Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 14 - Năm học 201-2012

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Biết được một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

 2.Kĩ năng: Nắm được các phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

 3. Thái độ: HS nghiêm túc nghe bài

II. Địa điểm và phương tiện:

 - Ngoài sân trường.

III. HĐ của GV& HS:

 

doc29 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 14 - Năm học 201-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y trên địa hình tự nhiên. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: tập chạy buổi sáng. 8 - 10' 2x8n 30' 5' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình khởi động. - Gv quan sát sửa sai từng tư thế của Hs. - Ôn theo nhóm , tổ - G/v gọi 5-7 Hs tập trước lớp - ĐH do G/v điều khiển. - G/v hưỡng dẫn h/s chơi. x x x x x x x x x x 40m - Chạy theo nhóm sức khỏe. Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 12/9/2011 Giảng: 14/9/2011 Tiết 10 Thể dục – chạy ngắn I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thể dục: Biết cách thực hiện hoàn thiện bài TD ( từ nhịp 1-35 ) - Chạy ngắn: Biết cáh thực hiện đ/t bổ trợ , trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức” Ôn XP thấp – chạy lao; Học chạy gữa quãng( 60m) 2. Kĩ năng: - Thể dục: Thực hiện được hoàn thiện bài TD ( từ nhịp 1-35 ) - Chạy ngắn: Thực hiện được đ/t bổ trợ , trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức” Ôn XP thấp – chạy lao; Học chạy gữa quãng( 60m) 3. Thái độ: HS thực hiện tích cực II. Địa điểm-Phương tiện: - Sân TD THCS khánh yên trung. - Còi, cờ, vạch vôi, bàn đạp III. HĐ của GV& HS Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - lớp trưởng tập chung báo cáo. - GV. phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) * KTBC. B/ Phần cơ bản: 1. Thể dục - Ônvà hoàn thiện toàn bài( từ nhịp 1-35) 2. Chạy ngắn: a/ Ôn một số động tác bổ trợ. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - XP thấp – chạy lao b/ Kỹ thuật chạy giữa quãng. - Duy thì tần số bước chạy. - Duy trì biên độ bước chạy. *. Củng cố: - Thực hành. *. Trò chơi: - Chạy thoi tiếp sức. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn nội dung xác định. 8 - 10' 2 x 8 30' 5' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình khởi động. - Cán sự điều khiển. - Ôn tập theo nhóm, tổ lớp - Gv quan sát học sinh tập luyện, sửa sai cho h/s. - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập luyện. - Làm mẫu động tác. - Đội hình tâp theo Hs. x x x x x x x x 15- 60m - Gọi 2Hs thực hiện trước lớp. - Gv và lớp cùng nhận xét. - Giáo viên hướng dẫn cách chơi và làm trọng tài. Đội hình thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 17/9/2011 Giảng: 19/9/2011 Tiết 11 bài tD - chạy ngắn- chạy bền I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện hoàn thiện từ nhịp 1-35. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện một số đ/t bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”; Xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng(60m). - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. 2. Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện được hoàn thiện từ nhịp 1-35. - Chạy ngắn: Thực hiện được một số đ/t bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”; Xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng(60m). - Chạy bền: Thực hiện được chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. 3. Thái độ: HS tập luyện nghiêm túc tích cực II. Địa điểm - Phương tiện: - Sân TD trường THCS khánh yên trung. - 3bộ bàn đạp III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - lớp trưởng tập chung báo cáo. - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) * KTBC B/ Phần cơ bản: 1. Bài TD. - Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 2. Chạy ngắn: a/ Ôn một số động tác bổ trợ. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy đá gót chạm mông. -Xuất phát thấp – chạy lao – chay lao – chạy giữa quãng. b/ Kỹ thuật chạy giữa quãng. - Duy thì tần số bước chạy. - Duy trì biên độ bước chạy. Giai đoạn chạy giữa quãng. *. Củng cố: - Thực hành. *. Trò chơi: - Nhảy vào vòng tròn tiếp sức. 3. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn và hoàn thiện 35 động tác bài thể dục 8 - 10' 2 x 8n 30' 3l 5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình khởi động. - Ôn tập theo nhóm. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. Chia nhóm tập luyện Đội hình luyện tập . - Gv làm mẫu động tác. - phân tích kỹ thuật. - G/v hưỡng dẫn h/s tập luyện. - Gọi 2h/s có kĩ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình trò chơi - Giáo viên hướng dẫn cách chơi. - Chạy theo nhóm sức khỏe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Soạn: 19/9/2011 Giảng: 21/9/2011 Tiết 12 bài td – chạy ngắn I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện hoàn thiện từ nhịp 1- 35. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện một số động tác bổ chợ kỹ thuật; Xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng(60m). Học chạy về đích và đánh đích. 2. Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện được hoàn thiện từ nhịp 1- 35. - Chạy ngắn: Thực hiện được một số động tác bổ chợ kỹ thuật; Xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng(60m). Học chạy về đích và đánh đích. 3. Thái độ: HS nghiêm túc tập luyện II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCS khánh yên trung. - 3bộ bàn đạp + còi III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) * KTBC B/ Phần cơ bản: 1. Bài TD: - Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1- 35. 2. Chạy ngắn: - Ôn một số đ/t bổ trợ cho kĩ thuật. +. Xuất phát thấp . + Chạy lao. + Chạy giữa quãng. + Học chạy về đích và đánh đích *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn và hoàn thiện bài thể dục 8 - 10' 2x8n 30' 3x4n 5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình khởi động. Chia nhóm tập luyện Đội hình luyện tập . - Gv làm mẫu động tác. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 24/9/2011 Giảng: 26/9/2011 Tiết 13 ôn tập bài thể dục I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện hoàn thiện bài thể dục từ 1 – 35. 2. Kĩ năng: - Bài TD Qua tập luyện phát triển sự mềm dẻo trong các động tác TD. 3. Thái độ: HS thực hiện tích cực, đúng động tác II. Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCS III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập chung báo cáo. - GV phổ biến nội dung bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) * KTBC B/ Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - đến 35. Củng cố C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn 35 động tác thể dục giờ sau kiểm tra 1tiết. 8 - 10' 2 x 8 30' 5' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình khởi động. - Cán sự điều khiển. - Ôn tập theo nhóm. - Hướng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. Chia nhóm luyện tập € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv ĐHTL - Gọi 2 hoc sinh lên thực hiện dưới lớp quan sát nhận xét. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 26/9/2011 Giảng: 28/9/2011 Tiết 14 kiểm tra: bài thể dục I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Kiểm tra kỹ thuật bài thể dục liên hoàn 35 động tác. 2. Kĩ năng: Qua kiểm tra đánh giá kỹ thuật bài thể dục và mức độ tích cực của hs. 3. Thái độ: HS thực hiện tích cực nghiêm túc II. Địa diểm- Phương tiện: - Barem điểm. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập chung báo cáo. - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: - Điểm: G: thực hiện chính xác các động tác. - Điểm: K + Đ: thực hiện được các động tác. - Điểm: CĐ: thực hiện sai nhiều động tác. *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn tập chạy ngắn. 8 - 10' 2 x 8n 30' 5' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình khởi động - Cán sự điều khiển. - GV phổ biến nội dung - Mỗi đợt KT 5h/s. - Các nhóm tự cử ra 1 bạn hô to. - Giáo viên quan sát cho điểm. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv Đội hình nhận xét xuống lớp.

File đính kèm:

  • docTD 820112012.doc