Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 32 - Năm học 2011-2012

 

I/ MỤC TIÊU:

1/ Ném bóng :

 + Biết cách thực hiện bốn giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa.

 + Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.

 + Vận dụng bài tập về nhà luyện tập hàng ngày .

2/ Chạy bền :

- Thực hiện hết cự ly quy định, phân phối sức trong khi chạy .

- Biết tự tập luyện hàng ngày

* Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, VGH, khu vực ném, bóng 150g 20 -25 quả.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 32 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 32( Từ ngày 2 /4 – 7/4/2012) Tieát 63 Ngaøy soaïn :26/3/2012 NÉM BÓNG - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Ném bóng : + Biết cách thực hiện bốn giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa. + Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. + Vận dụng bài tập về nhà luyện tập hàng ngày .. 2/ Chạy bền : - Thực hiện hết cự ly quy định, phân phối sức trong khi chạy . - Biết tự tập luyện hàng ngày * Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, VGH, khu vực ném, bóng 150g 20 -25 quả. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang Khởi động chuyên môn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + chạy gót chạm mông + Chạy tăng tốc - Kieåm tra baøi cuõ: Thực hiện bốn giai đoạn ném bóng xa ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc : B. CÔ BAÛN: 1/ Ném bóng: * Luyện tập: Bốn giai đoạn ném bóng xa. + Bài tập bổ trợ: - Tung và bắt bóng bằng hai tay. - Ngồi xổm tung và bắt bóng - Tung và bắt bóng từ tay này sang tay kia. - Đứng vai hướng ném xoay ngưới ném bóng( không bóng) 2. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường - Cuûng coá: Thực hiện động tác vai hướng ném xoay người ném bóng? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Ném bóng 2. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 14 phút 1, 1, 4’ 2l x8 nhịp 5’ 2’ 1HS 1’ 26’ 10’ 10’ 5’ Nam 500m nữ 450m 1’ 2HS 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: CSĐK – GV: quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS GV: quan saùt, nhaéc nhôû - Hs : caùc söï ñieàu khieån € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS .. - GV: Quan saùt - söûa sai - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Luyện tập ném bóng xa + Nữ : Tập các động tác bổ trợ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €( CS) - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - HS; chuẩn bị sân, dụng cụ cho tiết sau. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuaàn 32 ( Từ ngày 2 /4 – 7 /4 /2012) Tieát 64 Ngaøy soaïn :27/3/2012 NÉM BÓNG - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU + Biết cách thực hiện bốn giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa. + Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. + Vận dụng bài tập về nhà luyện tập hàng ngày .. 2/ Chạy bền : - Thực hiện hết cự ly quy định, phân phối sức trong khi chạy . - Biết tự tập luyện hàng ngày * Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, VGH, khu vực ném, bóng 150g 20 -25 quả. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức AMÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang Khởi động chuyên môn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + chạy gót chạm mông + Chạy tăng tốc - Kieåm tra baøi cuõ: Thực hiện bốn giai đoạn ném bóng xa ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc : B. CÔ BAÛN: 1/ Ném bóng: * Luyện tập: Bốn giai đoạn ném bóng xa. + Bài tập bổ trợ: - Tung và bắt bóng bằng hai tay. - Ngồi xổm tung và bắt bóng - Tung và bắt bóng từ tay này sang tay kia. - Đứng vai hướng ném xoay ngưới ném bóng( không bóng) 2. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường - Cuûng coá: Thực hiện động tác vai hướng ném xoay người ném bóng? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Ném bóng 2. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 14 phút 1, 1, 4’ 2l x8 nhịp 5’ 2’ 1HS 1’ 26’ 10’ 10’ 5’ Nam 500m nữ 450m 1’ 2HS 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: CSĐK – GV: quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS GV: quan saùt, nhaéc nhôû - Hs : caùc söï ñieàu khieån € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS .. - GV: Quan saùt - söûa sai - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Luyện tập ném bóng xa + Nữ : Tập các động tác bổ trợ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €( CS) - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - HS; chuẩn bị sân, dụng cụ cho tiết sau. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Đã kiểm, ngày . / . / 2012 Tổ phó Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUẦN 32.doc