Kế hoạch bài học môn Công nghệ 6 Trường THCS Suối Ngô

1. MỤC TIÊU :

1.1. Kiến thức :

-HS biết : -Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình

- Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập

-Học sinh hiểu: - Mục tiêu chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6 , những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập

 1.2. Kỹ năng :

 -Học sinh thực hiện được : Hình thành cho hs một số kỹ năng cơ bản như biết lựa chọn trang phục và sử dụng trang phục

 -Học sinh thực hiện thành thạo: Biết ăn uống sạch sẽ , giữ gìn vệ sinh nhà ở , tiết kiệm tiền , chi tiêu để góp phần tăng thu nhập gia đình

 

 

doc193 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 2208 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài học môn Công nghệ 6 Trường THCS Suối Ngô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
laõi baùn haøng - Tieàn baùn saûn phaåm - Tieàn laøm ngoaøi giôø - Tieàn laõi tieát kieäm - Tieàn trôï caáp xaõ hoäi - Tieàn phuùc lôïi - Tieàn höu trí. 2) Thu nhaäp baèng hieän vaät: Nhöõng thu nhaäp baèng hieän vaät coù theå söû duïng tröïc tieáp chonhu caàu haûng ngaøy cuûa gia ñình, ñoàng thôøi ñem baùn laáy tieàn chi tieâu cho caùc nhu caàu khaùc cuûa gia ñình nhö: Troàng troït, chaên nuoâi, saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä, saûn phaåm maây tre 4. Cuûng coá : 5/ - Thu nhaäp cuûa gia ñình laø gì? - Coù nhöõng loaïi thu nhaäp naøo? Keå nhöõng loaïi thu nhaäp cuûa gia ñình em hieän nay. 5. Daën doø : 1/ - HS hoïc thuoäc baøi vaø traû lôøi döïa vaøo caâu hoûi SGK - Xem phaàn tieáp theo cuûa baøi.( phaàn III, IV), laøm baøi taäp ôû SGK Tiết :59 Tuần dạy: Ngày dạy : 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : -Học sinh hiểu: 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : -Học sinh thực hiện thành thạo: 1.3. Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: 3. CHUẨN BỊ : Gv: HS: 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : 4.3:Tiến trình bài học : HOẠT ĐỘNG 1:Vào bài (1) Mục tiêu:Gây hứng thú học tập cho học sinh -Kiến thức - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : -Phương pháp:nêu vấn đề - Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động : Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 2: : (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: phát vấn Phương tiện dạy học: : (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 3: thực hành 20ph (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung : 5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 5.1 . Tổng kết : 5.2 Hướng dẫn học tập : *Đồi với bài học ở tiết học này: *Đồi với bài học ở tiết học tiếp theo: 6. Phụ lục : Tiết :59 Tuần dạy: Ngày dạy : 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : -Học sinh hiểu: 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : -Học sinh thực hiện thành thạo: 1.3. Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: 3. CHUẨN BỊ : Gv: HS: 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : 4.3:Tiến trình bài học : HOẠT ĐỘNG 1:Vào bài (1) Mục tiêu:Gây hứng thú học tập cho học sinh -Kiến thức - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : -Phương pháp:nêu vấn đề - Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động : Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 2: : (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: phát vấn Phương tiện dạy học: : (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 3: thực hành 20ph (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung : 5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 5.1 . Tổng kết : 5.2 Hướng dẫn học tập : *Đồi với bài học ở tiết học này: *Đồi với bài học ở tiết học tiếp theo: 6. Phụ lục : Tiết :59 Tuần dạy: Ngày dạy : 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : -Học sinh hiểu: 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : -Học sinh thực hiện thành thạo: 1.3. Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: 3. CHUẨN BỊ : Gv: HS: 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : 4.3:Tiến trình bài học : HOẠT ĐỘNG 1:Vào bài (1) Mục tiêu:Gây hứng thú học tập cho học sinh -Kiến thức - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : -Phương pháp:nêu vấn đề - Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động : Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 2: : (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: phát vấn Phương tiện dạy học: : (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 3: thực hành 20ph (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung : 5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 5.1 . Tổng kết : 5.2 Hướng dẫn học tập : *Đồi với bài học ở tiết học này: *Đồi với bài học ở tiết học tiếp theo: 6. Phụ lục : Tiết :59 Tuần dạy: Ngày dạy : 1. MỤC TIÊU : 1.1. Kiến thức : -HS biết : -Học sinh hiểu: 1.2. Kỹ năng : -Học sinh thực hiện được : -Học sinh thực hiện thành thạo: 1.3. Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: 3. CHUẨN BỊ : Gv: HS: 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 KTMiệng : 4.3:Tiến trình bài học : HOẠT ĐỘNG 1:Vào bài (1) Mục tiêu:Gây hứng thú học tập cho học sinh -Kiến thức - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : -Phương pháp:nêu vấn đề - Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động : Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 2: : (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: phát vấn Phương tiện dạy học: : (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung HOẠT ĐỘNG 3: thực hành 20ph (1) Mục tiêu: -Kiến thức : - Kỹ năng : (2) .Phương pháp ,Phương tiện dạy học : Phương pháp: Phương tiện dạy học: (3) Các bước hoạt động Hoạt động của gv và hs Nội dung : 5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 5.1 . Tổng kết : 5.2 Hướng dẫn học tập : *Đồi với bài học ở tiết học này: *Đồi với bài học ở tiết học tiếp theo: 6. Phụ lục : MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 Tiết (Tiết 63) MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI 6 NĂM HỌC 2012 -2013 đề 1 NỘI DUNG KIẾN THỨC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 1. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình Khái niệm bữa ăn hợp lý trong gia đình Ý nghĩa của việc phân chia nhóm thức ăn SỐ CÂU SỐ ĐIỂM 1 2đ 1 1đ 2 3đ 2. -Qui trình tổ chức bữa ăn Qui trình tổ chức bữa ăn Nguyên tắc xây dựng thực đơn SỐ CÂU SỐ ĐIỂM 1 2đ 1 2đ 2 (4đ) 4.Thu nhập trong gia đình Khái niệm thu nhập của gia đình Các loại thu nhập của gia đình em SỐ CÂU SỐ ĐIỂM 1 1đ 1 2đ 2 (3đ) Tổng cộng 3 5đ 2 3đ 2 2đ 7 10đ ĐỀ KIỂM TRA 1.Thế nào là bữa ăn hợp lý trong gia đình ? (2đ) 2. Viêc phân chia số bữa ăn trong ngày có ảnh hưởng gì đến việc tổ chức bữa ăn hợp lý ? (1đ) 3. Muốn tổ chức bữa ăn hợp lý ta thực hiện theo qui trình nào ?(2đ) 4 . Xây dựng thực đơn phải theo nguyên tắc nào ?(2đ) 5. Thu nhập của gia đình là gì ? (1đ) 6.Em hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em ? (2đ) ĐÁP ÁN 1. Bữa ăn hợp lý là bữa ăn có sự phối hợp với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp cho nhu cấu của cơ thể về năng lượng và về các chất dinh dưỡng (đ) 2. Viêc phân chia số bữa ăn trong ngày có ảnh hưởng đến việc tổ chức bữa ăn hợp lý:Nó ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn và nhu cầu năng lượng cho từng khoảng thời gian trong lúc làm việc và nghỉ ngơi (1đ) 3. Muốn tổ chức bữa ăn hợp lý ta thực hiện theo qui trình : +Xây dựng thực đơn + Choïn löïa thöïc phaåm cho thöïc ñôn +Cheá bieán moùn aên +Trình baøy baøn aên vaø thu doïn sau khi aên (2đ) 4. Xây dựng thực đơn phải theo nguyên tắc: +Thöïc ñôn coù soá löôïng vaø chaát löôïng moùn aên phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa böõa aên +Thöïc ñôn phaûi coù ñuû caùc loaïi moùn aên chính theo cô caáu cuûa böõa aên +Thöïc ñôn phaûi ñaûm baûo yeâu caàu veà maët dd cuûa böõa aên vaø hieäu quaû kinhteá cuûa moãi gia ñình (2đ) 5. . Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc bằng hiện vật do các thành viên trong gia đình tạo ra (1đ) 6. kể tên các loại thu nhập của gia đình em: hs tự ghi (2đ) - Bằng tiền -Bằng hiện vật MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 Tiết (Tiết 63) MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI 6 NĂM HỌC 2012 -2013 đề 2 NỘI DUNG KIẾN THỨC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 1. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình Phân chia thành mấy bữa ăn trong ngày SỐ CÂU SỐ ĐIỂM 1 2đ 1 1đ 2 3đ 2. -Qui trình tổ chức bữa ăn Khái niệm thực đơn chế biến món ăn SỐ CÂU SỐ ĐIỂM 1 2đ 1 2đ 2 (4đ) 4.Thu nhập trong gia đình Khái niệm hu nhập của gia đình Biện pháp để tăng thu nhập của gia đình SỐ CÂU SỐ ĐIỂM 1 1đ 1 2đ 2 (3đ) Tổng cộng 3 5đ 2 3đ 2 2đ 7 10đ ĐỀ KIỂM TRA 1. Nêu nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình ? (2đ) 2.Phân chia thành mấy bữa ăn trong ngày ? bữa ăn nào quan trọng ? vì sao ? (1đ) 3.Thực đơn là gì ?trong thực đơn bữa ăn thường ngày thường có mấy món ? (2đ) 4. Kỷ thuật chế biến món ăn qua các khâu nào ?tại sao pải trình bày món ăn ? (2đ) 5.Thu nhập của gia đình là gì ? (1đ) 6.Em làm gì để tăng thu nhập của gia đình (2đ) ĐÁP ÁN 1. Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình: +nhu cầu của các thành viên treong gia đình +Điều kiện tài chính +sự cân bằng chất dinh dưỡng +Thay đổi món ăn (2đ) 2. Phân chia thành 3bữa ăn trong ngày: sáng , trưa , tối .Bữa sáng quan trọng nhất vì phải bù đắp cho sự tiêu hóa thức ăn trong 1 đêm còn cung cấp năng lượng cho buổi sáng làm việc(1đ) 3 Thực đơn là bảng ghi lại tất cả những món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc , cỗ , liên hoan hay bữa ăn thường ngày . Thực đơn bữa ăn thường ngày có từ 3-4 món (2đ) 4.Chế biến món ăn thực hiện qua các khâu : Sơ chế thực phẩm , chế biến món ăn , trình bày món ăn . Trình bày món ăn để tạo vẻ đẹp , tăng giá trị mĩ thuật của bữa ăn , hấp dẫn và kích thích ăn ngon miệng (2đ) 5.Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc bằng hiện vật do các thành viên trong gia đình tạo ra (1đ) 6.Em có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sản xuất cùng người lớn, làm vệ sinh nhà ở , làm một số công việc nội trợ của gia đình (2đ)

File đính kèm:

  • doccong nghe 6.doc