Giáo án Lớp 3 Tuần 30 Năm 2013- 2014

-Biết đọc phân biệt với lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

- Hiểu ND:Cuộc gặp gỡ thú vị đầy bất ngờ , thể hiện tình hữu nghị quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt Nam với HS một trường TH ở Lúc-xăm – bua.

*HS dựa vào gợi ý kể lại được từng đoạn câu chuyên .

-HS khá, giỏi: biết kể toàn bộ câu chuyện.

 

doc19 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 1414 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 30 Năm 2013- 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập. III/ Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - GV nhận xét đánh giá. 3.Bài mới: a) Giới thiệu bài: - Hôm nay chúng ta luyện tập về các phép tính trong phạm vi 100 000. b/ Luyện tập : - Bài 1: - Treo bảng phụ yêu cầu lần lượt từng em nêu miệng kết quả tính nhẩm. - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở. - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh giá - Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài như SGK . - Hướng dẫn cả lớp làm bài vào vở. - Yêu cầu hai em tính ra kết quả. - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh giá Bài 3: Gọi HS đọc YC -GV hỏi về YC bài toán -Cho HS tóm tắt và giải vào vở Bài 4 (HS khá, giỏi:BT4 b) – Mời một HS đọc đề bài. - Yêu cầu cả lớp làm vào SGK - Ghi lên bảng các phép tính và ô trống. - Mời một em lên bảng sửa bài. - Gọi HS khác nhận xét bài bạn. - Nhận xét đánh giá bài làm HS. 4. Củng cố: YC HS nêu lại ND bài 5. Dặn dò: - Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp . *Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc - HS leân baûng laøm baøi. - HS khaùc nhaän xeùt . - Ba em neâu mieäng caùch tính nhaåm. - 90 000 – 50 000 = 40 000 - Chín chuïc nghìn tröø naêm chuïc nghìn baèng boán chuïc nghìn. 100 000 - 40 000 = 60 000 ( Möôøi chuïc nghìn tröø ñi boán chuïc nghìn baèng saùu chuïc nghìn ) - Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn. - Moät em ñoïc ñeà baøi SGK . - Lôùp laøm vaøo vôû. - Hai em leân baûng ñaët tính vaø tính ra keát quaû. - Ñoái vôùi caùc caùc pheùp tröø coù nhôù lieân tieáp ôû hai haøng ñôn vò lieàn nhau thì vöøa tính vöøa vieát vaø vöøa neâu caùch laøm. Bài giải Số lít mật ong trại nuôi ong đó còn lại là: 23 560 -21 800 = 1760 (l) Đáp số: 1760 l mật ong - Caû lôùp thöïc hieän laøm vaøo vôû. 1 HS làm vào bảng nhóm, gắn kết quả -Nhận xét -HS khá, giỏi BT4 b * Khi laøm caàn giaûi thích vì sao laïi choïn soá 9 ñeå ñieàn oâ troáng vì : Pheùp tröø oâ troáng tröø 2 laø pheùp tröø coù nhôù phaûi nhôù 1 vaøo 2 thaønh 3 ñeå coù oâ troáng tröø 3 baèng 6 hay x – 3 = 6 neân x = 6 + 3 = 9 - HS khaùc nhaän xeùt baøi baïn - Moät em khaùc nhaän xeùt baøi baïn. - Vaøi HS nhaéc laïi noäi dung baøi - Veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp coøn laïi Tự nhiên xã hội SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT. I/ Mục tiêu : -Biết Trái đất vừa tự quay quanh mình nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời. -Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời. -Biết cả hai chuyển động của Trái Đất theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. II/ Các KNS cơ bản được giáo dục Kĩ năng hợp tác và làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhậntrach1 nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu. Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo III/ Chuẩn bị : tranh ảnh trong sách trang 114, 115 IV/ Các hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài : “ Mặt trời “ -Nêu vai trị của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất ? 3. Bài mới: Giới thiệu bài - H® 1 : Thảo luận nhóm. - Giao việc đến từng nhóm. - Yêu cầu các nhóm quay quả địa cầu ? - Khi ra ngoài trời nắng bạn thấy như thế nào ? Vì sao? - Hãy nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa tỏa sáng lại vừa tỏa nhiệt ? - Quan sát nhận xét đánh giá sự làm việc của HS. * Rút kết luận : như SGK . Hđ2: Quan sát tranh theo cặp : - Bước 1 : Yêu cầu quan sát hình 3 SGK rồi thảo luận theo gợi ý : - Hãy chỉ hướng quay của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời ? - Bước 2 : Yêu cầu lần lượt từng cặp lên thực hành quay và báo cáo trước lớp. Hđ3: Chơi trò chơi Trái Đất quay. - Hướng dẫn cách chơi cho từng nhóm. - Mời một số em ra sân chơi thử. - Yêu cầu HS đóng vai Mặt Trời đứng giữa, em đóng vai Trái Đất quay quanh mình và quanh Mặt Trời - Nhận xét bổ sung về cách thể hiện trò chơi của HS. 4. Củng cố: Nêu sự chuyển động của Trái Đất. 5. Dặn dị: - Liên hệ với cuộc sống hàng ngày.Xem trước bài mới. -Nhận xét tiết học. - Trả lời về nội dung bài học trong bài: Mặt Trời đã học tiết trước - Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa bài - Chia ra từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng quan sát hình 1 SGK thảo luận và đi đến thống nhất - Nếu ta nhìn từ Cực Bắc thì Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ. - Các nhóm thực hành quay quả địa cầu theo chiều quay của Trái Đất. - Các nhóm cử đại diện lên thực hành quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó trước lớp. - Lớp lắng nghe và nhận xét. - Hai em nhắc lại. - Từng cặp quan sát và nói cho nhau nghe về chiều quay của Trái Đất . - Đại diện các các cặp lên báo cáo quay và chỉ ra các vòng quay của Trái Đất quanh mình nó và quay quanh Mặt Trời. - HS làm việc theo nhóm. - Một số em đóng vai Trái Đất và vai Mặt Trời để thực hiện trò chơi : Trái Đất quay. - Lớp quan sát nhận xét cách thực hiện của bạn. -HS nêu Thứ sáu ngày 4 tháng 4 năm 2014 Chính tả Nhớ viết : MỘT MÁI NHÀ CHUNG. - Phân biệt : tr/ch. I/ Mục tiêu : -Nhớ- viết đúng bài CT; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ. -Làm đúng BT(2)a II/ Chuẩn bị : - Bảng lớp viết 3 lần nội dung bài tập 2a. III/ Các hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài cũ mời 3 em lên bảng viết các từ :Hết giờ, tết đến, chênh lệch -Nhận xét đánh giá 3.Bài mới: Hướng dẫn nghe viết : + Chuẩn bị : - Đọc mẫu 3 khổ thơ đầu bài “Một mái nhà chung” - Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? - Nhắc nhớ cách viết hoa danh từ riêng trong bài. - Yêu cầu HS viết bảng con một số từ dễ sai. - Yêu cầu HS chép bài. - Theo dõi uốn nắn cho HS - Thu tập HS chấm điểm và nhận xét. + Hướng dẫn làm bài tập *Bài 2a : - Dán 3 tờ giấy lớn lên bảng. - Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm cử một bạn lên bảng thi làm bài . - Cả lớp cùng thực hiện vào vở - Yêu cầu cả lớp nhận xét chốt ý chính - Mời một đến em đọc lại đoạn văn. - GV nhận xét đánh giá. 4. Củng cố: - Nhắc nhë về tư thế ngồi viết và trình bày sách vở sạch đẹp. - Ba em lên bảng viết mỗi em 4 từ bắt đầu bằng vần êt / êch - Cả lớp viết vào bảng con. - Ba em đọc thuộc lòng lại ba khổ thơ đầu. - Cả lớp theo dõi đọc thầm theo. - Nêu cách trình bày đoạn văn trong vở khi viết - Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ dễ nhầm lẫn nghìn, lá biếc, sóng xanh, rập rình… - Lớp nghe bạn đọc. - Gấp SGK nhớ lại để chép vào vở. - Nhìn bảng để soát và tự sửa lỗi bằng bút chì. - Nộp bài lên để GV chấm điểm - Lớp tiến hành luyện tập. - Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài. - Cử đại diện lên bảng thi làm bài đúng và nhanh. 2a/ Ban trưa – trời mưa – hiên che – không chịu. - Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn nhóm làm nhanh và làm đúng nhất Tập làm văn VIẾT THƯ. I/ Mục tiêu : Viết được một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý. II/ Các KNS cơ bản được giáo dục Giao tiếp: ứng xử lịch sự trong giao tiếp Tư duy sáng tạo Thể hiện sự tự tin. III/ Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Hai em lên bảng “ Kể lại một trận thi đấu thể thao qua bài TLV đã học. -GV nhận xét + ghi điểm 3.Bài mới: Hướng dẫn làm bài tập : *Bài 1 :- Gọi 1 HS đọc bài tập. - Yêu cầu một em giải thích yêu cầu bài tập. - Nhắc nhớ HS về cách trình bày - Theo dõi giúp đỡ những HS yếu. - Yêu cầu HS viết phong bì thư, dán tem, đặt lá thư vào phong bì thư. - Nhận xét và chấm điểm một số bài văn tốt. 4. Củng cố: 2 HS nêu lại ND bài 5. Dặn dị: - Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau. - GV nhận xét đánh giá tiết học -2 HS kể - Lớp nhận xét - Một em đọc yêu cầu đề bài. - Một HS giải thích yêu cầu bài tập Viết thư cho một bạn nhỏ nước ngoài … - Một em đọc lại các gợi ý khi viết thư. - HS nối tiếp nhau đọc lại lá thư trước lớp. - Lớp lắng nghe bình chọn bạn có bài viết hay nhất. - Hai em nhắc lại nội dung bài học. Toán Tiết 150 : LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu : - Biết cộng, trừ các số trong phạm vi 100.000. - Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị. II/ Chuẩn bị : - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi hai em lên bảng làm bài tập 4 / 159 SGK - Chấm vở một số HS - Nhận xét đánh giá 3. Bài mới : GTB * Luyện tập: - Bài 1: - Gọi HS nêu bài tập 1 - Ghi bảng lần lượt từng phép tính - Yêu cầu nêu lại cách tính nhẩm theo thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. - Yêu cầu thực hiện vào vở - Yêu cầu lớp đổi chéo vở và chữa bài. - Gọi em khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh giá Bài 2 - Gọi HS nêu bài tập 2 - GV ghi bảng các phép tính - Yêu cầu cả lớp đặt tính và tính vào vở. - Mời hai HS lên bảng giải bài - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh giá Bài 3- Gọi HS đọc bài 3. - Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề bài. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở - Mời một HS lên bảng giải . - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh giá Bài 4 Gọi HS đọc bài 4. - Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề bài. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở - Mời một HS lên bảng giải . - Gọi HS khác nhận xét bài bạn - GV nhận xét đánh gía bài làm HS. 4. Củng cố: Gọi làm 4 phép tính về cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000 5. Dặn dị: -Dặn về nhà học và làm bài tập. *Nhận xét đánh giá tiết học - Hai HS lên bảng chữa bài tập 4. - Lớp theo dõi nhận xét bài bạn. *Lớp theo dõi giới thiệu - Vài HS nhắc lại tựa bài. - Một em nêu yêu cầu đề bài 1. - Nêu lại cách nhẩm các số tròn nghìn. - Hai HS nêu miệng kết quả. 40 000 +( 30 000 + 20 000) = 40 000 + 50 000 = 90 000 80 000 – ( 30 000 - 20 000 ) = 80 000 - 10 000 = 70 000 - HS khác nhận xét bài bạn - Một em đọc đề bài 2. - Hai em lên bảng đặt tính và tính - Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài. - Một HS đọc đề bài3 . - Cả lớp thực hiện vào vở. - Một HS lên bảng giải bài - HS khác nhận xét bài bạn. - Một em đọc đề bài 4. - Cả lớp làm vào vở bài tập. - Một HS lên giải bài. - HS thực hiện

File đính kèm:

  • docGiao an lop 3 tuan 30 nam 2013 2014.doc
Giáo án liên quan