Giáo án Âm nhạc Lớp 5 chuẩn kiến thức

I.Mục tiêu:

 _Học sinh nhớ lại và hát đúng một số bài hát đã học ở lớp 4.

 _Tạo bầu không khí vui tươi khi học nhạc.

II.Chuẩn bị:

 _Nhạc cụ .

 _Hát chuẩn xác các bài hát ở lớp 4, băng đĩa các bài hát lớp 4.

 

doc62 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Âm nhạc Lớp 5 chuẩn kiến thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm vaø vaän ñoäng theo nhaïc. _Hs ñoïc vaø nghe caâu chuyeän: Khuùc nhaïc döôùi traêng, ñeå bieát veà nhaïc só Beùt-toâ-ven. Giaùo duïc caùc em yeâu con ngöôøi. II.Chuẩn bị: _Nhạc cụ. _Băng nhạc, maùy nghe. _Oân laïi moät soá ñoäng taùc phuï hoïa. III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Thôøi gian Nội dung Hoạt ñộng của Giaùo vieân Hoạt ñộng của Học sinh 13’ Thôøi Gian 1.Ổn ñònh lớp : 2.Kiểm tra baøi cũ: 3.Dạy baøi mới: Noäi dung 1: Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Maøu xanh queâ höông Nội dung _Giaùo vieân yeâu caàu hs traät töï. Goïi lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá lôùp. _Gv goïi 1-3 hs ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN soá 6. _Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. _Gv giôùi thieäu noäi dung 1. _Gv ñeäm ñaøn cho caû lôùp haùt laïi baøi haùt moät laàn. _GV söûa sai(neáu coù). _GV goïi nhoùm, caù nhaân haùt. _Chia lôùp thaønh 2 nhoùm: nhoùm 1 haùt, nhoùm 2 goõ ñeäm theo tieát taáu vaø ñoåi laïi. Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân _Hs traät töï, lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá lôùp. _ Moät ñeán ba hoïc sinh theå hieän laïi. _Chuù yù laéng nghe. _Nghe ñaøn vaø haùt laïi baøi haùt. _hs söûa sai. _Nhoùm, caù nhaân trình baøi haùt. _Hai nhoùm haùt luaân phieân. Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh 3’ 1’ Hoïat ñoäng 2: Oân taäp baøi haùt: Em vaãn nhôù tröôøng xöa Noäi dung 2: Keå chuyeän aâm nhaïc: Khuùc nhaïc döôùi traêng. 4. Cũng cố: 5. Dặn doø: _Choïn moät vaøi hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa. _Gv giôùi phaàn tieáp theo. _Gv bieåu dieãn laïi baøi haùt. _Chæ ñònh moät vaøi hoïc sinh ñôn ca. _Gv y/c hoïc sinh haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp. _Gv goïi moät vaøi nhoùm trình baøy tröôùc lôùp. _Gv giôùi thieäu noäi dung 2. _Gv cho hs xem aûnh cuûa Beâ-toâ-ven. _G ñoïc dieãn caûm chuyeän “Khuùc nhaïc döôùi traêng”. _Giaùo duïc caùc em traân troïng cuoäc soáng lao ñoäng vaø tình yeâu thöông con ngöôøi, ñoù laø nguoàn goác taïo neân nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät coù giaù trò. _Goïi 2 hs haùt laïi baøi haùt ñaõ oân. _Gv nhaän xeùt. _Gv y/ hs veà nhaø taäp luyeän laïi 2 baøi haùt. _Gv y/c hs xem tröôùc tieát 29. _Nhaän xeùt tieát hoïc. _Moät vaøi hs trình baøy tröôùc lôùp. _Chuù yù nghe. _Chuù yù vaø ghi nhôù. _Moät vaøi hoïc sinh ñôn ca. _Haùt keát hôïp ñoäng taùc. _Moät vaøi nhoùm trình baøy tröôùc lôùp. _Chuù yù laéng nghe. _Quan saùt. _Hs chuù yù laéng nghe. _Nghe vaø ghi nhôù. _Hs haùt laïi hai baøi haùt ñaõ oân. _Nghe nhaän xeùt. _Chuù yù laéng nghe vaø ghi nhôù veà nhaø thöïc hieän. TuÇn 29 Thø ba ngµy th¸ng n¨m ¢m nh¹c _OÂN TAÄP TÑN SOÁ 7, SOÁ 8 _KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC I.Mục tiêu: _Hs oân taäp ñoïc nhaïc, haùt lôøi baøi TÑN soá 7, soá 8 vaø keát hôïp goõ nhòp. _Hs nghe vaø caûm thuï moät baøi haùt. II.Chuẩn bị: _ Nhaïc cuï. _Ñaøn giai ñieäu, ñoïc nhaïc vaø ñaùnh nhòp baøi TÑN soá 3, soá 4. _Tranh, aûnh minh hoaï. III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Thôøi gian Nội dung Hoạt ñộng của Giaùo vieân Hoạt ñộng của Học sinh 1’ 2’ 28’ Nội dung Thôøi gian 1.Ổn ñònh lớp : 2.Kiểm tra baøi cũ: 3.Dạy baøi mới: ØNoäi dung 1: OÂn taäp TÑN soá 7, soá 8. ÄHoaït ñoäng 1: OÂn taäp TÑN soá 7. Luyeän taäp tieát taáu: ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪ _Giaùo vieân yeâu caàu hs traät töï. Goïi lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá lôùp. _Yeâu caàu taäp theå haùt oân laïi baøi haùt Em vaãn nhôù tröôøng xöa. Nhaän xeùt. _Giôùi thieäu vaøo noäi dung baøi hoïc. _Gv ñaøn giai ñieäu baøi TÑN soá 7. _Gv yeâu caàu luyeän cao ñoä baøi TÑN soá 7. _Gv yeâu caàu hs goõ laïi tieát taáu chính cuûa baøi TÑN soá 7. _Nhaän xeùt. _Yeâu caàu caû lôùp ñoïc baøi TÑN soá 7. _ Gv yeâu caàu caû lôùp ñoïc laïi baøi TÑN soá 7 vaø gheùp lôøi. _Gv yeâu caàu caû lôùp ñoïc laïi Hoạt ñộng của Giaùo vieân _Hs traät töï, lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá lôùp. _Theå hieän baøi haùt. _Hs laéng nghe vaø quan saùt. _ Hs laéng nghe giai ñieäu. _Hs luyeän cao ñoä theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. _Caû lôùp goõ tieát taáu chính baøi TÑN soá 7 . _Chuù yù laéng nghe. _Ñoïc laïi baøi TÑN soá 7. _Nghe ñaøn vaø ñoïc nhaïc, keát hôïp haùt lôøi baøi TÑN soá 7. _Ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi Hoạt ñộng của Học sinh Nội dung Thôøi gian ÄHoaït ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 8. Luyeän taäp tieát taáu: ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ Noäi dung 2: Nghe nhaïc baøi TÑN soá 7 haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch ( p1:tay phaûi phaùch maïnh, tay traùi phaùch nheï). _Gv chæ ñònh moät vaøi nhoùm ñoïc nhaïc vaø goõ ñeäm . _Gv ñaøn giai ñieäu baøi TÑN soá 8. _Yeâu caàu luyeän cao ñoä baøi TÑN soá 8. _Gv chæ ñònh hs goõ laïi tieát taáu chính cuûa baøi TÑN soá 8. _Nhaän xeùt. _ Yeâu caàu caû lôùp ñoïc baøi TÑN soá 8. _Yeâu caàu caû lôùp ñoïc laïi baøi TÑN soá 8 vaø gheùp lôøi. _Gv höôùng daãn nöõa lôùp goõ tieát taáu, coøn laïi ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi TÑN soá 8, sau ñoù ñoåi laïi . _Gv y/c hs ñoïc nhaïc, haùt lôøi baøi TÑN soá 8 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch ( p1:tay phaûi phaùch maïnh, tay traùi phaùch 2 vaø phaùch 3). _Yeâu caàu Hs im laëng. _Gv cho Hs nghe moät baøi daân ca (giôùi thieäu noäi dung vaø xuaát xöù). _Gv goïi hs neâu leân caûm nhaän cuûa mình veà baøi daân ca. _Gv y/c hoïc sinh keå teân hoaëc haùt moät vaøi caâu trong caùc baøi daân ca khaùc. _Gv cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt, keát hôïp ñöùng vaän Hoạt ñộng của Giaùo vieân keát hôïp ñeäm theo phaùch, phaùch maïnh vaø nheï. _Hs goõ tieát taáu baøi TÑN soá 8.. _ Laéng nghe giai ñieäu. _Luyeän cao ñoä theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. _Hs goõ tieát taáu chính baøi TÑN soá 8 . _Chuù yù laéng nghe. _Caû lôùp ñoïc nhaïc ñoïc baøi TÑN soá 8. _Nghe ñaøn vaø ñoïc nhaïc, keát hôïp haùt lôøi baøi TÑN soá 8. _Ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi, keát hôïp ñeäm theo tieát taáu. _Ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch ( p1:tay phaûi phaùch maïnh, tay traùi phaùch 2 vaø phaùch 3). _Hs traät töï. _Laéng nghe vaø caûm nhaän baøi haùt, chuù yù nghe noäi dung vaø xuaát xöù. _Hs neâu caûm nhaän cuûa mình veà baøi haùt. _Hs keå teân hoaëc haùt moät vaøi caâu trong caùc baøi daân ca khaùc. _Hs nghe laïi baøi daân ca, keát hôïp ñöùng vaän ñoäng Hoạt ñộng của Học sinh 3’ 1’ 4. Cũng cố: 5. Dặn doø: ñoäng theo nhaïc. _Gv y/c 4 Hs leân trình baøy laïi 2 baøi TÑN soá 7, soá 8. _Gv y/c taäp theå ñoïc nhaïc, gheùp lôøi, keát hôïp goõ ñeäm. _ Gv hoûi hs: hoâm nay ñaõ nghe ñöôïc baøi haùt gì? Noäi dung ra sao? _Gv y/c Hs veà nhaø oân luyeän theâm. _Xem tröôùc noäi dung tieát 30. _Nhaän xeùt tieát hoïc. theo nhaïc. _Hs laàn löôït 4 hs trình baøy laïi 2 baøi TÑN soá 7, 8. _Hs caû lôùp trình baøy theo y/c cuûa giaùo vieân. _Chuù yù laéng nghe vaø ghi nhôù, thöïc hieäntheo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. TuÇn 30 Thø ba ngµy th¸ng n¨m ¢m nh¹c HỌC HAÙT: BAØI DAØN ÑOÀNG CA MUØA HAÏ I.Mục tiêu: _Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän tính chaát vui töôi, trong saùng. _Haùt ñuùng nhöõng choå ñaûo phaùch. _Giaùo duïc hs bieát yeâu quyù vaø baûo veä thieân nhieân. II.Chuẩn bị: _Nhạc cụ ( Organ vaø nhaïc cuï goõ). _Băng nhạc, maùy nghe. _Baûng phuï, tranh aûnh. III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Thôøi gian Nội dung Hoạt ñộng của Giaùo vieân Hoạt ñộng của Học sinh 1’ 2’ 28’ Thôøi gian 1.Ổn ñònh lớp : 2.Kiểm tra baøi cũ: 3.Dạy baøi mới: Hoaït ñoäng 1: Hoïc haùt: baøi Daøn ñoàng ca muøa haï Nhaïc: Leâ Minh Chaâu Chaúng nhìn thaáy ve ñaâu, chæ raâm ran tieáng haùt, beø traàm hoaø beø cao trong maøn xanh laù daày. Tieáng ve ngaân trong veo, ñung ñöa raëng tre ngaø, lôøi dòu daøng thöông yeâu mang bao nieàm tha thieát. Lôøi ve ngaân nga _Giaùo vieân yeâu caàu hs traät töï. Goïi lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá lôùp. _Gv ñeäm ñaøn y/c hs theå hieän laïi hai baøi TÑN soá 7,8. _Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù. _Gv giôùi thieäu vaøo baøi môùi ( duøng tranh). _Daùn baûn phuï. _Giôùi thieäu veà baøi haùt nhaïc só Leâ Minh Chaâu, sinh naêm 1944, queâ Haø Taây. Nhaïc só ñaõ coù nhieàu ca khuùc phoå thoâng, sô löôït veà taùc phaåm. _Gv cho hs nghe baøi haùt. _Gv y/c hoïc sinh lôøi baøi haùt. _Höôùng daãn hs ñoïc theo tieát taáu. _GV höôùng daãn hs luyeän thanh. _Gv ñaøn vaø haùt maãu töøng Nội dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân _Hs traät töï, lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá lôùp. _Hs trình baøy laïi baøi haùt vaø nghe ñaøn ñoïc vaø gheùp lôøi. _chuù yù laéng nghe. _Hs chuù yù quan saùt vaø laéng nghe gv giôùi thieäu. _Hs quan saùt. _Chuù yù laéng nge vaø ghi nhôù. _Chuù yù laéng nghe . _Hs xung phong ñoïc lôøi ca baøi haùt. _Hs ñoïc lôøi theo tieát taáu. _Lueän thanh theo höùông daãn hoïc sinh. _Hs chuù yù laéng nghe gv Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh 3’ 1’ Da dieát, se sôïi chæ aâm thanh, khaâu nhöõng ñöôøng raïo röïc vaøo neàn maây bieác xanh. Daøn ñoàng ca muøa haï, ngaân trong laù suoát ngaøy, maët ñaát traøn tieáng nhaïc daäy nghe naøo maàm caây. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ä Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm 4. Cũng cố: 5. Dặn doø: caâu (vaøi laàn). _Gv ñeäm ñaøn vaø baét gioïng cho hs haùt töøng caâu. _Gv goïi moät vaøi hs haùt laïi sau moãi hai caâu. _Gv söû sai cho hs nhaän bieát caùc daáu luyeán, ngaân ñuû phaùch vaø ñaûo phaùch. _Gv cho caû lôùp haùt laïi caû baøi. Höôùng daãn hs vöøa haùt vöøa goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu. _Goïi töøng toå, nhoùm thöïc hieän. _Goïi caù nhaân thöïc hieän laïi. _Cho caû lôùp nghe laïi baøi haùt 1 laàn. _Gv cho hs haùt laïi baøi haùt. _Gv hoûi: noäi dung baøi haùt nhö theá naøo? _Gv toùm laïi cho hs nhôù. _Gv daën hs veà nhaø hoïc baøi, cheùp baøi, tìn ñoäng taùc phuï hoïa baøi haùt. _Nhaän xeùt tieát hoïc. haùt maãu. _Hs nghe ñaøn taäp haùt töøng caâu. _Xung phong haùt laïi sau moãi hai caâu. _Chuù yù vaø haùt ñuùng caùc choã luyeán theo höôùng daãn. _Chuù yù quan saùt gv goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu. _Toå, nhoùm thöïc hieän. _Xung phong thöïc hieän. _Caû lôùp haùt laïi baøi haùt. _Nghe vaø caûm nhaän laïi baøi haùt. _Hs traû lôøi theo yeâu caàu. _Chuù yù laéng nghe vaø thöïc hieän theo yeâu caàu.

File đính kèm:

  • docam nhac lop 5 CKTKN.doc