Giáo án Chính tả Lớp 3 Trường Tiểu học Quang Hợp

I/Mục tiêu:

-Chép đúng không mắc lỗi đoạn Hôm sau để xẻ thịt chim trong bài Cậu bé thông minh .

-Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt an/ang.

-Điền đúng và học thuộc 10 chữ đầu trong bảng.

-Biết cách trình bày một đoạn văn đúng đẹp:

II/Đồ dùng dạy- học:

-Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả .

-Tranh vẽ 3 đoạn của tiết kể chuyện .

 

doc131 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả Lớp 3 Trường Tiểu học Quang Hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dung baøi caùc baøi taäp chính taû. Vôû BTTV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC- CHUÛ YEÁU 1 / Kieåm tra baøi cuõ.goïi 3HS leân baûng vieát caùc töø ; vöøa vaën, duøi troáng,veà,duïi gioïng Gv nhaän xeùt cho ñieåm. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 2/ Daïy hoïc baøi môùi: Hoaït ñoäng 1. Giôùi thieäu ñeà baøi -Laøm ñuùng BT –--Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc aâm ñeã laãn s/x; o/oâ Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn vieát chính taû. Muïc tieâu :Tìm hieåu noäi dung ñoaïn vaên caùch trình ñoaïn vieát.Vieát ñuùng chính taû caùc töø deã laãn khi vieát chính taû. -GV ñoïc ñoaïn vieát. -Hoûi: Vì sao coùc kieän Trôøi? -Nhöõng töø naøo trong baøi chính taû ñöôïc vieát hoa ? Vì sao? -Haõy neâu caùc töø khoù,deã laãn khi vieát chính taû? -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø vieát laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. Vieát chính taû .GV ñoïc HS vieát. HS töï soaùt loãi. GV thu baøi chaám 6 baøi. Hoaït ñoäng 3 höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu giuùp HS Laøm ñuùng BT –-Laøm ñuùng BT phaân bieät caùc aâm ñaàu deõ laãn s /x ; o/oâ. vaø ñoïc ñuùng teân moät soá nöôùc Ñoâng Nam AÙ Baøi 2. Goïi HS ñoïc Y/C. HS ñoïc Bru-naây, Cam –phu –chia, Ñoâng –ti mo ,In- ño â-ne-â xi- a Baøi 3 Goïi HS ñoïc Y/C. HS laøm vieäc caù nhaân. Y/C HS töïù laøm baøi. 2 HS leân baûng laøm. Y/C HS töï laøm baøi. Hoaït ñoäng4 CUÛNG CO-Á DAËN DOØ Nhaän xeùt tieát hoïc , nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS. Veà nhaø hoïc thuoäc caâu ñoá. Söûa laïi caùc chöõ vieát sai HS theo doõi 2HS ñoïc ñoaïn vieát. HS traû lôøi HS vieát baûng lôùp caû lôùp vieát baûng con:Coùc , Cua,Gaáu ,Coïp, Ong ,Caùo,buoäc, Trôøi HS nghe vieát . Nghe vaø soaùt baøi. 1 HS ñoïcY/C trong SGK HS ñoïc caù nhaân ,caû lôùp ñoïc ñoàng thanh. 1 HS ñoïcY/C trong SGK HS laøm vaøo vôû,. 2HS leân baûng ñieàn vaøo choã troáng. HS ñoïc,caùc HS khaùc boå sung. HS töï söûa baøi.vaø laøm vaøo vôû Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tæ tr­ëng kiÓm tra Ban gi¸m hiÖu (DuyÖt) TUAÀN 33 Baøi daïy QUAØ CUÛA ÑOÀNG NOÄI I/ MUÏC TIEÂU Reøn kó naêng vieát chính taû -Ngheù– vieát ,chính xaùc trình baøy ñuùng ñoaïn trongbaøi Quaø cuûa ñoàng noäi. -Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc aâm ñeã laãn s/x; o/oâ II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC -Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi caùc baøi taäp chính taû. Vôû BTTV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC- CHUÛ YEÁU 1 / Kieåm tra baøi cuõ.goïi 3HS leân baûng vieát ñuùng teân 5 nöôùc Ñoâng Nam AÙ : Bru - naây, Cam -phu –chia, Ñoâng –ti –mo ,In –ñoâ –neâ xi –a, Laøo. Gv nhaän xeùt cho ñieåm. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 2/ Daïy hoïc baøi môùi: Hoaït ñoäng 1. Giôùi thieäu ñeà baøi -Laøm ñuùng BT –--Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc aâm ñeã laãn s/x; o/oâ Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn vieát chính taû. Muïc tieâu :Tìm hieåu noäi dung ñoaïn vaên caùch trình ñoaïn vieát.Vieát ñuùng chính taû caùc töø deã laãn khi vieát chính taû. -GV ñoïc ñoaïn vieát. -Hoûi: Haït luùa non tinh khieát vaø quí giaù nhö theá naøo? -Ñoaïn vieát coù maáy caâu? -Haõy neâu caùc töø khoù,deã laãn khi vieát chính taû? -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø vieát laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. Vieát chính taû .GV ñoïc HS vieát. HS töï soaùt loãi. GV thu baøi chaám 6 baøi. Hoaït ñoäng 3 höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu giuùp HS Laøm ñuùng BT –-Laøm ñuùng BT phaân bieät caùc aâm ñaàu deõ laãn s /x ; o/oâ. vaø ñoïc ñuùng teân moät soá nöôùc Ñoâng Nam AÙ Baøi 2. Goïi HS ñoïc Y/C. Hs laøm vieäc caù nhaân GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng, Hoaït ñoäng4 CUÛNG CO-Á DAËN DOØ Nhaän xeùt tieát hoïc , nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS. Veà nhaø hoïc thuoäc caâu ñoá. Söûa laïi caùc chöõ vieát sai HS theo doõi 2HS ñoïc ñoaïn vieát. HS traû lôøi HS vieát baûng lôùp caû lôùp vieát baûng con: luùa non, gioït söõa, phaûng phaát, höông vò… HS nghe vieát . Nghe vaø soaùt baøi. 1 HS ñoïcY/C trong SGK HS leân baûng laøm. caû lôùp nhaän xeùt HS töï söûa baøi Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUAÀN 34 Baøi daïy: THÌ THAÀM I/ MUÏC TIEÂU Reøn kó naêng vieát chính taû -Ngheù– vieát ,chính xaùc trình baøy ñuùng baøi thô Thì thaàm -Vieát ñuùng teân moät nöôùc Ñoâng Nam AÙ -Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc tieáng coù aâm ñaàu ,daáu thanh deã laân (tr /ch ; daáu hoûi/ daáu ngaõ, giaûi caâu ñoá II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC -Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi caùc baøi taäp chính taû. Vôû BTTV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC- CHUÛ YEÁU 1 / Kieåm tra baøi cuõ.goïi 3HS leân baûng vieát ñuùng töø ngöõ sau: chong choùng. mong mamh, loâng loác, lao ñoäng. Gv nhaän xeùt cho ñieåm. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 2/ Daïy hoïc baøi môùi: Hoaït ñoäng 1. Giôùi thieäu ñeà baøi -Laøm ñuùng BT –-Vieát ñuùng teân moät nöôùc Ñoâng Nam AÙ -Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc tieáng coù aâm ñaàu ,daáu thanh deã laân (tr /ch ;daáu hoûi/ daáu ngaõ, giaûi caâu ñoá . Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn vieát chính taû. Muïc tieâu :Tìm hieåu noäi dung baøi thô caùch trình ñoaïn vieát.Vieát ñuùng chính taû caùc töø deã laãn khi vieát chính taû. -GV ñoïc ñoaïn vieát. -Hoûi:Baøi thô cho thaáy caùc söï vaät, con vaït ñeàu bieát troø chuyeän ,thì thaàm vôùi nhau.Ñoù laø nhöõng söï vaät con vaät naøo? -Moãi doøng thô coù maáy chöõ? Trình baøy baøi thô nhö theá naøo cho ñeïp? -Haõy neâu caùc töø khoù,deã laãn khi vieát chính taû? -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø vieát laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. Vieát chính taû .GV ñoïc HS vieát. HS töï soaùt loãi. GV thu baøi chaám 6 baøi. Hoaït ñoäng 3 höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu giuùp HS Laøm ñuùng BT –--Vieát ñuùng teân moät nöôùc Ñoâng Nam AÙ -Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc tieáng coù aâm ñaàu ,daáu thanh deã laân (tr /ch ;daáu hoûi/ daáu ngaõ, giaûi caâu ñoá Baøi 2. Goïi HS ñoïc Y/C. GV goïi 4 HS ñoïc teân rieâng cuûa 5 nöôùc..Ma –lai –xi –a, Mi an – ma, Phi –líp –pin, Xin –ga –po, Thaùi Lan Neâu caùch vieát hoa teân rieâng nöôùc ngoaøi.? Baøi 3 Y/C HS ñoïc Y/C cuûa baøi, quan saùt tranh minh hoïa gôïi yù giaûi ñoá. HS töï laøm baøi GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Hoaït ñoäng4 CUÛNG CO-Á DAËN DOØ Nhaän xeùt tieát hoïc , nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS. Veà nhaø hoïc thuoäc caâu ñoá. Söûa laïi caùc chöõ vieát sai HS theo doõi 2HS ñoïc ñoaïn vieát. HS traû lôøi HS vieát baûng lôùp caû lôùp vieát baûng con:ngöûi, thôm maùt.gioït söõa,phaûng phaát,hoa coû… HS nghe vieát . Nghe vaø soaùt baøi. 1 HS ñoïcY/C trong SGK HS doïc .caû lôùp ñoïc ñoàng thanh HS vieát teân caùc nöôùc Ñoâng Nam Aù 2HS ñoïc Y/C 2 HS thi laøm baøi ñuùng nhanh treân baûng lôùp .Ñoïc lôøi giaûi caû lôùp nhaän xeùt. Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y TUAÀN 34 Baøi daïy: DOØNG SUOÁI THÖÙC. I/ MUÏC TIEÂU Reøn kó naêng vieát chính taû -Ngheù– vieát ,chính xaùc trình baøy ñuùng baøi thô Doøng suoái thöùc --Laøm ñuùng BT phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu hoaëc daáu thanh deã laãn (tr /ch ;daáu hoûi/ daáu ngaõ, II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC -Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi caùc baøi taäp chính taû. Vôû BTTV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC- CHUÛ YEÁU 1 / Kieåm tra baøi cuõ.goïi 3HS leân baûng vieát ñuùng teân 5 nöôùc Ñoâng Nam AÙ: ..Ma –lai –xi –a,Mi an – ma,Phi –líp –pin, Xin –ga –po,Thaùi Lan Gv nhaän xeùt cho ñieåm. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 2/ Daïy hoïc baøi môùi: Hoaït ñoäng 1. Giôùi thieäu ñeà baøi -Laøm ñuùng BT –-Vieát ñuùng teân moät nöôùc Ñoâng Nam AÙ -Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc tieáng coù aâm ñaàu ,daáu thanh deã laân (tr /ch ;daáu hoûi/ daáu ngaõ, Hoaït ñoäng 2 Höôùng daãn vieát chính taû. Muïc tieâu :Tìm hieåu noäi dung baøi thô caùch trình ñoaïn vieát.Vieát ñuùng chính taû caùc töø deã laãn khi vieát chính taû. -GV ñoïc ñoaïn vieát. -Hoûi:Taùc giaû taû giaác nguû cuûa muoân vaät trong ñeâm nhö theá naøo? -Trong ñeâm,doøng suoái thöùc ñeå laøm gì? -BÌa thô theo theå thô gì? Trình baøy baøi thô nhö theá naøo cho ñeïp? -Haõy neâu caùc töø khoù,deã laãn khi vieát chính taû? -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø vieát laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. Vieát chính taû .GV ñoïc HS vieát. HS töï soaùt loãi. GV thu baøi chaám 6 baøi. Hoaït ñoäng 3 höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Muïc tieâu giuùp HS Laøm ñuùng BT -Laøm ñuùng BT ñieàn ñuùng vaøo choã troáng caùc tieáng coù aâm ñaàu ,daáu thanh deã laân (tr /ch ;daáu hoûi/ daáu ngaõ, giaûi caâu ñoá Baøi 2. Goïi HS ñoïc Y/C. HS töï laøm baøi. HS phaùt bieåu yù kieán Baøi 3 Y/C HS ñoïc Y/C cuûa baøi, quan saùt tranh minh hoïa gôïi yù giaûi ñoá. HS töï laøm baøi GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Hoaït ñoäng4 CUÛNG CO-Á DAËN DOØ Nhaän xeùt tieát hoïc , nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS. Veà nhaø hoïc thuoäc caâu ñoá. Söûa laïi caùc chöõ vieát sai HS theo doõi 2HS ñoïc ñoaïn vieát. HS traû lôøi HS vieát baûng lôùp caû lôùp vieát baûng con:nguû, Treân nöông , ngoâ vaøng , vöôøn… HS nghe vieát . Nghe vaø soaùt baøi. 1 HS ñoïcY/C trong SGK HS töï laøm baøi neâu yù kieán 2HS ñoïc Y/C 2 HS thi laøm baøi ñuùng nhanh treân baûng lôùp .Ñoïc lôøi giaûi caû lôùp nhaän xeùt. Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y TUAÀN 35 OÂN TAÂÏP (xem baøi soaïn tieáng vieät) Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tæ tr­ëng kiÓm tra Ban gi¸m hiÖu (DuyÖt)

File đính kèm:

  • docCHINH TA 3 da suadoc.doc
Giáo án liên quan