Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 39 đến 51 - Trương Bá Quốc

A.Mở đầu

- Học sinh

- Giáo viên

- Khởi động

B. Cơ bản

1/ Ôn các động tác bổ trợ

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy đá gót cham mông

- Chạy đạp sau

- Bật xa

- Bước bộ trên không

2/ Đà một bước nhảy lên đá lên cao

3/ Luyện tập chạy bền

-Nam : chạy 800mét

-Nữ : chạy 500mét

C.Kết thúc

-Hồi tỉnh

-Nhận xét

-Dặn dò

-Bài tập về nhà

Học sinh tập họp báo cáo

Giáo viên nhận lớp,phổ biến nội dung,yêu cầu của bài tập.

Khởi động chung.

Khởi động chuyên môn :

- ép ngang ,ép dọc

- các động tác bổ trợ chạy ngắn.

 Chạy bước nhỏ

 Chạy nâng cao đùi

 Chạy đá gót chạm mông

 Chạy đạp sau

 Bật xa

 Bước bộ trên không

 

 

 

doc27 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 39 đến 51 - Trương Bá Quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
át TPPCT : 48 - GV soaïn : Tröông Baù Quoác Daïy lôùp : 8A1,8A2,8A3,8B1,8B2 Noäi dung : + NEÙM BOÙNG :LYEÄN TAÄP HOAØN CHÆNH KYÕ THUAÄT NEÙM BOÙNG XA COÙ ÑAØ + MOÄT SOÁ LUAÄT CÔ BAÛN TRONG THI ÑAÁU BOÙNG NEÙM Yeâu caàu : + Chuaån bò toát saân baõi,duïng cuï + Hoïc sinh nghieâm tuùc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa giaùo vieân Phaàn vaø noäi dung yeâu caàu vaø phaân tích kyõ thuaät Thôøi gian,ñònh löông vaän ñoäng Phöông phaùp vaø bieän phaùp trieån khai A.Môû ñaàu - Hoïc sinh - Giaùo vieân -Khôûi ñoäng B. Cô baûn 1/ Giôùi thieäu luaät thi ñaáu boùng neùm 2/ Luyeän taäp hoaøn thieän kyõ thuaät C.Keát thuùc -Hoài tænh -Nhaän xeùt -Daën doø -Baøi taäp veà nhaø Hoïc sinh taäp hoïp baùo caùo Giaùo vieân nhaän lôùp,phoå bieán noäi dung,yeâu caàu cuûa baøi taäp. Khôûi ñoäng chung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : eùp ngang ,eùp doïc Caùc ñoäng taùc boå trôï Giôùi thieäu luaät thi ñaáu boùng neùm : moãi Vaän ñoäng vieân ñöôïc neùm 03 quaû , - Khi neùm boøng xong khoâng ñöôïc ñaïp vaøo vaïch quy ñònh , boøng khoâng ñöôïc ra ngoaøi voøng quy ñònh Neáu vi phaïm thì khoâng ñöôïc ghi thaønhtích Tong 03 quaû neøm , quaû naøo neøm xa nhaát seõ ñöôïc coâng nhaä thaønh tích Thaønh tích ñöôïc ño baèng centimet Hoïc sinh khoâng ñöôïc neùm boùng ngöôïc veà khu vöïc neùm boùng Chæ ñöôïc laên nheï nhaøng veà theo söï höôùng daån cuûa giaùo vieân Luyeän taäp hoaøn thieän kyõ thuaät: Sau khi cho caùc em naém luaät thi ñaáu ,cho caùc em böôùc vaøo taäp luyeän hoaøn chænh kyõ thuaät Thöïc hieän ñuøng 3giai ñoaïn : Chaïy ñaø , ra söùc cuoái cuøng vaø giöõ thaêng baèng Thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp Giaùo vieân nhaän xeùt -Tuyeân döông caùc hoïc sinhcoù thaønh tích cao - Ñoïc dieåm Baøi taäp veà nhaø Caùc em veà nhaø taäp Naèm xaáp choáng ñaåy Co tay treân xaø ñôn 7phuùt 4laàn 8nhòp 5phuùt 15 phuùt 7phuùt ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Daøn haøng caùch nhau moät dang tay Caùn söï theå duïc ñieàu khieån caû lôùp khôûi ñoäng chung. Giaùo vieân boå sung theâm phaàn khôûi ñoäng Giaùo vieân phoå bieán kyõ luaät thi ñaáu tröôùc khi oân luyeän neùm boùng OÂn 3 böôùc cuoái cuøng OÂn ñi ñaø 5-7 böôùc phoái hôïp 3 böôùc cuoái cuøng OÂn chaïy ñaø 5-7 böôùc phoái hôp 3 böôùc cuoái cuøng Neùm boùng cao xa Phaàn luyeän taäp Taäp theo haøng ngang , moãi haøng 07 hoïc sinh Cöû hoïc sinh luaân phieân leân nhaët boùng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Daøn haøng ngang, giaùo vieân höôùng daåõn hoïc sinh thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp nhaän xeùt ,daën doø,tuyeân döông hoïc sinh coù thaønh tích cao ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Giaùo aùn soá : 49 - Ngaøy soaïn :28-02-2004 , Ngaøy giaûng: Tieát TPPCT : 49 - GV soaïn : Tröông Baù Quoác Daïy lôùp : 8A1,8A2,8A3,8B1,8B2 Noäi dung : + NEÙM BOÙNG :LYEÄN TAÄP HOAØN CHÆNH KYÕ THUAÄT NEÙM BOÙNG XA COÙ ÑAØ ( CHUAÅN BÒ KIEÅM TRA ) Yeâu caàu : + Chuaån bò toát saân baõi,duïng cuï + Hoïc sinh nghieâm tuùc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa giaùo vieân Phaàn vaø noäi dung yeâu caàu vaø phaân tích kyõ thuaät Thôøi gian,ñònh löông vaän ñoäng Phöông phaùp vaø bieän phaùp trieån khai A.Môû ñaàu - Hoïc sinh - Giaùo vieân -Khôûi ñoäng B. Cô baûn 1/OÂn 2/ Luyeän taäp hoaøn thieän kyõ thuaät C.Keát thuùc -Hoài tænh -Nhaän xeùt -Daën doø -Baøi taäp veà nhaø Hoïc sinh taäp hoïp baùo caùo Giaùo vieân nhaän lôùp,phoå bieán noäi dung,yeâu caàu cuûa baøi taäp. Khôûi ñoäng chung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : eùp ngang ,eùp doïc Caùc ñoäng taùc boå trôï - OÂn 3 böôùc cuoái cuøng - OÂn ñi ñaø 5-7 böôùc phoái hôïp 3 böôùc cuoái cuøng - OÂn chaïy ñaø 5-7 böôùc phoái hôp 3 böôùc cuoái cuøng - Neùm boùng cao xa Troø chôi neùm boùng vaøo roå Caùch chôi :chia thaønh hai ñoäi , moãi ñoäi soá ngöôøi baèng nhau ;duïng cuï :moät roõ , boùng oûñeå caùch vaïch quy ñònh khoaûngchöøng 4-5 meùt Coù theå thi ñaáu theo toå Töøng hoïc sinh neøm boùng vaøo roå Toå naøo neøm boøng vaøo roå nhieàu nhaá laø toå ñoù thaéng Tôû naøo thua seõ coõng ñoäi thua Thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp Giaùo vieân nhaän xeùt Baøi taäp veà nhaø Caùc em veà nhaø taäp Naèm xaáp choáng ñaåy Co tay treân xaø ñôn Taäp neùm boùng ,giôø tôùi chuùng ta seû kieåm tra laáy ñieâm 1tieát 7phuùt 4laàn 8nhòp 5phuùt 15 phuùt 7phuùt ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Daøn haøng caùch nhau moät dang tay Caùn söï theå duïc ñieàu khieån caû lôùp khôûi ñoäng chung. Giaùo vieân boå sung theâm phaàn khôûi ñoäng Giaùo vieân phoå bieán kyõ luaät thi ñaáu tröôùc khi oân luyeän neùm boùng OÂn 3 böôùc cuoái cuøng OÂn ñi ñaø 5-7 böôùc phoái hôïp 3 böôùc cuoái cuøng OÂn chaïy ñaø 5-7 böôùc phoái hôp 3 böôùc cuoái cuøng Neùm boùng cao xa Phaàn luyeän taäp Taäp theo haøng ngang , moãi haøng 07 hoïc sinh Cöû hoïc sinh luaân phieân leân nhaët boùng ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Roå 5meùt Daøn haøng ngang, giaùo vieân höôùng daåõn hoïc sinh thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp nhaän xeùt ,daën doø,tuyeân döông hoïc sinh coù thaønh tích cao ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Giaùo aùn soá : 50 - Ngaøy soaïn :5-03-2004 , Ngaøy giaûng: Tieát TPPCT : 50 - GV soaïn : Tröông Baù Quoác Daïy lôùp : 8A1,8A2,8A3,8B1,8B2 Noäi dung : + KIEÅM TRA KYÕ THUAÄT NEÙM BOÙNG XA COÙ ÑAØ Yeâu caàu : + Thöïc hieän toát 3 böôùc cuoái cuøng + Chuaån bò toát saân baõi,duïng cuï + Hoïc sinh nghieâm tuùc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa giaùo vieân Phaàn vaø noäi dung yeâu caàu vaø phaân tích kyõ thuaät Thôøi gian,ñònh löông vaän ñoäng Phöông phaùp vaø bieän phaùp trieån khai A.Môû ñaàu - Hoïc sinh - Giaùo vieân -Khôûi ñoäng B. Cô baûn 1/Yeâu caàu kieåm tra 2/ Noäi dung kieâm tra : 3/ Bieåu ñieåm : C.Keát thuùc -Hoài tænh -Nhaän xeùt -Daën doø -Baøi taäp veà nhaø Hoïc sinh taäp hoïp baùo caùo Giaùo vieân nhaän lôùp,phoå bieán noäi dung,yeâu caàu cuûa baøi taäp. Khôûi ñoäng chung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Xoay laïi caùc khôùp :vai , khuyûu tay ,coå tay Naèm xaáp choáng ñaåy Yeâu caàu kieåm tra : - Hoïc sinh thöïc hieän ñuùng luaät neùm boùng Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät Moãi laàn kieåm tra moät hoïc sinh Hoïc sinh kieåm tra xong ngoài vaøo ñuùng vò trí quy ñònh Trong quaù trình hoïc sinh chuaån bò vaø kieûâm tra phaûi thaät nghieâm tuùc Noäi dung kieõâm tra : Kieåm tra kyõ thuaät neùm boùng xa coù ñaø Kieåm tra kyõ thuaät vaø thaønh tích Nhöõng hoïc sinh coù coá gaéng taâp luyeän tuy nhieân do söùc khoeû giaùo vieân chuù yù ñeå ñoäng vieân kòp thôøi Bieåu ñieåm : + Ñieåm 9-10 :Thöïc hieän toát 3 giai ñoaïn kyõ thuaät + Ñieåm 7-8 :Thöïc hieän ñöôïc 3 giai ñoaïn kyõ thuaät, nhöng giai ñoaïn 2 chöa toát + Ñieåm 5-6 : Thöïc hieän ñöôïc 3 giai ñoaïn nhöng chöa roõ raøng + Ñieåm 3-4 : chua thöïc hieän ñöôïc giai ñoaïn 2 + Ñieåm 1-2 :coøn luùng tuùng khoâng thöïc hieän ñöôïc Thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp Giaùo vieân nhaän xeùt Coâng boá ñieåm tuyeân döông hoïc sinh coù thaønh tích vaø kyõ thuaät toát Baøi taäp veà nhaø 7phuùt 4laàn 8nhòp 5phuùt 15 phuùt 7phuùt ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Daøn haøng caùch nhau moät dang tay Caùn söï theå duïc ñieàu khieån caû lôùp khôûi ñoäng chung. Giaùo vieân boå sung theâm phaàn khôûi ñoäng Giaùo vieân phoå bieán kyõ luaät thi ñaáu ‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Daøn haøng ngang, giaùo vieân höôùng daåõn hoïc sinh thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp nhaän xeùt ,daën doø,tuyeân döông hoïc sinh coù thaønh tích cao ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Giaùo aùn soá : 51 - Ngaøy soaïn :28-02-2004 , Ngaøy giaûng: Tieát TPPCT : 51- - GV soaïn : Tröông Baù Quoác Daïy lôùp : 8A1,8A2,8A3,8B1,8B2 Noäi dung : + DAÏY MOÂN TÖÏ CHOÏN LÔÙP 8 Ø PHAÀN TÖÏ CHOÏN ÔÛLÔÙP 8 LAØ MOÂN ÑAÙ CAÀU Yeâu caàu : + Chuaån bò toát saân baõi,duïng cuï + Hoïc sinh nghieâm tuùc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa giaùo vieân Phaàn vaø noäi dung yeâu caàu vaø phaân tích kyõ thuaät Thôøi gian,ñònh löông vaän ñoäng Phöông phaùp vaø bieän phaùp trieån khai A.Môû ñaàu - Hoïc sinh - Giaùo vieân -Khôûi ñoäng B. Cô baûn 1/OÂn 2/ Luyeän taäp hoaøn thieän kyõ thuaät C.Keát thuùc -Hoài tænh -Nhaän xeùt -Daën doø -Baøi taäp veà nhaø Hoïc sinh taäp hoïp baùo caùo Giaùo vieân nhaän lôùp,phoå bieán noäi dung,yeâu caàu cuûa baøi taäp. Khôûi ñoäng chung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : eùp ngang ,eùp doïc Caùc ñoäng taùc boå trôï - OÂn 3 böôùc cuoái cuøng - OÂn ñi ñaø 5-7 böôùc phoái hôïp 3 böôùc cuoái cuøng - OÂn chaïy ñaø 5-7 böôùc phoái hôp 3 böôùc cuoái cuøng - Neùm boùng cao xa Troø chôi neùm boùng vaøo roå Caùch chôi :chia thaønh hai ñoäi , moãi ñoäi soá ngöôøi baèng nhau ;duïng cuï :moät roõ , boùng oûñeå caùch vaïch quy ñònh khoaûngchöøng 4-5 meùt Coù theå thi ñaáu theo toå Töøng hoïc sinh neøm boùng vaøo roå Toå naøo neøm boøng vaøo roå nhieàu nhaá laø toå ñoù thaéng Tôû naøo thua seõ coõng ñoäi thua Thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp Giaùo vieân nhaän xeùt Baøi taäp veà nhaø Caùc em veà nhaø taäp Naèm xaáp choáng ñaåy Co tay treân xaø ñôn Taäp neùm boùng ,giôø tôùi chuùng ta seû kieåm tra laáy ñieâm 1tieát 7phuùt 4laàn 8nhòp 5phuùt 15 phuùt 7phuùt ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Daøn haøng caùch nhau moät dang tay Caùn söï theå duïc ñieàu khieån caû lôùp khôûi ñoäng chung. Giaùo vieân boå sung theâm phaàn khôûi ñoäng Giaùo vieân phoå bieán kyõ luaät thi ñaáu tröôùc khi oân luyeän neùm boùng OÂn 3 böôùc cuoái cuøng OÂn ñi ñaø 5-7 böôùc phoái hôïp 3 böôùc cuoái cuøng OÂn chaïy ñaø 5-7 böôùc phoái hôp 3 böôùc cuoái cuøng Neùm boùng cao xa Phaàn luyeän taäp Taäp theo haøng ngang , moãi haøng 07 hoïc sinh Cöû hoïc sinh luaân phieân leân nhaët boùng ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Roå 5meùt Daøn haøng ngang, giaùo vieân höôùng daåõn hoïc sinh thaû loûng caùc cô baép Taäp hoïp nhaän xeùt ,daën doø,tuyeân döông hoïc sinh coù thaønh tích cao ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

File đính kèm:

  • docgiao an 8 moi.doc