Giáo án Công nghệ 6

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài học sinh biết:

- Khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

-Mục tiêu và chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh phương pháp học tập chuyển từ thụ động sang chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống.

- Những yêu cầu đổi mới, phương pháp học tập.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh hứng thú học tập bộ môn.

II. Chuẩn bị:

1.GV: -Tài liệu tham khảo kiến thức về gia đình, KTGĐ.

 - Tranh, Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung CT.

2. HS: SGK, tập ghi, VBT

III. Phương pháp:

- Thảo luận nhóm, trực quan, thuyết trình, vấn đáp.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp:(1 phút) kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ : (không)

3. Bài mới:

Gv giới thiệu bài : gia đình là nền tảng của xã hội , Ở đó mỗi người được sinh ra lớn lên, được nuôi dưỡng giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội. Để biết được vai trò của mỗi người đối với xã hội.

 

doc109 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Lượt xem: 2003 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để thực hành món nộm su hào. V. Rút kinh nghiệm: - Thời gian………………………………………………………………………………… - Nội dung kiến thức………………………………………………………….................... - Phương pháp giảng dạy…………………………………………………………………. - Hình thức tổ chức……………………………………………………………………….. - Thiết bị dạy học……………………………………………………………………….... --------------------------------------- o 0 o -------------------------------------- Ngày soạn: Tuần: Ngày giảng: Tiết: 52 BÀI 20: THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN – TRỘN HỖN HỢP – NỘM RAU MUỐNG I. Môc tiªu. 1. Kiến thức: - Chế biến được món ăn với yêu cầu tương tự : món nộm su hào. 2. Kỹ năng: HS biết cách vận dụng vào việc tổ chức cho gia đình những món ăn ngon, hợp vệ sinh. 3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh và an toàn thực phẩm. II. Chuẩn bị. 1. GV: SGK, vật liệu cho món nộm su hào. 2. HS : Đọc SGK bài 20, rau, dấm, đường… III. Phương pháp. - Giải thích và luyện tập. IV. Tiến trình dạy học. 1. ổn định lớp: ( 1 phút ) kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - Kiểm tra nguyên vật liệu của học sinh. 3. Bài mới. ( 25 phút ) GV: Hướng dẫn học sinh, thái, nạo su hào, cà rốt, hành để ráo nước,cho vào đĩa, xếp thịt và tôm lên trên, sau đó rưới đều nước trộn nộm. HS: Thực hành dưới sự giám sát của giáo viên. GV: Yêu cầu học sinh trình bày sản phẩm sáng tạo, màu sắc hấp dẫn, giữ được màu sắc đặc trưng của nguyên liệu. HS: Trình bày sản phẩm. - Rải rau thơm và lạc lên trên đĩa nộm, cắt ớt, tỉa hoa trên cùng. 4. Củng cố: ( 10 phút ) Gv: Cần phải làm gì để bảo đảm an toàn thực phẩm ? Hs: Cần phải rửa tay sạch và dùng găng tay khi cắt thái nguyên liệu ăn sống, hoặc khi trộn hỗn hợp. - Giữ vệ sinh nơi chế biến. - Nguyên liệu thải bỏ cần phân loại riêng rác ( hữu cơ, vô cơ) và đổ rác đúng nơi qui định. GV: Nhận xét về sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vệ sinh an toàn lao động của các nhóm trong khi thực hành. GV: Chấm sản phẩm của các tổ. 5. Hướng dẫn về nhà: ( 4 phút ) - Về nhà học bài chuẩn bị cho ôn tập. V. Rút kinh nghiệm: - Thời gian………………………………………………………………………………… - Nội dung kiến thức………………………………………………………….................... - Phương pháp giảng dạy…………………………………………………………………. - Hình thức tổ chức……………………………………………………………………….. - Thiết bị dạy học……………………………………………………………………….... --------------------------------------- o 0 o -------------------------------------- Ngày soạn: Tuần: Ngày giảng: Tiết: 53 ÔN TẬP A. MôC TI£U: 1. KiÕn thøc: - Nắm vững các kiến thức và kỹ năng về nấu ăn trong gia đình. - Cách trang tri món ăn. 2. Kü n¨ng: - Vận dụng được một số kiến thức đã học vào cuộc sống 3. Th¸i ®é: - Học sinh học nghiêm túc. B. chuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Caên cöù vaøo muïc tieâu baøi oân taäp, giaùo vieân soaïn heä thoáng caâu hoûi, baøi taäp. - Döï kieán phaân coâng noäi dung cho töøng toå hoïc sinh thaûo luaän. - Nhöõng tranh aûnh, maãu vaät lieân quan ñeán noäi dung oân taäp. 2. Häc sinh: - Giaáy vôû, buùt möïc, buùt chì. - Caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. æn ®Þnh líp: ( 1 phót ) kiÓm tra sÜ sè: 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bµi míi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi. _ Giaùo vieân phaân coâng noäi dung oân taäp cho caùc toå goàm caâu hoûi vaø baøi taäp. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän noäi dung oân taäp theo toå. + Moãi toå ñöôïc phaân coâng caâu töông öùng vôùi soá thöù töï ôû chöông + Hoïc sinh cöû thö kí vaø nhoùm tröôûng ghi keát quaû vaø trình baøy + Thaûo luaän: _ Caùc yù kieán cuûa moïi ngöôøi trong toå ñöôïc ghi laïi. Nhoùm tröôûng ghi toùm taét yù kieán cuûa caùc baïn _ Nhoùm boå sung caùc noäi dung coøn thieáu saép xeáp noäi dung coù yù truøng nhau Thảo luận nhóm _ Nhoùm tröôûng ghi toùm taét yù kieán cuûa caùc baïn * Chất đạm, Chất đường bột, Chất béo, Sinh tố ( vitamin ), Chất khoáng + Nguồn cung cấp + Chức năng dinh dưỡng * Phân nhóm thức ăn + Cơ sở khoa học + Ý nghĩa + Cách thay thế thức ăn lẩn nhau * Chất đạm + Thiếu chất đạm trầm trọng + Thừa chất đạm * Chất đường bột * Chất béo * Thịt cá * Rau, củ, quả, hạt tươi * Đậu hạt khô. Gạo * Tại sao phải quan tâm bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến món ăn * Anh hưởng của nhiệt đối với thành phần dinh dưỡng. + Chất đạm + Chất đường bột + Chất khoáng + Sinh tố * Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước + Luộc + Nấu + Kho * Phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước + Hấp * Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa + Nướng * Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo + Rán + Rang + Xào * Trộn dầu giấm* Trộn hổn hợp Hoaït ñoäng 3: Ñaïi dieän caùc toå trình baøy noäi dung ñöôïc phaân coâng tröôùc lôùp. _ Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy noäi dung traû lôøi caùc caâu hoûi ñöôïc phaân coâng. _ Giaùo vieân ñaùnh giaù, nhaän xeùt. Noäi dung oân taäp. Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lý I-Vai trò của chất dinh dưỡng II-Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn III-Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể Bài 17 : Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn I-Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. II-Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến Bài 18 : Các phương pháp chế biến thực phẩm I-Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt II-Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt 4. Cñng cè: - Gọi Hs nhắc lại các nội dung vừa ôn - Nhận xét tiết ôn tập 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: - Nhaéc nhôû hoïc sinh hoïc toaøn baøi Chöông III - Hoc bài giò sau kiểm tra 1 tiết thực hành: tỉa hoa trang trí món ăn. E. Rót kinh nghiÖm: - Thêi gian………………………………………………………………………………… - Néi dung kiÕn thøc………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………. - Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y…………………………………………………………………. - H×nh thøc tæ chøc……………………………………………………………………….. - ThiÕt bÞ d¹y häc……………………………………………………………………….... --------------------------------------- o 0 o -------------------------------------- Ngµy so¹n: TuÇn: Ngµy gi¶ng: TiÕt: 54 KiÓm tra 1 tiÕt ( thùc hµnh ) A. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: Th«ng qua bµi kiÓm tra thùc hµnh gi¸o viªn ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng vËn dông. 2. Kü n¨ng: Gióp häc sinh cã thÓ chÕ biÕn mét mãn ¨n ®¬n gi¶n cho gia ®×nh. 3. Th¸i ®é: RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn & cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh & an toµn thùc phÈm. B. ChuÈn bÞ. 1. GV: C©u hái 2. HS: Rau xµ l¸ch, hµnh, dÊm, ®­êng… C. Ph­¬ng ph¸p. - Thùc hµnh. D. TiÕn tr×nh d¹y HọC. 1. æn ®Þnh líp: ( 1 phót ) kiÓm tra sÜ sè: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: KiÓm tra thùc hµnh trén dÇu dÊm rau xµ l¸ch – tØa hoa trang trÝ Gv: KiÓm tra nguyªn vËt liÖu cña häc sinh. - Chia líp thµnh 5 nhãm ®Ó thùc hµnh. HS: Häc sinh thùc hµnh theo c¸c nhãm. GV: §i quanh líp vµ gióp ®ì häc sinh nÕu häc sinh cÇn. 4. Cñng cè: GV: Thu s¶n phÈm cña häc sinh GV: NhËn xÐt giê kiÓm tra vµ chÊm ®iÓm cho c¸c nhãm. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: - ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh tù chän. (mãn rau c¶i luéc) E. Rót kinh nghiÖm: - Thêi gian………………………………………………………………………………… - Néi dung kiÕn thøc………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………. - Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y…………………………………………………………………. - H×nh thøc tæ chøc……………………………………………………………………….. - ThiÕt bÞ d¹y häc……………………………………………………………………….... --------------------------------------- o 0 o -------------------------------------- Ngµy so¹n: TuÇn: Ngµy gi¶ng: TiÕt: 55 Thùc hµnh tù chän A. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: Sau khi häc song, häc sinh biÕt ®­îc mãn rau c¶i luéc . - N¾m v÷ng quy tr×nh thùc hiÖn mãn nµy. - ChÕ biÕn ®­îc mãn ¨n víi yªu cÇu t­¬ng tù. 2. Kü n¨ng: HS biÕt c¸ch vËn dông vµo viÖc tæ chøc cho gia ®×nh nh÷ng mãn ¨n ngon, hîp vÖ sinh. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ an toµn thùc phÈm. B. ChuÈn bÞ. 1. GV: SGK, rau c¶i, muèi, nåi 2. HS: §äc SGK bµi 20, rau c¶i, muèi, nåi… C. Ph­¬ng ph¸p. - Gi¶i thÝch vµ luyÖn tËp. D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp: ( 1 phót ) kiÓm tra sÜ sè: 2. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra nguyªn vËt liÖu cña häc sinh. 3. Bµi míi: H§1.Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. GV: Ph©n c«ng c¸c tæ nhãm thùc hµnh, yªu cÇu thùc hµnh theo ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt chÕ biÕn - Chóng ta ph¶i lùa chän nguyªn liÖu nh­ thÕ nµo ? H§2. T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. GV: H­íng dÉn häc sinh: - NhÆt bá rau giµ, óa, giËp vµ röa s¹ch - §un n­íc s«i, bá vµo mét Ýt muèi, sau ®ã cho rau vµo ®¶o ®Òu. - §îi n­íc s«i tiÕp, ®¶o thªm vµi lÇn cho rau chÝn ®Òu. - Sau khi rau chÝn tíi, vít ra ræ s¹ch vµ tr×nh bµy vµo ®Üa. HS: Thùc hµnh d­íi sù gi¸m s¸t cña gi¸o viªn GV: L­u ý c¸c lo¹i rau qu¶ ®Òu cã c¸ch luéc gièng nhau, tuú theo t×nh chÊt cña mçi lo¹i mµ thêi gian luéc cã kh¸c nhau. C¸c lo¹i rau qu¶ mÒm, Ýt x¬ th× thêi gian luéc nhanh h¬n. Rau luéc kh¸ bæ d­ìng v× cã muèi kho¸ng vµ sinh tè cña rau hoµ tan vµo. I. Nguyªn liÖu. - Chän rau t­¬i, kh«ng s©u, óa. -> Chóng ta ph¶i lùa chän vµ gi÷ thùc phÈm an toµn. - Sö dông nguyªn liÖu hîp lý & b¶o qu¶n chÊt dinh d­ìng khi chÕ biÕn. - Sö dông n­íc s¹ch ®Ó chuÈn bÞ vµ chÕ biÕn mãn ¨n. II. Quy tr×nh thùc hiÖn. - SGK - Gi÷ vÖ sinh n¬i chÕ biÕn. - Nguyªn liÖu th¶i bá cÇn ph©n lo¹i riªng r¸c ( h÷u c¬, v« c¬) vµ ®æ r¸c ®óng n¬i qui ®Þnh. 4. Cñng cè: ( 5 phót ) - C¸c tæ tr×nh bµy s¶n phÈm, tù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña m×nh, dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc Gv :NhËn xÐt vÒ sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu, vÖ sinh an toµn lao ®éng cña c¸c nhãm trong khi thùc hµnh. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: ( 1 phót ) - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tr­íc bµi 21 - ChuÈn bÞ b÷a ¨n hîp lý trong gia ®×nh., chuÈn bÞ tranh, ¶nh mét sè b÷a ¨n. E. Rót kinh nghiÖm: - Thêi gian………………………………………………………………………………… - Néi dung kiÕn thøc………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………. - Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y…………………………………………………………………. - H×nh thøc tæ chøc……………………………………………………………………….. - ThiÕt bÞ d¹y häc……………………………………………………………………….... --------------------------------------- o 0 o --------------------------------------

File đính kèm:

  • docCN6.doc