Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 51 đến Tiết 60

 I- Mục tiêu :

 Cho HS thực hiện

- Nhảy xa :

+ Luyện tập nâng cao kĩ thuật, thành tích nhảy xa chuẩn bị kiểm tra

- Chạy bền :

+'' Chim bay cò bay''

II- Địa điểm - phương tiện :

- Sân trường

- GV :giáo án, hố cát, bóng ném

- HS : trang phục gọn gàng,giày ba ta

III- Các bước tiến hành :

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/03/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 51 đến Tiết 60, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- GV :gi¸o ¸n, hè c¸t, bãng nÐm - HS : trang phôc gän gµng,giµy ba ta III- C¸c b­íc tiÕn hµnh : Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A- PhÇn më ®Çu : 1- GV nhËn líp : - N¾m sÜ sè, trang phôc, søc khoÎ cña HS - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2- Khëi ®éng : - Xoay c¸ khíp - Ðp dÎo - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau 3- KiÓm tra bµi cò : §iÒu 22 luËt ®¸ cÇu B- PhÇn c¬ b¶n : 1- §¸ cÇu : + Giíi thiÖu ®iÒu 23 LuËt ®¸ cÇu + Ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §Êu tËp 3- Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn C- PhÇn kÕt thóc : - Th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ : + ¤n t©ng cÇu b¨ng ®ïi, m¸ trong, mu bµn ch©n + LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo s¸ng sím. 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28- 30' 20-23' 5-7' 5-7' - C¸n sù cho líp xÕp 4 hµng ngang b¸o c¸o: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV - C¸n sù cho xoay c¸c khíp theo 4hµng ngang sau chuyÓn sang ®éi h×nh: ······½® ······½® ······½® ······½® - GV gäi 1-3 em lªn thùc hiÖn ®¸nh gi¸ cho ®iÓm - GV h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···½® A1 B2 A2 B1 GV - GV h­íng dÉn l¶m träng tµi - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh - Gv h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo 2 tèp, 1tèp nam, 1 tèp n÷ - C¸n sù cho líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo 4 hµng ngang so le : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV TuÇn 29 Ngµy so¹n : TiÕt 57 Ngµy gi¶ng : ®¸ cÇu - ch¹y bÒn I- Môc tiªu : Cho HS thùc hiÖn - §¸ cÇu : + LuyÖn tËp ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n +§Êu tËp - Ch¹y bÒn : +LuyÖn tËp ch¹y bÒn II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn : - S©n tr­êng - GV :gi¸o ¸n, hè c¸t, bãng nÐm - HS : trang phôc gän gµng,giµy ba ta III- C¸c b­íc tiÕn hµnh : Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A- PhÇn më ®Çu : 1- GV nhËn líp : - N¾m sÜ sè, trang phôc, søc khoÎ cña HS - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2- Khëi ®éng : - Xoay c¸ khíp - Ðp dÎo - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau 3- KiÓm tra bµi cò : §iÒu 23 LuËt ®¸ cÇu B- PhÇn c¬ b¶n : 1- §¸ cÇu : + Ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §Êu tËp 3- Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn C- PhÇn kÕt thóc : - Th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ : + ¤n t©ng cÇu b¨ng ®ïi, m¸ trong, mu bµn ch©n + LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo s¸ng sím. 8-10' 1-2' 4-6' 2x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28- 30' 20-23' 5-7' 5-7' - C¸n sù cho líp xÕp 4 hµng ngang b¸o c¸o: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV - C¸n sù cho xoay c¸c khíp theo 4hµng ngang sau chuyÓn sang ®éi h×nh: ······½® ······½® ······½® ······½® - GV gäi 1-3 em lªn thùc hiÖn ®¸nh gi¸ cho ®iÓm - GV h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···½® A1 B2 A2 B1 GV - GV h­íng dÉn l¶m träng tµi - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh - Gv h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo 2 tèp, 1tèp nam, 1 tèp n÷ - C¸n sù cho líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo 4 hµng ngang so le : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV TiÕt 58 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : ®¸ cÇu - ch¹y bÒn I- Môc tiªu : Cho HS thùc hiÖn - §¸ cÇu : + Giíi thiÖu chiÕn thuËt ph¸t cÇu cã ng­êi che + LuyÖn tËp ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n +§Êu tËp ( Theo luËt vµ chiÕn thuËt ®· häc ) - Ch¹y bÒn : +LuyÖn tËp ch¹y bÒn II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn : - S©n tr­êng - GV :gi¸o ¸n, hè c¸t, bãng nÐm - HS : trang phôc gän gµng,giµy ba ta III- C¸c b­íc tiÕn hµnh : Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A- PhÇn më ®Çu : 1- GV nhËn líp : - N¾m sÜ sè, trang phôc, søc khoÎ cña HS - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2- Khëi ®éng : - Xoay c¸ khíp - Ðp dÎo - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau - Ch¹y lao B- PhÇn c¬ b¶n : 1- §¸ cÇu : + Giíi thiÖu chiÕn thu¹t ph¸t cÇu cã ng­êi che + Ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §Êu tËp ( Theo luËt vµ chiÕn thuËt ®· häc ) 3- Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn C- PhÇn kÕt thóc : - Th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ : + ¤n t©ng cÇu b¨ng ®ïi, m¸ trong, mu bµn ch©n + LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo s¸ng sím. 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 2x10m 28- 30' 20-23' 5-7' 5-7' - C¸n sù cho líp xÕp 4 hµng ngang b¸o c¸o: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV - C¸n sù cho xoay c¸c khíp theo 4hµng ngang sau chuyÓn sang ®éi h×nh: ······½® ······½® ······½® ······½® - GV h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···½® A1 B2 A2 B1 GV - GV h­íng dÉn l¶m träng tµi - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh - Gv h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo 2 tèp, 1tèp nam, 1 tèp n÷ - C¸n sù cho líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo 4 hµng ngang so le : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV TuÇn 30 Ngµy so¹n : TiÕt 59 Ngµy gi¶ng : ®¸ cÇu - ch¹y bÒn I- Môc tiªu : Cho HS thùc hiÖn - §¸ cÇu : + Giíi thiÖu c¸ch ph©n chia khu vùc kiªm so¸t trªn s©n + LuyÖn tËp ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n +§Êu tËp ( Theo luËt vµ chiÕn thuËt ®· häc ) - Ch¹y bÒn : +LuyÖn tËp ch¹y bÒn II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn : - S©n tr­êng - GV :gi¸o ¸n, hè c¸t, bãng nÐm - HS : trang phôc gän gµng,giµy ba ta III- C¸c b­íc tiÕn hµnh : Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A- PhÇn më ®Çu : 1- GV nhËn líp : - N¾m sÜ sè, trang phôc, søc khoÎ cña HS - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2- Khëi ®éng : - Xoay c¸ khíp - Ðp dÎo - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau - Ch¹y lao B- PhÇn c¬ b¶n : 1- §¸ cÇu : + Giíi thiÖu c¸ch ph©n chia khu vùc kiÓm so¸t trªn s©n + Ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §Êu tËp ( Theo luËt vµ chiÕn thuËt ®· häc ) 3- Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn C- PhÇn kÕt thóc : - Th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ : + ¤n t©ng cÇu b¨ng ®ïi, m¸ trong, mu bµn ch©n + LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo s¸ng sím. 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 2x10m 28- 30' 20-23' 5-7' 5-7' - C¸n sù cho líp xÕp 4 hµng ngang b¸o c¸o: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV - C¸n sù cho xoay c¸c khíp theo 4hµng ngang sau chuyÓn sang ®éi h×nh: ······½® ······½® ······½® ······½® - GV h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···½® A1 B2 A2 B1 GV - GV h­íng dÉn l¶m träng tµi - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh - Gv h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo 2 tèp, 1tèp nam, 1 tèp n÷ - C¸n sù cho líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo 4 hµng ngang so le : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV TiÕt 60 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : ®¸ cÇu - ch¹y bÒn I- Môc tiªu : Cho HS thùc hiÖn - §¸ cÇu : + Giíi thiÖu chiÕn thuËt ph¶n c«ng b»ng ch¾n cÇu + LuyÖn tËp ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n +§Êu tËp ( Theo luËt vµ chiÕn thuËt ®· häc ) - Ch¹y bÒn : +LuyÖn tËp ch¹y bÒn II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn : - S©n tr­êng - GV :gi¸o ¸n, hè c¸t, bãng nÐm - HS : trang phôc gän gµng,giµy ba ta III- C¸c b­íc tiÕn hµnh : Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p tæ chøc A- PhÇn më ®Çu : 1- GV nhËn líp : - N¾m sÜ sè, trang phôc, søc khoÎ cña HS - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2- Khëi ®éng : - Xoay c¸ khíp - Ðp dÎo - Ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau - Ch¹y lao B- PhÇn c¬ b¶n : 1- §¸ cÇu : + Giíi thiÖu chiÕn thuËt ph¶n c«ng b»ng ch¾n cÇu + Ph¸t cÇu thÊp ch©n, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu cao ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §¸ cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n + §Êu tËp ( Theo luËt vµ chiÕn thuËt ®· häc ) 3- Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn C- PhÇn kÕt thóc : - Th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ : + ¤n t©ng cÇu b¨ng ®ïi, m¸ trong, mu bµn ch©n + LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo s¸ng sím. 8-10' 1-2' 6-8' 2x8nh 2x10m 2x10m 2x10m 2x10m 28- 30' 20-23' 5-7' 5-7' - C¸n sù cho líp xÕp 4 hµng ngang b¸o c¸o: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV - C¸n sù cho xoay c¸c khíp theo 4hµng ngang sau chuyÓn sang ®éi h×nh: ······½® ······½® ······½® ······½® - GV h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···½® A1 B2 A2 B1 GV - GV h­íng dÉn l¶m träng tµi - HS thùc hiÖn theo ®éi h×nh - GV h­íng dÉn gi¸m s¸t - HS thùc hiÖn theo 2 tèp, 1tèp nam, 1 tèp n÷ - C¸n sù cho líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo 4 hµng ngang so le : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GV

File đính kèm:

  • docgiao an day.doc
Giáo án liên quan