Đề thì thử vào đại học, cao đẳng môn Hóa học

1. Những nhóm nguyên tố nào dưới ñây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim ?

A. Phân nhóm chính (PNC) nhóm IA (trừ hiñro) và PNC nhóm II (IIA)

B. PNC nhóm III (IIIA) ñến PNC nhóm VIII (VIIIA)

C. Phân nhóm phụ (PNP) nhóm I (IB) ñến PNP nhóm VIII (VIIIB)

D. Họ lantan và họ actini

2. Tính chất vật lí nào dưới ñây của kim loại KHÔNG phải do các electron tự do trong kim loại gây ra

?

A. Ánh kim B.Tính dẻo C. Tính cứng D. Tính dẫn ñiện và dẫn

nhiệt

3. Lần lượt cho từng kim loại Mg, Al, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung

dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích H

2(trong cùng ñiều kiện) thoát ra nhiều nhất là từ kim

loại :

A. Mg B.Al C.Fe D.Cu

4. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu ñược dung dịch A. Trung

hòa dung dịch A cần 100 mL dung dịch H

2SO

41M. Tính m.

A. 2,3 gam B.4,6 gam C.6,9 gam D.9,2 gam

5. Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch chứa

0,06 mol Na

2CO3. Thể tích khí CO2(ñktc) thu ñược bằng :

A. 0,000 lít. B.0,560 lít. C.1,120 lít. D.1,344 lít.

6. Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư

thì thu ñược 5,6 lít khí (ñktc). Hai kim loại này là :

A. Be và Mg. B.Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba.

pdf171 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Ngày: 21/08/2015 | Lượt xem: 827 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thì thử vào đại học, cao đẳng môn Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdfDe thi thu dai hoc Hoa.pdf
Giáo án liên quan