Giáo án lớp 3 Tuần 27- Chu Thị Thảo

- Học sinh biết được các hàng chục nghìn,hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

 - Biết đọc viết các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa).

- Giáo dục HS chăm học.

 

doc36 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 08/10/2014 | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 Tuần 27- Chu Thị Thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DẪN HỌC ÔN TẬP TOÁN A/ Mục tiêu: - Nâng cao kiến thức về giải toán bằng 2 phép tính, về phép cộng, phép trừ. - Giáo dục HS tự giác trong học tập. B/ Hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Hướng dẫn HS làm BT: - Yêu cầu HS làm các BT sau: Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số lớn nhất trong các số 49376 ; 49736 ; 38999 ; 48 989 là: A. 49376 B. 49736 C. 38999 D. 48 989 Bài 2: Đặt tính rồi tính: 67328 + 25893 72586 + 19215 82975 - 54837 53279 - 26096 Bài 3: Một đội công nhân giao thông rải nhựa xong đoạn đường 1615m trong 5 giờ. Hỏi đội đó rải nhựa trong 8 giờ thì xong đoạn đường dài bao nhiêu mét ? (Giải 2 cách) - Theo dõi HS làm bài. - Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài. 2. Dặn dò: Về nhà xem lại các BT đã làm. - Cả lớp tự làm bài vào vở. - Lần lượt từng em lên bảng chữa bài, cả lớp theo dõi bổ sung: B. 49736 67328 72586 82975 53279 + 25893 +19215 - 54837 - 26096 93221 91801 28138 27183 Giải: Mỗi giờ đội đó rải nhựa được đoạn đường là: 1615 : 5 = 323 (m) Đoạn đường đội đó rải nhựa trong 8 giờ là: 323 x 8 = 2584 (m) ĐS: 2584m Cách 2: Giải: Đoạn đường đội đó rải nhựa trong 8 giờ là: 1615 : 5 x 8 = 2584 (m) ĐS: 2584m ----------------------------------------------------------- HƯỚNG DẪN HỌC ÔN TẬP TIẾNG VIỆT A/Mục tiêu: - Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng: Yêu cầu như tiết 5. - Luyện viết đúng các chữ có âm đầu, vần dễ viết sai do ảnh hưởng cách phát âm của địa phương: uôt / uôc; ât / âc ; iêt / iêc ; ai / ay). B/ Chuẩn bị: - 7 Phiếu viết tên từng bài thơ và mức độ yêu cầu thuộc lòng từ tuần 19 - 26. - 3 tờ phiếu viết nội dung BT2. C/ Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1) Giới thiệu bài : 2) Kiểm tra học thuộc lòng: - Kiểm tra số HS còn lại trong lớp. - Hình thức kiểm tra: Thực hiện như tiết 1. 3) Bài tập 2: - Mời một em nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu quan sát ô chữ và tự làm vào VBT. - Dán 3 tờ phiếu lên bảng. - Mời 3 nhóm (mỗi nhóm 7 em) lên thi điền vào ô chữ bằng hình thức tiếp sức và em cuối cùng đọc lại từ mới xuất hiện. - Nhận xét bình chọn nhóm điền đúng và nhanh nhất 4) Củng cố - dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. - Về nhà học bài chuẩn bị KTĐK. - Lớp theo dõi để nắm về yêu cầu của tiết học. - Lần lượt từng em lên bốc thăm chọn bài chuẩn bị kiểm tra. - Lên bảng đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi theo chỉ định trong phiếu. - Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc. - Một em đọc yêu cầu bài tập: Giải ô chữ - Lớp quan sát ô chữ và làm bài cá nhân. - 3 nhóm lên bảng điền nhanh và điền đúng các chữ vào ô trống. Em thứ 7 đọc lại từ mới xuất hiện. ” PHÁT MINH” - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc. -------------------------------------------------- HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Hoạt động tập thể KÓ chuyÖn vÒ mÑ, bµ vµ c¸c chÞ em g¸i cña em I.Môc tiªu: -HS biÕt vÒ bµ,mÑ,chÞ em g¸i cña m×nh -HS hiÓu ®­îc sù yªu th­¬ng,quan t©m ch¨m sãc mµ bµ,mÑ,chÞ em g¸i ®· dµnh cho em -Gi¸o dôc HS t×nh c¶m yªu th­¬ng,th¸i ®é t«n träng ®èi víi nh÷ng ng­êi phô n÷ trong gia ®×nh c¸c em II.quy m« ho¹t ®éng -Tæ chøc theo quy m« líp. III.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn -B¨ng h×nh,¶nh vÒ bµ,mÑ,chÞ em g¸i cña HS (nÕu cã ®iÒu kiÖn) -Mét mãn quµ mµ HS ®­îc mÑ,bµ,chÞ em g¸i tÆng IV.C¸c b­íc tiÕn hµnh: B­íc 1:ChuÈn bÞ Tr­íc 1 tuÇn GV phæ biÕn cho HS chuÈn bÞ: +Néi dung: kÓ vÒ bµ,mÑ,chÞ em g¸i cña m×nh VÝ dô:Bµ em n¨m nay bao nhiªu tuæi?Bµ cßn ®i lµm hay ®· nghØ h­u? MÑ cña em tªn lµ g×? MÑ bao nhiªu tuæi? MÑ hiÖn nay lµm nghÒ g×?ë ®©u? Hµng ngµy bµ,mÑ ®· yªu th­¬ng ch¨m sãc em nh­ thÕ nµo? C¸c chÞ em g¸i hiÖn ®ang häc líp mÊy?T¹i tr­êng nµo?Em cã yªu bµ,mÑ ,c¸c chÞ em g¸i cña m×nh kh«ng? Em lµm g× ®Ó bµy tá t×nh c¶m yªu th­¬ng ®ã? +H×nh thøc : KÓ b»ng lêi kÕt hîp víi giíi thiÖu b»ng ¶nh,b¨ng h×nh,c¸c vËt kØ niÖm vµ bµ,mÑ,c¸c chÞ em g¸i  -HS chuÈn bÞ kÓ theo yªu cÇu cña GV B­íc 2: KÓ chuyÖn -Më ®Çu GV hoÆc ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu vÊn ®Ò:Nh©n dÞp ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8-3 chóng ta sÏ cïng kÓ cho nhau nghe vÒ nh÷ng ng­êi phô n÷ th©n yªu trong gia ®×nh m×nh lµ: bµ,mÑ,chÞ em g¸i.B©y giê b¹n nµo sÏ xung phong kÓ tr­íc -HS lÇn l­ît xung phong lªn kÓ chuyÖn, võa kÓ võa giíi thiÖu ¶nh,b¨ng h×nh,c¸c vËt kØ niÖm vµ bµ,mÑ,c¸c chÞ em g¸i  - Sau mçi HS kÓ ,c¸c b¹n kh¸c trong líp ngåi nghe vµ cã thÓ nªu ý kiÕn b×nh luËn hoÆc ®Æt c©u hái. - GV cã thÓ kÓ vÒ bµ,mÑ,c¸c chÞ em g¸i  cña m×nh cho HS tham kh¶o B­íc 3: Th¶o luËn chung Sau khi HS kÓ xong GV tæ chøc cho HS c¶ líp th¶o luËn theo c¸c c©u hái sau: -Em nghÜ g× khi kÓ chuyÖn vµ nghe c¸c b¹n kÓ chuyÖn vÒ bµ,mÑ,c¸c chÞ em g¸i  cña m×nh? -Chóng ta cÇn thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng ®èi víi bµ,mÑ,c¸c chÞ em g¸i trong cuéc sèng hµng ngµy nh­ thÕ nµo? B­íc 4: Tæng kÕt -GV NX ®¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ buæi kÓ chuyÖn khen c¸c HS kÓ hay,thÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc cña m×nh ®èi víi bµ,mÑ,c¸c chÞ em g¸i qua c©u chuyÖn. -GV nh¾c nhë HS h·y lu«n yªu quý vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi bµ,mÑ,c¸c chÞ em g¸i b»ng th¸i ®é quan t©m vµ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ trong cuéc sèng. B­íc 4 :Cñng cè nhËn xÐt giê häc -GV NX giê häc  Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 H­íng dÉn häc ¤n tËp tiÕng ViÖt I. Môc tiªu: - Th«ng qua c¸c trß ch¬i ®Ó cñng cè vµ më réng kiÕn thøc c¸c m«n häc trong nhµ tr­êng (TiÕng ViÖt, §¹o ®øc, ¢m nh¹c) - T¹o kh«ng khÝ s«i næi, vui t­¬i, gióp c¸c em th­ gi·n t©m lý trong tuÇn häc II. §å dïng: - B¶ng c¸c « ch÷ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A- khëi ®éng B- Néi dung H§1: Trß ch¬i gi¶i « ch÷ H§2: Trß ch¬i nghe nh¹c h¸t lêi 1) Ngµy khai tr­êng diÔn ra vµo thêi gian nµo? (mïa thu) 2) Ng­êi lµm viÖc trªn tµu biÓn? (thuû thñ) 3) Chñ ®iÓm ®­îc häc ë tuÇn 1 vµ 2? (m¨ng non) 4) Tõ gÇn nghÜa víi tõ siªng n¨ng? (cÇn cï) 5) ThÇn §ªm Tèi, ThÇn ChÕt, Hå N­íc, Bôi Gai lµ NV trong chuyÖn nµo? (ng­êi mÑ) 6) Tr¸i nghÜa víi tõ nãng? (l¹nh) 7) C©u “MÑ em hiÒn nh­ c« TÊm” ®­îc dóng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? (so s¸nh) 8) Tõ chøa vÇn “©n” chØ kho¶ng trèng sau nhµ? (s©n) 9) T¸c gi¶ tËp th¬ “Gãc s©n vµ kho¶ng trêi” (TrÇn §¨ng Khoa) - Yªu cÇu líp h¸t tËp thÓ bµi: §éi kÌn tÝ hon - Nªu yªu cÇu cña tiÕt häc - GV nªu c¸ch ch¬i: - GV ®­a b¶ng kÎ s½n « ch÷ - GV ®­a ra c¸c gîi ý ®Î t×m c¸c dßng hµng ngang - §o¸n cét hµng däc - GV nªu c¸ch ch¬i: BËt nh¹c c¸c bµi h¸t, sau mçi ®o¹n nh¹c YC häc sinh h¸t, ®o¸n tªn bµi * Néi dung bµi - Líp chóng ta ®oµn kÕt. C- Cñng cè - dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc HƯỚNG DẪN HỌC ¤n tËp :C¸c sè cã n¨m ch÷ sè I. Môc tiªu : - BiÕt viÕt vµ ®äc c¸c sè cã 5 ch÷ sè víi tr­êng hîp c¸c ch÷ sè ë hµng ngh×n ,hµng tr¨m, hµng chôc, hµng ®¬n vÞ lµ 0 hiÓu ®­îc ch÷ sè 0 cßn ding ®Ó chØ kh«ng cã ®¬n vÞ nµo ë hµng ®ã cña sè cã n¨m ch÷ sè . - BiÕt thø tù c¸c sè cã 5 ch÷ sè vµ ghÐp h×nh. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS LuyÖn tËp thùc hµnh: Bµi 1: - Bµi tËp yªu cÇu g×? - Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi Ch÷a bµi , ghi ®iÓm Bµi 1:ViÕt (theo mÉu) Häc sinh lµm vµo vë, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm ViÕt sè 86030 62300 58601 42980 70031 60002 §äc sè T¸m m­¬i s¸u ngh×n kh«ng tr¨m ba m­¬i S¸u m­¬i hai ngh×n ba tr¨m N¨m m­¬i t¸m ngh×n s¸u tr¨m linh mét Bèn m­¬i hai ngh×n chÝn tr¨m t¸m m­¬i B¶y m­¬i ngh×n kh«ng tr¨m ba m­¬i mèt S¸u m­¬i ngh×n kh«ng tr¨m linh hai. Bµi 2: - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi - Gi¸o viªn theo dâi häc sinh lµm. - Yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch t×m sè ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. - NhËn xÐt d·y sè? Bµi 3: - Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi. - yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch t×m sè ®iÒn vµo chç chÊm vµ nhËn xÐt d·y sè. 3. Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. VÒ nhµ luyÖn tËp thªm. chuÈn bÞ bµi sau. Bµi 2:Sè? a.18301,18302,18303,18304,18305,18306,18307 b. 32606,32607,32607,32609,326010. c. 92999,93000,93001,93002,93003,93004. - Häc sinh nhËn xÐt. Bµi 3: Sè? a.18000,19000,20000,21000,22000,23000 b.47000,47100,47200,47300,47400,47500. c.56300,56310,56320,56330,56340. - Häc sinh nªu vµ nhËn xÐt. Hướng dẫn học ÔN TẬP TIẾNG VIỆT A/ Yêu cầu: - Củng cố, nâng cao về biện pháp nhân hóa. - Giáo dục HS chăm học. B/ Hoạt động dạy - học: Hoạt động cảu thầy Hoạt động của trò 1. Hướng dẫn HS làm BT: - Yêu cầu cả lớp làm các BT sau: Bài 1: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh định nghĩa sau: Nhân hóa là biện pháp gán cho động vật, ... (không phải người) những tình cảm, hoạt động của ..., nhằm làm cho đối tượng được miêu tả trở nên gần gũi, sinh động. Bài 2: Viết một đoạn văn miêu tả cảnh vật (5 - 7 câu), trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa. (Viết xong, gạch dưới các từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hóa). 2. Dặn dò: Về nhà xem lại các BT đã làm, ghi nhớ. - Cả lớp tự làm BT vào vở. - Lần lượt từng em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung. Nhân hóa là biện pháp gán cho động vật, thực vật, đồ vật ...(không phải người) những tình cảm, hoạt động của người, nhằm làm cho đối tượng được miêu tả trở nên gần gũi, sinh động. - 5 - 7 em đọc bài viết của mình, cả lớp nhận xét bổ sung. ---------------------------------------------- HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÏ tranh chñ ®Ò: “chóng em yªu hßa b×nh” I.Môc tiªu: -HS biÕt thÓ hiÖn t×nh yªu hßa b×nh th«ng qua h×nh vÏ II.quy m« ho¹t ®éng -Tæ chøc theo quy m« líp. III.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn -Bót ch×,bót mµu,giÊy vÏ IV.C¸c b­íc tiÕn hµnh: B­íc 1:ChuÈn bÞ -Tr­íc 1 tuÇn GV phæ biÕn cho HS vÒ chñ ®Ò vÏ tranh.Yªu cÇu HS chuÈn bÞ ý t­ëng vµ vÏ ph¸c th¶o tr­íc ë nhµ. GV cã thÓ gîi ý cho HS mét sè néi dung tranh HS chuÈn bÞ ý t­ëng vµ vÏ ph¸c th¶o tr­íc ë nhµ. B­íc 2:VÏ vµ hoµn thiÖn tranh -§Õn líp GV yªu cÇu HS t« mµu hoµn thiÖn tranh c¸c em ®· vÏ. B­íc 3:tr­ng bµy tranh -Sau khi HS t« mµu hoµn thiÖn tranh cña m×nh,GV h­íng dÉn HS tr­ng bµy tranh xung quanh líp häc -HS cïng ®i xem tranh vµ nghe t¸c gØa tr×nh bµy néi dung tranh B­íc 4 :§¸nh gi¸ -GV cïng HS c¶ líp b×nh chän nh÷ng bøc tranh vÏ ®Ñp nhÊt,nh÷ng bøc tranh cã ý nghÜa s©u s¾c nhÊt. -Khen ngîi HS ®· biÕt thÓ hiÖn lßng yªu hßa b×nh qua tranh vÏ. B­íc 5 :Cñng cè nhËn xÐt giê häc -GV NX giê häc 

File đính kèm:

  • docTUAN 27 sang- chieu.doc.doc