Thiết kế bài dạy Tuần 6 - Lớp 5

GIAO ÁN MÔN TẬP ĐỌC

 BÀI: SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A – PÁC - THAI

 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ NHIỄU

I/ Mục đích , yêu cầu :

1. Kiến thức: - Biết đọc đúng từ được phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.

- Hiểu nội dung :Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đồi bình đẳng của những người da màu. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK ).

2. Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

3. Thái độ: Nghiêm túc khi học bài và biết liên hệ thực tế.

II/ Đồ dùng dạy –học:

Tranh minh họa bài đọc trong SGK,

Những tranh ảnh về nạn phân biệt chủng tộc, Bảng phụ .

 

doc26 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy Tuần 6 - Lớp 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Laøm vieäc cả lôùp. -Gv yeâu caàu HS ñoïc SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi. -Gv goïi HS traû lôøi .-Gv nhaän xeùt , keát luaän. d.Hoaït ñoäng 3 :Ý ùchí quyeát taâm ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. *Laøm vieäc caû lôùp. -GV yeâu caàu HS söû duïng caùc aûnh tö lieäu trong SGK vaø keå laïi söï kieän Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. -HS trình baøy .Gv nhaän xeùt,ruùt ra keát luaän . Hoaït ñoäng 4. Cuûng coá Goïi hs ñoïc ghi nhôù. GD qua bài học. Hoạt động nhóm đôi Đại diện HSTL HS nhận xét HS ñoïc SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi. HS söû duïng caùc aûnh tö lieäu trong SGK vaø keå laïi söï kieän Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. Gv giuùp hs yeáu hieåu thôøi nieân thieáu cuûa NTT V/ Hoaït ñoäng noái tieáp2’ :GV nhận xét tiết học . - Dặn HS veà hoïc baøi vaø CB bài sau. Thứ ba, ngày 4/10/2011 Thể dục: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI:“NHAÛY OÂ TIEÁP SÖÙC” I/ Mục tiêu: - Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng doïc ,haøng ngang,doùng thaúng haøng (ngang ,doïc). -Thöïc hieän ñuùng caùch dieåm soá,daøng haøng ,doàn haøng ,ñi ñeàu voøng phaûi ,voøng traùi.-Bieát caùch ñoåi chaân khi ñi sai nhòp. -Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi troø chôi Nhảy ô tiếp sức. II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm: Trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng, 4 khúc gỗ, 4 cờ đuôi nheo, kẽ sân để tổ chức trò chơi... III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: TL Hoạt động dạy Hoạt động học HT ĐB 7’ Hoạt động 1: Phần mở đầu a. Ổn định tổ chức - Cán sự lớp tập hợp lớp, dóng hàng điểm số, báo cáo. Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. b. Khởi động: - Khởi động các khớp tay, chân, hông - Chơi trò chơi: “Con cò” - Đứng tai chỗ vỗ tay hát. HS chú ý nghe nhiệm vụ HS thực hiện 22’ 2. Phần cơ bản: a. Đội hình đội ngũ * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. - CSLớp điều khiển, lớp tập, nhận xét, sửa động tác sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện, CSTổ điều khiển. - Các tổ thi đua trình diễn. GV nhận xét tuyên dương. - Cả lớp tập củng cố. b. Trò chơi vận động: * Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” - GV nêu tên trò chơi. - Chơi thử - Chơi chính thức thi đua - GV nhận xét tuyên dương những nhóm chơi thắng và đúng luật. HS chú ý nghe & thực hiện theo. HS thực hiện theo HD của tổ trưởng . HS tập HS nhận xét Tất cả HS cùng tham gia chơi. HS lắng nghe HS chơi – Thi đua. Hs nhận xét . GV khuyến khích HS yếu cùng tham gia chơi 4’ Hoạt động 3:Phần kết thúc - Thả lỏng +Cho học sinh thực hiện động tác thả lỏng. + Chơi trò chơi: “Bơm bóng” - GVcùng học sinh hệ thống bài. HS thực hiện theo HS di chuyển theo HS hệ thống bài học. V/ Hoạt động nối tiếp 2’: GV hướng dẫn HS về nhà tự tập và ghiao bài tập về nhà :Ôn đội hình đội ngũ.- Kết thúc bài học: GV: “Giải tán” HS: “Khoẻ Thứ sáu, ngày 7/10/2011 Thể dục: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI:“NHAÛY ÑUÙNG NHAÛY NHANH” I/ Mục tiêu: -Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng doïc ,haøng ngang,doùng thaúng haøng (ngang ,doïc). -Thöïc hieän ñuùng caùch dieåm soá,daøng haøng ,doàn haøng ,ñi ñeàu voøng phaûi ,voøng traùi. -Bieát caùch ñoåi chaân khi ñi sai nhòp -Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi troø chôi II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm: Trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẽ sân để tổ chức trò chơi... III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: TL Hoạt động dạy Hoạt động học HT ĐB 7’ Hoạt động 1: Phần mở đầu a. Ổn định tổ chức - Cán sự lớp tập hợp lớp, dóng hàng điểm số, báo cáo. Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. b. Khởi động: - Chơi trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” - Khởi động các khớp tay, chân, hông - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp HS chú ý nghe nhiệm vụ HS thực hiện 22’ 2. Phần cơ bản: a. Đội hình đội ngũ * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. - CSLớp điều khiển, lớp tập, nhận xét, sửa động tác sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện, CSTổ điều khiển. - Các tổ thi đua trình diễn. GV nhận xét tuyên dương. - Cả lớp tập củng cố. b. Trò chơi vận động: * Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” - GV nêu tên trò chơi. - Chơi thử - Chơi chính thức thi đua - GV nhận xét tuyên dương những nhóm chơi thắng và đúng luật. HS chú ý nghe & thực hiện theo. HS thực hiện theo HD của tổ trưởng . HS tập HS nhận xét Tất cả HS cùng tham gia chơi. HS lắng nghe HS chơi – Thi đua. Hs nhận xét . GV khuyến khích HS yếu cùng tham gia chơi 4’ Hoạt động 3:Phần kết thúc - Thả lỏng +Cho học sinh thực hiện động tác thả lỏng. + Chơi trò chơi: “Bơm bóng” - GVcùng học sinh hệ thống bài. HS thực hiện theo HS di chuyển theo HS hệ thống bài học. V/ Hoạt động nối tiếp 2’: GV hướng dẫn HS về nhà tự tập và ghiao bài tập về nhà :Ôn đội hình đội ngũ.- Kết thúc bài học: GV: “Giải tán” HS: “Khoẻ Thứ năm, ngày 6/10/2011 Âm nhaïc: HOÏC HAÙT :CON CHIM HAY HOÙT I.Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca - Bieát haùt keát hôïp voã tayhoacj goõ ñreäm theo baøi haùt II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc - Tranh aûnh minh hoaï baøi con chim hay hoùt . III.Kieåm tra baøi cuõ3’: Hs xung phong haùt baøi haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. IV.Baøi môùi TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HTÑB 1’ 20’ 8’ 2’ Giôùi thieäu baøi :Neâu muïc tieâu tieát hoïc Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Con chim hay hoùt - Giôùi thieäu baøi haùt - Cho HS nghe baêng - Hd HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt . Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS söûa nhöõng choã haùt chöa ñaït, theå hieänñuùng choã ñaûo phaùch vaø tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi, moùc keùp. Höôùng daãn HS haùt ñuùng nhòp ñoä. Theå hieän saéc thaùi maïnh meõ, soâi noåi cuûa baøi haùt. GV yeâu caàu HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp (ñoaïn 1) vaø goõ ñeäm theo phaùch (ñoaïn 2). Hoaït ñoäng 3.Cuûng coá : Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch . GD qua bài học. HS nhắc lại đầu bài. HS chú ý lắng nghe. Taäp ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV Haùt laïi nhieàu laàn Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV. Thöïc hieän theo höôùng daãn Lần lượt HS trả lời. Giuùp hs yeáu haùt heat hôïp voã tay V.Hoaït ñoäng noái tieáp1’: GV nhận xét tiết học. Dặn HS veà taäp haùt nhieàu laàn vaø CB baøi sau. SINH HOAÏT: CUOÁI TUAÀN 6 I/ MUÏC TIEÂU: - Naém laïi tình hình hoïc taäp và chuyên cần của lớp trong tuaàn qua. - Nắm được chương trình hoạt động tuần 7 - Nghiêm túc trong sinh hoạt và biết liên hệ thực tế. II/ TIEÁN HAØNH: TL Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc HTÑB 1’ 15’ HÑ1: Gv giới thiệu ghi bảng GV quan saùt GV tham gia tuyên dương những HS thực hiện tốt các mặt trong tuần qua; nhắc nhở những HS thực hiện chưa tốt cần khắc phục ... nhắc nhở về sách vở, nền nếp học tập, các hoạt động của lớp cũng như của trường. * Hoạt động 2 : Ñeà ra keá hoaïch thöïc hieän tuaàn tôùi: -Hoïc taäp nghieâm tuùc tích cöïc ôû lôùp ôû nhaø. -Tieáp tuïc Lao ñoäng chaêm soùc caây, veä sinh tröôøng lôùp.Tham gia caùc phong traøo khaùc do nhaø tröôøng phaùt ñoäng Lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng báo cáo tình hình hoạt động của tổ trong tuần qua ( nề nếp, học tập, chuyên cần, đồ dùng học tập ). Lớp trưởng theo dõi ghi vào sổ - Thông qua cả lớp. Nhaän xét bình choïn tổ thực hiện tốt. Chú ý Chuù yù ghi nhớ và thực hiện HSY nhaéc laïi điều cô giáo dặn dò III/ HÑNT1’: GV nhaän xeùt tieát sinh hoaït . – Daën doø HS veà nhaø thöïc hieän theo keá hoaïch. KÓ THUAÄT CHUAÅN BÒ NAÁU AÊN I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: Neâu ñöôïc teân nhöõng coâng vieäc chuaån bò naáu aên. Bieát caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc naáu aên.Coù theå sô cheá ñöôïc moät soá thöïc phaåm ñôn giaûn, thoâng thöôøng phuø hôïp vôùi gia ñình. Bieát lieân heä vôùi vieäc chuẩn bò naáu aên ôû gia ñình. II. Ñoà duøng daïy hoïc:Tranh aûnh moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng- Moät soá loaïi rau xanh, cuû, quaû coøn töôi.Dao thaùi, dao goït.Phieáu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. III. Kieåm tra baøi cuõ (3’): Yeâu caàu Hs traû lôøi caâu hoûi: 1,2/ 30 SGK. Nhaän xeùt baøi cuõ. IV. Baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh HTĐB 1’ 9’ 15’ 4’ 2’ Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu tiết học. HÑ 1: Xaùc ñònh moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên. -Höôùng daãn Hs ñoïc noäi dung SGK vaø ñaët caâu hoûi ñeå yeâu caàu Hs neâu teân caùc coâng vieäc caàn thöïc hieän khi chuaån bò naáu aên. HÑ 2: Tìm hieåu caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên. a. Tìm hieåu caùch choïn thöïc phaåm. -GV höôùng daãn Hs ñoïc muïc 1, quan saùt hình 1 traû lôøi caâu hoûi. -Höôùng daãn Hs caùch choïn moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng. b. Tìm hieåu caùch sô cheá thöïc phaåm. -Höôùng daãn Hs ñoïc noäi dung muïc 2, yeâu caàu Hs neâu moät soá coâng vieäc thöôøng laøm tröôùc khi naáu moät moùn aên naøo ñoù. -Yeâu caàu Hs neâu muïc ñích cuûa vieäc sô cheá thöïc phaåm. HÑ 3: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. -Goïi Hs traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa Hs. HÑ 4: Củng cố, neâu caùch choïn thöïc phaåm ñeå naáu aên GD qua bài học. HS nhắc lại đầu bài. -Ñoïc SGK, traû lôøi. -Ñoïc, quan saùt, traû lôøi caâu hoûi. -Theo doõi. -Ñoïc, neâu moät soá coâng vieäc tröôùc khi naáu moät moùn aên. -Traû lôøi. -Traû lôøi. -Laéng nghe. Gv giúp hs yếu quan sát hình V.Hoaït ñoäng noái tieáp: 2’- veà nhaø giuùp ñôõ gia ñình chuaån bò naáu aên.-Về học bài và CB bài sau .

File đính kèm:

  • docTuần 6 năm 2012.doc
Giáo án liên quan