Tài liệu Phân phối chương trình THCS môn Công nghệ

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Khung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT.

1. Về Khung phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.

Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước.

Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí giáo viên và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

2. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn

a) Thời lượng và cách tổ chức dạy học tự chọn:

Thời lượng dạy học tự chọn của các lớp cấp THCS trong Kế hoạch giáo dục là 2 tiết/tuần, dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải theo kế hoạch chung của cả lớp).

Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây:

Cách 1: Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục : Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổi/tuần).

 

doc20 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1251 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Phân phối chương trình THCS môn Công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoa trang trÝ Thùc hµnh tù chän : Mét sè mÉu c¾m hoa Thùc hµnh: C¾m hoa ¤n tËp ch­¬ng II KiÓm tra häc k× I Häc k× II Néi dung TS LT TH ¤T KT Ch­¬ng III. NÊu ¨n trong gia ®×nh 25 17 6 1 1 C¬ së cña ¨n uèng hîp lÝ VÖ sinh an toµn thùc phÈm B¶o qu¶n chÊt dinh d­ìng trong chÕ biÕn mãn ¨n ChÕ biÕn mét sè mãn ¨n kh«ng sö dông nhiÖt C¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thùc phÈm Thùc hµnh: ChÕ biÕn mãn ¨n - Trén dÇu giÊm - Rau xµ l¸ch Thùc hµnh: ChÕ biÕn mãn ¨n - Trén hçn hîp - Ném rau muèng KiÓm tra 1 tiÕt (thùc hµnh) Thùc hµnh tù chän : Tæ chøc b÷a ¨n hîp lÝ trong gia ®×nh Quy tr×nh tæ chøc b÷a ¨n Thùc hµnh: X©y dùng thùc ®¬n TØa hoa trang trÝ mãn ¨n tõ mét sè lo¹i rau, cñ, qu¶ ¤n tËp ch­¬ng III Ch¬ng IV. Thu chi trong gia ®×nh 9 4 2 1 2 Thu nhËp cña gia ®×nh Chi tiªu trong gia ®×nh Thùc hµnh: Bµi tËp t×nh huèng vÒ thu chi trong gia ®×nh ¤n tËp ch­¬ng IV KiÓm tra cuèi n¨m häc Tổng cộng: 70 37 22 5 6 líp 7 C¶ n¨m: 37 tuÇn (52 tiÕt) Häc k× I: 19 tuÇn (27 tiÕt) Häc k× II: 18 tuÇn (25 tiÕt) Néi dung TS LT TH ¤T KT PhÇn mét. trång trät Ch­¬ng I. §¹i c­¬ng vÒ kÜ thuËt trång trät 12 9 3 Vai trß, nhiÖm vô cña trång trät. Kh¸i niÖm vÒ §Êt trång vµ thµnh phÇn cña ®Êt trång Mét sè tÝnh chÊt chÝnh cña ®Êt trång. BiÖn ph¸p sö dông, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt. T¸c dông cña ph©n bãn trong trång trät. C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng. Vai trß cña gièng vµ ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång. S¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n gièng c©y trång. S©u, bÖnh h¹i c©y trång. Phßng trõ s©u, bÖnh h¹i. Thùc hµnh Ch¬ng II. Quy tr×nh s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng trong trång trät 6 5 1 Lµm ®Êt vµ bãn ph©n lãt. Gieo trång c©y n«ng nghiÖp C¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc c©y trång. Thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng s¶n. Lu©n canh, xen canh, t¨ng vô. Thùc hµnh PhÇn hai. L¢M NGHIÖP Ch­¬ng I. KÜ thuËt gieo trång vµ ch¨m sãc c©y trång 6 5 1 Vai trß cña rõng vµ nhiÖm vô cña trång rõng Lµm ®Êt gieo ­¬m c©y rõng Gieo h¹t vµ ch¨m sãc v­ên gieo ­¬m c©y rõng Trång c©y rõng Ch¨m sãc rõng sau khi trång Thùc hµnh Ch¬ng II. Khai th¸c vµ b¶o vÖ rõng 2 2 0 Khai th¸c rõng B¶o vÖ vµ khoanh nu«i rõng PhÇn ba. CH¡N NU¤I Ch­¬ng I. §¹i c­¬ng vÒ kÜ thuËt ch¨n nu«i 13 9 4 Vai trß vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn ch¨n nu«i Gièng vËt nu«i Sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i Mét sè ph­¬ng ph¸p chän läc vµ qu¶n lÝ gièng vËt nu«i Nh©n gièng vËt nu«i Thøc ¨n vËt nu«i Vai trß cña thøc ¨n ®èi víi vËt nu«i ChÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n cho vËt nu«i S¶n xuÊt thøc ¨n vËt nu«i Thùc hµnh Ch­¬ng II. Quy tr×nh s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng trong ch¨n nu«i 5 4 1 0 0 Chuång nu«i vµ vÖ sinh trong ch¨n nu«i Nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc c¸c lo¹i vËt nu«i Phßng, trÞ bÖnh th«ng th­êng cho vËt nu«i V¾c xin phßng bÖnh cho vËt nu«i Thùc hµnh PhÇn bèn: Thuû s¶n Ch¬ng I. §¹i cư¬ng vÒ kÜ thuËt nu«i thuû s¶n 5 3 2 Vai trß, nhiÖm vô cña nu«i thuû s¶n M«i tr­êng nu«i thuû s¶n Thøc ¨n cña ®éng vËt thuû s¶n Thùc hµnh Ch­¬ng II. Quy tr×nh s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng trong nu«i thuû s¶n 3 3 0 Ch¨m sãc, qu¶n lÝ vµ phßng trÞ bÖnh cho ®éng vËt thuû s¶n (t«m, c¸) Thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn s¶n phÈm thuû s¶n B¶o vÖ m«i tr­êng vµ nguån lîi thuû s¶n ¤n tËp 4 KiÓm tra: k× I cã 1 bµi KT 1 tiÕt vµ 1 bµi KT cuèi k×, k× II cã 1 bµi KT 1 tiÕt vµ 1 bµi kiÓm tra cuèi n¨m. 4 Tæng céng: 52 líp 8 C¶ n¨m: 37 tuÇn (52 tiÕt) Häc k× I: 19 tuÇn (27 tiÕt) Häc k× II: 18 tuÇn (25 tiÕt) Häc k× I Néi dung TS LT TH ¤T KT PhÇn mét. VÏ KÜ thuËt Ch­¬ng I. B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc 6 4 2 0 0 Vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng H×nh chiÕu B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn Thùc hµnh: H×nh chiÕu cña vËt thÓ Thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn B¶n vÏ c¸c khèi trßn Thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay Ch­¬ng II. B¶n vÏ kÜ thuËt 9 4 3 1 1 Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt - H×nh c¾t B¶n vÏ chi tiÕt BiÓu diÔn ren Thùc hµnh: §äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t Thùc hµnh: §äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren B¶n vÏ l¾p Thùc hµnh: §äc b¶n vÏ l¾p ®¬n gi¶n B¶n vÏ nhµ Thùc hµnh: §äc b¶n vÏ nhµ ®¬n gi¶n ¤n tËp phÇn VÏ kÜ thuËt KiÓm tra ch­¬ng I, II PhÇn hai. C¬ khÝ Ch­¬ng III. Gia c«ng c¬ khÝ 5 4 1 0 0 VËt liÖu c¬ khÝ Thùc hµnh: VËt liÖu c¬ khÝ Dông cô c¬ khÝ Ca, ®ôc vµ dòa kim lo¹i Thùc hµnh: §o kÝch th­íc b»ng th­íc l¸, th­íc cÆp Ch­¬ng IV. Chi tiÕt m¸y vµ l¾p ghÐp 7 4 1 1 1 Kh¸i niÖm vÒ chi tiÕt m¸y vµ l¾p ghÐp Mèi ghÐp cè ®Þnh - Mèi ghÐp kh«ng th¸o ®­îc Mèi ghÐp th¸o ®­îc Mèi ghÐp ®éng Thùc hµnh: GhÐp nèi chi tiÕt ¤n tËp phÇn VÏ kÜ thuËt vµ C¬ khÝ KiÓm tra häc k× I (phÇn VÏ kÜ thuËt vµ C¬ khÝ) Häc k× II Néi dung TS LT TH ¤T KT Ch­¬ng V. TruyÒn vµ biÕn ®æi chuyÓn ®éng 3 2 1 0 0 TruyÒn chuyÓn ®éng BiÕn ®æi chuyÓn ®éng Thùc hµnh: TruyÒn chuyÓn ®éng PhÇn ba. KÜ thuËt ®iÖn Vai trß cña ®iÖn n¨ng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng 1 1 0 0 0 Ch­¬ng VI. An toµn ®iÖn 4 1 1 1 1 An toµn ®iÖn Thùc hµnh: Dông cô b¶o vÖ an toµn ®iÖn - Cøu ng­êi bÞ tai n¹n ®iÖn Ch­¬ng VII. §å dïng ®iÖn trong gia ®×nh 10 6 2 1 1 VËt liÖu kÜ thuËt ®iÖn Ph©n lo¹i vµ sè liÖu kÜ thuËt cña ®å dïng ®iÖn §å dïng ®iÖn - quang. §Ìn sîi ®èt §Ìn huúnh quang Thùc hµnh: §Ìn èng huúnh quang §å dïng ®iÖn – nhiÖt. Bµn lµ ®iÖn §å dïng ®iÖn lo¹i ®iÖn – c¬. Qu¹t ®iÖn M¸y biÕn ¸p mét pha Sö dông hîp lÝ ®iÖn n¨ng Thùc hµnh: Qu¹t ®iÖn - TÝnh to¸n ®iÖn n¨ng tiªu thô trong gia ®×nh ¤n tËp ch­¬ng VI, VII KiÓm tra thùc hµnh Ch¬ng VIII. M¹ng ®iÖn trong nhµ 7 3 2 1 1 §Æc ®iÓm vµ cÊu t¹o cña m¹ng ®iÖn trong nhµ ThiÕt bÞ ®ãng - c¾t vµ lÊy ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ Thùc hµnh: ThiÕt bÞ ®ãng - c¾t vµ lÊy ®iÖn ThiÕt bÞ b¶o vÖ cña m¹ng ®iÖn trong nhµ S¬ ®å ®iÖn Thùc hµnh: VÏ s¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÖn - VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ¤n tËp häc k× II KiÓm tra cuèi n¨m häc Tổng cộng: 52 29 13 5 5 líp 9 C¶ n¨m : 37 tuÇn (35 tiÕt) Häc k× I : 19 tuÇn (18 tiÕt) Häc k× II : 18 tuÇn (17 tiÕt) Néi dung TS LT TH ¤T KT I. C¾t may Häc k× I 18 5 10 1 2 VËt liÖu vµ dông cô c¾t may M¸y may Thùc hµnh: Sö dông vµ b¶o qu¶n m¸y may C¸c ®­êng may c¬ b¶n KiÓm tra thùc hµnh B¶n vÏ c¾t may C¾t may quÇn ®ïi, quÇn dµi Thùc hµnh: C¾t may quÇn ®ïi, quÇn dµi ¤n tËp KiÓm tra häc k× I (lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh) Häc k× II 17 4 9 2 2 Thùc hµnh: C¾t may ¸o liÒn tay Thùc hµnh: C¾t may mét sè kiÓu cæ ¸o kh«ng b©u KiÓm tra thùc hµnh Thùc hµnh: C¾t may mét sè kiÓu b©u l¸ sen Thùc hµnh: C¾t may ¸o tay liÒn ¤n tËp KiÓm tra cuèi n¨m häc Tổng cộng: 35 9 19 3 4 (M«®un c¾t may, mçi bµi thùc hµnh ®Òu cã 1 tiÕt lÝ thuyÕt) Néi dung TS LT TH ¤T KT II. nÊu ¨n Häc k× I 18 8 7 1 2 Giíi thiÖu nghÒ nÊu ¨n Sö dông vµ b¶o qu¶n dông cô, thiÕt bÞ nhµ bÕp S¾p xÕp vµ trang trÝ nhµ bÕp An toµn lao ®éng trong nÊu ¨n Thùc hµnh: X©y dùng thùc ®¬n Tr×nh bµy vµ trang trÝ bµn ¨n Thùc hµnh: ChÕ biÕn c¸c mãn ¨n kh«ng sö dông nhiÖt Mãn trén - cuèn hçn hîp: + Ném xu hµo + Ném ngã sen + Nem cuèn KiÓm tra thùc hµnh Thùc hµnh: C¸c mãn ¨n cã sö dông nhiÖt - Mãn nÊu. Chän 1 trong c¸c mãn: Sóp ng« cua, Gµ nÊu ®Ëu, ThÞt bß kho, Bón riªu cua, ChÌ hoa cau KiÓm tra häc k× I Häc k× II 17 0 13 2 2 Thùc hµnh: Mãn hÊp Chän 1 trong c¸c mãn: Gµ hÊp c¶i bÑ, Ch¶ ®ïm, èc nhåi, X«i vß Thùc hµnh: Mãn r¸n Chän 1 trong c¸c mãn: §Ëu phô nhåi thÞt r¸n sèt cµ chua, Nem r¸n (Ch¶ giß) Thùc hµnh: Mãn xµo Chän 1 trong c¸c mãn: Xµo thËp cÈm, Sên xµo chua nghät, M× xµo gißn KiÓm tra thùc hµnh Mãn nưíng Chän 1 trong c¸c mãn: Bß n­íng chanh, Ch¶ nưíng (Nem n­íng), B¸nh s¾n n­íng, B¸nh ®Ëu xanh n­íng, B¸nh b«ng lan (B¸nh ga t«) ¤n tËp KiÓm tra cuèi n¨m häc Tổng cộng: 35 8 20 3 4 III. Trång c©y ¨n qu¶ Häc k× I 18 8 7 1 2 Giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶ Mét sè vÊn ®Ò chung vª c©y ¨n qu¶ C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ Thùc hµnh: Gi©m c©y Thùc hµnh: ChiÕt cµnh Thùc hµnh: GhÐp KiÓm tra thùc hµnh KÜ thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói KÜ thuËt trång c©y nh·n KÜ thuËt trång c©y v¶i ¤n tËp KiÓm tra häc k× I (lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh) Häc k× II 17 2 11 2 2 KÜ thuËt trång c©y xoµi KÜ thuËt trång c©y ch«m ch«m Thùc hµnh: NhËn biÕt mét sè s©u, bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ Thùc hµnh: Trång c©y ¨n qu¶ Thùc hµnh: Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ Thùc hµnh: Lµm sir« qu¶ KiÓm tra thùc hµnh ¤n tËp (lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh) KiÓm tra cuèi n¨m häc (lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh) Tổng cộng: 35 10 18 3 4 IV. L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ Häc k× I 18 3 12 1 2 Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông VËt liÖu dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn Thùc hµnh: Sö dông ®ång hå ®iÖn Thùc hµnh: Nèi d©y dÉn ®iÖn Thùc hµnh: L¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn Thùc hµnh: L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang ¤n tËp KiÓm tra häc k× I (thùc hµnh) Häc k× II 17 3 9 2 3 Thùc hµnh: L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c hai cùc ®iÒu khiÓn hai ®Ìn Thùc hµnh: L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn Thùc hµnh: L¾p m¹ch ®iÖn mét c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn hai ®Ìn L¾p ®Æt d©y dÉn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ KiÓm tra an toµn m¹ng ®iÖn trong nhµ KiÓm tra thùc hµnh ¤n tËp (lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh) KiÓm tra cuèi n¨m häc (lÝ thuyÕt + thùc hµnh) Tổng cộng: 35 6 21 3 5 V. Söa ch÷a xe ®¹p Häc k× I 18 5 10 1 2 Giíi thiÖu nghÒ söa ch÷a xe ®¹p CÊu t¹o cña xe ®¹p Nguyªn lÝ chuyÓn ®éng cña xe ®¹p Thùc hµnh: Lau dÇu, tra mì c¸c æ trôc Thùc hµnh: ChØnh phanh, cæ phuèc KiÓm tra thùc hµnh ¤n tËp KiÓm tra häc k× I Häc k× II 17 3 10 2 2 Thùc hµnh: Thay ruét d©y phanh, m¸ phanh (1 tiÕt lÝ thuyÕt + 3 tiÕt thùc hµnh) Thùc hµnh: V¸ s¨m, thay lèp (1 tiÕt lÝ thuyÕt + 3 tiÕt thùc hµnh) Thùc hµnh: Thay xÝch, lÝp (1 tiÕt lÝ thuyÕt + 5 tiÕt thùc hµnh) KiÓm tra thùc hµnh ¤n tËp (lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh) KiÓm tra cuèi n¨m häc Tổng cộng: 35 8 20 3 4 ----------------------

File đính kèm:

  • docCN-THCS-08-09.doc