Giáo án tuần 20 lớp 3B

Tiết 1: Chào cờ

Tiết 2: Toán

Điểm ở giữa

Trung điểm của một đoạn thẳng

I/ Muùc tieõu:

- Biết điểm ở giữa hai điểm cho trước ; trung điểm của một đoạn thẳng.

- Thực hành bài tập 1,2 .

*KNS –Nhận biết trung điểm và điể giữa của đoạn thảng

II/ Chuaồn bũ: , baỷng con.

III/ Caực hoaùt ủoọng:

 

doc24 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Lượt xem: 644 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tuần 20 lớp 3B, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u ủeà baứi. - ẹoồi 1 Km = 1000m ( cuứng ủụn vũ ủo vụựi 985m) 2 Hs leõn baỷng laứm baứi laứm vaứ giaỷi thớch caựch so saựnh . Hs caỷ lụựp laứm vaứo vở Hs nhaọn xeựt. Tiết 3 Tập viết OÂn chửừ hoa: N (Ng) – Nguyeón Vaờn Troói I/ Muùc tieõu: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa N( 1 dòng chữ Ng), V, T (1 dòng); viết đúng tên riêng Nguyễn Văn Trỗi ( 1 dòng) và câu ứng dụng : Nhiễu điều ... thương nhau cùng.( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. II/ Chuaồn bũ: Maóu vieỏt hoa N (Ng) Caực chửừ Nguyeón Vaờn Troồi vaứ caõu tuùc ngửừ vieỏt treõn doứng keỷ oõ li. III/ Caực hoaùt ủoọng: Baứi cuừ: - Gv kieồm tra HS vieỏt baứi ụỷ nhaứ. Moọt Hs nhaộc laùi tửứ vaứ caõu ửựng duùng ụỷ baứi trửụực. Gv nhaọn xeựt baứi cuừ. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi + ghi tửùa. * Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu chửừ N (Ng) hoa. - Gv treo chửừừ maóu cho Hs quan saựt. - Neõu caỏu taùo chửừ N (Ng). * Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón Hs vieỏt treõn baỷng con. Luyeọn vieỏt chửừ hoa. - Gv cho Hs tỡm caực chửừ hoa coự trong baứi: N (Ng Nh), V, T (Tr). - Gv vieỏt maóu, keỏt hụùp vụựi vieọc nhaộc laùi caựch vieỏt tửứng chửừ. - Gv yeõu caàu Hs vieỏt chửừ “V, T (Tr)” vaứo baỷng con. Hs luyeọn vieỏt tửứ ửựng duùng. - Gv goùi Hs ủoùc tửứ ửựng duùng: Nguyễn Văn Trỗi. - Gv giụựi thieọu: Nguyễn Văn Trỗi ( 1940 – 1964) laứ anh huứng lieọt sú thụứi choỏng Mú, queõ ụỷ huyeọn ẹieọn Baứn, tổnh Quaỷng Nam. Anh Nguyễn Văn Trỗi ủaởt bụm ụỷ caàu Coõng Lớ, mửu gieỏt boọ quoỏc phoứng Mú Maộc Na – ma – ra. - Gv yeõu caàu Hs vieỏt vaứo baỷng con. Luyeọn vieỏt caõu ửựng duùng. Gv mụứi Hs ủoùc caõu ửựng duùng. Nhieóu ủieàu phuỷ laỏy giaự gửụng. Ngửụứi trong moọt nửụực phaỷi thửụng nhau cuứng. - Gv giaỷi thớch caõu ca dao: Ca ngụùi nhửừng ủiaù danh lũch sửỷ, nhửừng tieỏn coõng cuỷa quaõn daõn ta. * Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón Hs vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt. - Gv neõu yeõu caàu: + Vieỏt chửừ Ng: 1 doứng cụừ nhoỷ. + Vieỏt chửừ V, T: 1 doứng. + Vieỏ chửừ Nguyeón Vaờn Troồi: 2 doứng cụừ nhoỷ. + Vieỏt caõu tuùc ngửừ 2 laàn. - Gv theo doừi, uoỏn naộn. - Nhaộc nhụỷ caực em vieỏt ủuựng neựt, ủoọ cao vaứ khoaỷng caựch giửừa caực chửừ. * Hoaùt ủoọng 3: Chaỏm chửừa baứi. - Gv thu tửứ 5 ủeỏn 7 baứi ủeồ chaỏm. - Gv nhaọn xeựt tuyeõn dửụng moọt soỏ vụỷ vieỏt ủuựng, vieỏt ủeùp. Hs quan saựt. Hs neõu. Hs tỡm. Hs quan saựt, laộng nghe. Hs vieỏt caực chửừ vaứo baỷng con. Hs ủoùc: teõn rieõng : Nguyễn Văn Trỗi. . Moọt Hs nhaộc laùi. Hs vieỏt treõn baỷng con. Hs ủoùc caõu ửựng duùng: Hs vieỏt treõn baỷng con caực chửừ: Nhieóu, Ngửụứi. Hs vieỏt vaứo vụỷ 3. Cuỷng coỏ – daởn doứ. Veà luyeọn vieỏt theõm phaàn baứi ụỷ nhaứ. Chuaồn bũ baứi: OÂn chửừ O, OÂ, ễ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tiờ́t 4: Hướng dõ̃n tự học: Học sinh luyợ̀n đọc bài Thứ Sáu ngày 18 tháng 1 năm 2013 Tiết 1: Toán PHEÙP COÄNG CAÙC SOÁ TRONG PHAẽM VI 10.000. I/ Muùc tieõu: - Biết cộng các số trong phạm vi 10 000 ( bao gồm đặt tính và tính đúng). - Biết giải toán có lời văn ( có phép cộng các số trong phạm vi 10 000). II/ Chuaồn bũ: Baỷng phuù. III/ Caực hoaùt ủoọng: 1. Baứi cuừ: Luyeọn taọp. Goùi 1 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi 2., 3 - Nhaọn xeựt, ghi ủieồm. - Nhaọn xeựt baứi cuừ. 2. Baứi mụựi Giụựi thieọu baứi – ghi tửùa. Giụựi thieọu pheựp coọng 3526 + 2759. - Gv neõu pheựp coọng 3526 + 2759 . - Gv yeõu caàu Hs thửùc hieọn pheựp tớnh. - Gv hoỷi: Muoỏn coọng hai soỏ coự ủeỏn boỏn chửừ soỏ ta laứm theỏ naứo? * 6 coọng 9 baống 15, vieỏt 5 nhụự 1. 3526 * 2 coọng 5 baống 7, theõm 1 baống 8, vieỏt 8. + 2759 * 5 coọng 7 baống 12, vieỏt 2 nhụự 1 6285 * 3 coọng 2 baống 5, theõm 1 baống 6, vieỏt 6. - Gv nhaọn xeựt: Muoỏn coọng hai soỏ coự ủeỏn boỏn chửừ soỏ ta vieỏt caực soỏ haùng sao cho caực chửừ soỏ ụỷ cuứng moọt haứng ủeàu thaỳng coọt vụựi nhau:, chửừ soỏ haứng ủụn vũ thaỳng coọt vụựi chửừ soỏ haứng ủụn vũ, chửừ soỏ haứng chuùc thaỳng coọt vụựi chửừ soỏ haứng chuùc, roài vieỏt daỏu coọng, keỷ vaùch ngang vaứ coọng tửứ phaỷi sang traựi. Baứi 1: - Gv cho 1 Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi: - Gv yeõu caàu Hs tửù laứm vaứo nhaựp Boỏn Hs leõn baỷng laứm baứi. - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi: 5341 7915 4507 8425 + 1488 +1346 + 2568 + 618 6829 9261 7075 9043 Baứi 2: - Gv mụứi 1 Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi: - Gv yeõu caàu Hs laứm.baứi vaứo baỷng con - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi. Coọt phaàn b HS khaự gioỷi thửùc hieọn . b) 5716 707 + 1749 + 5857 7465 6564 Baứi 3: - Gv mụứi Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. - Gv cho Hs phaõn tớch ủeà - Gv yeõu caàu caỷ lụựp laứm vaứo vở. Moọt Hs leõn baỷng laứm - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi: Soỏ caõy caỷ hai ủoọi troàng ủửụùc laứ: 3680 + 4220 = 7900 ( caõy) ẹaựp soỏ: 7900 caõy Baứi 4: - Mụứi 1 Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. - Gv mụứi 1 Hs nhaộc laùi caựch tỡm trung ủieồm. - Gv cho Hs neõu mieọng tửứng trung ủieồm cuỷa moói caùnh hỡnh chửừ nhaọt ABCD. - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi. - Trung ủieồm caùnh AB laứ ủieồm M - Trung ủieồm caùnh AD laứ ủieồm Q - Trung ủieồm caùnh DC laứ ủieồm P - Trung ủieồm caùnh BC laứ ủieồm N 3 .Cuỷng coỏ – daởn doứ. - Veà taọp laứm laùi baứi. Chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Goùi vaứi hoùc sinh leõn baỷng thửùc hieọn Lụựp nhaọn xeựt . Hs ủaởt vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh 3526 + 2759 6285 Ta coọng tửứ haứng ủụn vũ, haứng chuùc, haứng traờm, haứng nghỡn. 4 –5 Hs laởp laùi. Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. Hoùc sinh caỷ lụựp laứm baứi vaứo nhaựp 4 Hs leõn baỷng laứm. Hs nhaọn xeựt. ẹaởt tớnh roài tớnh Caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con. 2 Hs leõn baỷnglaứm baứi Hs nhaọn xeựt. Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. Hs phaõn tớch ủeà Hs caỷ lụựp laứm vaứo vở. 1 Hs leõn baỷng laứm Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. Hs nhaộc laùi 4 Hs neõu mieọng Hs caỷ lụựp nhaọn xeựt. Tiết 2: Tập làm văn Baựo caựo hoaùt ủoọng. I/ Muùc tieõu: - Bước đầu biết báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học( BT 1) ; viết lại một phầnnội dung báo cáo trên( về học tập, hoặc về lao động ) theo mẫu (BT 2). II/ Chuaồn bũ: Baỷng lụựp vieỏt caực caõu hoỷi gụùi yự. III/ Caực hoaùt ủoọng: Baứi cuừ: - Gv goùi 2 Hs ủoùc laùi baỷng baựo caựo. - Gv nhaọn xeựt baứi kieồm tra. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi + ghi tửùa. * Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón Hs laứm baứi. + Baứi taọp 1: - Gv mụứi Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa BT. - Gv yeõu caàu Hs dửùa vaứo baứi Baựo caựo keỏt quaỷ thaựng thi ủua “ Noi gửụng chuự boọ ủoọi”. Haừy baựo caựo keỏt quaỷ hoùc taọp, lao ủoọng cuỷa toồ em trong thaựng qua. - Gv Nhaộc nhụỷ Hs . + Baựo caựo hoaùt ủoọng cuỷa toồ chổ theo 2 muùc : Muùc 1: Hoùc taọp. Muùc 2: Lao ủoọng. Trửụực khi ủi vaứo caực noọi dung cuù theồ, caàn noựi Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. lụứi mụỷ ủaàu : “ Thửa caực baùn”. + Baựo caựo caàn chaõn thửùc, ủuựng thửùc teỏ hoaùt ủoọng cuỷa toồ mỡnh + Moói baùn ủoựng vai toồ trửụỷng caàn baựo caựo vụựi lụứi leừ roừ raứng, raứnh maùch, thaựi ủoọ ủaứng hoaứng, tửù tin. - Gv yeõu caàu caực toồ laứm vieọc: + Caực thaứnh vieõn trao ủoồi, thoỏng nhaỏt keỏt quaỷ hoùc taọp vaứ lao ủoọng cuỷa toồ trong thaựng. + Laàn lửụùt tửứng hs ủoựng vai toồ trửụỷng. Baựo caựo trửụực lụựp veà keỏt quaỷ hoùc taọp vaứ lao ủoọng cuỷa toồ mỡnh. + Moọt vaứi Hs ủoựng vai toồ trửụỷng thi trỡnh baứy baựo caựo trửụực lụựp. Caỷ lụựp bỡnh choùn baùn coự baỷn caựo caựo toỏt nhaỏt. + Baứi taọp 2: - Yeõu caàu hs ủoùc ủeà baứi. - Gv phaựt baỷn phoõ toõ maóu baựo caựo cho tửứng Hs. Vaứ giaỷi thớch: + Baựo caựo naứy coự phaàn quoỏc hieọu. + Coự ủiaù ủieồm, thụứi gian vieỏt. + Teõn baựo caựo ; baựo caựo cuỷa toồ , lụựp, trửụứng naứo. + Ngửụứi nhaọn baựo caựo. - Gv nhaộc Hs: ủieàn vaứo maóu baựo caựo noọi dung thaọt ngaộn goùn, roừ raứng. - Tửứng hs tửụỷng tửụùng mỡnh laứ toồ trửụỷng, vieỏt baựo caựo cuỷa toồ veà caực maởt hoùc taọp, lao ủoọng. - Gv nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng nhửừng baùn keồ toỏt. Hs laộng nghe. Caực thaứnh vieõn trao ủoồi trong nhoựm. Hs caỷ lụựp laàn lửụùt ủoựng vai toồ trửụỷng ủeồ baựo caựo trửụực lụựp. Moọt vaứi Hs thi baựo caựo trửụực lụựp. Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. Hs laộng nghe. Hs ủieàn vaứ noọi dung baỷng baựo caựo. Hs ủoùc baỷng baựo caựo cuỷa mỡnh. Hs caỷ lụựp nhaọn xeựt. 3. Cuỷng coỏ daởn doứ. Veà nhaứ taọp keồ laùi chuyeọn. Chuaồn bũ baứi: Noựi veà trớ thửực . Nghe keồ: Naõng niu tửứng haùt gioỏng. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tiết 3: Thực hành Tiếng việt Mụỷ roọng voỏn tửứ: Toồ quoỏc. Daỏu phaồy. I/ Muùc tieõu: Củng cố cho HS: - Nắm được nghĩa một số từ ngữ về Tổ quốc để xếp đúng các nhóm( BT 1) - Bước đầu biết kể về một vị anh hùng ( BT 2) - Đặt thêm được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ( BT 3). II/ Chuaồn bũ: Baỷng lụựp vieỏt BT1. BT2.BT3 III/ Caực hoaùt ủoọng: 1Baứi cuừ: Nhaõn hoaự. OÂõn caựch ủaởt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi “ Khi naứo”. - Gv goùi 2 Hs leõn laứm BT2 vaứ BT3. - Gv nhaọn xeựt baứi cuỷa Hs. 2Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi + ghi tửùa. Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón laứm baứi taọp. . Baứi taọp 1: - Gv cho Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. - Gv yeõu caàu Hs laứm vieọc theo nhoựm. Sau ủoự Hs noỏi tieỏp nhau phaựt bieồu yự kieỏn. - Gv mụứi 3 Hs leõn baỷng thi laứm baứi. - Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi. . Baứi taọp 2: - Gv mụứi 1 Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. . Baứi taọp 3: Nêu YC - Gv mụứi hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi - Gv chia lụựp thaứnh 3 nhoựm. Caực nhoựm thi ủua laứm baứi. - Gv nhaọn xeựt choỏt lụựi giaỷi ủuựng. Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa ủeà baứi. Caực em trao ủoồi theo caởp. . 3 Hs leõn baỷng thi laứm baứi. Hs nhaọn xeựt. Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. Hs ủoùc baứi. Hs laứm baứi caự nhaõn vaứVBT. Hs caỷ lụựp thi keồ chuyeọn. Hs laộng nghe. Hs chửừa baứi vaứo VBT. Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi. Hs thaỷo luaọn theo nhoựm. ẹaùi dieọn caực nhoựm leõn baỷng daựn keỏt quaỷ cuỷa nhoựm mỡnh. Hs nhaọn xeựt. 3. Cuỷng coỏ daởn doứ. Chuaồn bũ : Nhaõn hoựa.OÂõn caựch ủaởt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi “ ễÛ ủaõu”. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tiết 4: Hướng dõ̃n tự hoc: HS làm vào vở Thực hành kĩ năng Toán

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 20 lop 3b.doc