Giáo án cả năm môn Kĩ thuật 5

Kĩ thuật

ĐÍNH KHUY HAI LỖ

I.Mục tiêu :

- HS biết cách đính khuy hai lỗ đúng quy trình và đúng kĩ thuật

- Rèn cho HS có tính cẩn thận.

- Giáo dục HS ý thức lao động tự phục vụ bản thân.

II. Đồ dùng dạy học :

- Mẫu đính khuy hai lỗ. Một mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 10cm x 15cm.

- 2 – 3 chiếc khuy hai lỗ. Chỉ khâu, kim khâu. Phấn vạch, thước kẻ, kéo.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu :

A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

B. Dạy bài mới : ( 37 phút)

1.Giới thiệu bài : Trực tiếp.

2.Dạy bài mới :

Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét mẫu.

* HS quan sát mẫu khuy hai lỗ và hình 1a trong SGK. GV đặt câu hỏi :

+ Hỏi : Tất cả các khuy này có chung đặc điểm gì ? ( Đều có hai lỗ).

+ Hỏi : Hình dạng của các khuy này ra sao ? ( Có nhiều hình dạng khác nhau).

 

doc68 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án cả năm môn Kĩ thuật 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỞ HÀNG (tiÕp) I.Mục tiêu : - HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe chở hàng. - Lắp được xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Hoạt động : Häc sinh thùc hµnh l¾p xe chë hµng. * L¾p r¸p xe chë hµng GV nh¾c nhë häc sinh khi l¾p cÇn l­u ý nh÷ng ®iÓm sau : Chó ý vÞ trÝ trong, ngoµi gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. C¸c mèi ghÐp ph¶i vÆn chÆt ®Ó xe kh«ng bÞ xéc xÖch. GV quan s¸t vµ theo dâi häc sinh thùc hµnh, uèn n¾n nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng. Ho¹t ®éng 4 :§¸nh gi¸ s¶n phÈm. Cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm. HS nh¾c l¹i tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh Nh÷ng häc sinh hoµn thµnh sím, ®óng yªu cÇu ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc ®é hoµn thµnh tèt. 3.DÆn dß : Nh¾c nhë häc sinh th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt(«n tËp) LẮP XE CÇn cÈu I.Mục tiêu : - HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cÇn cÈu. - Lắp được xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét mẫu Cho HS quan sát mẫu lắp sẵn, hướng dẫn trả lời câu hỏi : Để lắp được xe cÇn cÈu, theo em cần phải có những bộ phận nào? Kể tên các bộ phận đó. (Cần 5 bộ phận : giá đỡ cÈu ; cÇn cÈu ; rßng gäc ; d©y têi ; trôc b¸nh xe.) Hoạt động 2: H ướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. GV h­íng dÉn HS chän c¸c chi tiÕt, xÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo hép theo tõng lo¹i chi tiÕt. b/L¾p tõng bé phËn: * L¾p gi¸ ®ì cÇn cÈu. Hái : §Ó l¾p ®­îc bé phËn nµy, ta cÇn chän nh÷ng chi tiÕt nµo? * L¾p cÇn cÈu. * L¾p c¸c bé phËn kh¸c. * L¾p thµnh sau vµ trôc b¸nh xe. c/L¾p r¸p xe cÇn cÈu: L­u ý c¸ch l¾p vßng h·m vµo trôc quay vµ vÞ trÝ buôoc d©y têi ë trôc quay cho th¼ng víi rßng räc ®Ó quay têi ®­îc dÓ dµng. KiÓm tra ho¹t ®éng cña cÇn cÈu. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. Khi th¸o rêi tõng bé phËn, sau ®ã míi th¸o rêi tõng chi tiÕt theo tr×nh tù ng­îc l¹i víi tr×nh tù l¾p. Khi th¸o xong ph¶i xÕp gän c¸c chi tiÕt vµo hép theo vÞ trÝ quy ®Þnh 3.DÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt(«n tËp) L¾p xe cÇn cÈu (tiÕp) I.Mục tiêu : - HS chọn đúng và đủ c¸c chi tiết để lắp xe cÇn cÈu. - Lắp được xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Hoạt động : Häc sinh thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu. * L¾p r¸p xe cÇn cÈu GV nh¾c nhë häc sinh khi l¾p cÇn l­u ý nh÷ng ®iÓm sau : Chó ý vÞ trÝ trong, ngoµi gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. C¸c mèi ghÐp ph¶i vÆn chÆt ®Ó xe kh«ng bÞ xéc xÖch. GV quan s¸t vµ theo dâi häc sinh thùc hµnh, uèn n¾n nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng. Ho¹t ®éng 4 :§¸nh gi¸ s¶n phÈm. Cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm. HS nh¾c l¹i tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh Nh÷ng häc sinh hoµn thµnh sím, ®óng yªu cÇu ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc ®é hoµn thµnh tèt. 3.DÆn dß : Nh¾c nhë häc sinh th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt(«n tËp) LẮP m¸y bay trùc th¨ng I.Mục tiêu : - HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp m¸y bay trùc th¨ng. - Lắp được m¸y bay trùc th¨ng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - GV cho häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu ®· l¾p s½n. - GV h­íng dÉn kÜ tõng bé phËn vÌ ®Æt c©u hái cho häc sinh tr¶ lêi. - §Ó l¾p ®­îc m¸y bay trùc th¨ng, theo em cÇn ph¶i cã mÊy bé phËn? H·y kÓ tªn c¸c bé phËn ®ã? (CÇn 5 bé phËn : th©n vµ ®u«i m¸y bay ; sµn ca bin vµ gi¸ ®ì ; ca bin; c¸nh qu¹t; cµng m¸y bay.) Ho¹t ®éng 2 : H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. a/H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. b/ L¾p tõng bé phËn. + L¾p ®u«i m¸y bay. + L¾p sµn ca bin vµ gi¸ ®ì. + L¾p ca bin. + L¾p phÇn trªn c¸nh qu¹t +L¾p phÇn d­íi c¸nh qu¹t + L¨p cµng m¸y bay c/L¾p m¸y bay trùc th¨ng. GV cÇn l­u ý häc sinh c¸c b­íc sau: + L¾p th©n m¸y bay vµo sµn ca bin vµ gi¸ ®ì. + L¾p c¸nh qu¹t vµo trÇn ca bin. + GV l¾p tÊm sau cña ca bin. + L¾p gi¸ ®ì sµn ca bin vµo cµng m¸y bay. + KiÓm tra c¸c mèi ghÐp ®· ®¶m b¶o ch­a. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. Khi th¸o rêi tõng bé phËn, sau ®ã míi th¸o rêi tõng chi tiÕt theo tr×nh tù ng­îc l¹i víi tr×nh tù l¾p. Khi th¸o xong ph¶i xÕp gän c¸c chi tiÕt vµo hép theo vÞ trÝ quy ®Þnh 3.DÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt L¾p xe ben I.Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe ben. - L¾p ®­îc xe ben ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi thùc hµnh thao t¸c l¾p, th¸o c¸c chi tiÕt. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : MÉu xe ®· l¾p s½n, bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Em hãy nêu cách l¾p m¸y bay trùc th¨ng? B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - GV cho häc sinh quan s¸t mÉu xe ben ®· l¾p s½n. - H­íng dÉn häc sinh quan s¸t kÜ tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái. Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/ H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. b/ L¾p tõng bé phËn. + L¾p khung sµn vµ c¸c gi¸ ®ì. + L¾p sµn ca bin vµ c¸c thanh ®ì. + L¾p hÖ thèng gi¸ ®ì trôc b¸nh xe sau. + L¾p trôc b¸nh xe tr­íc. + L¾p ca bin. c/ L¾p r¸p xe ben. Gi¸o viªn võa lµm võa ®Ó cho häc sinh quan s¸t. + KiÓm tra sù chuyÓn ®éng cña xe ben. Ho¹t ®éng 3: Häc sinh thùc hµnh l¾p xe ben. a/ Chän chi tiÐt. b/ L¾p tõng bé phËn. + Tr­íc khi häc sinh thùc hµnh, GV cÇn cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK ®Ó c¶ líp n¾m râ quy tr×nh l¾p m¸y bay trùc th¨ng. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. GV cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm. + GV nh¾c l¹i c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK. + Cö häc sinh dùa vµo tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n. + GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS theo 2 møc: Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh. Nh÷ng em hoµn thµnh sím vµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu ®¹t A+. + GV nh¾c nhë HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp vµo ®óng vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè ,dÆn dß : - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc.DÆn dß häc sinh vÒ chµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh. 30 KÜ thuËt L¾p r« bèt I.Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p r« bèt. - L¾p ®­îc r« bèt ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi thùc hµnh thao t¸c l¾p, th¸o c¸c chi tiÕt. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : MÉu r« bèt ®· l¾p s½n, bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Em hãy nêu cách l¾p xe ben? B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - GV cho häc sinh quan s¸t mÉu r« bèt ®· l¾p s½n. - H­íng dÉn häc sinh quan s¸t kÜ tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái. Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/ H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. b/ L¾p tõng bé phËn. + L¾p ch©n r« bèt. (H 2 – SGK) + L¾p th©n r« bèt. (H 3 – SGK) + L¾p ®Çu r« bèt. (H 4 – SGK) + L¾p c¸c bé phËn kh¸c. L¾p tay r« bèt. L¾p ¨ng ten L¾p trôc b¸nh xe. c/ L¾p r¸p r« bèt. + Gi¸o viªn võa lµm võa ®Ó cho häc sinh quan s¸t. + KiÓm tra sù chuyÓn ®éng cña r« bèt. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. + Khi th¸o ph¶i th¸o rêi tõng bé phËn, sau ®ã th¸o rêi tõng chi tiÕt theo tr×nh tù ng­îc l¹i víi tr×nh tù lÊp. + Khi th¸o xong ph¶i xÕp gän c¸c chi tiÐt vµo hép theo vÞ trÝ quy ®Þnh. Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè ,dÆn dß : - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh. 31 KÜ thuËt L¾p r« bèt (tiÕp) I.Mục tiêu : - HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp r« bèt. - Lắp được r« bèt đúng kĩ thuật, đúng quy trình vµ tr­ng bµy s¶n phÈm. - Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học: A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Em hãy nêu cách l¾p r« bèt.? B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1: Häc sinh thùc hµnh l¾p r« bèt. a/ Chän chi tiÐt. b/ L¾p tõng bé phËn. + Tr­íc khi häc sinh thùc hµnh, GV cÇn cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK ®Ó c¶ líp n¾m râ quy tr×nh l¾p r« bèt. + Trong qu¸ tr×nh l¾p, GV nh¾c HS l­u ý vÞ trÝ trªn, d­íi cña c¸c thanh + Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng häc sinh l¾p cßn lóng tóng. c/ L¾p r¸p r« bèt. + Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n häc sinh trong khi c¸c em thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. + GV cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm. + GV nh¾c l¹i c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK. + Cö häc sinh dùa vµo tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n. + GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS theo 2 møc: Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh. Nh÷ng em hoµn thµnh sím vµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu ®¹t A+. + GV nh¾c nhë HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp vµo ®óng vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè, dÆn dß: Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ cho giê sau hoµn thµnh s¶n phÈm.

File đính kèm:

  • docki thuat.doc