Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 5+6: Bài thể dục; chạy Ngắn; Chạy bền

 

I . NHIỆM VỤ:

 1.Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17.

 Học từ nhịp 18 đến 25.

 2.CN: Các động tác bổ trợ chạy ngắn, trò chơi chạy đuổi.

 Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.

 3.Chạy bền: Trò chơi chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.

 Cách kiểm tra mạch trước và sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.

 II.YÊU CẦU:

 -Tiếp thu và thực hiện tốt các động tác TD.

 -Thực hiện tích cực chạy ngắn.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90’)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

 V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, tranh các động tác bổ trợ, tranh TD.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 5+6: Bài thể dục; chạy Ngắn; Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : BÀI TD, CHẠY NGẮN, CHẠY BỀN ˜w™ Tiết CT : 5+6 Thời gian dạy : I . NHIỆM VỤ: 1.Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17. Học từ nhịp 18 đến 25. 2.CN: Các động tác bổ trợ chạy ngắn, trò chơi chạy đuổi. Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. 3.Chạy bền: Trò chơi chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. Cách kiểm tra mạch trước và sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. II.YÊU CẦU: -Tiếp thu và thực hiện tốt các động tác TD. -Thực hiện tích cực chạy ngắn. -Tích cực luyện tập chạy bền. III.THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV.ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập của trường. V.DỤNG CỤ: - Vôi, tranh các động tác bổ trợ, tranh TD. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ Phần chuẩn bị: - Nhận lớp – Điểm danh. - Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. - Khởi động: xoay khớp, căng cơ. - Kiểm tra bài cũ: Các nhịp bài TD (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ -CS baùo caùo só soá -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. -HS giãn cách 1 dang tay khởi động -Gv gọi 3hs thực hiện KT gv đánh giá. II/ Phaàn cô baûn: 1) Baøi TD: OÂn töø nhòp 1 ñeán nhòp 17. Hoïc töø nhòp 18 ñeán 25. 2)CN: _Caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy cöï ly ngaén, _ Troø chôi: Chaïy ñuoåi. _ Xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30-60m. 3)Chaïy beàn: _Troø chôi: Chaïy vöôït chöôùng ngaïi vaät tieáp söùc. _Caùch kieåm tra maïch sau chaïy vaø theo doõi söùc khoeû. 4)Cuûng coá kyõ thuaät: Baøi TD, XP cao, boå trôï. (73p) 25’x3L 25’x3L 15’ 8’ +Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật. +Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng nhịp hô của cán sự. +Hít thở đều theo nhịp bài tập. +Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay. +Nâng cao đùi, không ngã thân ra sau. +Đạp sau mạnh, thẳng chân sau. -Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi. -Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh. -Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly. -Chú ý chạy theo đường thẳng phía trước. -Nắm luật trò chơi, tham gia tích cực. +Xem gv thị phạm giảng giải. +Nắm vững cách ktra mạch và theo dõi sk. +Chú ý ứng dụng tốt theo dõi hàng ngày. -HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. -Xem thực hiện để rút kinh nghiệm. -Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 4 nhóm tập luyện. -Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40m 10m -Chú ý chạy nhanh trở về. -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố. III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét đánh giá buổi tập. -H. dẫn tập ở nhà: Các đt bổ trợ, bài TD, chạy bền. (7p) 4’ 2’ 1’ -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá b.tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -Lớp giải tán trật tự. -HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh. Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Ngaøy Thaùng Naêm 2010 Giaùo vieân soaïn Ñoã Hoaøng Phuù NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

File đính kèm:

  • docGA TD8 t3.doc