Giáo án Vật lí Lớp 10 - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Văn Lợi

I.MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

- Viết được phương trình của chuyển động thẳng đều, xét dấu các đại lượng trong phương trình và

- Biết được cách chọn hệ quy chiếu cho mỗi bài toán

2. Kĩ năng:

vận dụng được các công thức vào làm bài tập.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên: Phương pháp giải và một số bài tập vận dụng

2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà

III. TIẾN TRÌNH DAY - HỌC

1. Ổn định lớp, kiểm tra si số

 2. Bài mới.

Hoạt động 1:(10’) Ổn định kiểm tra và tạo tình huống học tập

 

doc95 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Vật lí Lớp 10 - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Văn Lợi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng giải các dạng bài tập có liên quan . - Rèn cho HS kĩ năng vận dụng giải BT. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp, kiểm tra si số A A A A 2. Bài mới 1. Hoạt động 1: Ôn tập, cũng cố TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10’ CH1 Cơ năng là gì? Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường? CH2 cơ năng đàn hồi ? CH3 Nêu nội dung của dịnh luật bảo toàn cơ năng Ôn tập theo hướng dẫn Hoạt động 2: Bài tập TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 31’ Sö dông d÷ kiÖn sau: Mét vËt nÐm th¼ng ®øng lªn cao vËn tèc 6m/s. LÊy g=10m/s2 C©u 1: ®é cao cùc ®¹i vËt nhËn ®­îc gi¸ trÞ nµo sau ®©y? A. 2,4m B. 2m C.1,8m D.0,3m C©u 2: ë ®é cao nµo sau ®©y thÕ n¨ng b»ng ®éng n¨ng A. 0,45m B.0,9m C.1,15m D.1,5m C©u 3: ë ®é cao nµo thÕ n¨ng b»ng mét nöa ®éng n¨ng A.0,6m B.0,75m C.1m D1,5m HÖ c« lËp Chän mèc thÕ n¨ng t¹i vÞ trÝ nÐm C¬ n¨ng t¹i vÞ trÝ nÐm: C©u 1: T¹i ®é cao cùc ®¹i Theo ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng C©u 2: Khi thÕ n¨ng b»ng ®éng n¨ng Theo ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng C©u 3: Khi thÕ n¨ng b»ng nöa ®éng n¨ng Theo ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng Bµi 1: Mét vËt tr­ît trªn mÆt ph¼ng nghiªng biÕt chiÒu dµi cña mÆt ph¼ng nghiªng 10m gãc nghiªng 300 t×m vËn tèc cña vËt t¹i ch©n cña mÆt ph¼ng nghiªng? HÖ c« lËp Chän mèc thÕ n¨ng t¹i ch©n mÆt ph¼ng nghiªng C¬ n¨ng cña vËt t¹i ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng C¬ n¨ng t¹i ch©n Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có Hoạt động 3: Tổng kết bài học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4’ · GV yêu cầu HS: Chốt lại kiến thức, bài tập cơ bản đã học Ghi nhớ và luyện tập kỹ năng giải các bài tập cơ bản · Giao nhiệm vụ về nhà · HS Ghi nhận : Kiến thức, bài tập cơ bản đã Kỹ năng giải các bài tập cơ bản · Ghi nhiệm vụ về nhà IV. Rút kinh nghiệm. Búng Lao, ngày tháng năm 2011 Tổ trưởng Linh Thị Hạnh Ngày soạn: 16/09/2013 Ngày giảng: Lớp giảng: A1 A6 Tiết 1: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ-CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Nêu được những đặc điểm về chuyển động cơ-chuyển động thẳng đều 2. Kĩ năng: + Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài. 3. Về thái độ: Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, độc lập suy nghĩ. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Bài giảng + Hệ thống bài tập. + Phiếu học tập: 2. Học sinh: + Ôn lại những kiến thức đã học. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: HĐ1( phút): Ổn định tổ chức, Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra ở các hoạt động HĐ2 (12 phút): Hệ thống kiến thức Ôn tập HĐ 3 (20 phút): Giải bài tập Hoạt động 3 (10 phút): Củng cố - Vận dụng Hoạt động 4 (3 phút): Giao nhiệm vụ về nhà. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................ Kí duyệt, ngày .... tháng .....năm 2013 Tổ trưởng Tổ Lý - CN - TB Linh Thị Hạnh Ngày soạn: 23/08/2013 Ngày giảng: Lớp giảng: A1 A6 Tiết 2: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Nêu được những đặc điểm về chuyển động cơ-chuyển động thẳng bđ đều 2. Kĩ năng: + Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài. 3. Về thái độ: Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, độc lập suy nghĩ. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Bài giảng + Hệ thống bài tập. + Phiếu học tập: 2. Học sinh: + Ôn lại những kiến thức đã học. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: HĐ1( phút): Ổn định tổ chức, Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra ở các hoạt động HĐ2 (12 phút): Hệ thống kiến thức Ôn tập HĐ 3 (20 phút): Giải bài tập Hoạt động 3 (10 phút): Củng cố - Vận dụng Hoạt động 4 (3 phút): Giao nhiệm vụ về nhà. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................ Kí duyệt, ngày ..... tháng ..... năm 2013 Tổ trưởng Tổ Lý - CN - TB Linh Thị Hạnh Ngày soạn: 01/09/2013 Ngày giảng: Lớp giảng: A1 A6 Tiết 3: BÀI TẬP VỀ SỰ RƠI TỰ DO I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Nêu được những đặc điểm về chuyển động rơi tự do 2. Kĩ năng: + Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài. 3. Về thái độ: Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, độc lập suy nghĩ. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Bài giảng + Hệ thống bài tập. + Phiếu học tập: 2. Học sinh: + Ôn lại những kiến thức đã học. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: HĐ1( phút): Ổn định tổ chức, Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra ở các hoạt động HĐ2 (12 phút): Hệ thống kiến thức Ôn tập HĐ 3 (20 phút): Giải bài tập Hoạt động 3 (10 phút): Củng cố - Vận dụng Hoạt động 4 (3 phút): Giao nhiệm vụ về nhà. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................ Kí duyệt, ngày ..... tháng ..... năm 2013 Tổ trưởng Tổ Lý - CN - TB Linh Thị Hạnh Ngày soạn: 07/09/2013 Ngày giảng: Lớp giảng: A1 A6 Tiết 4: BÀI TẬP VỀ SỰ RƠI TỰ DO I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Nêu được những đặc điểm về chuyển động rơi tự do 2. Kĩ năng: + Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài. 3. Về thái độ: Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, độc lập suy nghĩ. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Bài giảng + Hệ thống bài tập. + Phiếu học tập: 2. Học sinh: + Ôn lại những kiến thức đã học. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: HĐ1( phút): Ổn định tổ chức, Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra ở các hoạt động HĐ2 (12 phút): Hệ thống kiến thức Ôn tập HĐ 3 (20 phút): Giải bài tập Hoạt động 3 (10 phút): Củng cố - Vận dụng Hoạt động 4 (3 phút): Giao nhiệm vụ về nhà. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................ Kí duyệt, ngày ..... tháng .... năm 2013 Tổ trưởng Tổ Lý - CN - TB Linh Thị Hạnh Ngày soạn: 15/09/2013 Ngày giảng: Lớp giảng: A1 A6 Tiết 5: BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Nêu được những đặc điểm về chuyển động tròn đều. 2. Kĩ năng: + Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài. 3. Về thái độ: Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, độc lập suy nghĩ. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Bài giảng + Hệ thống bài tập. + Phiếu học tập: 2. Học sinh: + Ôn lại những kiến thức đã học. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH: HĐ1( phút): Ổn định tổ chức, Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra ở các hoạt động HĐ2 (12 phút): Hệ thống kiến thức Ôn tập HĐ 3 (20 phút): Giải bài tập Hoạt động 3 (10 phút): Củng cố - Vận dụng Hoạt động 4 (3 phút): Giao nhiệm vụ về nhà. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................ Kí duyệt, ngày ..... tháng .... năm 2013 Tổ trưởng Tổ Lý - CN - TB Linh Thị Hạnh Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 5: CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC . I.MỤC TIÊU: - Hiểu và vận dụng các công thức cộng vận tốc để vận dụng vào giải bài tập. - Rèn luyện cho HS kĩ năng giải BT dạng công thức tính vận tốc. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Phương pháp giải và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà III. TIẾN TRÌNH DAY - HỌC: 1. Ổn định lớp, kiểm tra si số 2. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập, cũng cố . TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10’ · CH 1 Nêu các công thức cộng vận tốc? · CH 2 · CH 3 Hoạt động 2: Bài tập. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 31’ · GV nêu loại bài tập, yêu cầu Hs nêu cơ sở lý thuyết áp dụng . · GV nêu bài tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt bài toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ giữa đại lượng đã cho và cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể bài Yêu cầu HS đọc đề và phân tích dữ kiện GV hướng dẫn cách giải và gọi tên các vận tốc v1,2 ; v2,3 ; v1,3 Viết công thức cộng vận tốc và xét chiều các vectơ vận tốc cho trường hợp canô xuôi dòng. Viết công thức cộng vận tốc và xét chiều các vectơ vận tốc cho trường hợp canô ngược dòng. : · Bài 1: Một bánh xe Honda quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Xác định: a/ Chu kì, tần số của bánh xe (ĐS: T = 0,02s; f = 50Hz) b/ Tốc độ góc, gia tốc hướng tâm. Biết bán kính bánh xe là 0,5m. (ĐS: 314 rad/s) · Bài 2: Cùng một lúc từ hai địa điểm A, B cách nhau 20 km có hai xe chạy cùng chiều từ A về B. Sau 2 giờ hai xe đuổi kịp nhau. Biết xe 1 có vận tốc 20 km/h. Tính vận tốc xe 2. (ĐS: 10km/h) · Bài tập : Bài 2 : BT 6.8/25 SBT Giải Gọi v1,2 là vận tốc của canô đối với dòng chảy v2,3 là vận tốc của dòng chảy đối với bờ sông v1,3 là vận tốc của canô đối với bờ sông a/ Khi canô chạy xuôi chiều dòng chảy : b/ Khi canô chạy ngược chiều dòng chảy : Thời gian ngắn nhất để canô chạy ngược dòng chảy từ bến B về bến A là: Bài giải : Hoạt động 3: Tổng kết bài học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4’ · GV yêu cầu HS: Chốt lại kiến thức, bài tập cơ bản đã học Ghi nhớ và luyện tập kỹ năng giải các bài tập cơ bản · Giao nhiệm vụ về nhà · HS Ghi nhận : Kiến thức, bài tập cơ bản đã Kỹ năng giải các bài tập cơ bản · Ghi nhiệm vụ về nhà IV. Rút kinh nghiệm. Búng Lao, ngày tháng năm 2011 Tổ trưởng Linh Thị Hạnh

File đính kèm:

  • docGiao an tu chon bam sat Vat Li 10 ca nam nam hoc 20132014.doc