Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 21: Nhảy cao; Chạy bền (Chuẩn kiến thức)

I .NHIỆM VỤ:

 -Nhảy cao: Ôn một số động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang; Đà 1 bước giậm nhảy-đá lăng; Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

 -Chạy bền: Trò chơi: “Chaïy dích daéc tieáp söùc”

II.YÊU CẦU:

 -HS nghiêm túc, trật tự trong giờ học, thực hiện động tác đúng chính xác, tích cực và tự giác.

 -Nhảy cao:

 -Chơi đúng luật – đúng yêu cầu

 -Thông qua trò chơi giáo dục đạo đức, tác phong động tác chính xác, tinh thần tập thể, đồng thời rèn luyện sức bền. Qua đó tất caû các em vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để nâng cao sức khỏe phục vụ cho học tập và lao động

III. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN:

 -Sân tập

 - Phương tiện: Còi, vôi, cờ, tranh, 4 quả bóng

 IV/.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 21: Nhảy cao; Chạy bền (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-TỔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -BÀI SOẠN: Số -TUẦN: 11 -THỜI GIAN: 45 Phút -TIẾT: 21 -NGÀY SOẠN: . . . . . . . . . . . . . . . -NGÀY DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . I .NHIỆM VỤ: -Nhảy cao: Ôn một số động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang; Đà 1 bước giậm nhảy-đá lăng; Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. -Chạy bền: Trò chơi: “Chaïy dích daéc tieáp söùc” II.YÊU CẦU: -HS nghiêm túc, trật tự trong giờ học, thực hiện động tác đúng chính xác, tích cực và tự giác. -Nhảy cao: -Chơi đúng luật – đúng yêu cầu -Thông qua trò chơi giáo dục đạo đức, tác phong động tác chính xác, tinh thần tập thể, đồng thời rèn luyện sức bền. Qua đó tất caû các em vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để nâng cao sức khỏe phục vụ cho học tập và lao động III. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: -Sân tập - Phương tiện: Còi, vôi, cờ, tranh, 4 quả bóng IV/.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHAÀN VAØ NOÄI DUNG TG LVÑ YEÂU CAÀU VAØ CHÆ DAÃN KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC VAØ PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY I. MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: 2.Phổ biến NV-YC: 3.Khởi động: a.Khởi động chung: -Tại chỗ xoay các khớp: b.Khởi động CM: -Chạy bước nhỏ: -Chạy nâng đùi: -Chạy đá gót chạm mông: -Chạy tăng tốc: 4.Kiểm tra bài cũ: II. CƠ BẢN: 1/ Nhaûy cao: a/ OÂân ñoäng taùc ñaù laêng tröôùc – sau: -Ñaù laêng sang ngang -Ñaø 1 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng * Cuûng coá: b/ Troø chôi: “Loø coø tieáp söùc” -Chuaån bò: -Caùch chôi: -Luaät: 2/Chaïy beàn: Troø chôi: “Chaïy dích daéc tieáp söùc” III.KẾT THÚC: 1/Củng cố: 2/ Thả lỏng: 3/ Nhận xét: -Đánh giá: -Dặn dò Bài tập về nhà Nội dung tiết sau 4/ Xuống lớp: 8-10 ph 2 x 8 nh 1-2 lần 8 -10m 8 -10m 8 -10m 30 m 28-30 ph 23-25ph 15 ph 1-2 ph 2-3 HS 5-7 ph 5-7 ph 5 - 7 ph 2 - 3 ph 2 - 3 ph -Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo sĩ số. -Giáo viên ghi nhận HS vắng, tình trạng sức khỏe HS, kiểm tra vệ sinh sân tập, trang phục, dụng cụ. -Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu nội dung, phương pháp, thang điểm kiểm tra. Học sinh nghiêm túc, chú ý lắng nghe. -Nội dung yêu cầu như tiết học trước. -Yêu cầu tích cực, đều. -Nội dung yêu cầu như tiết học trước. -Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật và cự ly quy định. -Không kiểm tra bài cũ (do tiết kiểm tra). -Yeâu caàu: Thöïc hieän chaân thaúng, gaäp baøn chaân, ñaù caøng cao caøng toát, giöõ ñöôïc thaêng baèng -Yeâu caàu: Thöïc hieän chaân truï thaúng theo ñaø kieång goùt, chaân laêng theo ñaø ñaù cao veà tröôùc, baøn chaân moùc laïi hình baøn cuoác, ñaù caøng cao caøng toát, giöõ ñöôïc thaêng baèng. -Yeâu caàu: Ñoäng taùc thöïc hieän nhö treân nhöng khi chaân laêng buoâng töø treân cao phía tröôùc xuoáng thaáp thì duøng söùc ñaù maïnh leân cao ôû phía sau laêng cao ra sau, khoâng haï thaáp troïng taâm maø phaûi kieång goùt chaân truï. -Yeâu caàu: Duøng söùc cuûa ñuøi ñaù maïnh chaân laêng sang ngang-leân cao sau ñoù thaû loûng buoâng chaân xuoáng (khoâng chaïm ñaát, maø hôi co laïi). * Chuù yù: thaû loûng khi chaân buoâng xuoáng. -Chuaån bò: Ñöùng chaân laêng tröôùc, chaân giaäm sau, 2 tay buoâng töï nhieân. -Ñoäng taùc: Chaân giaäm böôùc ra tröôùc, chaân laêng ñaù maïnh töø sau ra tröôùc leân cao, 2 tay phoái hôïp ñaùnh leân giöõ thaêng baèng. -Gv choïn 1 nam, 1 nöõ leân thöïc hieän laïi caùc ñoäng taùc ñaù laêng vöøa hoïc. -Chia 4 toå laøm 4 ñoäi. Keõ vaïch XP caùch vaïch giôùi haïn 10 – 15m . -Các ñoäi ñöùng sau vaïch XP, nghe tieáng coøi 4 em ñaàu haøng loø coø ñeán vaïch giôùi haïn nhaûy qua roài chaïy veà chaïm tay baïn thöù 2 cuõng thöïc hieän nhö vaäy, ñoäi naøo veà tröôùc ñuùng luaät, ñuùng yeâu caàu laø thaéng. -Veà chaïm tay baïn, baïn môùi rôøi vaïch XP. Leân nhaûy qua vaïch giôùi haïn môùi chaïy veà. -Yeâu caàu: +Loø coø nhanh nhöng caån thaän. +Chaïm tay nheï +Veà ñöùng 2 beân coå vuõ toå mình. -Yeâu caàu: Tham gia tích cực, đúng luật trò chơi nhằm phát triển sức bền. -Noäi dung, caùch chôi (Ñaõ soaïn ôû tieát 9). -Ñaõ thöïc hieän ôû treân (phaàn cô baûn). -Yêu cầu: Hít thở sâu, điều hòa, nghiêm túc. -Đội hình vòng tròn thả lỏng, cán sự hô nhịp vừa đi vừa hít thở thả lỏng sau đó đứng lại lắc tay chân.Tích cực, đúng động tác, đúng số lần. -Kỹ năng vận động, khả năng tiếp thu bài, nỗ lực phấn đấu của HS, trang phục, dụng cụ, vệ sinh. -Tinh thần thái độ học tập, trật tự, kỷ luật. -Luyện tập caùc ñoäng taùc boå trô nhaûy cao -Chạy bền: Luyện tập chạy bền vào buổi sáng hoặc chiều. -Nhaûy cao: Nhö noäi dung tieát 21, chaïy ñaø chính dieän – giaäm nhaûy co chaân qua xaø. -Chaïy beàn : Luyeän taäp chaïy beàn. -Hô to, rõ, khỏe khoắn. xxxxxxxxxxx Đội hình 4 hàng xxxxxxxxxxx ngang cự ly hẹp. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -Đội hình 4 hàng ngang, cự ly rộng đứng so le khởi động. cán sự hướng dẫn lớp khởi động chung theo nhịp đếm. GV theo dõi nhắc nhỡ HS cả lớp thực hiện tích cực. -Đội hình khởi động CM: -Ñoäi hình: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x v -Gv neâu yeâu caàu cô baûn cuûa ñoäng taùc, coù laøm maãu 1 – 2 laàn. -Neâu sai laàm thöôøng maéc (ñaù goái bò co hoaëc thaáp) -Gv laøm maãu chaäm lôùp taäp theo. Sau ñoù chia nhoùm taäp luyeän x x x x x x v x x x x x x v x x x x x x v x x x x x x v -ÑH 4 haøng ngang ngoài, Gv goïi hs leân thöïc hieän. -Gv vaø hs quan saùt bieåu döông hs taäp toát, ñoäng vieân hs taäp coøn yeáu. -Gv neâu teân troø chôi, luaät, yeâu caàu. Taùc duïng, giaùo duïc. -Xöû lyù: +Thaéng: Veà tröôùc, ñuùng luaät, ñuùng yeâu caàu (tuyeân döông) +Thua: Veà sau, phaïm luaät (phaït) +Thaéng: Veà tröôùc, sai luaät (phaït) +Thua: Veà sau, ñuùng luaät (ñoäng vieân) * Phaït: Loø coø 1 voøng quanh lôùp. -ÑH troø chôi: nhö tieát 9 -Đội hình thả lỏng: (voøng troøn). -Xếp loại tiết học ghi ký sổ đầu bài. -Đội hình 4 hàng ngang ngồi, GV nhận xét đánh giá hướng dẫn HS bài tập về nhà cụ thể. -Nhắc HS tiết học sau kiểm tra bài TD. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx -GV hô: “Thể dục”, HS hô: “Khỏe”. BỔ SUNG GIÁO ÁN: 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docGA 21.doc