Kế hoạch giảng dạy Thể dục Lớp 8 theo tuần Học kì 2 - Năm học 2008-2009 - Nguyễn Tiến Dũng

Tuần Tiết Lớp Tên bài dạy Chuẩn bị của Thầy Chuẩn bị của Trò Đồ dùng dạy học Phương pháp giảng dạy Rút kinh nghiệm

19 37 8

A,B,C Nhảy xa- TTTC- Chạy bền - Nghiên cứu

- Soạn bài Tập luyện ở nhà Tranh nhảy xa, tranh chạy bền -Phân tích

- Làm mẫu

-Tập theo nhóm Học sinh tập luyện tích cực

 38 Nhảy xa- TTTC- - Nghiên cứu

- Soạn bài Tập luyện ở nhà Tranh nhảy xa, tranh chạy bền -Phân tích

- Làm mẫu

-Tập theo nhóm Thực hiện tốt

 

doc14 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy Thể dục Lớp 8 theo tuần Học kì 2 - Năm học 2008-2009 - Nguyễn Tiến Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 56 §¸ cÇu- BËt nh¶y Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 29 57 7 A,B,C §¸ cÇu- BËt nh¶y- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 58 §¸ cÇu- BËt nh¶y Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 30 59 7 A,B,C §¸ cÇu- BËt nh¶y- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 60 §¸ cÇu- BËt nh¶y Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 31 61 7 A,B,C §¸ cÇu- BËt nh¶y- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 62 §¸ cÇu- BËt nh¶y Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh bËt nh¶y, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y thÓ dôc 8theo tuÇn häc k× 2 n¨m häc 2008- 2009 Gi¸o viªn: NguyÔn TiÕn Dòng TuÇn TiÕt Líp Tªn bµi d¹y ChuÈn bÞ cña ThÇy ChuÈn bÞ cña Trß §å dïng d¹y häc Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Rót kinh nghiÖm 19 37 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 38 Nh¶y xa- TTTC- Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 20 39 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 40 Nh¶y xa- TTTC- Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 21 41 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 42 Nh¶y xa- TTTC- Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 22 43 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 44 Nh¶y xa- TTTC- Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 23 45 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 46 Nh¶y xa- TTTC- Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 24 47 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 48 Nh¶y xa- TTTC- TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn Thùc hiÖn tèt 25 49 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 50 Nh¶y xa- TTTC- Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 26 51 8 A,B,C Nh¶y xa- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y xa, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 52 KiÓm tra nh¶y xa Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 27 53 8 A,B,C Nh¶y cao- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao, tranh ch¹y bÒn -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 54 Nh¶y cao- TTTC Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 28 55 8 A,B,C Nh¶y cao- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 56 Nh¶y cao- TTTC Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 29 57 8 A,B,C Nh¶y cao- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 58 Nh¶y cao- TTTC Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 30 59 8 A,B,C Nh¶y cao- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm 60 Nh¶y cao- TTTC Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm 31 61 8 A,B,C Nh¶y cao- TTTC- Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Tranh nh¶y cao -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y thÓ dôc 9 theo tuÇn häc k× 2 n¨m häc 2008- 2009 Gi¸o viªn: NguyÔn TiÕn Dòng TuÇn TiÕt Líp Tªn bµi d¹y ChuÈn bÞ cña ThÇy ChuÈn bÞ cña Trß §å dïng d¹y häc Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Rót kinh nghiÖm 19 37 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 38 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 20 39 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 40 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 21 41 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 42 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 22 43 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 44 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 23 45 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 46 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 24 47 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 48 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. Thùc hiÖn tèt 25 49 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 50 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 26 51 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 52 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 27 53 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 54 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 28 55 9 A,B,C Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Häc sinh tËp luyÖn tÝch cùc 56 Nh¶y cao - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé xµ, cét, ®Öm nh¶y cao, cét, l­íi cÇu l«ng. -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 29 57 9 A,B,C KiÓm tra nh¶y cao TËp luyÖn ë nhµ Häc tÝch cùc 58 CÇu l«ng - §¸ cÇu Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé cét l­íi cÇu l«ng, cÇu ®¸ -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm Thùc hiÖn tèt 30 59 9 A,B,C CÇu l«ng - §¸ cÇu Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé cét l­íi cÇu l«ng, cÇu ®¸ -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm 60 CÇu l«ng - §¸ cÇu Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé cét l­íi cÇu l«ng, cÇu ®¸ -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm 31 61 9 A,B,C CÇu l«ng - §¸ cÇu Nghiªn cøu - So¹n bµi TËp luyÖn ë nhµ Bé cét l­íi cÇu l«ng, cÇu ®¸ -Ph©n tÝch - Lµm mÉu -TËp theo nhãm

File đính kèm:

  • docKH giang day mon TD theo tuan.doc