Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình cả năm

* Giới thiệu chương trình: • ĐHENÔn tập, hoãn thiện các kỹ năng đã học ở lớp 6 78. -Thể dục: Bại TDPTC 45 động tic. • Điển kinh: Chạy ngắn, chạy bền, nháy cao, nhảy xa, nem bong - Môn thể thao tự chọn:Đi cầu, bóng chuyền, bóng da, boi. * Biên chế tổ chức tập luyện cử cân sự Idp, cân sự tố.

* Thống nhất một số yêu cầu chung trong quá trìnữ | học tập.

* Ôn phẩn ĐHĐN tại chố: Ôn các nội dung tập hợp hang dọc, ngang, dong hang các cụlý, chỉnh đốn cac tu thé.

* Ôn phần triển kừai đội hình:Ôn các bước thực hiện | tập luyện thân chinh triển khai các đội hìnữ 02-4; 0-3-6-9. * Ôn phần đi đểu: -Ôn dậm chân, đừng lại, ấn định KT tay, chân. -Ôn đi đều thắng, đôi chân chi sai nhịp. - Ôn đi đầu vồng các hương phái, trái. Ôn định hảng ngu chỉnh đốn đổi hình trong quá trình đi.

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thi âáúu táûp. b- Giåïi thiãûu cå baín vãö luáût thi âáúu, cäng taïc täø chæïc, troüng taìi, phuûc vuû thi âáúu. a- Phäø biãún yãu cáöu kiãøm tra: Kiãøm tra kãút håüp kyî thuáût vaì thaình têch. + Kyî thuáût :3â * Chaûy âaì - dáûm nhaíy:2â * Trãn khäng - tiãúp âáút: 1â Nam Næî Âiãøm 4m00 3m20 7 3m80 3m00 6 3m70 2m90 5 3m60 2m80 4 3m40 2m50 3 3m20 2m30 2 3m00 2m00 1 +Thaình têch:7â b- Tiãún naình kiãøm tra: Kiãøm tra tæìng täúp 10 HS/láön theo thæï tæû danh saïch låïp. - Cäng bäú âiãøm, quy xãúp loaûi sau mäùi täúp kiãøm tra. 9-10: Gioíi 7-8 : Khaï 5- 6: Âaût. Coìn laûi: Chæa âaût. 30’ 10’ 30’ Täø chæïc daûy hoüc nhæ caïc giaïo aïn træåïc. Phán cäng luán phiãn phuûc vuû sæía meïp vaïn dáûm nhaíy, san häú caït, âo thaình têch. Læu yï an toaìn trong kiãøm tra. HS tæû khåíi âäüng vaì thaí loíng træåïc vaì sau læåüt kiãøm tra. GV ************* ************* GV PHÁÖN KÃÚT THUÏC Cuíng cäú: Häöi tènh: -.Nháûn xeït caïc âiãøn hçnh sau kiãøm tra .Nháûn xeït giåì hoüc. - Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc. 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIAÏO AÏN SÄ Ú: 27 (PHÁÖN TÆÛ CHOÜN) TIÃÚT PPCT:53-54 TÃN BAÌI DAÛY: BOÏNG CHUYÃÖN Ngaìy soaûn: 19 / 3 / 06 Ngaìy daûy:(Tuáön 27 )( Tæì 20/ 3 / 06 ® 25 / 3 / 06 ) Låïp:9 A- Muûc tiãu:-Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût chuyãön boïng cao tay træåïc màût. - Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âãûm boïng tháúp tay træåïc màût. C- Sán baîi duûng cuû:Sán táûp, boïng chuyãön. D- LÃN LÅÏP: PHÁÖN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LÆÅÜNG TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC PHÁÖN CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vuû, yãu cáöu giåì hoüc. Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc TD cå baín, xoay caïc khåïp, eïp dáy chàòng. 15’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN CÅ BAÍN 1/- Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût chuyãön boïng cao tay træåïc màût. 2-/ Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âãûm boïng tháúp tay træåïc màût. 3/ Troì chåi. a/-Giåïi thiãûu âäüng taïc chuyãön boïng cao tay træåïc màût. -Giåïi thiãûu âäüng taïc chuyãön boïng cao tay træåïc màût qua tranh aính, thë pham âäüng taïc. b/-Luyãûn táûp mä phoíng âäüng taïc chuyãön boïng cao tay træåïc màût. -Luyãûn táûp neïm bàõt boïng trãn cao theo tæìng nhoïm. -laìm quen âäüng taïc chuyãön boïng: + Mäüt em tung, mäüt em chuyãön . +Chuyãön bàõt boïng tæìng càûp theo 2 haìng âäúi diãûn. c/-Giaíng daûy yãúu lénh kyî thuáût âäüng taïc . -Cho HS nháûn xeït , trao âäøi vãö kyî thuáût chuyãön boïng cao tay træåïc màût. -GV chäút yãúu lénh kyî thuáût. -Luyãûn táûp khäng boïng caïc tæ thãú tay, chán, phäúi håüp toaìn cå thãø. - Chuyãön boïng qua laûi tæìng càûp theo 2 haìng âäúi diãûn. a/- Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âãûm boïng tháúp tay træåïc màût. b/-Luyãûn táûp mä phoíng âäüng taïc âãûm boïng tháúp tay træåïc màût. c/-Giaíng daûy yãúu lénh kyî thuáût âäüng taïc . (Thæûc hiãûn trçnh tæû caïc baìi táûp theo caïc bæåïc nhæ trãn) Troì chåi “Boïng chuyãön 6” 30’ 20’ 20’ GV -GV giaíng giaíi, laìm máùu,phán têch kyî thuáût âäüng taïc. -Goüi mäüt säú thæûc hiãûn âiãøn hçnh, hæåïng dáùn HS nháûn xeït. -Phán tæìng nhoïm táûp luyãûn chuyãön boïng. GV Täø chæïc giaíng daûy nhæ trãn. Täø chæïc chåi loaûi træïc tiãúp theo tæìng càûp täø à chung kãút. PHÁÖN KÃÚT THUÏC Cuíng cäú: Häöi tènh: Xuäúng låïp: -.Nháûn xeït caïc âiãøn hçnh kyî thuáût .Nháûn xeït giåì hoüc. -Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc. -Dàûn HS tæû än kyî thuáût,luyãûn táûp thãø læûc åí nhaì 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIAÏO AÏN SÄ Ú: 28 (PHÁÖN TÆÛ CHOÜN) TIÃÚT PPCT:55-56 TÃN BAÌI DAÛY: BOÏNG ÂAÏ Ngaìy soaûn: 26 / 3 / 06 Ngaìy daûy:(Tuáön 28 )( Tæì 27 / 3 / 06® 01 / 4 / 06 ) Låïp:9 A- Muûc tiãu: - Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âaï, âoïn boïng bàòng loìng baìn chán. - Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âaï boïng bàòng maï trong baìn chán. C- Sán baîi duûng cuû:Sán táûp, boïng âaï. D- LÃN LÅÏP: PHÁÖN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LÆÅÜNG TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC PHÁÖN CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vuû, yãu cáöu giåì hoüc. Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc TD cå baín, xoay caïc khåïp, eïp dáy chàòng. 15’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN CÅ BAÍN 1/- Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âaï boïng bàòng loìng baìn chán, kyî thuáût dæìng boïng bàòng loìng baìn chán. 2-/Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âaï boïng bàòng maï trong baìn chán. 3/ Troì chåi. a/- Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âaï boïng bàòng loìng baìn chán. - Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût âaï boïng bàòng loìng baìn chán qua tranh aính, thë pham âäüng taïc. - Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî thuáût dæìng boïng bàòng loìng baìn chán qua tranh aính, thë pham âäüng taïc. b/-Luyãûn táûp mä phoíng âäüng taïc âaï boïng,dæìng boïng bàòng loìng baìn chán. -Luyãûn táûp âàût chán truû, làng chán âaï. -Laììm quen âäüng taïc chuyãön,âoïn boïng: + Mäüt em giæî boïng bàòng loìng baìn chán, mäüt em táûp âàût chán truû, làng chán tiãúp xuïc boïng âuïng vë trê. +Chuyãön,âoïn boïng tæìng càûp theo 2 haìng âäúi diãûn. c/-Giaíng daûy yãúu lénh kyî thuáût âäüng taïc . -Cho HS nháûn xeït , trao âäøi vãö kyî thuáût Chuyãön,âoïn boïng bàòng loìng baìn chán. -GV chäút yãúu lénh kyî thuáût. -Luyãûn táûp khäng boïng caïc tæ thãú tay, chán, phäúi håüp toaìn cå thãø. - Chuyãön boïng qua laûi tæìng càûp theo 2 haìng âäúi diãûn,chuyãön boïng trong voìng troìn. a/- Giåïi thiãûu, luyãûn táûp kyî âaï boïng bàòng maï trong baìn chán. b/-Luyãûn táûp mä phoíng âäüng âaï boïng bàòng maï trong baìn chán. c/-Giaíng daûy yãúu lénh kyî thuáût âäüng taïc . (Thæûc hiãûn trçnh tæû caïc baìi táûp theo caïc bæåïc nhæ trãn) Troì chåi “Háöm 8/3” theo tæìng täø 30’ 20’ 20’ GV -GV giaíng giaíi, laìm máùu,phán têch kyî thuáût âäüng taïc. -Goüi mäüt säú thæûc hiãûn âiãøn hçnh, hæåïng dáùn HS nháûn xeït. -Phán tæìng nhoïm táûp luyãûn chuyãön boïng. GV Täø chæïc giaíng daûy nhæ trãn. 0 0 0 Täø chæïc âäöng loaût caí 4 täø PHÁÖN KÃÚT THUÏC Cuíng cäú: Häöi tènh: Xuäúng låïp: -.Nháûn xeït caïc âiãøn hçnh kyî thuáût .Nháûn xeït giåì hoüc. -Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc. -Dàûn HS tæû än kyî thuáût,luyãûn táûp thãø læûc åí nhaì 10’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIAÏO AÏN SÄ Ú: 29 (PHÁÖN TÆÛ CHOÜN) TIÃÚT PPCT:57-58 TÃN BAÌI DAÛY: BOÏNG ÂAÏ - BOÏNG CHUYÃÖN Ngaìy soaûn: 2 / 4 / 06 Ngaìy daûy:(Tuáön 29 )( Tæì 3 / 4 / 06 ® 8 / 4 / 06 ) Låïp:9 A- Muûc tiãu:- Luyãûn táûp kyî thuáût phaït boïng tháúp tay træåïc màût. - Luyãûn táûp kyî thuáût âaï boïng bàòng ngoaìi baìn chán. C- Sán baîi duûng cuû:Sán táûp, boïng âaï, boïng chuyãön. D- LÃN LÅÏP: PHÁÖN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LÆÅÜNG TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC PHÁÖN CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vuû, yãu cáöu giåì hoüc. 15’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN CÅ BAÍN PHÁÖN KÃÚT THUÏC Cuíng cäú: Häöi tènh: Xuäúng låïp: Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc. Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIAÏO AÏN SÄ Ú: 30 (PHÁÖN TÆÛ CHOÜN) TIÃÚT PPCT:59-60 TÃN BAÌI DAÛY: BOÏNG ÂAÏ - BOÏNG CHUYÃÖN Ngaìy soaûn: 9 / 4 / 06 Ngaìy daûy:(Tuáön 30 )( Tæì 10 / 4 / 06 ® 15 / 4 / 06 ) Låïp:9 A- Muûc tiãu:- Luyãûn táûp kyî thuáût phaït boïng cao tay træåïc màût. - Luyãûn táûp kyî thuáût âaï, suït boïng bàòng mu baìn chán. C- Sán baîi duûng cuû:Sán táûp, boïng âaï, boïng chuyãön. D- LÃN LÅÏP: PHÁÖN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LÆÅÜNG TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC PHÁÖN CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vuû, yãu cáöu giåì hoüc. 15’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN CÅ BAÍN PHÁÖN KÃÚT THUÏC Cuíng cäú: Häöi tènh: Xuäúng låïp: Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc. Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIAÏO AÏN SÄ Ú: 31 (PHÁÖN TÆÛ CHOÜN) TIÃÚT PPCT:61-62 TÃN BAÌI DAÛY: BOÏNG ÂAÏ - BOÏNG CHUYÃÖN Ngaìy soaûn: 16 / 4 / 06 Ngaìy daûy:(Tuáön 31 )( Tæì 17 / 4 / 06 ® 22 / 4 / 06 ) Låïp:9 A- Muûc tiãu:- Giåïi thiãûu luáût thi âáúu boïng âaï, boïng chuyãön. - Thi âáúu táûp. C- Sán baîi duûng cuû:Sán táûp, boïng âaï, boïng chuyãön. D- LÃN LÅÏP: PHÁÖN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LÆÅÜNG TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC PHÁÖN CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vuû, yãu cáöu giåì hoüc. 15’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN CÅ BAÍN PHÁÖN KÃÚT THUÏC Cuíng cäú: Häöi tènh: Xuäúng låïp: Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc. Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG: GIAÏO AÏN SÄ Ú: 32 (PHÁÖN TÆÛ CHOÜN) TIÃÚT PPCT:63-64 TÃN BAÌI DAÛY: BOÏNG ÂAÏ - BOÏNG CHUYÃÖN Ngaìy soaûn: 23 / 4 / 06 Ngaìy daûy:(Tuáön 32 )( Tæì 24 / 4 / 06 ® 29 / 4 / 06 ) Låïp:9 A- Muûc tiãu:-Giåïi thiãûu cäng taïc täø chæïc, troüng taìi boïng âzs, boïng chuyãön. - Thi âáúu táûp. C- Sán baîi duûng cuû:Sán táûp, boïng âaï, boïng chuyãön. D- LÃN LÅÏP: PHÁÖN BAÌI TÁÛP NÄÜI DUNG ÂËNH LÆÅÜNG TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC PHÁÖN CHUÁØN BË ÄØn âënh låïp: Khåíi âäüng: Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vuû, yãu cáöu giåì hoüc. 15’ Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN CÅ BAÍN PHÁÖN KÃÚT THUÏC Cuíng cäú: Häöi tènh: Xuäúng låïp: Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc. Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG:

File đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 9 ca nam.doc