h¸t . - Gv cho nhãm h¸t . - Gv h­íng dÉn hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo nhÞp vµ ng­îc l¹i . - Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. - Gv cho hs h¸t nối tiÕp c¸c c©u h¸t . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv vËn ®éng phô ho¹ mÉu . - Gv h­íng dÉn hs tõng ®éng t¸c ®ång thêi thùc hµnh cïng hs . -Gv cho hs h¸t vµ vËn ®éng . - Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) . - Gv cho nhãm, tæ h¸t vµ vËn ®éng . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vËn ®éng phô ho¹ vµ ng­îc l¹i . - Gv cho hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng. 4. Cñng cè- DÆn dß : - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho hs h¸t l¹i bµi h¸t . - Nh¾c hs vÒ häc bµi . - Xem tr­íc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . - 3 hs biÓu diÔn . - Hs h¸t . - Nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp - Tæ h¸t tæ gâ ®Öm lu©n phiªn. - Nhãm h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp - Hs h¸t nèi tiÕp . - Hs quan s¸t . - Hs vËn ®éng phô ho¹ . - Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Nhãm, tæ thùc hiÖn . - Tæ thùc hiÖn . - Hs biÓu diÔn theo nhãm. - Hs h¸t tËp thÓ. - Hs nghe vµ lÜnh héi. 5.Rút kinh nghiệm: -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------*****************--------------------- TuÇn 33 Ngày soạn: 24/04/2010 TiÕt 33 «n tËp 2 bµi h¸t : ®I tíi tr­êng N¾ng sím . I. Môc tiªu : - Hs h¸t thuéc 2 bµi h¸t . - BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp hoÆc ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh minh ho¹ bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : - Gv giíi thiÖu bµi míi: - Gv treo tranh minh ho¹ . -? Bøc tranh nãi lªn bµi h¸t nµo?T¸c gi¶ ? * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : §i tíi tr­êng . - Gv ®µn cho hs h¸t bµi h¸t . - Gv cho nhãm h¸t . - Gv h­íng dÉn hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ng­îc l¹i . - Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv cho hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng. * Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp bµi h¸t : N¾ng sím. - Gv ®µn cho hs h¸t l¹i bµi h¸t . - Gv cho nhãm h¸t . - Gv cho hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo nhÞp vµ ng­îc l¹i . - Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. - Gv cho hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv cho hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng. 4. Cñng cè- DÆn dß : - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho hs h¸t l¹i bµi h¸t . - Nh¾c hs vÒ häc bµi . - Xem tr­íc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . - 3 hs biÓu diÔn . - Hs tr¶ lêi: - Hs h¸t tËp thÓ. - Hs «n theo nhãm. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch . - Tæ h¸t tæ gâ ®Öm. - Nhãm h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch . - Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Hs biÓu diÔn theo nhãm. - Hs h¸t . - Nhãm h¸t . - Tæ h¸t vµ gâ theo nhÞp . - Tæ h¸t tæ gâ ®Öm. - Nhãm h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp - Hs thùc hiÖn tËp thÓ. - Hs biÓu diÔn theo nhãm. - Hs h¸t tËp thÓ. - Hs nghe vµ lÜnh héi. 5.Rút kinh nghiệm : --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------************-------------------- TuÇn 34 Ngày soạn: 01/05/2010 «n tËp vµ tËp biÓu diÔn I. Môc tiªu : - Gióp hs «n nhí l¹i c¸c bµi h¸t ®· ®­îc häc, hs h¸t thuéc lêi vµ ®óng nhÞp . - BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng phô ho¹ . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh minh ho¹ bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp vµ tËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t . - Gv dïng tranh minh ho¹, ®µn giai ®iÖu c¸c bµi h¸t ®· häc cho hs xem, nghe. Yªu cÇu hs lÇn l­ît nhí tªn bµi h¸t? t¸c gi¶? - Gv cho hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng phô ho¹ theo bµi h¸t. Gv ®Öm ®µn cho hs h¸t. - Gv söa sai cho hs ( nÕu cã ) - Gv cho hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv ®éng viªn hs m¹nh d¹n, tù tin khi lªn biÓu diÔn. * Ho¹t ®éng 2 : NhËn xÐt . - Gv khen ngîi biÓu d­¬ng nh÷ng hs tÝch cùc ho¹t ®éng trong giê häc, nh¾c nhë ®éng viªn nh÷ng hs ch­a tÝch cùc cÇn cè g¾ng h¬n. 3. Cñng cè - DÆn dß: -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho hs h¸t l¹i bµi h¸t . - Nh¾c hs vÒ häc bµi . - Xem tr­íc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . -Hs nghe, quan s¸t vµ tr¶ lêi. - Hs h¸t kÕt gâ ®Öm, vËn ®éng phô ho¹ . - Hs biÓu diÔn . - Hs nghe vµ ghi nhí . 5.Rút kinh nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------***********---------------------- TuÇn 35 Ngày soạn: 08/05/2010 TiÕt 35: KIÊM TRA HOC. KÌ II I. Môc tiªu - Hs tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng kÜ n¨ng ®· ®­îc häc. - §éng viªn hs m¹nh d¹n, tù tin khi lªn biÓu diÔn. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . 1.Néi dung: - Gv chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm biÓu diÔn 2 trong sè nh÷ng bµi h¸t ®· häc. Mçi nhãm khi lªn biÓu diÔn cã thÓ h¸t kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng phô ho¹. Khi häc sinh lªn biÓu diÔn gv ®µn cho hs h¸t. - Gv nhËn xÐt kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh, khen ngîi nh÷ng em hoµn thµnh, hoµn thµnh tèt môc tiªu vµ néi dung m«n häc.§èi víi nh÷ng em ch­a hoµn thµnh hoÆc hoµn thµnh ë møc ®é ch­a cao, gi¸o viªn nh¾c nhë nhÑ nhµng vµ ®éng viªn c¸c em cÇn cè g¾ng h¬n. - Hs mêi nh÷ng häc sinh h¸t tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao trong n¨m lªn biÓu diÔn l¹i 1 sè bµi h¸t. 2. Cñng cè-dÆn dß: - Gv cho hs nh¾c l¹i tªn c¸c bµi h¸t ®· häc. - Cho c¶ líp h¸t l¹i 1-2 bµi h¸t. - Nh¾c hs vÒ nhµ «n l¹i c¸c bµi h¸t ®· häc .

File đính kèm:

  • docgiao an(4).doc
Giáo án liên quan