Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 41+42: Nhảy xa - Môn tự chọn - Chạy bền - Nguyễn Thiết Hùng

I . NHIỆM VỤ:

 1.Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 Trò chơi: Lò cò tiếp sức.

 Học: Kỹ thuật trên không tiếp đất.

 Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.

 Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu” ngồi”.

 2.Tự chọn: Bóng chuyền.

 Một số bài tập bổ trợ.

 Chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay chính diện.

 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 -Thực hiện tốt các động tác bổ trợ và kỹ thuật nhảy xa.

 -Nắm vững và thực hiện được kỹ thuật bóng chuyền.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

- Vôi, tranh nhảy xa, bóng chuyền (10 quả)

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 41+42: Nhảy xa - Môn tự chọn - Chạy bền - Nguyễn Thiết Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 3,4/16 – 3,4/24 MOÂN : NHAÛY XA – TÖÏ CHOÏN – CHAÏY BEÀN ˜w™ Tieát CT : 41+42 Thôøi gian daïy : Tuaàn 21 I . NHIEÄM VUÏ: 1.Nhaûy xa: OÂn moät soá ñoäng taùc boå trôï nhaûy xa. Troø chôi: Loø coø tieáp söùc. Hoïc: Kyõ thuaät treân khoâng tieáp ñaát. Chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng. Hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu” ngoài”. 2.Töï choïn: Boùng chuyeàn. Moät soá baøi taäp boå trôï. Chuyeàn boùng cao tay. Phaùt boùng thaáp tay chính dieän. 3.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. . II.YEÂU CAÀU: -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï vaø kyõ thuaät nhaûy xa. -Naém vöõng vaø thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät boùng chuyeàn. -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn. III.THÔØI GIAN: - 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: Voâi, tranh nhaûy xa, boùng chuyeàn (10 quaû) PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp. Khôûi ñoäng: Caùc ñoäng taùc phaùt trieån chung, xoay caùc khôùp, caêng cô. KT baøi cuõ: Chuyeàn boùng cao tay. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Nhaûy xa: _OÂn caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy xa. _Troø chôi: Loø coø tieáp söùc. _ Hoïc: Kyõ thuaät treân khoâng tieáp ñaát. _Chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng. _ Hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu” ngoài”. 2) Töï choïn: Boùng chuyeàn. _Moät soá baøi taäp boå trôï. _Chuyeàn boùng cao tay. _ Phaùt boùng thaáp tay chính dieän. 3)Chaïy beàn: _Luyeän taäp chaïy beàn 400, 500m 4)Cuûng coá kyõ thuaät: Hoaøn thieän kyõ thuaät. phaùt boùng thaáp tay, phaân phoái söùc trong chaïy beàn. (73p) 30’ 25’ 10’x1L 8’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H.D taäp ôû nhaø: Taäp baät xa, Phaùt boùng, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp. (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, goïn, ñuùng cöï ly. -Naém vöõng noäi dung, yeâu caàu buoåi taäp. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng . -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay so le khôûi ñoäng. -Goïi 3 hs thöïc hieän, gv KT ñaùnh giaù. -Thöïc hieän tích cöïc caùc ñoäng taùc boå trôï. +Naém vöõng luaät troø chôi, tham gia tích cöïc. -Chuù yù nghe gv giôùi thieäu, giaûng giaûi, thò phaïm kyõ thuaät treân khoâng tieáp ñaát. +Thöïc hieän toát chaïy ñaø vaø ñieàu chænh ñaø. Giaäm maïnh, ñuùng ñoäng taùc böôùc boä. -Phoái hôïp nhòp nhaøng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. -Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï. +Naém vöõng kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay. +Phoái hôïp toát vaø taän duïng löïc toaøn thaân. -Ñöùng ñuùng tö theá kyõ thuaät, tung boùng vöøa taàm, ñaùnh boùng maïnh. +Naém vöõng caùc yeâu caàu trong chaïy beàn. +Hít thôû ñeàu theo böôùc chaïy. +Thaû loûng toát sau khi chaïy xong. -Hs chuù yù nghe gv nhaéc nhôû, vaø söûa sai, chaïy ñaø, caùc ñ/t boå trôï, ruùt kinh nghieäm. -Gv ñieàu khieån cho hs thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï theo ñoäi hình caùch 1 dang tay so le. x x x x x x x -chuyeàn boùng theo nhoùm 2 ngöôùi x x x x x x x 400-500m -Gv cho 4 hs toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem; gv nhaän xeùt, phaân tích cho hs naém. -Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù b.taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Baøu Naêng, Ngaøy 21 Thaùng 01 Naêm 2008 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Nguyeãn Thieát Huøng NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docgiao an 8(2).doc