Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 20 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU:

1/ Nhảy xa :

 - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 và 7

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ

 2/ Đá cầu :

- Biết cách thực hiện động tác tâng và chuyền cầu tự do ( bằng đùi, má trong bàn chân, mu bàn chân), kĩ thuật di chuyển.Đỡ cầu bằng ngực

- Thực hiện được động tác tâng và chuyền cầu tự do bằng đùi, má trong và mu bàn chân.

3/ Chạy bền :

- Biết cách thực hiện chạy trên hình tự nhiên.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

* Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, hố nhảy, ván giậm, cầu 2Hs/quả .

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 20 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn :20( Từ ngày 26 /12 -31/12/ 2011) HOÏC KÌ II Tieát : 39 Ngaøy soaïn: 20 /12/2011 NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Nhảy xa : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 và 7 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ 2/ Đá cầu : - Biết cách thực hiện động tác tâng và chuyền cầu tự do ( bằng đùi, má trong bàn chân, mu bàn chân), kĩ thuật di chuyển.Đỡ cầu bằng ngực - Thực hiện được động tác tâng và chuyền cầu tự do bằng đùi, má trong và mu bàn chân. 3/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy trên hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, hố nhảy, ván giậm, cầu 2Hs/quả . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay coå tay, coå chaân, xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay, eùp doïc, eùp ngang - Khôûi ñoäng chuyeân moân : + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy naâng cao ñuøi. + Chaïy goùt chaïm moâng + Baäc xa - Kieåm tra baøi cuõ: Tại chỗ bật xa ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 6 và 7. + Tại chỗ đá lăng (đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang) + Tại chỗ bật xa. +Bật nhảy bằng 2 chân tay chạm vật trên cao. 2 / Đá cầu: - Ôn tâng và chuyền cầu tự do ( bằng đùi, má trong và mu bàn chân), kĩ thuật di chuyển. - Học : Đỡ cầu bằng ngực ( nội dung SGV TD8 Trang 82) - Cuûng coá: Thực hiện động tác đỡ cầu bằng ngực ? 3. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Nhảy xa 2. Đá cầu 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1, 1, 2’ 3’ 2’ 1HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5’ 5’ Nam 500m nữ 450m 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan saùt, nhaéc nhôû - Hs : caùc söï ñieàu khieån € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. . - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Nhảy xa + Nữ : Đá cầu - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung .- GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . € € € € € € € € € € € € - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn . (r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs :Chuaån bò hoá caùt,vaùn giaäm ,cầu 10-15 quaû. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuaàn :20 ( Từ ngày 26 / 12 – 31 /12 /2011) Tieát : 40 Ngaøy soaïn : 20 /12 /2011 NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Nhảy xa : - Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy) -Thực hiện được kĩ thuật chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy) 2/ Đá cầu : - Biết cách thực hiện động tác tâng và chuyền cầu tự do ( bằng đùi, má trong bàn chân, mu bàn chân), kĩ thuật di chuyển,.đỡ cầu bằng ngực,tâng búng cầu - Thực hiện cơ bản đúng động tác tâng và chuyền cầu tự do bằng đùi. Thực hiện được động tác tâng cầu bằng má trong và mu bàn chân, tâng búng cầu. 3/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, ý thức tự giác học tập, tác phong nhanh nhẹn, tính kỉ luật. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, hố nhảy, ván giậm, cầu 2Hs/quả . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức A MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay coå tay, coå chaân, xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay, eùp doïc, eùp ngang - Khôûi ñoäng chuyeân moân : + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy naâng cao ñuøi. + Chaïy goùt chaïm moâng + Baäc xa - Kieåm tra baøi cuõ: Thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc : B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy xa: - Giới thiệu kĩ thuật chạy đà . - Học :chạy đà ( cách do đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 -5 bước giậm nhảy) ( nd SGV TD8 trang 63) 2 / Đá cầu: - Ôn: tâng và chuyền cầu tự do ( bằng đùi, má trong bàn chân, mu bàn chân), kĩ thuật di chuyển. đỡ cầu bằng ngực - Học : Tâng búng cầu. ( nd SGVTD8 trang 82) 3. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường - Cuûng coá: Thực hiện động tác tâng búng cầu ? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Nhảy xa 2. Đá cầu 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1, 1, 2’ 3’ 2’ 1’ 30’ 10’ 10’ 5’ Nam 500m nữ 450m 1’ 1HS 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan saùt, nhaéc nhôû - Hs : caùc söï ñieàu khieån € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. .- Gv; Giới thiệu cho HS biết kĩ thuật chạy đà. Làm mẫu – phân tích nội dung học mới. - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Nhảy xa + Nữ : Đá cầu - GV: Quan saùt - söûa sai € (r) € € € € € € € € Sau 10 phút đổi nhóm,nội - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € € € € € € € € € - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn . (r) - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - Hs :Chuaån bò hoá caùt,vaùn giaäm ,cầu 10-15 quaû. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Đã kiểm ngày . / . / 20. Tổ phó Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUẦN 20.doc