Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Võ Hùng Kha

Mỡ Đầu Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng.

Giáo viên giới thiệu vào bài:

 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh ( mục 1 )

 1. một số hiểu biết cần thiết:

- Khái niệm: Sưc nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận dộng với thời gian ngắn nhất.

- sức nhanh được biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: phản ứng nhanh, tàn số động tác nhanh vả thưc hiện động tác đơn nhanh.

+ Phản ứng nhanh: vd: chạy theo tín hiệu, phản ưng lại hiệu lệnh xuất phát khi chạy,vv.

+ Tần số động tác: vd: số lần bước chạy trong 1s, số lần bước đi bộ trong 1phút, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15s,vv.

+ Động tác đơn nhanh: trong đấu võ, đấu kiếm.xuất đòn nhanh khi đối phương ra đòn tấn công nhanh,vv.

 Ngoài ra, sn trong chạy 100m hay chạy cự ly ngắn còn liên quan đến: + Sưc mạnh tốc độ

 + Sức bền tốc độ

 2. Củng cố: Nhắc lại khái niệm về sức nhanh và các biểu hiện của sưc nhanh

 

doc109 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học cả năm - Võ Hùng Kha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Dµn hµng ta ®­ỵc §H khëi ®éng C¬ B¶n Hái bµi cđ: ThùchiƯn kØ thuËt chuyỊn bãng cao tay? +Néi dung bµi míi: - Nhãm n÷: ¤n + ChuyỊn bãng cao tay, ®Ưm bãng. - Nhãm nam: ¤n kÜ thuËt ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn + Thi ®Êu tËp. + Hai nhãm häc mét sè ®iỊu luËt. + Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn 2P 29P 4L GV: Cho c¸c em quan s¸t, nhËn xÐt , sau ®ã gv nhËn xÐt ®ĩng vµ cho ®iĨm. GV: Ph©n nhãm - Quay vßng GV: Lµm mÉu kÜ thuËt, nh¾c l¹i kÜ thuËt Sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. GV: Quan s¸t vµ sưa sai cho c¸c em GV: Lµm mÉu nh¾c l¹i kÜ thuËt, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn GV: Tỉ chøc cho c¸c em thi ®Êu tËp GV: Quan s¸t vµ sưa sai cho c¸c em GV:Gi¶ng gi¶i mét sè ®iỊu luËt bãng chuyỊn mi ni trong s¸ch gi¸o viªn (Trang 93,94) GV: Nh¾c l¹i kÜ thuËt ch¹y bỊn, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. §éi h×nh häc chuyỊn, ®Ưm bãng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + NT §éi h×nh ph¸t bãng * * * * * * * * §éi h×nh thi ®Êu tËp * * * * * * KÕt Thĩc - Håi tØnh: - NhËn xÐt: - DỈn dß: 2P 3P GV: H­íng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng c¸c c¬, c¸c khíp NhËn xÐt ý thøc häc tËp, tËp luyƯn cđa c¸c em. VỊ nhµ chĩng ta tËp luyƯn kØ thuËt. - §éi h×nh th¶ láng (c÷ li réng) - §éi h×nh nhËn xÐt, dỈn dß. +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2007 TiÕt: 61 Bµi so¹n: Bãng chuyỊn - Ch¹y bỊn I, Mơc tiªu: - LuyƯn tËp n©ng cao kÜ n¨ng, kÜ thuËt chuyỊn bãng, ®Ưm bãng. - Thùc hiƯn tèt kÜ tuËt ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn. - N¾m ®­ỵc mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n trong bãng chuyỊn mi ni - Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp n©ng cao kh¶ n¨ng ch¹y bỊn. - §Ị phßng xÈy ra chÊn th­¬ng. II, Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm tËp luyỊn, quay vßng III, ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, kiĨm tra s©n b·i hỵp vƯ sinh: Dïng cơ: ChuÈn bÞ bãng, chuÈn bÞ l­íi PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiƯn ph¸p tỉ chøc Mì §Çu NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè - Khëi ®éng chung - Khëi ®éng chuyªn m«n: 2P 6p 2x8 Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triĨn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - M« pháng ®éng t¸c chuyỊn bãng cao tay, ®Ưm bãng §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®­ỵc §H khëi ®éng C¬ B¶n Hái bµi cđ: +Néi dung bµi míi: - Nhãm n÷: ¤n + ChuyỊn bãng cao tay, ®Ưm bãng. - Nhãm nam: ¤n kÜ thuËt ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn + Thi ®Êu tËp. + Hai nhãm häc mét sè ®iỊu luËt. + Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn 2P 29P 4L GV: Ph©n nhãm - Quay vßng GV: Lµm mÉu kÜ thuËt, nh¾c l¹i kÜ thuËt Sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. GV: Quan s¸t vµ sưa sai cho c¸c em GV: Lµm mÉu nh¾c l¹i kÜ thuËt, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn GV: Tỉ chøc cho c¸c em thi ®Êu tËp GV: Quan s¸t nh¾c c¸c em ®øng ®ĩng vÞ trÝ GV:Gi¶ng gi¶i mét sè ®iỊu luËt bãng chuyỊn mi ni trong s¸ch gi¸o viªn (Trang 93,94) GV: Nh¾c l¹i kÜ thuËt ch¹y bỊn, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. §éi h×nh häc chuyỊn, ®Ưm bãng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + NT §éi h×nh ph¸t bãng * * * * * * * * §éi h×nh thi ®Êu tËp * * * * * * KÕt Thĩc - Håi tØnh: - NhËn xÐt: - DỈn dß: 2P 3P GV: H­íng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng c¸c c¬, c¸c khíp NhËn xÐt ý thøc häc tËp, tËp luyƯn cđa c¸c em. VỊ nhµ chĩng ta tËp luyƯn kØ thuËt. - §éi h×nh th¶ láng (c÷ li réng) - §éi h×nh nhËn xÐt, dỈn dß. +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2007 TiÕt: 62 Bµi so¹n: Bãng chuyỊn - Ch¹y bỊn I, Mơc tiªu: - LuyƯn tËp n©ng cao kÜ n¨ng, kÜ thuËt chuyỊn bãng, ®Ưm bãng. - Thùc hiƯn tèt kÜ tuËt ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn. - N¾m ®­ỵc mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n trong bãng chuyỊn mi ni - Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp n©ng cao kh¶ n¨ng ch¹y bỊn. - §Ị phßng xÈy ra chÊn th­¬ng. II, Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm tËp luyỊn, quay vßng III, ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, kiĨm tra s©n b·i hỵp vƯ sinh: Dïng cơ: ChuÈn bÞ bãng, chuÈn bÞ l­íi PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiƯn ph¸p tỉ chøc Mì §Çu NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè - Khëi ®éng chung - Khëi ®éng chuyªn m«n: 2P 6p 2x8 Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triĨn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - M« pháng ®éng t¸c chuyỊn bãng cao tay, ®Ưm bãng §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®­ỵc §H khëi ®éng C¬ B¶n Hái bµi cđ:Hái mét sè ®iỊu luËt ®· häc? +Néi dung bµi míi: - Nhãm n÷: ¤n + ChuyỊn bãng cao tay, ®Ưm bãng. - Nhãm nam: ¤n kÜ thuËt ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn, ph¸t bãng thÊp tay nghiªng m×nh. + Thi ®Êu tËp. + Hai nhãm häc mét sè ®iỊu luËt. + Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn 2P 29P 4L GV: Cho HS l¾ng nghe,. nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®ĩng råi cho ®iĨm. GV: Ph©n nhãm - Quay vßng GV: Lµm mÉu kÜ thuËt, nh¾c l¹i kÜ thuËt Sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. GV: Quan s¸t vµ sưa sai cho c¸c em GV: Lµm mÉu nh¾c l¹i kÜ thuËt, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. GV: Bå d­ìngnh÷ng em häc tèt, kÌm nh÷ng em häc yÕu ®Ĩ hoµn thµnh néi dung bµi gi¶ng GV: Tỉ chøc cho c¸c em thi ®Êu tËp GV: Quan s¸t nh¾c c¸c em ®øng ®ĩng vÞ trÝ GV:Gi¶ng gi¶i mét sè ®iỊu luËt bãng chuyỊn mi ni trong s¸ch gi¸o viªn (Trang 93,94) GV: Nh¾c l¹i kÜ thuËt ch¹y bỊn, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. §éi h×nh häc chuyỊn, ®Ưm bãng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + NT §éi h×nh ph¸t bãng * * * * * * * * §éi h×nh thi ®Êu tËp * * * * * * KÕt Thĩc - Håi tØnh: - NhËn xÐt: - DỈn dß: 2P 3P GV: H­íng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng c¸c c¬, c¸c khíp NhËn xÐt ý thøc häc tËp, tËp luyƯn cđa c¸c em. VỊ nhµ chĩng ta tËp luyƯn kØ thuËt. - §éi h×nh th¶ láng (c÷ li réng) - §éi h×nh nhËn xÐt, dỈn dß. +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2007 TiÕt: 63 Bµi so¹n: Bãng chuyỊn - Ch¹y bỊn I, Mơc tiªu: - LuyƯn tËp n©ng cao kÜ n¨ng, kÜ thuËt chuyỊn bãng, ®Ưm bãng. - Thùc hiƯn tèt kÜ tuËt ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn. - N¾m ®­ỵc mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n trong bãng chuyỊn mi ni - Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp n©ng cao kh¶ n¨ng ch¹y bỊn. - §Ị phßng xÈy ra chÊn th­¬ng. II, Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm tËp luyỊn, quay vßng III, ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, kiĨm tra s©n b·i hỵp vƯ sinh: Dïng cơ: ChuÈn bÞ bãng, chuÈn bÞ l­íi PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiƯn ph¸p tỉ chøc Mì §Çu NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè - Khëi ®éng chung - Khëi ®éng chuyªn m«n: 2P 6p 2x8 Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triĨn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - M« pháng ®éng t¸c chuyỊn bãng cao tay, ®Ưm bãng §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®­ỵc §H khëi ®éng C¬ B¶n Hái bµi cđ:Hái mét sè ®iỊu luËt ®· häc? +Néi dung bµi míi: - Nhãm n÷: ¤n + ChuyỊn bãng cao tay, ®Ưm bãng. - Nhãm nam: ¤n kÜ thuËt ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn, ph¸t bãng thÊp tay nghiªng m×nh. + Thi ®Êu tËp. + Hai nhãm häc mét sè ®iỊu luËt. + Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn 2P 29P 4L GV: Cho HS l¾ng nghe,. nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®ĩng råi cho ®iĨm. GV: Ph©n nhãm - Quay vßng GV: Lµm mÉu kÜ thuËt, nh¾c l¹i kÜ thuËt Sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. GV: Quan s¸t vµ sưa sai cho c¸c em GV: Lµm mÉu nh¾c l¹i kÜ thuËt, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. GV: Bå d­ìngnh÷ng em häc tèt, kÌm nh÷ng em häc yÕu ®Ĩ hoµn thµnh néi dung bµi gi¶ng GV: Tỉ chøc cho c¸c em thi ®Êu tËp GV: Quan s¸t nh¾c c¸c em ®øng ®ĩng vÞ trÝ GV:Gi¶ng gi¶i mét sè ®iỊu luËt bãng chuyỊn mi ni trong s¸ch gi¸o viªn (Trang 93,94) GV: Nh¾c l¹i kÜ thuËt ch¹y bỊn, sau ®ã h­íng dÉn cho HS tËp luyƯn. §éi h×nh häc chuyỊn, ®Ưm bãng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + NT §éi h×nh ph¸t bãng * * * * * * * * §éi h×nh thi ®Êu tËp * * * * * * KÕt Thĩc - Håi tØnh: - NhËn xÐt: - DỈn dß: 2P 3P GV: H­íng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng c¸c c¬, c¸c khíp NhËn xÐt ý thøc häc tËp, tËp luyƯn cđa c¸c em. VỊ nhµ chĩng ta tËp luyƯn kØ thuËt. Ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2007 TiÕt: 53 Bµi so¹n: KiĨm tra bãng chuyỊn I, Mơc tiªu: - KiĨm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa häc sinh, rĩt kinh nghiƯm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y II, Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Gäi tªn kiĨm tra III, ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, kiĨm tra s©n b·i hỵp vƯ sinh: Dïng cơ: Cuèc xíi c¸t, Th­íc d©y PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiƯn ph¸p tỉ chøc Mì §Çu NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè - Khëi ®éng chung - Khëi ®éng chuyªn m«n: 2P 6p 2x8 Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn néi dung bµi häc. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triĨn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - §i b­íc nhá, ch¹y ®¹p sau, n©ng cao ®ïi. §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®­ỵc §H khëi ®éng C¬ B¶n Néi dung, h×nh thøc kiĨm tra Mçi häc sinh ®­ỵc nh¶y 3 lÇn nh¶y, mçi nhãm nh¶y 5 em, chÊm ®iĨm kØ thuËt vµ thµnh tÝch lÇn nh¶y tèt nhÊt. C¸ch tÝnh ®iĨm: - §iĨm 9 - 10 : §ĩng kÜ thuËt - §iĨm 7 - 8: §ĩng kØ thuËt ch¹y ®µ, giËm nh¶y, trªn kh«ng. KÜ thuËt tiÕp ®Êt cã sai sãt, ®¹t thµnh tÝch (N÷ - §iĨm 5 - 6: KÜ thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng c¬ b¶n ®ĩng, cã sai sãt nhiỊu trong c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt cßn l¹i, ®¹t thµnh tÝch §iĨm 3 - 4: Kh«ng h×nh thµnh ®­ỵc kÜ thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng. + NT §éi h×nh chuÈn bÞ * * * * * * * * KÕt Thĩc - Håi tØnh: - NhËn xÐt: - DỈn dß: 2P 3P GV: H­íng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng c¸c c¬, c¸c khíp NhËn xÐt ý thøc kiĨm tra, kÕt qu¶ kiĨm tra - §éi h×nh th¶ láng (c÷ li réng) - §éi h×nh nhËn xÐt, dỈn dß. +GV ***************** ***************** *****************

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 4 COT LOP 8.doc