Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 2

 

I-MỤC TIÊU

Tiếp tục làm quen với một số bài tập bổ trở, trò chơi vận động, bài tập phát triển thể lực, nhằm chuẩn bị tốt thể lực trước khi bước vào học kĩ thuật chạy ngắn.

II-NHIỆM VỤ

1/Bài thể dục : Ôn từ nhịp 1 – 8 (nam và nữ )

2/Chạy ngắn : Ôn một số động tác bổ trở kĩ thuật : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau ; Trò chơi.

3/Chạy bền : Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

III-YÊU CẦU

1/Bài thể dục :Thực hiện đúng biên độ và nhịp điệu động tác, đẹp.

2/Chạy ngắn : thực hiện được thành thạo các trò chơi, bài tập bổ trở, phát triển thể lực.

3/Chạy bền : Luyện tập được sự khéo léo, tính dẻo dai, kiên trì của bản thân.

IV-ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

Sân trường THCS Lộc Khánh, đảm bảo vệ sinh, an toàn khi tập luyện.

Giáo viên : Giáo án, còi.

Học sinh : Trang phục nay đủ, đúng quy định, đảm bảo sức khoẻ trước khi vào tập luyện.

V-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 2 – TIEÁT 3 : BAỉI THEÅ DUẽC – CHAẽY NGAẫN – CHAẽY BEÀN Ngaứy soaùn :; Ngaứy daùy :.. I-MUẽC TIEÂU Tieỏp tuùc laứm quen vụựi moọt soỏ baứi taọp boồ trụỷ, troứ chụi vaọn ủoọng, baứi taọp phaựt trieồn theồ lửùc, nhaốm chuaồn bũ toỏt theồ lửùc trửụực khi bửụực vaứo hoùc kú thuaọt chaùy ngaộn. II-NHIEÄM VUẽ 1/Baứi theồ duùc : OÂn tửứ nhũp 1 – 8 (nam vaứ nửừ ) 2/Chaùy ngaộn : OÂn moọt soỏ ủoọng taực boồ trụỷ kú thuaọt : Chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy ủaùp sau ; Troứ chụi. 3/Chaùy beàn : Chaùy dớch daộc tieỏp sửực, moọt soỏ ủoọng taực hoài túnh sau khi chaùy. III-YEÂU CAÀU 1/Baứi theồ duùc :Thửùc hieọn ủuựng bieõn ủoọ vaứ nhũp ủieọu ủoọng taực, ủeùp. 2/Chaùy ngaộn : thửùc hieọn ủửụùc thaứnh thaùo caực troứ chụi, baứi taọp boồ trụỷ, phaựt trieồn theồ lửùc. 3/Chaùy beàn : Luyeọn taọp ủửụùc sửù kheựo leựo, tớnh deỷo dai, kieõn trỡ cuỷa baỷn thaõn. IV-ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN Saõn trửụứng THCS Loọc Khaựnh, ủaỷm baỷo veọ sinh, an toaứn khi taọp luyeọn. Giaựo vieõn : Giaựo aựn, coứi. Hoùc sinh : Trang phuùc nay ủuỷ, ủuựng quy ủũnh, ủaỷm baỷo sửực khoeỷ trửụực khi vaứo taọp luyeọn. V-NOÄI DUNG VAỉ PHệễNG PHAÙP TAÄP LUYEÄN NOÄI DUNG ẹL PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC TAÄP LUYEÄN A-PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1/Nhaọn lụựp : Hoùc sinh : Taọp trung lụựp, ủieồm soỏ, baựo caựo cho giaựo vieõn. Giaựo vieõn : Nhaọn lụựp, phoồ bieỏn noọi dung, nhieọm vuù, yeõu caàu giụứ hoùc. 2-Khụỷi ủoọng : a. Kẹ chung : Chaùy nheù nhaứng xung quanh 2 voứng saõn taọp. b.Kẹ chuyeõn moõn : Taùi choó xoay caực khụựp coồ tay – coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi, eựp ủuứi. 3/Kieồm tra baứi cuừ : C1 :Thửùc hieọn baứi theồ duùc, tửứ nhũp 1 – 8 (nam vaứ nửừ) ? (10 phuựt) 2 phuựt 6 phuựt 2 voứng saõn 2laàn x 8n/ủt 2 phuựt (2 hoùc sinh) 1 – 2laàn/hs ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp GV X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng Giaựo vieõn ủieàu khieồn lụựp khụỷi ủoọng chung vaứ chuyeõn moõn, nhaộc nhụỷ lụựp Kẹ nghieõm tuực. Mụứi laàn lửụùt tửứng hoùc sinh leõn thửùc hieọn baứi theồ duùc, lụựp quan saựt vaứ boồ sung. Giaựo vieõn ủaựnh giaự keỏt quaỷ thửùc hieọn cuỷa hs vaứ cho ủieồm. B-PHAÀN Cễ BAÛN 1/Baứi theồ duùc : OÂn tửứ nhũp 1 – 8 (nam vaứ nửừ ). 2/Chaùy ngaộn : * Õn Chaùy bửụực nhoỷ, Chaùy naõng cao ủuứi, Chaùy ủaùp sau. * Troứ chụi phaựt trieồn sửực nhanh phaỷn ửựng vaứsửù kheựo leựo, “Cửụựp cụứ” * Cuỷng coỏ baứi : 8 nhũp cuỷa baứi theồ duùc. 3/Chaùy beàn : * Chaùy dớch daộc chuyeồn vaọt * ẹoọng taực hoài túnh sau khi chaùy : Thaỷ loỷng 2 tay, chaõn vaứ toaứn thaõn. C- PHAÀN KEÁT THUÙC Taọp trung lụựp, thaỷ loỷng. Giaựo vieõn : nhaọn xeựt ửu, nhửụùc ủieồm cuỷa lụựp. Giao BTVN : Tieỏp tuùc oõn caực nhũp cuỷa baứi TD nam- nửừ. Xuoỏng lụựp. (30 phuựt) 10 phuựt 9 – 11 laàn 10 phuựt 5 – 7laàn/ủt 5phuựt/3hieọp 2 phuựt 2 laàn/nhoựm 5 – 7 phuựt 2laàn x8n/ủt 5 phuựt 2laàn x8n/ủt Giaựo vieõn chia lụựp thaứnh 2 nhoựm nam – nửừ rieõng oõn luyeọn baứi theồ duùc. GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x nam nửừ Giaựo vieõn quan saựt 2 nhoựm oõn luyeọn, nhaộc nhụỷ taọp luyeọn nghieõm tuực. CB XF ẹớch xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x ẹoọi hỡnh chụi troứ chụi 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 XF GH GH XF ẹOÄI 1 ẹOÄI 2 GV Giaựo vieõn ủieàu khieồn lụựp chụi troứ chụi. GV : Laàn lửụùt cho tửứng nhoựm dửứng laùi, sửỷa chửừa ủoọng taực sai. Tieỏp tuùc taọp luyeọn. ẹoọi hỡnh chaùy beàn GV x x x x x x x x x XF & ẹÍCH Giaựo vieõn hửụựng daón hs thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, lụựp quan saựt vaứ thửùc hieọn theo giaựo vieõn. ẹoọi hỡnh xuoỏng lụựp GV Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TUAÀN 2 – TIEÁT 4 : BAỉI THEÅ DUẽC – CHAẽY NGAẫN Ngaứy soaùn :; Ngaứy daùy :.. I-MUẽC TIEÂU Tieỏp tuùc luyeọn taọp baứi taọp boồ trụỷ, troứ chụi vaọn ủoọng, phaựt trieồn theồ lửùc, nhaốm chuaồn bũ toỏt theồ lửùc trửụực khi bửụực vaứo hoùc kú thuaọt chaùy ngaộn.Trang bũ cho hoùc sinh kieỏn thửực mụựi ủeồ hoùc taọp luyeọn. II-NHIEÄM VUẽ 1/Baứi theồ duùc : OÂn tửứ nhũp 1 – 8 (nam vaứ nửừ ) ; Hoùc tửứ nhip 9 – 17. 2/Chaùy ngaộn : OÂn moọt soỏ ủoọng taực boồ trụỷ kú thuaọt. Troứ chụi chụi phaựt trieồn sửực nhanh. III-YEÂU CAÀU 1/Baứi theồ duùc :Thửùc hieọn ủuựng bieõn ủoọ vaứ nhũp ủieọu ủoọng taực, ủeùp 8 nhũp cuỷa baứi TD vaứ chuaồnl bũ taõm lớ hoùc nhửừng nhũp tieỏp theo. 2/Chaùy ngaộn : thửùc hieọn ủửụùc thaứnh thaùo caực troứ chụi, baứi taọp boồ trụỷ, phaựt trieồn theồ lửùc. IV-ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN Saõn trửụứng THCS Loọc Khaựnh, ủaỷm baỷo veọ sinh, an toaứn khi taọp luyeọn. Giaựo vieõn : Giaựo aựn, coứi. Hoùc sinh : Trang phuùc nay ủuỷ, ủuựng quy ủũnh, ủaỷm baỷo sửực khoeỷ trửụực khi vaứo taọp luyeọn. V-NOÄI DUNG VAỉ PHệễNG PHAÙP TAÄP LUYEÄN NOÄI DUNG ẹL PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC TAÄP LUYEÄN A-PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1/Nhaọn lụựp : Hoùc sinh : Taọp trung lụựp, ủieồm soỏ, baựo caựo cho giaựo vieõn. Giaựo vieõn : Nhaọn lụựp, phoồ bieỏn noọi dung, nhieọm vuù, yeõu caàu giụứ hoùc. 2-Khụỷi ủoọng : a. Kẹ chung : Chaùy nheù nhaứng xung quanh 2 voứng saõn taọp. b.Kẹ chuyeõn moõn : Taùi choó xoay caực khụựp coồ tay – coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi, eựp ủuứi. 3/Kieồm tra baứi cuừ : C1 :Thửùc hieọn ủoọng taực boồ trụỷ kú thuaọt : Chaùy bửụực nhoỷ, Chaùy naõng cao ủuứi, Chaùy ủaùp sau ? (10 phuựt) 2 phuựt 6 phuựt 2 voứng saõn 2laàn x 8n/ủt 2 phuựt (2 hoùc sinh) 1 – 2laàn/hs ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp GV X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng Giaựo vieõn ủieàu khieồn lụựp khụỷi ủoọng chung vaứ chuyeõn moõn, nhaộc nhụỷ lụựp Kẹ nghieõm tuực. Mụứi laàn lửụùt tửứng hoùc sinh leõn thửùc hieọn baứi theồ duùc, lụựp quan saựt vaứ boồ sung. Giaựo vieõn ủaựnh giaự keỏt quaỷ thửùc hieọn cuỷa hs vaứ cho ủieồm. B-PHAÀN Cễ BAÛN 1/Baứi theồ duùc : OÂn tửứ nhũp 1 – 8 (nam vaứ nửừ ). Hoùc tửứ nhũp 9 – 17. 2/Chaùy ngaộn : * Õn ủoọng taực boồ trụỷ kú thuaọt : Chaùy bửụực nhoỷ, Chaùy naõng cao ủuứi, Chaùy ủaùp sau. * Troứ chụi phaựt trieồn sửực nhanh phaỷn ửựng vaứsửù kheựo leựo, “Cửụựp cụứ” * Cuỷng coỏ baứi : 17 nhũp cuỷa baứi theồ duùc. C- PHAÀN KEÁT THUÙC Taọp trung lụựp, thaỷ loỷng. Giaựo vieõn : nhaọn xeựt ửu, nhửụùc ủieồm cuỷa lụựp. Giao BTVN : Tieỏp tuùc oõn 17 nhũp cuỷa baứi TD nam- nửừ. Xuoỏng lụựp. (30 phuựt) 10 phuựt 9 – 11 laàn 10 phuựt 5 – 7laàn/ủt 5phuựt/3hieọp 2 phuựt 2 laàn/nhoựm 5 phuựt 2laàn x8n/ủt Giaựo vieõn chia lụựp thaứnh 2 nhoựm nam – nửừ rieõng oõn luyeọn baứi theồ duùc. GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x nam nửừ Giaựo vieõn quan saựt 2 nhoựm oõn luyeọn, nhaộc nhụỷ taọp luyeọn nghieõm tuực. Tieỏp tuùc laứm thũ phaùm laàn lửụùt cho tửứng nhoựm ủeồ hoùc sinh taọp luyeọn. CB XF ẹớch xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x ẹoọi hỡnh chụi troứ chụi 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 XF GH GH XF ẹOÄI 1 ẹOÄI 2 GV Giaựo vieõn ủieàu khieồn lụựp chụi troứ chụi. GV : Laàn lửụùt cho tửứng nhoựm dửứng laùi, sửỷa chửừa ủoọng taực sai. Tieỏp tuùc taọp luyeọn. ẹoọi hỡnh xuoỏng lụựp GV Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

File đính kèm:

  • docKhoi 8tuan 2.doc